Vaisala

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 22:07 EET

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2011 alkaen klo
18.00 Vaisala Oyj:n pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa.
 Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 17.15.


Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3§, 5§, 6§, 9§, 10§ ja 12§
muuttamiseksi. Yhtiöjärjestysmuutosten olennaisena sisältönä on hallituksen
jäsenten enimmäismäärän korottaminen kahdeksaan (8) sekä teknisluontoisten
päivitysten tekeminen yhtiöjärjestykseen, joilla yhtiöjärjestys saatetaan
vastaamaan osakeyhtiölain muuttunutta terminologiaa ja yhtiön vakiintuneita
käytäntöjä.

2. Yhtiöjärjestyksen 13§:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Esityslistaan sisällytetään normaalin
yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiakohdat.

3. Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana tilinpäätöksen
esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan katsaus.


Voitonjakoa ja hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,65
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
29.3.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osinko maksetaan 5.4.2011.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta
seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 35.000 euroa ja muut
hallituksen jäsenet 25.000 euroa kukin. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin
päättyvältä toimikaudelta maksetut.


Hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskeva päätösehdotus

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 24.3.2011 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle Mikko Niinivaaran ja Raimo Voipion
uudelleenvalintaa.

Samat osakkeenomistajat ovat myös ehdottaneet, että hallituksen jäsenten
lukumäärä olisi seitsemän (7), ja että Timo Lappalainen hyväksyttäisiin
hallituksen uudeksi jäseneksi.


Tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskeva ehdotus

Tilintarkastusyhteisöksi hallitus ehdottaa valittavaksi uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan Hannu Pellinen KHT.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle
esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Ehdotettavat henkilöt ja tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa valintaan.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 250.000 euron
lahjoitukset yhdelle tai useammalle yliopistolle tai korkeakouluile.
Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää
lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2012
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ja
muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla 3.3.2011 lukien yhtiön pääkonttorissa
Vantaalla, osoitteessa Vanha Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla http://www.vaisala.fi/sijoittajat">www.vaisala.fi/sijoittajatviimeistään 3.3.2011 alkaen.


Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 21.2.2011 yhteensä 18.218.364
osaketta, jotka jakautuvat 3.389.684 K-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen ja
14.828.680 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin K-sarjan osakkeella on
yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan osakkeella 1 ääni. Kaikkien
osakkeiden yhteensä tuottama äänioikeuksien määrä on 82.622.360, josta K-sarjan
osakkeet tuottavat 67.793.680 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.828.680
äänioikeutta.


Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2011
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasrekisteriin ennen 21.10.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa
tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
siihen 15.3.2011 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2011 klo 9.00.

Ilmoittautuminen
* Vaisalan verkkosivujen kautta osoitteessa http://www.vaisala.fi/sijoittajat">www.vaisala.fi/sijoittajat
* sähköpostiosoitteeseen paivi.heinonen@vaisala.com
* puhelimitse numeroon (09) 8949 2201 arkisin  klo 9.00-11.00 välisenä aikana
* postitse osoitteeseen Vaisala Oyj, Päivi Heinonen, PL 26, 00421 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vaisala Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle postitse osoitteeseen
Vaisala Oyj, Päivi Heinonen, PL 26, 00421 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen paivi.heinonen@vaisala.comennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin pyytää
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä.


Vantaalla 17.2.2011
Vaisala Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Jouni Lintunen, talousjohtaja
(09) 8949 2215, gsm 040 579 0181
Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OMX HelsinkiThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Vaisala Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1490892]

Source: Millistream