Tiimari

KORJAUSTIEDOTE: Tiimari Oyj Abp: KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 14:27 EEST

Tiimari Oyj Abp:n 10.6.2011 klo 10.31 julkaistussa pörssitiedotteessa ilmoitettiin seuraavasti: Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.6.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. ... Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 21.6.2011. Molemmissa yllä olevissa lauseissa annettu päivämäärä 21.6.2011 on virheellinen. Oikea päivämäärä on 20.6.2011. Alla on korjattu pörssitiedote kokonaisuudessaan. KUTSU TIIMARI OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 1.7.2011 klo 09.00 alkaen Hilton Strand Hakaniemi -hotellissa osoitteessa John Stenbergin Ranta 4, 00530 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 08.00. A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Toimitusjohtajan katsaus ja rahoitusjärjestelysuunnitelman esittäminen 7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 428.969.771 uuden osakkeen antamisesta kahdella osakeannilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 2.600 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseensekä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja sen ehdotetaan kattavan seuraavat yhtiön rahoitusjärjestelysuunnitelmaan liittyvät osakeannit (”Osakeannit”): 1. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva osakeanti, jossa tarjottaisiin merkittäväksi enintään 164.747.550 uutta osaketta merkintähintaan 0,09 euroa / osake, ja 2. suunnattu osakeanti, jossa yhtiön 19.10.2009 ja 30.12.2010 liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, yhtiön 9.10.2014 erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan sekä eräiden Yhtiön rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään yhteensä enintään 4,8 miljoonan euroa haltijoiden merkittäväksi tarjottaisiin enintään 264.222.221 uutta osaketta merkintähintaan 0,09 euroa/osake ehdolla, että lainanantajat maksavat merkintänsä kuittaamalla ko. lainasaamisiaan yhtiöltä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeantien ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2011 saakka. Valtuutusehdotus perustuu yhtiön 9.6.2011 pörssitiedotteella julkaisemaan rahoitusjärjestelysuunnitelmaan. Pörssitiedote on saatavana myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com. 8. Hallituksen jäsenten valinnasta päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Nykyisistä jäsenistä Sven-Olof Kulldorff ja Sissi Silván eivät jatkaisi hallituksessa. Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen henkilötiedot esitetään tarkemmin yhtiön internet-kotisivuilla osoitteessa www.tiimari.com (Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011). Päätös hallituksen kokoonpanomuutoksesta ja uusien jäsenten valinnasta olisivat ehdollisia sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2011 myöntää hallitukselle tämän kokouskutsun kohdan 7 mukaisen valtuutuksen Osakeantien toteutumiselle ja että Osakeannit toteutetaan 31.10.2011 mennessä. Hallituksen kokoonpanomuutos tulisi voimaan ja uusien jäsenten toimikausi alkaisi samana päivänä, jolloin Osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkitään kaupparekisteriin. 9. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, Tiimari Oyj Abp:n vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä osavuosikatsaus ajanjaksolta 1.1. - 31.3.2011, hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, yhtiön pörssitiedote koskien rahoitusjärjestelysuunnitelmaa sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.tiimari.com viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.6.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.6.2011 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp / Yhtiökokous 1.7.2011, Tasetie 8, 01510 Vantaa, sähköpostilla osoitteeseen tiimari.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi tai puhelimitse arkisin ma-pe klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 0800-92205/ yhtiökokousilmoittautumiset. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 20.6.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.6.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tiimari Oyj Abp / Yhtiökokous 1.7.2011, Tasetie 8, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tiimari Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 16.474.755 osaketta ja ääntä. Helsingissä 10.kesäkuuta 2011 TIIMARI OYJ ABP Hallitus