Turvatiimi

KUTSU TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 23:07 EET

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 24.3.2011 klo 09.00 alkaen Scandic Simonkenttä -hotellissa
osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että tilikauden 1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa;

- varapuheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa;

- muille jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa;

- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150
euroa/jäsen/kokous;

- Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin 7 varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Benedict Wrede,
Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala, ja että uusina
jäseninä hallitukseen valittaisiin KTM Martin Forss (s. 1962) ja KTM Mia Åberg
(s. 1969). Hallitukseen ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien
periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
enintään 70.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 50,7% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.
Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.
Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja olevan
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2012
saakka.

16. Yhtiöjärjestyksen 9§:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan
seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta mutta
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.

17. Kokouksen päättäminenB. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Turvatiimi Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.turvatiimi.fi viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2011 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua

-- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 24.3.2011,
Esterinportti 2, 00240 Helsinki,
-- telefaxilla numeroon 0207 363 330,
-- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai
-- puhelimitse numeroon 0207 363 200 arkipäivisin kello 9.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Turvatiimi
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/ Yhtiökokous 24.3.2011,
Esterinportti 2, 00240 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Atine Group Oy, joka omistaa noin 61,8% yhtiön kaikista osakkeista ja
äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja
sen valiokuntien päätösesitysten hyväksymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 138.145.488 osaketta
ja ääntä.

Helsingissä 16.helmikuuta 2011TURVATIIMI OYJ

Hallitus

Source: Millistream