Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kyyveden vesienhoidolla hyvä etenemisvauhti

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:15 EEST

Paikallisten asukkaiden aktiivisuus vie Haukivuoren, Kangasniemen ja Mikkelin alueelle sijoittuvan Kyyveden hoitoa eteenpäin. Alueella on käynnistynyt veden näkösyvyyden omaehtoinen seuranta 11 havaintopaikalla. Samalla havaitsijat tarkkailevat vesistön levätilannetta.

Pienrysäpyynnillä saatiin mm. Hirviselällä ja Kapustasalmen lähivesillä 4000 kilon kalasaalis. Hoitokalastuksen toteuttivat paikallisten osakaskuntien osakkaat. Saaliiseen sitoutunutta fosforia poistui vesistöstä 28 kiloa. Pyydykset oli rakennettu talven aikana kansalaisopiston kurssilla.

Etelä-Savon ELY–keskus on teettänyt linnustoselvityksen Härkäjärven luusuan, Letvenlammen ja Siikalahden pohjukan alueella. Myöhemmin samalla alueella selvitetään mahdollisten uhanalaisten kasvien ja hyönteisten esiintyminen. Työt liittyvät kosteikkosuunnitteluun ja vesikasvien vähentämiseen alueella.

Kyyvesi kuntoon hankkeen -toimintaryhmä (Työnyrkki) on tehnyt nettiin blogi-tyyppisen sivuston, jossa kerrotaan ryhmän aikaansaannoksista ja esitetään alueen vesienhoidossa syntyneitä aineistoja.

 Kyyvesi kuntoon -sivusto

Vesistön kuormittajia selvitetään ja luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan

Kyyvesi kuntoon –hankkeen ohjausryhmä linjasi Kyyveden hoidon kannalta tärkeimmät toimenpiteet ja Työnyrkki -ryhmä jatkaa linjausten työstämistä. Kesän aikana selvitetään järveä eniten kuormittavat valuma-alueet, joille voidaan sitten kohdistaa vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

Kyyveden kalastusalue on edistänyt osakaskuntien yhdistymistoimia Kyyvedellä. Kurkisensaaren-Hovinsalon ympäristöön on yhdistymisien kautta syntymässä noin 3000 hehtaarin kokoinen osakaskunta. Laajemmat vesialueet mahdollistavat joustavamman päätöksenteon hoitotoimien toteuttamisesta.

Etelä-Savon ELY–keskus toteuttaa kesän aikana Kyyveden alueella LUMO-yleissuunnittelua. Luonnon monimuotoisuuden kartoituksilla kohdennetaan maatalouden eritystukia ja ohjataan kosteikkojen suunnittelua.

Koko Kyyveden aluetta koskevaa hoitokalastushanketta on valmisteltu. Elokuun puolivälin jälkeen toteutetaan koekalastukset Nordic–verkoilla Kyyveden läntisellä osalla.

Vesikasvillisuuden niitto Siikalahden alueella suunnitellaan tarkemmin kesäkuussa ja niitot toteutetaan heinä-elokuun vaihteessa.

Hoitotoimia ja niiden tuloksia esitellään Haukivuoren kotiseutumarkkinoilla 9.7 ja Mikkelin kalamarkkinoilla 19 – 21.8 sekä mahdollisesti Pieksämäen kalamarkkinoilla syyskuussa.

Alivedenkorkeuden noston selvitykset erillisenä hankkeena

Kyyveden vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kalastajat ovat kokeneet järven kesäaikaiset alivedenkorkeudet ongelmallisiksi järven virkistyskäytön kannalta. Kyyveden kalastusalue on aiemmin esittänyt alivedenkorkeuden noston selvittämistä. Etelä-Savon ELY-keskus on teettänyt konsulttityönä selvityksen Kyyveden alivedenkorkeuksien nostomahdollisuudesta.

Alivedenkorkeuden nostohanketta valmistelee sitä varten perustettu työryhmä. Työryhmässä ovat mukana muun muassa Kyyveden vapaa-ajan asukkaiden, Kyyveden kalastusalueen, Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan edustajat. Hankkeen selvittely jatkunee mielipidekyselyllä, joka toteutetaan mahdollisesti jo tämän kesän aikana.

Toimintaa Kyyveden hyväksi jo lähes kaksi vuotta

Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminta-alueen kuntien ja maa-alueella toimivien yhteisöjen kanssa perustama Kyyveden vesienhoidon toimintaryhmä aloitti toimintansa joulukuussa 2009. Asioita valmistelemaan valittiin pienempi ryhmä -Työnyrkki. Kyyveden hoitoa ja kunnostusta edistetään Kyyvesi kuntoon – hankenimikkeen alla. Vesienhoidon toimintaryhmässä on edustettuna sekä pintavesien että pohjavesien asiantuntemus ja käyttäjätahot.

Kyyvedellä toteutettiin vuonna 2010 mm. seuraavat hoitoon liittyvät toimenpiteet: Kyyveden ranta-asukkaille suunnattu kysely, koekalastukset verkkokalastuksena Suovun, Hirviselän ja Kapustasalmen yläpuolisella vesialueella, valmisteltiin rakennussuunnitelma Purukorvenojan suualueen kosteikolle sekä osallistuttiin eri kylätapahtumiin. Etelä-Savon ELY-keskus teki Kyyvedellä kasvillisuuskartoituksen. Sen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2011.

Lisätietoja:

Kyyvesi kuntoon - hanke:
Puheenjohtaja Veli Manninen, p. 0500 156 115
Sihteeri Reijo Lähteenmäki, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0400 950 285

Alivesien noston selvityshanke:
DI Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0400 591 189

LUMO – hanke:
Biologi Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 040 726 6024

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelmat ymparisto.fi-sivustolla:

Pintavesien hoidon toimenpideohjelma


Pohjavesien hoidon toimenpideohjelma