Valtioneuvosto

Kriisinhallintahenkilöstön voimankäyttösäännöstö on kohdallaan

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 15:40 EEST

Kriisinhallintatehtävissä toimivien suomalaisten rauhanturvaajien voimankäyttöoikeuksia koskeva säännöstö on johdonmukainen. Tähän lopputulokseen päätyi puolustusministeriön kansliapäällikön asettama työryhmä, joka luovutti yksimielisen raporttinsa puolustusministeriölle 25.10.2010.

Voimankäyttösäännöt kansainvälisissä operaatioissa perustuvat vakiintuneille YK:n, EU:n ja Naton mallivoimankäyttösäännöille. Kansallisessa valmistelussa arvioidaan operaatiokohtaisia voimankäyttösääntöjä, jotka määrittävät yksityiskohtaisesti missä laajuudessa operaation mandaatin mukaista tehtävää toteutettaessa on mahdollista turvautua voimakeinoihin. Operaatiokohtaisiin voimankäyttösääntöihin voidaan tehdä kansallisia rajoituksia. Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että rajoitukset voivat olla ongelmallisia jos monikansallisissa kokoonpanoissa toimivissa joukoissa on kansallisia eroavaisuuksia. Nämä eroavaisuudet voivat haitata monikansallisen kriisinhallintajoukon toimintaa ja uskottavuutta sekä vaarantaa kriisinhallintajoukon turvallisuutta.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa on säädetty kansainvälisen oikeuden mukaiset voimakeinojen käyttämisen yleiset rajoitusperiaatteet: välttämättömyysperiaate, suhteellisuusperiaate ja voimankäytön minimoinnin periaate. Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina. Kansallisen kriisinhallintajoukon komentaja vastaa viimekädessä joukkonsa voimankäytöstä. Yksittäinen rauhanturvaaja vastaa omalta osaltaan siitä, että hän käyttää voimakeinoja vain siinä määrin ja siihen saakka, kun ne ovat annetun tehtävän kannalta tarpeen, hyväksyttävässä suhteessa tehtävän tavoitteeseen nähden ja operaatiolle vahvistettujen voimankäyttösääntöjen mukaisia. Yksittäisen sotilaan oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että voimankäyttöoikeuden perusta on säädetty riittävän kattavasti ja selkeästi kansallisessa erityislainsäädännössä eli tässä tapauksessa kriisinhallintalaissa.

Voimankäyttösäännöstöä kartoittanut työryhmä katsoi, ettei tarvetta lainsäädäntömuutoksiin ole. Jokaisen rauhanturvaajan osaaminen on edelleen varmistettava voimankäyttösääntöjen kattavalla kouluttamisella operaatioon osallistumisen valmisteluissa. Työryhmä suosittelee operaatioiden valmistelussa huomion kiinnittämistä siihen, että hyvin koulutetun ja olosuhteisiin nähden hyvin varustetun sekä määrällisesti riittävän suuren joukon lähettäminen voi vaikeissa olosuhteissa estää väkivaltaisuuksien puhkeamisen ja samalla vähentää voimakeinoihin turvautumisen tarvetta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtaja Markku Nikkilä p. 09-160 88142 ja 040 866 015 sekä vanhempi hallitussihteeri Tuomas Venho p. 050 306 7994.