Liikennevirasto

Korjaus tiedotteeseen: Lapua–Pännäinen-rataosuudella junat kulkevat pian nopeammin

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 12:42 EEST

Heinäkuun aikana junien kulkunopeutta nostetaan Lapuan ja Pännäisten välillä. Rataosuuden suurin nopeus nostetaan nykyisestä 140 kilometristä tunnissa 200 kilometriin tunnissa. Liikkuminen junaradan lähellä on vaarallista, koska nopea juna liikkuu lähes äänettömästi ja nopeuksien kasvaessa myös junien jarrutusmatkat pitenevät.

Ennen nopeudennostoa rataosuudelta poistettiin tasoristeykset. Niiden tilalle rakennettiin korvaavia tieyhteyksiä sekä yli- ja alikulkusiltoja. Radan saa ylittää ainoastaan virallisesta radan ylityskohdasta. Ratapiha-alueella, ratalinjalla tai rautatiesillalla ei saa oleskella. Rautatielainsäädännön rikkomisesta voidaan rangaista sakolla rautatielain 68 §:n mukaan.

Nopeudennosto liittyy Seinäjoki–Oulu-ratahankkeeseen. Hankkeen avulla lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja, kun junien suurinta sallittua kulkunopeutta voidaan nostaa.

www.liikennevirasto.fi/skol.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Tommi Rosenvall, p. 020 637 3830

Korrigering av meddelande: Snart går tågen snabbare på banavsnittet Lappo-Bennäs

Under juli månad kommer tågens hastighet mellan Lappo och Bennäs att ökas. På detta banavsnitt ökas den högsta hastigheten från nuvarande 140 km/h till 200 km/h. Det är farligt att röra sig i närheten av järnvägen, eftersom de snabba tågen rör sig nästan ljudlöst och bromssträckorna blir längre vid högre hastigheter.

Innan man ökat tågens hastighet har man avlägsnat plankorsningarna på banavsnittet. Där har man i stället byggt ersättande vägarrangemang samt över- och underfartsbroar. Man får gå över banan endast på ett officiellt övergångsställe. Det är förbjudet att vistas på bangårdsområdet, järnvägen eller järnvägsbron. För överträdelser av järnvägsbestämmelserna bestraffas med böter enligt järnvägslagens 68 §.

Ökningen av hastigheten hänför sig till järnvägsprojektet Seinäjoki–Uleåborg, med hjälp av vilket resetiderna inom persontrafiken förkortas då den högsta hastigheten kan ökas.

Ytterligare upplysningar:

Projektchef Tommi Rosenvall, tfn 020 637 3830

www.liikennevirasto.fi/skol.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennvirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi