M-real

Kutsu M-real Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2011 kello 16

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:34 EET

Espoo, Suomi, 2011-02-10 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- M-real Oyj
Yhtiökokouskutsu 10.2.2011 klo 12.30

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23. maaliskuuta 2011 kello 16.00 alkaen Finlandia-talon
Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan katsaus.

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden
pitämistä ennallaan eli, että puheenjohtajalle maksettaisiin 76.500 euroa,
varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja jäsenille 50.400 euroa vuodessa sekä
lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja
sen valiokunnan kokouksesta. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että vuosipalkkioista
noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön
B-sarjan osakkeina.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin uudelleen Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan,
Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Antti Tanskanen ja Erkki
Varis. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com. Hallituksen jäsenten toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

15. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun pääomaan
kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat
663.812.052,56 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön
osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä
osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen
voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta ja rekisteröintiä Patentti- ja
rekisterihallituksessa.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com. M-real Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 2.3.2011. Kyseiset asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla viimeistään 6.4.2011 lukien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2011
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle 18.3.2011 klo 10.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 16.2.2011 alkaen:

a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com

b) sähköpostitse osoitteeseen AGM2011@m-real.com;

c) puhelimitse arkipäivisin klo 13-15 välisenä aikana numeroon 01046 54190; tai

d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Kansanen, PL 20, 02020 Metsä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
11.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 18.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä
osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Kansanen, PL 20, 02020 METSÄ.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

M-real Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36.339.550 A-osaketta ja
291.826.062 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1.018.617.062 ääntä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja
B-osake yhden (1) äänen.

Espoossa 10.2.2011

M-REAL OYJ
HALLITUS

Source: Millistream