SAV-Rahoitus Oyj

KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 02:35 EEST

Aika: Keskiviikkona 29.9.2010 klo 15.00
Paikka: Ravintola Grecia os. Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat

I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi
määrätyt asiat.

Esitetään:
1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat,
sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

Päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valitaan:
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Voitonjaosta päättäminen

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3 394 576,53 €, josta tilikauden ja
edellisten tilikausien voittoa 1 426 978,88 €.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta ja että voitto siirretään voittovarojen
tilille.

Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyiset
jäsenet Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen valittaisiin jatkamaan
tehtävässään.


II. Hallituksen ehdotus osakepääoman korotuksesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastokorotuksena
siirtämällä osakepääomaan ylikurssirahasto määrältään  126 538,66 euroa ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto määrältään 1 967 597,65 euroa sekä kaikki
yhtiökokouksen voitonjakopäätöksen jälkeen voittovarojen tilillä olevat varat.
Mikäli hallituksen esitys voiton käytöstä hyväksytään, ovat rahastokorotukseen
käytettävät voittovarat 1 426 978,88 euroa.


III. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
1 000 000 uuden osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Kaikki
aikaisemmat valtuudet kumotaan.

Valtuutusta voidaan käyttää osakepääoman korottamiseen liittyen yhtiön vireillä
olevaan luottolaitoksen toimilupaa koskevaan hakemukseen.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Edellä mainittu valtuutus esitetään
olevan voimassa yhden vuoden päättyen 29.9.2011.


IV. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen yhtiökokouksen 17.2.2010 tekemä
yhtiöjärjestyksen muutospäätös muutetaan toiminimen osalta. Muutoksen jälkeen
yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi:

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Savoy-pankki Oyj, ruotsiksi
Savoy-bank Abp ja englanniksi Savoy-bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Tässä yhtiöjärjestyksessä yhtiöstä käytetään nimitystä pankki.


OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22. syyskuuta 2010 ennen klo 16.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä
a) sähköpostilla osoitteella mari.kankaanranta@savrahoitus.fi
b) puhelimitse numeroon 09 32993245 tai
c) kirjeitse osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien SAV-Rahoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Kirjeitse ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa kirjeen tai sähköpostin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisterinote) osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisajan kuluessa.

3) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on
osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2010. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 24. syyskuuta 2010 kello 10.00.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Edellä mainitut yhtiökokouskutsuun liittyvät hallituksen päätösehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajan nähtävinä SAV-Rahoitus Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Yhtiön tilikauden 2009-2010
tilinpäätös on nähtävillä 9.9.2010 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.sav-rahoitus.fi. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat
osakkeenomistajien nähtävillä 9.9.2010 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI.

Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista jäljennökset.


Helsinki 6.9.2010

SAV-Rahoitus Oyj

Hallitus


Source: Millistream