SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 21:40 EET

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta
2011 klo 13 Porin Suomalaisella Klubilla, Eteläranta 10, 28100 Pori.

A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.03.2011 alkaen.

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 49,40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, jolloin
palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3000 euroa/vuosi ja
hallituksen jäsenet 1500 euroa/vuosi.

11.Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

13.Hallituksen jäsenten valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen.
Hallituksen jäsenet ovat Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

14.Tilintarkastajan valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen alla lueteltuja osakeyhtiölain
kokonaisuudistuksesta johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluontoisia
muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan vastaamaan lain
nykyistä sananmuotoa ja määräyksiä:-- poistetaan määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden
lukumäärästä (nykyiset 3 ja 4 §)
-- poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (uusi 3§)
-- muutetaan hallituksen jäsenten toimikausi siten, että jäsenet valitaan
vuodeksi kerrallaan (uusi 4 §)
-- muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa (uusi 6§)
-- muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa kutsuaikaa ja kutsutapaa
(uusi 7§)
-- muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti
osakeyhtiölakia (uusi 8 §)
-- muutetaan tilintarkastusta koskeva kohta (uusi 9§)
-- teknisluonteiset muutokset: 7 § muuttuu 5 §:ksi. 1         
poistuu kokonaan.16.Kokouksen päättäminenB. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 21.2.2011 yhtiön internetsivuilla
www.sskoyj.fi

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös
21.2.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
29.3.2011 alkaenC. Ohjeita kokoukseen osallistujilleOikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.
maaliskuuta 2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 11.3.2011 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen
Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12
B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 tai sähköpostilla
ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o
Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon
tilapäisesti viimeistään 10. maaliskuuta 2011 kello 10.00.

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 21.2.2011 yhteensä 1 519 457 osaketta ja 1 519
457 ääntä.Porissa helmikuun 21. päivänä 2011SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus

Source: Millistream