DIGIA OYJ

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:27 EET

Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 16.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Valimotie 21, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

-- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on
merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan
kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsen tekee yhtiön hyväksi työtä erillisen
toimisopimuksen perusteella, ei tälle makseta edellä mainittua luottamustoimeen
perustuvaa kuukausipalkkiota eikä kokouskohtaista kokouspalkkiota. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan että tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajalle
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,8 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen nykyiset jäsenet Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä,
Martti Mehtälä, Pekka Sivonen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen valitaan
suostumuksensa mukaisesti uudelle, vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,8 % yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa kannattamaan sanottua
ehdotusta.

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän
ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee
perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa
yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan
valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla
hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta
ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010
antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli
16.9.2012 saakka.

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Digia Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi/sijoittajat. Digia Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.2.2011. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
30.3.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
4.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 11.3.2011 kello 10.00. Yhtiökokouksen voi ilmoittautua

1. puhelimitse numeroon 010 313 3064,
2. telefaksilla numeroon 010 313 3700,
3. sähköpostitse osoitteeseen invest@digia.com tai
4. kirjeitse osoitteeseen Digia Oyj, Sirpa Nieminen, Valimotie 21, 00380
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien
Digia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuuden hoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo
10.00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
4.3.2011. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi

4. MUUT TIEDOT

Digia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2011 yhteensä 20.875.645 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 4. helmikuuta 2011

DIGIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Juha Varelius,

gsm 0400 855 849, sähköposti: juha.varelius@digia.comJakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream