Pohjola Pankki

Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:25 EET

Pohjola Pankki Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29.3.2011 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki (Itä-Pasila). Tietoja kulkuyhteyksistä kokouspaikalle on saatavilla Helsingin Messukeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.finnexpo.fi (Tietoa Helsingin Messukeskuksesta > sijainti ja kulkuyhteydet).
 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kokouspäivänä kello 13.00.
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,37 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2011 ja osinko maksetaan 12.4.2011. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 200 000 euroa.
 
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 
OP-Pohjola osk, jolla on noin 57 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkettä kerryttävänä palkkana. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Matkakulut ja päivärahat ehdotetaan korvattaviksi konsernin matkustusohjeen mukaisesti. Palkkiot ovat korotettua kuukausipalkkiota lukuun ottamatta vastaavat kuin yhtiökokouksen vuonna 2010 päättämät.
 
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Hallituksen tämänhetkinen jäsenmäärä on kahdeksan.
 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 
OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Simo Kauppi, johtaja Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot ovat nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiökokoukset. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi puheenjohtajana osuuspankkien keskusyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.
 
13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 
OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot päätetään maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
 
14. Tilintarkastajien valinta
 
OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
 
15. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:ien muuttamisesta päättäminen
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:t seuraavan sisältöisiksi:
 
3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään
 
Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän. Yhtiö on OP-Pohjola osk:n jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.
 
Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.
 
 
Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.
 
5 §
 
Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankkiosakeyhtiö ja edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.
 
10 §
 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
 
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
 
12 § Hallitus
 
Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.
 
Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 
16. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.
 
Valtuutus sisältää ehdotuksen mukaan hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.
 
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on ehdotuksen mukaan myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 29.3.2012 saakka.
 
17. Kokouksen päättäminen
 
B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Edellä mainitut hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävinä mainituilla internetsivuilla arviolta 8.3.2011 alkaen. Hallituksen ehdotukset lähetetään pyydettäessä jäljennöksinä osakkeenomistajalle.
 
Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on nähtävänä videotallenteena internetsivuilla www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet yhtiökokouksen jälkeen. Katsauksen esitysmateriaali julkaistaan yhtiökokouksen jälkeen edellä mainituilla internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta lukien.
 
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 17.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään keskiviikkona 23.3.2011 kello 16.00. Ilmoittautuminen alkaa 22.2.2011 ja yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko
Yhtiön internetsivujen kautta www.pohjola.fi;
puhelimitse numeroon 010 252 2900 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00;
telefaksilla numeroon 010 252 3150; tai
kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Jaana Mauro / TeE4, PL 308, 00013 Pohjola.
 
Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyjen yhteydessä.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi lähettää yhtiökokouksessa esitettävän kysymyksen Yhtiölle etukäteen sähköpostiosoitteella ir(a)pohjola.fi.
 
2. Asiamiehen käyttö ja valtakirjat
 
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
 
Yhtiön osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiökokousjärjestelyjen helpottamiseksi kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Jaana Mauro / TeE4, PL 308, 00013 Pohjola tai telefaksilla (010 252 3150) ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjamalli on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi.
 
Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemällä valtuutuksen sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.
 
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarpeelliset ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 24.3.2011 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä Yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi.
 
4. Muut tiedot
 
Yhtiöllä on kokouskutsupäivänä yhteensä 319 551 415 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 251 169 770 ja K-sarjan osakkeita 68 381 645. Yhtiön osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on kutsupäivänä yhteensä 593 077 995, joista A-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 251 169 770 ja K-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 341 908 225.
 
Helsingissä, 21. päivänä helmikuuta 2011
 
POHJOLA PANKKI OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja: Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494, sähköposti ir (a) pohjola.fi