Valtioneuvosto

Kuntatalouden vakaus ja kestävyys -raportti julkaistu

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:36 EEST

Valtiovarainministeriö asetti 4.3.2010 työryhmän selvittämään linjauksia, jotka ovat tarpeen kuntatalouden vakauden ja kestävyyden sekä julkisen talouden ylijäämän turvaamiseksi. Työ on jatkoa helmikuussa 2010 julkaistulle valtiovarainministeriön keskusteluraportille, jossa tarkasteltiin finanssipolitiikan suuntaa 2010 ? luvulla. Työryhmän raportissa on tarkasteltu kuntasektorin tuottavuutta, kuntien tulopohjaa ja rahoitusjärjestelmää, ohjausta kunta- valtio-suhteessa sekä kunnan sisäistä ohjausta. Raportti huomioi tulevien vuosikymmenien väestörakenteen muutoksen vaikutukset kuntatalouden vakauteen ja kestävyyteen. Väestörakenteen muutos haastaa koko julkisen talouden. Kuntatalous kantaa puolet julkisen talouden kestävyysongelmasta, työmarkkinoiden kiristyminen lisää ongelmia ja kestävyyden turvaaminen edellyttää tuottavuuden parantamista, kuntapalvelujen rahoitusjärjestelmän vakautta ja tehokasta ohjausta. Raportissa ehdotetaan tuottavuuden parantamiseksi mm. kuntien henkilöstötarpeen sopeuttamista, tuottavuudelle valtakunnallisia tavoitteita, kunnille palvelustrategiaa sekä kuntatilastoinnin kehittämistä ja tilastoviipeen lyhentämistä. Kuntarakennetta ehdotetaan vahvistettavaksi. Yhteistoimintaa ehdotetaan selkeytettäväksi ja yhdistymistä koskevaan lainsäädäntöön muutoksia. Yhteisöveronkuntaosuus ehdotetaan siirrettäväksi valtiolle. Lisäksi ehdotetaan mm. kiinteistöveron painoarvon lisäämistä sekä valtionosuusjärjestelmän selkeyttämistä ja laskennallisuuden lisäämistä. Lähtökohtana on kuitenkin, että valtionosuusjärjestelmässä otetaan jatkossakin huomioon kuntien erilaiset olosuhteet ja palvelutarpeet sekä tasataan kuntien välisiä verotuloeroja. Raportissa on tarkasteltu myös kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa ja mahdollisuuksia lisätä maksujen osuutta kuntien tulorahoituksessa. Hallitusohjelmassa tulisi määritellä katto lainsäädännöstä johtuvalle uusien ja laajenevien tehtävien aiheuttamalle kuntien menojen kasvulle. Lisäksi tulisi arvioida mahdollisuuksia vähentää kuntien tehtäviä ja pidättäytyä uusista velvoitteista. Peruspalveluohjelmamenettelyyn liittyvää kehysmenettelyn tarvetta ja toimivuutta tulisi raportin mukaan selvittää. Valtuustoille esitetään niiden toimikauden kattavaa menokehystä. Raportin mukaan kunnan taloussuunnitelmasta ja sen toiminnallisista tavoitteista tulisi muodostaa kunnallisvaalikauden mittainen kokonaisuus. Kuntayhtymille esitetään jäsenkuntien asettamaa rahoituskehystä. Kuntalain uudistamisen yhteydessä esitetään uudistettavaksi mm. kunnan talouden tasapainottamista koskevat säännökset. Lähtökohtana on, että uudet säännökset mahdollisimman hyvin ennalta ehkäisevät talousvaikeuksia ja sisältävät selkeät tunnusluvut kunnan päätöksenteon pohjaksi. Samoin esitetään selvitettäväksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien talouden arviointikriteerit. Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Juha Luukko valtiovarainministeriöstä. Työryhmään kuului edustajia ministeriön kunta-, budjetti-, kansantalous-, ja vero-osastoilta sekä Suomen Kuntaliitosta. Raporttiin sisältyy joitakin Suomen Kuntaliiton eriäviä käsityksiä. Työryhmä luovutti raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille torstaina 21.10.2010. Hän kiitti työryhmää esityksistä todeten samalla, että tulevaisuudessa hallituksen esitysten yhteydessä pitäisi aina tehdä arvio toimenpiteiden vaikutuksista kuntatalouteen. http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20101020Finans/name.jsp Lisätietoja: valtiosihteeri Juha Luukko, puh. 09 160 33048 ja kuntatalousyksikön päällikkö, finanssineuvos Rainer Alanen, puh. 160 32203