Valtioneuvosto

Kuntien tehtävät kartoitetaan

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:35 EET

Valtiovarainministeriö on tänään 24.11. asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on määrittää kuntien tehtävät ja niihin liittyvät uudistustarpeet sekä hallitusohjelman mukaisesti arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita. Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen valtiovarainministeriöstä ja työryhmän määräaika on 30.5.2014.

Kuntien tehtävien arvioinnin työryhmän tulee tehdä kokonaisarvio kuntien nykyisistä tehtävistä ja siitä, tulisiko kuntien tehtäviä vähentää ja muuttaa osana kuntauudistusta. Kuntien ja valtion tuottamien palvelujen suhteen uudelleen arviointia tarvitaan tilanteessa, jossa kuntien kokonaisvastuu kansalaisten hyvinvoinnista korostuu. Uudet elinvoimaiset kunnat mahdollistavat tehtävämuutoksia valtion ja kuntien välillä.

Työryhmän työ on kaksivaiheinen

Arviointityö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä laatii kartoituksen kuntien tehtävistä sekä tekee ehdotuksen kunnille siirrettävien ja annettavien tehtävien kustannus- ja vaikutusarvioinnin kehittämisestä. Tämän kartoituksen tulee valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä.

Toisessa vaiheessa työryhmä arvioi, mitkä ovat uusien kuntauudistuksella luotujen kuntien tehtävät. Tehtävien arvioinnissa hyödynnetään kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiskampanjaa ja siinä luotua kestävän tuottavuuden mittaristoa sekä kokemuksia parhaista käytännöistä. Toisen vaiheen työn tulee valmistua vuoden 2014 toukokuun loppuun mennessä.

Työryhmän tavoitteena on muun muassa kartoittaa kokonaisuutena kuntien tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet sekä kehittää kunnille mahdollisesti siirrettävien uusien tehtävien kustannus- ja vaikutusarviointia. Lisäksi työryhmän tavoitteena on määritellä kuntauudistuksella luotujen uusien kuntien tehtävät sekä uudelleen arvioida valtion ja kuntien tehtäviä vähentäminen suhteessa käytettävissä oleviin voimavaroihin. Työryhmä myös arvioi ja tekee ehdotukset valtion kuntiin kohdistaman ohjauksen yhden­mukaistamisesta ja johdonmukaistamisesta.

Työssä tullaan hyödyntämään kuntien ja valtion tuottavuus-, vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmissa esiin nousevia hyviä käytäntöjä sekä edistämään kuntien palvelujen kustannusten ja laadun vertailua ja läpinäkyvyyttä edistäviä käytäntöjä.Työryhmä tekee myös ehdotuksen siitä, minkä tehtävien hoidossa uusille kunnille voidaan antaa nykyistä suuremmat vapaudet päättää tehtävien laadusta ja laajuudesta kunnan asukkaille.

Työryhmä kuulee laajasti eri sidosryhmiä

Työryhmän tulee työn aikana kuulla kuntia, aluehallintovirastoja sekä Valviraa. Työryhmä voi selvittää sopivaksi katsomallaan tavalla kansalaisten näkemyksiä kuntien tehtävistä. Työryhmälle voidaan perustaa alaryhmiä.

Peruspalveluohjelman ministeriryhmä linjaa työryhmän työtä kuntien tehtävien ja velvoitteiden sekä vaikutusarvioinnin kehittämistoimista. Niiltä osin, kuin työryhmä työ liittyy kuntauudistukseen, kuntauudistuksen ohjausryhmä, seurantaryhmä sekä hallinnon kehittämisen ministeriryhmä linjaavat työryhmän työtä.

Työryhmä voi tilata ja hyödyntää arviointitehtävässä alan tutkimuslaitosten sekä yliopistojen ja korkeakoulujen tekemiä tutkimuksia.

Työryhmässä laaja edustus valtionhallinnosta, kunnista ja poliittisista toimijoista

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen, valtiovarainministeriöstä

Työryhmän puheenjohtaja:
Valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen, valtiovarainministeriö

Jäsenet:
johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö kuntaosasto
budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö budjettiosasto
apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen, sisäasiainministeriö
rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö rakennetun ympäristön osasto
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö
alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, työ- ja elinkeinoministeriö
johtava lakimies Kari Prättälä, Suomen kuntaliitto
kaupunginjohtaja Mårten Johansson, Raaseporin kaupunki
erityisluokanopettaja Timo Juurikkala,
työhyvinvointikoordinaattori, työsuojelupäällikkö Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunki
kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulun kaupunki
vapaan sivistystyön johtaja Piia Rantala, Espoon kaupunki sekä
asiantuntijaylilääkäri, Suomen kuntaliiton valtuuston vpj Hanna Tainio

Työryhmällä on laaja eri ministeriöiden ja Kuntaliiton edustajista koostuva sihteeristö.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, puh. 09 160 32216.