Aluehallintovirasto

Kuolemaan johtaneesta kaivantoturmasta sakot työnantajalle

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:29 EET

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään 5.11.2010 tuominnut sastamalalaisen maanrakennusyrittäjän 50 päiväsakon eli 1.050 €:n sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.

Käsiteltävänä oli Sastamalassa 1.6.2009 sattunut kuolemaan johtanut työ-tapaturma. Työntekijät olivat asentamassa vesijohtoa tien poikki kaivettuun kaivantoon. Kaksi työntekijää oli kaivannossa, kun sen seinämä sortui. Toinen työntekijöistä hautautui kokonaan maamassojen alle ja kuoli. Toinen työntekijöistä hautautui vain osittain. Hän sai tapaturmassa vammoja.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että kaivantotyössä oli rikottu työturvalli-suusmääräyksiä. Kapeissa yli kaksi metriä syvissä kaivannoissa pitää ryh-tyä erityisiin toimenpiteisiin kaivannon sortumisen ehkäisemiseksi. Käytännössä kaivantoa pitää joko luiskata taikka sen seinämät pitää tukea.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajalla oli ollut velvollisuus oma-aloitteisesti toimia ja jatkuvasti seurata työoloja. Vastaajalla oli myös ollut velvollisuus antaa työntekijöille asianmukainen ja riittävä ohjeistus työhön. Vastaajalla oli lisäksi ollut velvollisuus huolehtia siitä, että kaivutyö tehdään turvallisesti ottaen huomioon maa-aines, kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus. Vastaajalla oli ollut velvollisuus ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi. Tällaisia erityistoimenpiteitä olisi esimerkiksi ollut suunnitelman laatiminen kaivantotyöstä ja sen toteuttamisesta ja siitä, miten sortumavaara ehkäistään eli minkä asteen kulmaan kaivanto luiskataan ja kuinka pitkälle kaivumaat sijoitetaan.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajalla olisi ollut korostettu velvollisuus ohjeis-taa työntekijät nyt kyseessä olevan tien alta tehtävän kaivannon tekemi-seen, koska kyseessä oli syvä kaivanto, jonka maa-aines on poikennut ai-emmin kaivetusta maa-aineksesta sen vuoksi, että maa-aines on sisältänyt muualta tuotua maa-ainesta ja koska syvän kaivannon luiskaaminen tulee tehdä riittävän loivasti. Vastaaja ei ole voinut työnantajana luottaa työntekijöidensä ammattitaitoon, koska vastaajalla on ollut yksiselitteinen ja selkeä ohjeistusvelvollisuus.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/4219

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 040-528 1506