INTERAVANTI OYJ

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 22:32 EET

Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa
osoitteessa Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomus

8. Tuloslaskelman, taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen

9. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 maksetaan varoja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta. Varat
maksetaan 18.3.2011 osakkeenomistajalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä
11.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Lasse
Jokinen, Jorma Lindström, Pekka Saarenpää ja Veikko M Vuorinen.

15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuullisena
tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT.

16. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle, hallituksen valtuuttaminen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin

Hankinta

1. Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan.
2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista
osakkeista.
3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Luovutus

1. Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi
päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan.
3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
5. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta
valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 8.3.2010 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, jonka mukaan hallitus voi 8.9.2011
mennessä päättää osakeannista.

17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille
heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 20 000 000 kpl.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutuksen voimaantullessa kumoutuu edellinen, 8.3.2010 pidetyssä
yhtiökokouksessa päätetty valtuutus, joka olisi muuten voimassa 8.3.2012 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien
nähtävillä Interavanti Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.interavanti.fi.
Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.
helmikuuta 2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautuayhtiölle viimeistään 1. maaliskuuta 2011 kello 15.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- kirjeitse osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki
- telefaksilla numeroon 09 477 722240
- puhelimitse numeroon 09 477 7220 tai
- sähköpostitse osoitteeseen mirja.kopsa@interavanti.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi
ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118,
00270 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.2.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 3.3.2011 klo
10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Interavanti Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 14.2.2011 yhteensä 9.703.206
osaketta ja ääntä.

Helsingissä 14. helmikuuta 2011

Interavanti Oyj/ Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Veikko M Vuorinen, p. (09) 477 7220, +358 40 555
5511,
fax (09) 477 72240

JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi

Source: Millistream