Cargotec

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:20 EET

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 8.3.2011 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa kutakin A-
sarjan osaketta kohden ja 0,61 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta
kohden. Osinko maksetaan osakkeen-omistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
11.3.2011 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 18.3.2011.

9.      Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
palkkiot pidetään ennallaan.  Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000
euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa.
Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen ja
valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30
prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan
osakkeina ja loput rahana.

11.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän
(7) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

12.  Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti uudelleen
Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos,
Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on
saatavilla Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa http://www.cargotec.fi">www.cargotec.fi

13.  Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio
maksetaan laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

15.  Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Johan
Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainituista enimmäismääristä
vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina 2005-2008 hankitut omat B-sarjan
osakkeet, joita on kokouskutsun päivänä 2 959 487 kappaletta. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai
useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään
952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen
syy. Osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseen tai
henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään muista
osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä.

18.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

10 § Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3)
kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

19.  Kokouksen päättäminen

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen
Tilinpäätöstiedote 2010 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä
3.2.2011 alkaen yhtiön verkkosivuilla http://www.cargotec.fi">www.cargotec.fi Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuosikertomuksensa ensimmäistä kertaa
täysin verkkopohjaisena. Vuosikertomuksen 2010 sisältävä sivusto avataan
viikolla 6 osoitteessa http://www.cargotec.fi/vuosikertomus">www.cargotec.fi/vuosikertomus Verkkovuosikertomus
sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
Vuosikertomus postitetaan tulosteina viikolla 7 niille osakkeenomistajille,
jotka ovat sen tilanneet. Vuoden 2010 vuosikertomuksen voi tilata tulosteina
osoitteessa http://www.cargotec.fi/tilaus,">www.cargotec.fi/tilaus,sähköpostitse osoitteesta
annual.report@cargotec.comtai postitse osoitteesta Cargotec Oyj, Vuosikertomus,
PL 61, 00501 Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittautuminen ja valtakirjat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.2.2011
merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan,
jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon viimeistään
3.3.2011 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon
rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 3.3.2011 klo 16 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

-          Cargotecin verkkosivujen http://www.cargotec.fi">www.cargotec.fikautta,
-          kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
-          faksitse: 0204 55 4275, tai
-          puhelimitse: 0204 55 4284 arkisin klo 10-16.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin,
että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 3.3.2011.

Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistuville on yhtiön verkkosivuilla
http://www.cargotec.fi">www.cargotec.fi

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 kappaletta A-sarjan
osaketta ja 54 778 791 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-
sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta
yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi
ääni.


Helsingissä, 3.2.2011
Cargotec Oyj
Hallitus


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja
MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 2,6
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
http://www.cargotec.fi">www.cargotec.fi


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Cargotec Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485074]

Source: Millistream