Revenio Group

KORJAUS REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEEN 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 22:04 EEST

Revenio Group Oyj:n 27.10.2010 klo 9.00 julkaistun osavuosikatsauksen
suomenkielisessä versiossa on virhe Liiketoiminta segmenteittäin/
Terveydenhoito- kappaleessa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja
segmentin katetta kuvaavassa virkkeessä. Virke oikeassa muodossaan kuuluu:
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa ja kate
0,8 (0,5) miljoonaa euroa. Virheellisessä virkkeessä terveydenhoitosegmentin
kolmannen vuosineljänneksen katteeksi oli ilmoitettu 0,5 miljoonaa euroa.

Korjaus ei koske osavuosikatsauksen englanninkielistä versiota jossa virhettä
ei ilmene.

Alla osavuosikatsaus korjatussa muodossa kokonaisuudessaan.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

1-9/2010

- Liikevaihto 19,6 (23,0) milj. euroa, laskua 14,8 %
- Liiketulos 0,2 (-0,5) milj. euroa eli 0,9 (-2,3) % liikevaihdosta
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,3 (-0,5) milj. euroa eli -1,7(-2,3)%
liikevaihdosta
- Tulos ennen veroja 0,1 (-0,7) milj. euroa eli 0,4(-3,0) % liikevaihdosta.
- Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,004 (-0,007) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 0,8 (0,6) milj. euroa
- Yhtiö muuttaa tulosohjeistustaan seuraavasti:

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan hieman alempi kuin vuonna 2009 ja
liikevoiton muodostuvan positiiviseksi. Liikevoittoarvioon ei sisälly
kiinteistön myynnistä saatua myyntivoittoa eikä mahdollisia muita
kertaluonteisia eriä.

Aiempi ohjeistus oli: Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan v. 2009
tasolla ja liikevoiton muodostuvan positiiviseksi.

7-9/2010

- Liikevaihto 6,5 (6,8) milj. euroa, laskua 3,4 %
- Liiketulos 0,8 (0,2) milj. euroa eli 12,1 (3,5)% liikevaihdosta
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 (0,2) milj.euroa eli 4,6 (3,5)%
liikevaihdosta

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara:

”Vuosineljänneksen positiivisin tapahtuma olivat Done Logistics Oy:n saamat
kaksi isompaa tilausta jotka toimitetaan Tine SA- yhtiölle Norjaan. Kaupoista
toinen solmittiin suoraan loppuasiakkaan kanssa ja toisessa tilaajana on
sveitsiläinen, isoihin logistiikkaprojekteihin erikoistunut Swisslog AG.
Saamiensa tilausten ansioista Done Logistics Oy pystyi jo kolmannen
vuosineljänneksen aikana kasvattamaan hieman liikevaihtoaan ja parantamaan
kannattavuuttaan. Pitkäaikaisen tilauskantansa ansiosta yhtiö pystyy nyt
tehokkaasti suunnittelemaan toimintaansa.

Myönteistä vuosineljänneksellä myös Boomeranger Boats Oy:n useilta eri
tilaajilta saamat yhteensä yli kahden miljoonan euron lyhyen toimitusajan
tilaukset. Niiden ansiosta Boomerangerin liikevaihto kehittyi positiiviseen
suuntaan. Usean pienemmän tilauksen valmistaminen yhtäaikaisesti on kuitenkin
heikentänyt tuotantotehokkuutta ja siten kannattavuutta. Yhtiöllä on nyt niin
lyhyttä kuin pitkääkin tilauskantaa jolla tuotanto jatkossa voidaan suunnitella
läpimenoltaan sujuvammaksi.

Icare Finland Oy jatkoi positiivista kehitystään sekä kasvattaen liikevaihtoaan
että parantaen kannattavuuttaan. Yhtiön uudet tuotteet ovat nyt markkinoilla
useissa Euroopan maissa ja ovat osaltaan parantamassa yrityksen
kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Yhtiö työskentelee kaikkien tuotteiden
saattamiseksi markkinoille myös USA:ssa, mutta tarkkoja arvioita
tuotehyväksyntöjen aikatauluista on vaikea antaa.

Finnish Led Signs Oy:lle katsauskausi on ollut vaikea ja yritys heikkeni
edelleen niin liikevaihdollisesti kuin myös kannattavuuttaan menettäen.
Polttoainejakelijat, BP mukaan lukien, ovat olleet investointipäätöksissään
erittäin varovaisia ja lykänneet monia suunnitelmiaan ajallisesti eteenpäin.

Midas Touch Oy:ssä luovuttiin katsauskaudella useista kannattamattomiksi
käyneistä asiakkuuksista, mikä johti liikevaihdon laskuun. Yhtiön kapasiteettia
ollaan nyt sopeuttamassa kannattavuuden kannalta järkevälle tasolle syyskuussa
aloitetuilla YT-neuvotteluilla.

Vuoden kolmas kvartaali päättyi kannaltamme tuloksellisesti plussalle ja
useiden konserniyhtiöiden näkymät ovat paremmat kuin viime kvartaalin lopulla.”

MARKKINATILANNE

Palvelut-segmentissä Done Information Oy:n tuottamien käännöspalveluiden
kysyntä on vakiintunut, mikä mahdollistaa kannattavan toiminnan. Sen sijaan
kuluttajien ostokäyttäytyminen on yhä varovaista, minkä johdosta Midas Touch
Oy:n toiminnassa keskeisten suurten telemarkkinointikampanjoiden toteuttaminen
kannattavasti on haastellista.

Järjestelmät-segmentin heinäkuussa Norjasta saamasta erittäin merkittävästä
tilauksesta huolimatta yleinen markkinatilanne toimialalla ei vielä ole
parantunut.

Terveydenhoito-segmentissä Icaren silmänpainemittareiden kysyntä nousi edelleen
ja markkinatilanne on hyvä. Nykyisten päämarkkinoiden lisäksi katsauskaudella
on avattu uusia vientimarkkinoita Euroopan ulkopuolella.

Turva-segmentissä asiakkaiden aktiivisuus on markkinoilla lisääntynyt, mikä on
näkynyt lisääntyneinä tarjouspyyntöinä ja tilauksina.

Teknologia-segmentillä LED-näyttöjen ja näyttöjärjestelmien kysyntä heikentyi
katsauskaudella, koska asiakkaiden investointiaktiivisuus
huoltoasemaverkostoihinsa oli vähäistä.

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Revenio Group -konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2010 oli 19,6 (23,0) miljoonaa
euroa. Liikevaihdon muutos oli -14,8 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 6,5 (6,8) miljoonaa euroa ja liikevaihdon muutos -3,4
prosenttia.

Liiketulos 1.1.-30.9.2010 ennen poistoja (ebitda) oli 1,0 (0,3) miljoonaa
euroa eli 5,0 (1,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,2 (-0,5)
miljoonaa euroa eli 0,9 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -0,3 (-0,5 milj. euroa eli -1,7 (-2,3)%
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 0,1 (-0,7) miljoonaa euroa eli 0,4
(-3,0) prosenttia liikevaihdosta.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 0,7 (0,1) miljoonaa euroa eli 11,2 (1,3)
prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 0,1 (0,1) miljoonaa euroa eli 1,7 (1,3) prosenttia
liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä aktivoitiin
Terveydenhoito-segmentin tuotekehitysmenoja IAS 38- standardin mukaisesti
0,2 (0,0) miljoonaa euroa.

Laimentamaton ja laimennettu tulos per osake oli 0,004 (-0,007) euroa. Oma
pääoma/osake oli 0,20 euroa (0,21 euroa).

Konsernin liikevaihto laski viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Laskukehitys hidastui selvästi kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon
laskusta merkittävin osa johtui Midas Touch Oy:stä. Myös Teknologia-segmentin
liikevaihto laski selvästi. Katsauskauden tulokseen on kirjattu
kertaluonteisena eränä 0,6 miljoonan euron myyntivoitto Done Logistics Oy:n
liikekiinteistöstä. Ilman kertaerien huomioimista konsernin suhteellinen
kannattavuus ja liiketulos parani hieman edellisvuoteen verrattuna.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2010 oli 25,7 (25,6) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli 15,3 (16,1) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen
nettovelka oli katsauskauden lopussa 0,6 (2,1) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste 3,7 (12,8) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli
64,9 (62,2) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä
olivat 2,7 (2,1) miljoonaa euroa.

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Likvidien varojensa
lisäksi konsernilla on 2,0 miljoonan euron suuruinen limiitti, josta
katsauskauden päättyessä oli nostettu 0,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-30.9.2010 oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 (-0,7)
miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.

KONSERNIRAKENNE

Revenio Group -konsernin muodostavat emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen kokonaan
omistamat liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Done Information Oy, Midas
Touch Oy, Done Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy,
Boomerang Boats Oy ja Finnish Led-Signs Oy sekä Midas Touch Oy:n tytäryhtiöt
Midas Touch Media Oy, Midas Touch Gateway Oy, Midas Touch Interactive Oy, Midas
Touch Tech Oy ja Midas Touch Care Oy.

LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN

Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu viiteen segmenttiin: Palvelut (Done
Information Oy ja Midas Touch Oy), Järjestelmät (Done Logistics Oy ja Done
Software Solutions Oy), Terveydenhoito (Icare Finland Oy), Turva (Boomerang
Boats Oy) ja Teknologia (Finnish Led-Signs Oy). Segmenttirakenne vastaa
konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä tulosraportointia.

Palvelut

Done Information Oy on yksi Suomen suurimpia käännös- ja
sisällöntuotantoyrityksiä ja Midas Touch Suomen johtavia contact center
-yrityksiä.

Palvelut-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 7,8 (10,9) miljoonaa euroa,
ja se pieneni 28,3 prosenttia. Segmentin kate oli -0,9 (-1,1) miljoonaa euroa.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,3 (2,9) miljoonaa euroa ja kate
-0,2 (-0,3) miljoonaa euroa.

Done Information Oy:n kannattavuus on lievästi kohentunut tänä vuonna. Vaikka
liikevaihto laski hieman edellisvuoteen nähden, yhtiön liiketulos kääntyi
positiiviseksi.

Midas Touch Oy:n contact center -palveluilla markkinoitavien tuotteiden ja
palveluiden kysyntänäkymät ovat edelleen heikot. Yhtiön liikevaihto laski
merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon
laskuun vaikutti merkittävimmin suurten asiakkaiden tilausvolyymin lasku ja
huonoimmin kannattavista toimeksiannoista luopuminen.

Tytäryhtiöstä Midas Touch Media Oy ja Midas Touch Gateway Oy aloittivat
YT-neuvottelut 10.9.2010. YT-neuvotteluiden tarkoituksena on sopeuttaa contact
center- palveluiden tuotannon ylikapasiteettia. Neuvotteluiden kohteena on
yhtiöiden koko henkilöstö.

Midas Touch Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti 1.5.2010 yo-merkonomi Riku
Lamppu, 51.

Järjestelmät

Järjestelmät-segmentin muodostavat Done Logistics Oy, joka toimittaa
yrityksille niiden sisäiseen logistiikkaan liittyviä
materiaalinkäsittelyjärjestelmiä sekä Done Software Solutions Oy, joka
toimittaa tähän liittyviä tietojärjestelmiä. Done Software Solutions Oy aloitti
itsenäisenä yrityksenä 1.5.2010 Done Logistics Oy:n osittaisjakautumisen myötä.

Tämän osavuosikatsauksen luvut kaikkine vertailutietoineen esitetään kuten
järjestely olisi ollut voimassa koko katsaus- ja vertailutietojen kuvaaman
ajanjakson.

Järjestelmät-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3,7 (3,8) miljoonaa
euroa. Liikevaihto pieneni 2,4 prosenttia. Segmentin kate oli -0,2 (-0,1)
miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,7 (1,1)
miljoonaa euroa ja kate 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Segmentti kärsii edelleen
investointituotteiden kysynnän taantumasta.

Järjestelmät-segmentin Done Logistics Oy sai 14.7.2010 toimintahistoriansa
suurimman tilauksen Norjasta. Yhtiö toimittaa 12,0 miljoonan euron arvoisen
meijerituotteiden käsittely- ja keruujärjestelmän norjalaiselle Tine SA:lle
sveitsiläisen logistiikkakonserni Swisslogin alihankkijana. Toimitus on osa
Osloon rakennettavaan meijerituotteiden jakelukeskusta, jossa Swisslog toimii
logististen järjestelmien pääurakoitsijana. Tämän lisäksi Tine tilasi Done
Logisticsilta syyskuun lopussa 1,6 Meur arvoisen tuotannon liittymän
lisätilauksena projektiin.

Molempien tilausten toimitukset ajoittuvat vuosille 2010-2012. Merkittävin osa
liikevaihdosta ja tulosvaikutuksesta kohdistuu vuosiin 2011-2012.

Merkittävä katsauskauden asiakassopimus oli myös Done Logisticsin ja Done
Software Solutionsin yhdessä saama 1,3 miljoonan euron suuruinen tilaus Suomen
Nestlé Oy:n Turengin jäätelötehtaan lavaamon siirrosta ja modernisoinnista.

Terveydenhoito

Terveydenhoito-segmentin muodostaa silmänpainemittareiden kehittämiseen,
valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy.

Terveydenhoito-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 4,8 (4,3) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia. Segmentin kate oli 1,8 (1,5)
miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,6 (1,5)
miljoonaa euroa ja kate 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella saatiin päätökseen merkittäviä uuden tuotesukupolven
kehityshankkeita ja ensimmäiset itsemittaamisen mahdollistavat Icare One
-tuotteet toimitettiin asiakkaille. Tästä syystä jaksolle kohdistui
tavanomaista enemmän tuotekehitys- ja markkinointikuluja. Uusien tuotteiden
odotetaan kasvattavan liikevaihtoa kuluvan vuoden viimeisestä
vuosineljänneksestä alkaen mutta merkittävämmin vuodesta 2011 alkaen.

Turva

Turva-segmentin muodostava Boomeranger Boats Oy suunnittelee, valmistaa ja myy
erikoisvalmisteisia RIB-veneitä (Rigid Inflatable Boats) pääasiassa eri maiden
meripelastusyksiköille, viranomaisille sekä puolustusvoimille.

Turva-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2,2 (1,9) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 14,0 prosenttia. Segmentin kate oli -0,1 (-0,0) miljoonaa
euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa ja
kate -0,1 (-0,0) miljoonaa euroa.

Segmentti sai katsauskauden loppupuolella tarvitsemiansa lyhyen aikavälin
tilauksia. Materiaalikulujen nousu ja tuotannon läpimenohaasteet heikensivät
kuitenkin kannattavuutta.

Teknologia

Teknologia-segmentin muodostava Finnish Led-Signs Oy on Pohjoismaiden suurin
LED-hinnannäyttölaitteiden toimittaja sekä Suomen johtava LED-näyttölaitteiden
ja pysäköinnin informaatiojärjestelmien valmistaja.

Teknologia-segmentin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1,1 (2,1) miljoonaa
euroa. Liikevaihto pieneni 47,4 prosenttia. Segmentin kate oli -0,1 (0,2)
miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 0,4 (0,8) ja kate
0,0 (0,1) miljoonaa euroa.

Liikevaihto Liikevaihto Segmentin kate
1-9/2010 1-9 /2009 1-9/2010 1-9/2009
MEUR osuus MEUR osuus MEUR % MEUR %

Palvelut yhteensä 7,8 40% 10,9 48% -0,89 -11 -1,35 -13
-Done Information 2,6 13% 2,6 12% 0,10 4 -0,29 -11
-Midas Touch 5,2 27% 8,3 36% -0,99 -13 -1,06 -15

Järjestelmät yhteensä 3,7 19% 3,8 17% -0,24 -7 -0,07 -2
-Done Logistics 2,9 15% 2,9 13% -0,34 -12 -0,32 -13
-Done Software 0,8 4% 0,9 4% 0,10 13 0,25 29
Solutions

Terveydenhoito 4,8 25% 4,3 18% 1,84 38 1,53 35

Turva 2,2 11% 1,9 9% -0,07 -3 -0,00 -0

Teknologia 1,1 5% 2,1 8% -0,12 -11 0,23 11

Yhteensä 19,6 100% 23,0 100% 0,53 3 0,34 1

Emoyhtiön kulut -0,85 -0,87

Liiketulos (ilman kertaluonteisia eriä) -0,32 -2 -0,53 -2

Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liiketulos neljänneksittäin ilman
kertaluonteisia eriä olivat:

MEUR Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09

Liikevaihto:
Palvelut yhteensä 2,3 2,8 2,8 2,7 2,9 3,6 4,4
-Done Information 0,8 1,0 0,8 0,9 0,7 0,8 1,1
-Midas Touch 1,5 1,8 1,9 1,8 2,2 2,8 3,3
Järjestelmät yhteensä 1,7 0,8 1,2 0,9 1,1 1,0 1,6
-Done Logistics 1,4 0,5 0,9 0,7 0,8 0,8 1,3
-Done Software 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Solutions
Terveydenhoito 1,6 1,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4
Turva 0,6 0,9 0,7 0,9 0,5 0,4 1,0
Teknologia 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,7 0,6
Yhteensä 6,5 6,4 6,6 7,0 6,8 7,1 9,1

Segmentin kate: Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Palvelut yhteensä -0,17 -0,33 -0,38 -0,65 -0,27 -0,56 -0,52
-Done Information 0,04 0,04 0,02 0,12 -0,10 -0,16 -0,04
-Midas Touch -0,21 -0,37 -0,40 -0,77 -0,17 -0,40 -0,48
Järjestelmät yhteensä 0,03 -0,18 -0,09 -0,17 0,11 -0,14 -0,04
-Done Logistics -0,01 -0,21 -0,12 -0,17 -0,06 -0,18 -0,08
-Done Software 0,04 0,03 0,03 -0,00 0,17 0,04 0,04
Solutions
Terveydenhoito 0,83 0,45 0,56 0,78 0,54 0,49 0,50
Turva -0,13 0,04 0,02 0,07 -0,06 -0,06 0,12
Teknologia 0,02 -0,03 -0,11 0,06 0,12 0,08 0,03
Yhteensä 0,57 -0,05 0,01 0,08 0,44 -0,20 0,09
Emoyhtiön kulut -0,27 -0,30 -0,28 -0,19 -0,21 -0,36 -0,29
Liikevoitto 0,30 -0,35 -0,27 -0,11 0,23 -0,56 -0,20
Liikevoitto-% 4,6% -5,5% -4,2% -1,5% 3,4% -7,9% -2,3%

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 350 (486) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 343 (463).

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana:

30.9.2010 30.9.2009 Muutos

Palvelut 255 392 -137
Järjestelmät 45 48 -3
Terveydenhoito 10 8 2
Turva 24 21 3
Teknologia 12 13 -1
Emoyhtiö 4 4 0
Yhteensä 350 486 -136

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot yhteensä olivat 8,1 miljoonaa euroa
(10,5 miljoonaa euroa).

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
30.9.2010 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 76.839.730 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 30.9.2010 oli
20,9 prosenttia eli 16.081.960 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 prosenttia
eli 684.365 optio-oikeutta.

Revenio Group Oyj:n 5.5.2010 aloittama omien osakkeiden osto
hallituspalkkioiden suorittamiseksi osakkeina päättyi 12.5.2010. Osakkeita
hankittiin yhteensä 141.255 kappaletta, ja ne on luovutettu hallituksen
jäsenille. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla
tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa ei ole
omia osakkeita.

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Katsauskaudella ei ollut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa.

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa
yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on tilinpäätöshetken
31.12.2009 osakemäärällä enintään 2,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
kun optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.
Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014
sekä optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen
painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (0,66 euroa, optio-oikeus A), 1.-30.4.2009
(0,31 euroa, optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (optio-oikeus C).

Katsauskaudella ei ole jaettu optioita henkilöstölle. Katsauskauden päättyessä
yhtiön avainhenkilöillä oli yhteensä 1.159.365 2007A-sarjan optiota ja 685.000
2007B-sarjan optiota.

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.-30.9.2010
yhteensä 5,2 (3,4) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 15,3 (11,1) miljoonaa
osaketta ja 20,0(14,5) prosenttia osakkeiden kokonaisosakemäärästä. Ylin
kaupantekokurssi oli 0,38 (0,36) euroa ja alin 0,28(0,26) euroa. Katsauskauden
lopun päätöskurssi oli 0,32 (0,33) euroa ja katsauskauden keskikurssi 0,34
(0,31) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 30.9.2010 oli 24,6 (25,4)
miljoonaa euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi sijoittaja, OTK Jyri Merivirran; KTM,
KHT Pajamaa Partners Oy:n osakas Pekka
Tammelan; KTM, Rautakirja Oy:n toimitusjohtaja Timo Männyn sekä uutena jäsenenä
Eyemaker's Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rolf Fryckmanin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
60.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa
kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään viisi
prosenttia Revenio Group Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään
50-prosenttisesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen
jäsenten palkkiosta maksetaan 40 prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60
prosenttia rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Juha Tuomala.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä,
jonka mukaan tilikauden voitto 2.015.787,66 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli
yhteensä 768.397,30 euroa.

Yhtiökokous peruutti aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät
antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus myönnettiin
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella
on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat
ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja se kattaa sekä uusien
osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on voimassa 30.4.2011 saakka.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on esitetty
tilinpäätöstiedotteessa 16.2.2010. Näissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia
tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan hieman alempi kuin vuonna 2009 ja
liikevoiton muodostuvan positiiviseksi. Liikevoittoarvioon ei sisälly
kiinteistön myynnistä saatua myyntivoittoa eikä mahdollisia muita
kertaluonteisia eriä.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009


Liikevaihto 19,6 23,0 30,0

Ebitda 1,0 0,3 0,5
Ebitda % 5,0 1,4 1,5

Liiketulos 0,2 -0,5 -0,6
Liiketulos % 0,9 -2,3 -2,1

Tulos ennen veroja 0,1 -0,7 -0,8
Tulos ennen veroja % 0,4 -3,0 -2,8

Katsauskauden tulos 0,3 -0,5 -0,8
Katsauskauden tulos % 1,5 -2,3 -2,7

Bruttoinvestoinnit 0,6 0,3 0,3
Bruttoinvestoinnit % 3,2 0,8 1,1

Tuotekehitysmenot 0,3 0,4 0,4
Tuotekehitysmenot % 1,5 1,2 1,4

Nettovelkaantumisaste % 3,7 12,8 7,1
Omavaraisuusaste % 64,9 62,2 60,7

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 1,5 -2,8 -2,6
Oman pääoman tuotto % (ROE) 2,5 -4,1 -4,9

Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,004 -0,007 -0,011
Laimennettu tulos/osake, EUR 0,004 -0,007 -0,011
Oma pääoma/osake, EUR 0,20 0,21 0,21

Henkilöstö keskimäärin kaudella 350 486 516

Liiketoiminnan rahavirta 0,8 0,6 2,0
Investointien rahavirta 0,2 -0,2 -0,3
Rahoituksen rahavirta -1,2 -0,4 -0,8
Rahavirta yhteensä -0,2 0,1 0,9

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

LIIKEVAIHTO 19,6 23,0 30,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,0 0,1
Materiaalit ja palvelut -5,8 -5,7 -7,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9,7 -12,6 -16,4
Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -0,8 -1,1
Liiketoiminnan muut kulut -3,7 -4,4 -5,5
LIIKETULOS 0,2 -0,5 -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksista 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,2 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,1 -0,7 -0,8
Tuloverot 0,2 0,2 0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS 0,3 -0,5 -0,8
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0,0 0,0 0,0
Katsauskauden muut laajan tuloksen
Erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 -0,5 -0,8

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille 0,3 -0,5 -0,8
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille 0,3 -0,5 -0,8
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0

Tulos/osake, laimentamaton, eur 0,004 -0,007 -0,011
Tulos/osake, laimennettu, eur 0,004 -0,007 -0,011

KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR) 7-9/2010 7-9/2009

LIIKEVAIHTO 6,5 6,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,0
Materiaalit ja palvelut -2,4 -1,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2,7 -3,5
Poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,3
Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,1
LIIKEVOITTO 0,8 0,2
Osuus osakkuusyhtiötuloksista 0,0 0,0
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,1
VOITTO ENNEN VEROJA 0,7 0,1
Tuloverot 0,1 -0,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO 0,7 0,1
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0,0 0,0
Katsauskauden muut laajan tuloksen
Erät verojen jälkeen 0,0 0,0
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,7 0,1

Katsauskauden voiton jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille 0,7 0,1
Vähemmistölle 0,0 0,0

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille 0,7 0,1
Vähemmistölle 0,0 0,0

KONSERNITASE (MEUR) 30.9.2010 30.9.2010 31.12.2009

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 1,4 2,0 1,9
Liikearvo 9,1 9,4 9,1
Aineettomat hyödykkeet 2,5 2,8 2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,4 0,4
Saamiset 0,3 0,3 0,3
Laskennalliset verosaamiset 3,2 3,3 3,1
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 16,8 18,2 17,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 1,0 1,2 1,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,2 4,0 4,3
Rahavarat 2,7 2,1 2,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 8,9 7,4 9,1

VARAT YHT. 25,7 25,6 26,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 5,3 5,3 5,3
Ylikurssirahasto 2,4 2,4 2,4
Arvonmuutosrahasto 0,3 0,3 0,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,0 7,0 7,0
Kertyneet voittovarat 0,2 1,0 0,6
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus 15,3 16,1 15,7
OMA PÄÄOMA YHT. 15,3 16,1 15,7

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0,7 0,9 0,8
Varaukset 0,2 0,1 0,2
Rahoitusvelat 1,7 2,9 2,7
Muut velat 0,0 0,5 0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT. 2,6 4,4 3,8

LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot 2,2 0,4 0,6
Ostovelat ja muut velat 4,1 3,9 5,2
Varaukset 0,0 0,0 0,0
Rahoitusvelat 1,6 1,3 1,3
LYHYTAIKAISET VELAT YHT. 7,9 5,2 7,1

VELAT YHT. 10,5 9,5 10,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 25,7 25,6 26,6

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

Osake- Ylikurs- Muut Voitto- Väh. Opo
pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.

Oma pääoma 1.1 .2009 5,3 2,4 6,5 3,3 0,0 17,6
Suunnatut osakeannit 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5
Omien osakkeiden
Mitätöinti 0,0 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,0
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Oma pääoma 30.9.2009 5,3 2,4 7,3 1,0 0,0 16,1

Osake- Ylikurs- Muut Voitto- Väh. Opo
pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.

Oma pääoma 1.1.2010 5,3 2,4 7,3 0,7 0,0 15,7
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -0,8
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
Oma pääoma 30.9.2010 5,3 2,4 7,3 0,2 0,0 15,3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Tilikauden voitto 0,2 -0,5 -0,8
Oikaisut tilikauden tulokseen 0,3 0,6 1,4
Käyttöpääoman muutos 0,4 0,5 0,8
Maksetut korot -0,0 -0,1 -0,2
Maksetut verot 0,0 0,0 -0,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 0,8 0,6 2,0

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,0 -0,2 -0,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 0,0 0,0
Käyttöomaisuuden myynnit 0,6 0,0 0,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,2 -0,2 -0,3


Jaetut osingot -0,8 -1,5 -1,5
Lainojen nostot 0,4 2,0 2,2
Lainojen takaisinmaksut -1,0 -0,8 -1,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,0 -0,0 -0,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1,2 -0,4 -0,8

Rahavirta yhteensä -0,2 0,1 0,9
Rahavarat kauden alussa 2,9 2,0 2,0
Rahavarat kauden lopussa 2,7 2,1 2,9

LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

MEUR Q3/2010 Q2/2010 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Liikevaihto 6,5 6,4 6,6 7,0 6,8 7,1 9,1
Liikevoitto 0,8 -0,3 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,2
Liikevoitto % 12,1 -5,5 -4,2 -1,5 3,4 -5,7 -2,3

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2010
Osakemäärä %

1. Merivirta Jyri 15.000.000 19,52
2. Eyemaker´s Finland Oy 7.817.214 10,17
3. Gateway Finland Oy 3.800.000 4,95
4. Etera 3.500.000 4,55
5. Alpisalo Mia 3.121.653 4,06
6. Mäkinen Markku 1.633.319 2,13
7. Kiesvaara Tuomo 1.259.332 1,63
8. Juurakko Timo 1.235.280 1,61
9. The Nordic Adviser Group Ltd 1.179.861 1,54
10.Latva Sami 1.000.000 1,30

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.

Revenio-konserni muodostuu seitsemästä itsenäisesti liiketoimintaa
harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä.
Tytäryhtiöt ovat Done Information Oy, Done Logistics Oy, Done Software
Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, Finnish Led-Signs Oy ja
Midas Touch Oy.


Source: Millistream