Amanda Capital

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 22:37 EET

Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 16.3.2011 klo 17.00 alkaen Hotelli Scandic Marski,
osoitteessa Mannerheimintie 10 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 16.00.A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille ja
toimitusjohtajan sijaiselle.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osana 21.12.2010 Amandan julkaisemaa yrityskauppaa hallitus ehdottaa, että
Georg Ehrnrooth valittaisiin yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään
jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä
vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.

16. Yritysjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista

Yhtiö on solminut sopimuksen Advium Corporate Finance Oy:n (”Advium”)
osakkeenomistajien sekä eQ Asset Management Group Oy:n (”eQ AMG”)
osakkeenomistajien sekä eQ AMG:n (lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan
haltijoiden kanssa Adviumin ja eQ AMG:n osakkeiden sekä eQ AMG:n
(lainansaajana) vaihtovelkakirjalainan hankinnasta (”Yritysjärjestely”).
Sopimuksen ehtojen mukaisesti Yritysjärjestelyn täytäntöönpano edellyttää, että
Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen antaman antivaltuutuksen nojalla tarjota
Adviumin ja eQ AMG:n osakkeenomistajille sekä eQ AMG:n (lainansaajana)
vaihtovelkakirjalainan haltijoille merkittäväksi yhteensä 10.302.605 uutta
Yhtiön osaketta (”Vastikeosakkeet” tai ”Osakkeet”) vastikkeena Adviumin ja eQ
AMG:n kaikista osakkeista sekä eQ AMG:n (lainansaajana)
vaihtovelkakirjalainasta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi Yritysjärjestelyn sekä
valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 10.302.605 uutta osaketta.
Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa. Ehdotettu valtuutuksen määrä vastaa noin
45,3 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä ja 31,2 %
yhtiön kaikista osakkeista Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Valtuutusta
esitetään käytettäväksi Yritysjärjestelyn toteuttamiseen. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin muista
ehdoista, mukaan lukien osakkeiden saajat ja oikeuden päättää, kirjataanko
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin.

Valtuutus ei korvaa aiempia antivaltuutuksia, jotka jäävät voimaan ja uuden
valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2011 saakka.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos, toimialapykälän muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja
kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.
Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden
ja muiden yhtiöiden keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista
tehtävistä.

18. Kokouksen päättäminenB. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, Amanda Capital Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla Amanda Capital Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.amandacapital.fi viimeistään 17.2.2011. Amanda Capital Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 17.2.2011. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 11.3.2010 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

-- kirjallisesti osoitteeseen Amanda Capital Oyj, Yhtiökokous 16.3.2011, PL
896, 00101 Helsinki,
-- puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6829 600,
-- telefaxilla numeroon 09 6829 6020, tai
-- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@amandacapital.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa
kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2011, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 11.3.2011 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Amanda Capital Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 22 767 746
osaketta ja ääntä.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.Helsinki 16.2.2011AMANDA CAPITAL OYJHALLITUSAmanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa.

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja
raportointipalveluita yhteensä 13 eri sijoitussalkulle. Sijoitussalkuista on
tehty sijoituksia yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset
sijoitussitoumukset) Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.

Source: Millistream