Opetushallitus

Koulutuskeskus Salpauksella ja Savonlinnan ammattiopistolla parhaat oppimispolut

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 07:56 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2011 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Koulutuskeskus Salpaukselle ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle sekä kunniamaininnan Turun oppisopimustoimistolle. Erityisteemana vuoden 2011 laatupalkintokilpailussa oli yksilölliset oppimispolut.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalkintojen avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaisuutta. Vuosittain jaettavat laatupalkinnot luovutti opetusministeri Jukka Gustafsson Espoossa 8.11.  KUVA: Koulutuskeskus Salpauksen opintotarjontaan kuuluu mm. sirkustaide (Kuva: Olli Häkämies)

Laatupalkintojen perustelut

Koulutuskeskus Salpaus (Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä)

Koulutuskeskus Salpaus on Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ylläpitämä koulutusorganisaatio, jossa opiskelee lähes 20 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa kahdeksalla koulutusalalla kuuden kunnan alueella.  

Koulutuskeskus Salpauksen vahvuuksiin kuuluu pitkäjänteinen laatutyö, jolla tuetaan strategisten tavoitteiden ja hyvän johtajuuden toteuttamista. Järjestelmällinen laatutyö on tuottanut tietoa toimintaan liittyvistä kehittämiskohteista, joihin on ohjattu resursseja. Johtamiseen ja strategiaan liittyvät vahvuudet näkyvät siinä, että koulutuskeskuksen toiminta on saatu melko yhtenäiseksi, vaikka se on muodostettu useista toimintakulttuuriltaan erilaisista oppilaitoksista.

Salpauksessa on kaksi päätoimista opetuksen kehittämisen lehtoria, joiden tehtävänä on kouluttaa ja ohjata opetus- ja tukihenkilöstöä ja työpaikkaohjaajia pedagogisten prosessien parantamisessa ja erilaisissa opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Henkilöstön mielestä kehittämislehtoreiden toiminta on ollut suureksi avuksi asioiden arjen tasolle tuomisessa ja ”silmien avaamisessa”. Salpauksessa puhutaan ns. uudesta opettajuudesta, jolla tarkoitetaan yksilöllisyyden ja toimintaympäristön entistä syvällisempää huomioon ottamista opetuksessa. ”Välitä, älä valita” onkin jo muodostunut henkilöstön iskulauseeksi Salpauksessa.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä opettajien pedagogiseen osaamiseen ja opiskelijoista välittävään työotteeseen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä on tuettu osaamiskartoituksilla, joissa on otettu huomioon alan työelämävaatimukset.

Koulutuskeskus Salpauksen talous on kestävällä pohjalla, mikä mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja varautumisen tulevaisuuteen. Koulutuskeskus on vetovoimainen, ja sen julkisuuskuva on myönteinen. Salpaus on aktiivinen ja menestyvä toimija valtakunnallisessa kilpailutoiminnassa. Opiskelijat työllistyvät hyvin. Huolimatta monista hyvin toimivista asioista Salpauksella on vielä parannettavaa keskeisten tulosten, kuten koulutuksen läpäisyn ja keskeyttämistä ehkäisevien keinojen kehittämisessä.

Kilpailun erityisteemaan, yksilöllisiin oppimispolkuihin, on Koulutuskeskus Salpauksessa kiinnitetty huomiota monin tavoin. Henkilöstön osaamista nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen on lisätty koulutuksen avulla. Opintopolkujen räätälöintiä ja varhaista puuttumista ongelmatilanteisiin on helpotettu ottamalla käyttöön sähköisiä järjestelmiä, jotka auttavat reaaliaikaisesti seuraamaan opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja poissaoloja. Jos opinnot uhkaavat keskeytyä tai opiskelija aikoo erota oppilaitoksesta, pyritään opiskelijalle tarjoamaan tutkinnon vaihtomahdollisuutta tai huolehtimaan muutoin opiskelijan jatkosuunnitelmista.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (Itä-Savon koulutuskuntayhtymä)

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) on kahdeksan jäsenkunnan omistama monialainen ammatillinen oppilaitos. Vuonna 2010 opiskelijamäärä oli 2243, joista suurin osa eli 1483 suoritti opetussuunnitelmaperusteista tai näyttöperusteista perustutkintoa.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on tehnyt pitkään ja järjestelmällisesti laatutyötä, jonka keskeisenä lähtökohta on pedagoginen toiminta. Koko henkilöstöä velvoittava periaate on kasvatustyön yhteisöllisyys. Pedagogisen johtamisen työkäytännöt ovat kehittämisen painopiste. Pedagogisen johtamisen tukena ovat johtotiimit, tutkintokoordinaattorit ja tutkintovastaavat. Johtamisjärjestelmän prosessien tukena ovat lisäksi kollegiaaliset ryhmät, joiden toiminnasta on säädetty hallintosäännöllä. Henkilöstön osallisuus johtamisessa on näin virallistettu ja tehty näkyväksi. Henkilöstöstä kaikki kuuluvat kollegiaalisiin ryhmiin. Kollegiaalisille ryhmille on kehitetty palkitsemisjärjestelmä, joka ottaa huomioon saadut opiskelijapalautteet. Opiskelijoiden näkemyksiä mitataan ja palautteilla on hälytys- ja kiitosrajat, joiden perusteella johtotiimi toimii.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle on laadittu kumppanuussuunnitelma, ja sillä on laaja kumppanuusverkosto alueellaan. Koulutuksen kehittämisessä hyödynnetään neuvottelukuntia ja työelämäpalautetta. Yhteistyö Savonlinnan Oopperajuhlien kanssa on jatkuvaa, ja siinä hyödynnetään hyvin oppilaitoksen monialaisuutta.

Kehityskeskusteluissa ja kollegiaalisissa ryhmissä kartoitetaan henkilöstön osaamistarpeet ja osaaminen. Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opettajien osaamiseen ja yhteisölliseen toimintatapaan. Opettajien työelämäjaksoja on ollut paljon. Myös ATTO -opettajat voivat kehittää osaamistaan työelämäjaksojen avulla. Henkilöstön osallisuutta arviointi- ja itsearviointiprosesseihin on lisätty kollegiaalisten ryhmien kautta.

Vuoden 2011 laatupalkintokilpailun erityisteemana oleva yksilölliset oppimispolut on järjestetty sekä nuorten että aikuisten tarpeet huomioon ottaen. Urapolkujärjestelmä on mahdollistanut yksilöllisten, joustavien oppimispolkujen valinnan. SAMIedu on toisen asteen koulutuksen yhteistyöhankkeen hallinnoija ja näin keskeinen toimija lukio- ja peruskouluyhteistyössä. Nivelvaiheyhteistyö on aktiivista, esimerkkinä SAMI-viikko. Koulutustakuu on toteutunut koko ikäluokan osalta. Lukioiden ja ammattiopiston yhteistyötä yksilöllisten opintopolkujen tarjoamiseksi on strategisesti parannettu Mun Juttu -hankkeella. Opiskelijat voivat suorittaa myös osia toisista tutkinnoista ja näin koota osaamisensa tuoteperheistä. Valinnaisuus on mahdollistettu yli tutkintorajojen (esim. Marata- ja metsäala). Keskeyttäminen on vähentynyt oppilaitoksen toimenpiteiden tuloksena, esimerkiksi opiskelijoiden perehdyttämisen ja ryhmäyttämisen tehostamisen johdosta ja Majakka-pisteen perustamisen myötä.

Kunniamaininnan perustelut

Turun oppisopimustoimisto (Turun kaupunki)

Turun Oppisopimustoimisto on Turun ammatti-instituuttiin kuuluva yksikkö, joka tekee alueellaan aktiivista verkostotyötä oppisopimustoiminnan kehittämiseksi. Oppisopimustoimisto on ollut aloitteellinen tutkintokohtaisten työtehtäväkartoitusten laadinnassa. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen. Yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastaamisen menetelmiä levitetään aktiivisesti, ja oppisopimustoimiston mallin mukaisten tehtäväkartoitusten käyttö on laajentunut. Vuoden 2009 alussa alueen oppisopimustoimistot ottivat käyttöön yhteisen verkkoalustan, jonne nopeaan tahtiin lisääntyneet kartoitukset on viety. Tehtäväkartoitusrinkiin kuuluu tällä hetkellä oppisopimustoimijoita eri puolilta maata.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Opetusneuvos Tarja Riihimäki puh. 09 160 77316