Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voi liittyä kirkkoon

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2011 11:38 EET

Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkkolakia siten, että Suomessa asuva kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voi liittyä kirkon jäseneksi. Nykyisten säännösten mukaan ulkomaalainen voi liittyä jäseneksi vain silloin, kun hänellä on kotikuntalain mukainen kotikunta Suomessa.

Edellytys kirkkoon liittymiselle on, että henkilö on ollut mukana seurakunnan toiminnassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana hän voi saada esimerkiksi kasteopetusta ja tutustua seurakuntaan.

"Kirkon jäseneksi pääseminen ei saa kaatua byrokraattisiin esteisiin", totesi lakivaliokunnan puheenjohtaja Pirjo Pyhäjärvi.

Päätöksellä turvataan seurakuntien perustehtävän toteutuminen maassa asuvien ulkomaalaisten parissa. Samalla pyritään vahvistamaan positiivista uskonnonvapautta.

Laki tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Uusi eläkerahastomaksu hyväksyttiin

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkolain muutosesityksen, jonka mukaan säädetään uusi kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu. Uuden maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että eläkkeet pystytään pitkällä tähtäyksellä maksamaan. Eläkerahastomaksu voi olla enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta.

Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös

Johanneksen evankeliumin viittomakielinen käännös hyväksyttiin. Samoin hyväksyttiin viikomessun, hautaan siunaamisen ja kasteen käännös suomenruotsalaiselle viittomakielelle.

"Sana tulee lihaksi erityisesti viittomakielessä. Äidinkieli on ihmiselle erityisen rakas, ja se että jumalanpalveluselämää voi harjoittaa omalla äidinkielellä, on erittäin tärkeä asia", totesi piispa Björn Vikström esitellessään asiaa.

Kirkolle valitaan uudet päättäjät helmikuussa

Kirkolliskokous kokoontui nykyisellä kokoonpanolla viimeistä kertaa. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustojen vaalit järjestetään maanantaina 13. helmikuuta 2012. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu jäsenmääriin.

Kirkolliskokouksen ehdokkaista julkaistaan esittelyt kirkolliskokouksen vaalisivulla sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit.

Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.12.2011 kello 16. Valitsijayhdistykset asettavat ehdokkaat vaaliin.