Ruukki Group

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Loka 23, 2010 21:02 EEST

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään 17. marraskuuta 2010 kello 09.00 alkaen Espoossa osoitteessa     
Keilasatama 5.                                                                 

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 8.30.                 

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                         

1. Kokouksen avaus                                                             

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen                    

3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen                                     

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta                     

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                     

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                     

7. Chromex Mining Plc:n hankkiminen                                            

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy   
Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välisen järjestelyn, joka 
koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin  
perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä, sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden  
hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista sen mukaisesti kuin on      
kuvattu hallituksen Yhtiön osakkeenomistajille 22.10.2010 osoittamassa kirjeessä
(”Osakkeenomistajien Kirje”) sekä Yhteisyrityssopimuksen, Osakassopimuksen ja  
Osakaslainasopimukset Osakaslainalimiitit ja Kermas/RHL Lainalimiitin          
(Osakkeenomistajien Kirjeessä tarkemmin kuvatussa muodossa) ja että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin järjestelyyn liittyviin tarpeellisiin
tai oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin ja toimeenpanemaan järjestelyn niine       
muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen tai muutoksineen kuin hallitus    
katsoo tarpeelliseksi tai toivottavaksi (edellyttäen että sanotut muokkaukset, 
poikkeamat, korjaukset tai muutokset eivät olennaisella tavalla muuta          
järjestelyn pääsisältöä).                                                      

Osakkeenomistajien Kirje on julkaistu pörssitiedotteella 22.10.2010 ja se on   
saatavilla hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön       
internet-sivuilta osoitteessa www.ruukkigroup.fi.                              

8. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                       

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien 
nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa        
osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä         
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.                                                                 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla   
viimeistään 1. joulukuuta 2010 alkaen.                                         

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                           

1. Osallistumisoikeus                                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5. marraskuuta
2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään     
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen           
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön   
osakasluetteloon.                                                              

2. Ilmoittautuminen                                                            

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaina 12. marraskuuta 2010 kello 16.00    
mennessä joko:                                                                 

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;      
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai                          
- faksitse numeroon 010 440 7001.                                              

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai     
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.    
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen      
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa        
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä   
asioista.                                                                      

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty   
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa     
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu       
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä     
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa               
osakkeenomistajaa.                                                             

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen  
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen     
ilmoittautumisajan päättymistä 12. marraskuuta 2010 kello 16.00.               

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin    
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä            
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön        
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. marraskuuta 2010 klo 10.00        
mennessä.                                                                      

5. Muut ohjeet ja tiedot                                                       

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22. lokakuuta 2010 yhteensä       
248.207.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.  

ESPOOSSA, 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2010                                           

RUUKKI GROUP OYJ                                                               
HALLITUS                                                                       

Lisätietoja:                                                                   

Ruukki Group Oyj                                                               
Jelena Manojlovic, hallituksen puheenjohtaja: +44 20 7368 6763                 
www.ruukkigroup.fi                                                             

Investec Bank plc                                                              
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104                                               

Pelham Bell Pottinger                                                          
Charles Vivian: +44 20 7861 3126                                               
James MacFarlane: +44 20 7861 3864