Valtioneuvosto

Kuntiin kohdistuva valtionohjaus tarvitsee yhteisiä pelisääntöjä

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 09:47 EET

- Valtionohjauksen riittävä yhtenäisyys eri hallinnonaloilla sekä kuntalaisten oikeuksien ja kuntien itsehallinnon yhteensovittaminen on erityisen tärkeää kuntien kannalta. Keskeistä on tarkastella ohjauskeinojen vaikuttavuutta: millä tavoin turvataan parhaiten se, että kunta kykenee huolehtimaan sekä kuntalaisista että kestävästä kehityksestä, totesi Kuntaliiton johtava lakimies Kari Prättälä luovuttaessaan normihanketyöryhmän raportin hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille 18. helmikuuta Helsingissä.

Ohjauskeinojen arvioinnin tulee tapahtua riittävän aikaisessa valmistelu­vaiheessa. Ministeriöiden ohjauksen yhteensovittamisesta tulee huolehtia nykyistä paremmin valmisteluvaiheen yhteistyötä lisäämällä. Työryhmän laatimia kuntiin kohdistuvan valtionohjauksen yleisiä periaatteita tulisi käyttää ministeriöissä apuna lainvalmistelussa sekä suunniteltaessa kuntiin kohdistuvia normeja, kannustimia, ohjelmia tai informaatio-ohjausta.

Työryhmä esittää erityisen kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukuntaan tukeutuvan asiantuntijaverkoston perustamista. Verkosto voisi tukea ohjauksen valmistelijoita kuntavaikutusten arvioinnissa sekä varmistaa hyvissä ajoin sen, että ohjauksessa huomioidaan yleiset kuntien ohjauksen periaatteet ja vaikutukset kuntiin ja kuntalaisiin.

Raportin johtopäätöksiä myös hallitusohjelmaan

Työryhmän mukaan tehokas kuntien ohjauksen kehittäminen edellyttää kuntia koskevien toimenpiteiden kokonaistarkastelua hallitusohjelmassa.

- Työryhmä on luonut pohjan jatkotyölle. Meillä on nyt selkeämpi kuva siitä, miten kuntia ohjataan ja miten ohjausta voidaan kehittää. Tällaiselle työlle tulee asettaa selkeät tavoitteet hallitusohjelmassa. On selvää, että myöskään kuntien palveluvelvoitteita tai kuntalaisten oikeuksia ei voida jättää tällaisen työn ulkopuolelle, totesi Prättälä.

Hallitusohjelmaan tulisi ottaa myös kuntien henkilöstöä koskeva kokonaistarkastelu, jossa arvioidaan työelämän muuttuvat vaatimukset, työvoiman saatavuus ja tähän liittyen myös kelpoisuusehtojen sääntely ja erilaiset henkilöstön mitoitukseen liittyvät ohjauskeinot.

Katto uusien ja laajenevien tehtävien aiheuttamalle menojen kasvulle

Työryhmä ehdottaa kuntien tehtävien kartoitusta ja mahdollista vähentämistä sekä uusien velvoitteiden aiheuttamien menojen hillintää. Hallitusohjelmassa tulee määritellä katto lainsäädännöstä aiheutuvalle uusien ja laajenevien tehtävien aiheuttamalle kuntien menojen kasvulle. Nyt tällainen katto on asetettu vain valtionosuusmenojen lisäykselle budjettikehyksellä. Eräät työryhmän ehdotuksista, kuten selvitys yhteen kunnalliseen palvelussuhdelajiin siirtymisestä, kuuluvat kuntalain soveltamisalaan, ja ne on saatettu kuntalain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän tietoon. Jotkut ehdotukset edellyttävät puolestaan erillisen valmistelun käynnistämistä joko ao. ministeriön toimesta tai ministeriöiden yhteistyönä.

Tuottavuuden parantaminen edellyttää lainsäädännön uudistamista

Hanke kokosi laajasti kuntakentän näkemyksiä tuottavuuden parantamisen esteenä pidetyistä normeista. Työryhmä onkin työssään tunnistanut tuottavuuden kasvattamisen kannalta keskeiset, jatkotoimenpiteitä edellyttävät painopistealueet. Näihin kuuluvat muun muassa hankintalaki, ICT- ja tietosuojalainsäädäntö, EU-hankkeiden hallinto, henkilöstöä koskeva sääntely sekä valvonta- ja arviointimenettelyt.

- Hankkeessa ei voitu toimeksiannon rajauksen vuoksi puuttua normeihin, jotka säätävät kansalaisten oikeuksista palveluihin ja kuntien velvollisuudesta järjestää palveluita. Näin ollen normitalkoot keskittyi palveluiden sisältöä täsmentäviin ja laatua ohjaaviin sekä hallintoa ja palveluiden järjestämistapaa koskeviin normeihin ja vastaaviin kuntien ohjauskeinoihin. Näkökulman laajentaminen on jatkotyössä välttämätöntä, totesi Prättälä.

Valtiovarainministeriön asettamassa normihanketyöryhmässä olivat edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, johtava lakimies Kari Prättälä, puh. 09 771 2456, 0500 606 873
hallitusneuvos Arto Luhtala, puh. 09 160 30016, 040 830 9194

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20110217Kuntii/name.jspNormihanketyöryhmän ehdotukset

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/02_puheet/20110218Minist/name.jsp