Neomarkka

KORJAUS NEOMARKAN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:36 EEST

Neomarkka Oyj:n tänään 15.9.2010 julkaiseman ylimääräisen yhtiökokouksen       
kutsussa oli virheellinen yhtiökokouksen täsmäytyspäivämäärä. Oikea            
yhtiökokouksen täsmäytyspäivämäärä on 1.10.2010. Täsmäytyspäivä ja             
ilmoittautumisajat ovat päivitetty alla olevaan korjattuun kutsuun.            

KUTSU NEOMARKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                            

Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 13.10.2010 klo 14.00 alkaen Neomarkan toimitiloissa     
osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A (8 krs), 00100 Helsinki. Kokoukseen          
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00.             

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään hallituksen ehdotusta  
yhtiön toiminimen muuttamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeksi   
muutetaan Neo Industrial Oyj ja rinnakkaistoiminimeksi Neo Industrial Plc. 
Uusi toiminimi Neo Industrial Oyj kuvaa vanhaa toiminimeä paremmin teollisuuteen
panostavan monialakonsernin emoyhtiötä.                                        

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                  

1. Kokouksen avaaminen                                                         

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                  

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen              

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                           

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                     

6. Hallituksen ehdotus Neomarkka Oyj:n toiminimen muuttamiseksi                

7. Toimitusjohtajan katsaus                                                    

8. Kokouksen päättäminen                                                       


B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE                                           

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
1.10.2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon.                                              

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa     
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7.10.2010 ennen klo 16.00.             
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                              

a) sähköpostitse osoitteeseen neomarkka@neomarkka.fi;                          
b) puhelimitse numeroon 0207 209 192;                                          
c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai                                          
d) kirjeitse osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai            
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.    
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.         

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa        
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä   
asioista.                                                                      

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.                                           

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten      
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan               
osakkeenomistajaa.                                                             

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle             
arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin 
arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 
ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.                                     

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon 
osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen        
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua            
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella    
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään           
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.10.2010. Osallistuminen     
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla         
viimeistään 8.10.2010 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n       
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen         
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen.                                                               

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan          
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka   
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön          
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut tiedot                                                                 

Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.9.2010 yhteensä 139.600 A-sarjan  
osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan     
osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.                            


Helsinki 15. syyskuuta 2010                                                    

Neomarkka Oyj                                                                  
Hallitus                                                                       


psta Markku E. Rentto                                                          
toimitusjohtaja                                                                


LISÄTIETOJA:                                                                   
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, puh. 020 720 9191                            

www.neomarkka.fi                                                               

Neomarkka Oyj:n strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin
ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen    
omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa.  
Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neomarkan B-osake       
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.Lähde: OMX Company News Service