Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan muutoksia

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:25 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat ‑vastuualue on antanut lausuntonsa Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muutoshakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupa-vastuualueelle.

Kouvolan Mäkikylän jätevedenpudistamon ympäristölupaan on tarkennettava, koska  Kuusankosken Akanojan jätevedet tullaan johtamaan valmistuvaa siirtoviemäriä pitkin Mäkikylään. Kun siirtoviemäri on otettu käyttöön, Akanojan puhdistamon toiminta loppuu. Ennen tätä Mäkikylän puhdistamo saneerataan ja laajennetaan vastaamaan myös uusia typenpoistovelvotteita.

Valtion vesihuoltotöinä rakennuttama siirtoviemäri on luvattu ottaa käyttöön vuoden 2013 lopussa. Varsinaisesti siirtoviemäri valmistunee jo vuoden 2012 aikana.

Kymenlaakson maakunnallisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa jo katsottiin jätevesien keskitetyn käsittelyn olevan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto Pohjois-Kymenlaakson jätevesien käsittelylle. Edut olivat sekä vesiensuojelussa että kustannustehokkuudessa. Myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon toimenpiteet huomioiden keskitetty ratkaisu on suositeltava. Näillä perusteilla voidaan Mäkikylän puhdistamon toiminnan muutokselle myöntää ympäristölupa kunhan seuraavat asiat huomioidaan.

Kuusankosken Akanojan puhdistamon lopettamistoimista ei luvassa ole kerrottu. Lausunnonantaja katsoo tarpeelliseksi joko täydentää vanhaa lupaa tältä osin tai käsitellä ne erillisellä hakemuksella. Akanojan toiminnan lopettamiselle tulisi olla lupamääräyksiä ilmansuojelu- ja jätehuoltokysymyksissä, maaperän puhtauden varmistamisessa, meluntorjunnassa sekä tarkkailuun ja raportointiin liittyen.

Varsinaisiin Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräyksiin esitetään joitakin muutoksia. Käytön ja kuormituksen tarkkailuun halutaan täydennyksiä. Akanojan puhdistamon jätevesien tuleminen Mäkikylään kaksinkertaistaa kuormituksen lähes kaikkien muuttujien osalta. Joten myös pistekuormitus Kymijokeen lisääntyy. Tämän vuoksi kuormituksen tarkkailua sekä jokiveden hygienistä laatua tulisi tarkkailla tehostetusti heti kuormitusalueen alapuolelta. Mikäli jokiveden hygieeninen laatu heikkenee merkittävästi, olisi puhdistamolla oltava valmiudet jäteveden desinfiointiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue katsoo lausunnossaan myös, että liittymissopimukset teollisuusjätevesien ja muiden poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin ja Mäkikylään tulee päivittää ja toimittaa valvovalle viranomaiselle. Tiettävästi Mäkikylään tullaan johtamaan rejektivesiä biokaasulaitoksesta, jossa mädätetään puhdistamolietteen lisäksi teollisuuden lietteitä. Akanojan alueelta tulee myös muita kemianteollisuuden jätevesiä. Mäkikylän puhdistamolla tulee tehdä selvitys vesistölle haitallisten aineiden mahdollisesta esiintymisestä lähtevässä jätevedessä. Ympäristövaikutusten tarkkailuun on sisällytettävä myös hajun tarkkailu.

Lausunnon antaja haluaa kuormitus- ja käyttötarkkailun säilyvän ennallaan, kerran kuukaudessa raportoitavana. Näin valvova viranomainen saa suhteellisen reaaliaikaisen tiedon jos toiminnassa esiintyy jotain häiriöitä.

Lisätietoja
Vanhempi insinööri Riitta-Sisko Wirkkala
P. 040 518 9152