Turun kaupunki

Kunta- ja palvelurakenne -hankkeen ohjausryhmän 8.11. esityslistalla

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 14:21 EET

Rakennemalli 2035 loppuraportti on valmistunut

Rakennemalli 2035 loppuraportti on valmistunut. Rakennemallityössä esitetään vuoteen 2035 ulottuvia alueellisia kehityskuvia koskien asumista, työpaikka-alueita, kaupan ja palveluiden alueita, liikenneverkkoa, virkistyksen ja vapaa-ajan alueita sekä yhdyskuntatekniikkaa.

Rakennemallityön tärkeimpänä tavoitteena ja tuloksena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Rakennemalli ohjaa kuntien tulevaa maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti, ja sitä on tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana ja niitä palvelevana maankäytön strategiaa kuvaavana perusselvityksenä.

Hyväksytyn linjapäätöksen ja elokuussa pidetyn kolmannen työpajan pohjalta on valmisteltu ehdotus lopulliseksi rakennemalliehdotukseksi (loppuraportti). Ehdotuksessa konkretisoituvat kaupunkiseudun kehitettävät kasvualueet ja niitä tukevan liikennejärjestelmän rakenteet. Työssä on osoitettu sekä ydinalueen että keskusverkon linjapäätökseen perustuvat mitoitustavoitteet. 

Ehdotus rakennemalliksi osoittaa, että työlle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Toteutuminen edellyttää kuitenkin sitoutumista ja jatkotoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä on kirjattu rakennemallin toteuttamisohjelmaan sekä keväällä 2011 aloitettuun kaupunkiseudun kuntien, liiton ja valtion välisen MAL -aiesopimuksen luonnokseen.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) työryhmä käsitteli loppuraporttia kokouksessaan 26.10.201. Useat kunnat esittivät MAL -työryhmän kokouksessa kommentteja raportin sisältöön. Työryhmä pyysi kuntia toimittamaan kommenttinsa kirjallisesti 28.10. mennessä ja valmistelijoita kokoamaan kommentit ohjausryhmää varten.

Esityslistan mukaisesti ohjausryhmä päättää asettaa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -ehdotuksen nähtäville ja pyytää kuntien, Varsinais-Suomen liiton, muiden sidosryhmien lausunnot ja yleisön kommentit Turun kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 12.12.2011 osoitteeseen:

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto
PL 355
20101 Turku
ja sähköisesti: ykv@turku.fi

 

Kaupunkiseudun aiesopimus linjaa tulevaisuuden kehityssuuntia

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusta on valmisteltu PARAS-lainsäädännön ohjaamana. Hallitusohjelman mukaisesti aiesopimuksia tullaan jatkamaan ja aiesopimusmenettelyä kehitetään sitovammaksi. Aiesopimusmenettelyn tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista.

Aiesopimuksella tuetaan hallitusohjelman, valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden, liikenteen hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman, kansallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä kaupunkipolitiikan ja energiatehokkuuden periaatepäätösten samoin kuin kuntapolitiikan tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on parantaa yhdyskuntarakenteen muutoksen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä mm. kytkemällä yhteinen seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu yhteiseen seudulliseen maankäytön suunnitteluun ja siihen liittyvien investointien toteuttamisen ajoitukseen.

Sopimus pohjautuu seudun rakennemallityöhön ja ilmaisee osapuolten yhteistä tahtoa tulevaisuuden kehityssuunniksi. Sopijaosapuolia olisivat Turun kaupunkiseudun kunnat, Varsinais-Suomen liitto sekä valtion osalta Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Aiesopimuksen valmisteluun liittyen järjestettiin Turun seudun kuntien ja muiden osapuolten laaja yhteinen työpaja 19.10. Työpajan jälkeen aiesopimusluonnosta käsiteltiin Maankäytön, asumisen ja liikenteen työryhmässä 26.10.

PARAS-ohjausryhmälle esitellään MAL-aiesopimusluonnos sekä siihen 19.10. työpajassa ja 26.10. MAL-työryhmässä tehdyt kommentit. Sopimuksen valmistelua on tarkoitus jatkaa niin, että sopimus on valmis allekirjoitettavaksi keväällä 2012 seudullisen rakennemallin tultua hyväksytyksi.

Ohjausryhmä käy aiesopimusluonnoksesta lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

Lisätiedot: