Amer Sports Oyj

Kutsu Amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:41 EET

Amer Sports Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.3.2011 klo 14.00 alkaen Yhtiön
pääkonttorissa, Mäkelänkatu 91, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT JA NIIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen/päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2011 on
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000
euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta
lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan Yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen: Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho,
Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen.
Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

16. Kokouksen päättäminen


B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla
http://osoitteessawww.amersports.com">osoitteessawww.amersports.comtämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien.
Amer Sports Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.2.2011. Asiakirjoista
lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla
varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 28.2.2011, rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen.
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 16.2.2011 klo 9.00 ja
päättyy 7.3.2011 klo 16.00. Ilmoittautua voi:

* Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.amersports.com;
* puhelimitse numeroon (09) 7257 8320 tai
* kirjeitse osoitteeseen Amer Sports Oyj, Osakerekisteri, PL 130, 00601
Helsinki.


Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiön edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan kuluessa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
28.2.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 7.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

5. Muut ohjeet/tiedot
Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivänä 3.2.2011 yhteensä 121 517 285 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 3.2.2011

AMER SPORTS OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Päivi Antola, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. (09) 7257 8233

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.amersports.com">www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti
tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Precor, Suunto
ja Mavic. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä,
jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät
urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat
monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä
markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Kutsu amer Sports Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen:
http://http://hugin.info/3020/R/1485191/420278">http://hugin.info/3020/R/1485191/420278pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Amer Sports Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485191]

Source: Millistream