Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Laajalahdella viimeistellään talven aikana ruoppauksia

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 01:20 EET

Laukaan Lievestuoreenjärven Laajalahden kunnostustyötä jatketaan talvella 2010–2011 yhden ala-altaan ruoppauksen loppuunsaattamisen osalta. Sen vuoksi altaasta tullaan juoksuttamaan vettä purkuputken kautta Lievestuoreenjärveen ennen jäiden tuloa ja jäädytystöiden aloittamista, marras- joulukuun 2010 aikana. Ruoppauksen onnistumisen turvaamiseksi joudutaan altaiden välistä työpatoa vielä vahvistamaan.

Siistausmassaa ruopattiin talvityönä myös vuosina 2008–2009 ja 2009–2010 sekä imuruoppaamalla syksyllä 2009. Vettä juoksutettiin Laajalahdesta Lievestuoreenjärveen edellisen kerran vuonna 2008, yhteensä 13 700 m3. Nyt vettä on tarpeen juoksuttaa vajaan kuukauden aikana noin 3 500 m3. Tehtyjen laskelmien perusteella tällä ei ole haitallista vaikutusta Lievestuoreenjärven veden laatuun. Juoksutettavan veden ja purkualueen veden laatua tarkkaillaan, ja tarvittaessa juoksutusta vähennetään tai se lopetetaan kokonaan.

Lievestuoreenjärven tilaa on tarkkailtu koko kunnostuksen ajan, eikä vesistötarkkailussa ei ole havaittu mitään hälyttävää. Tarkkailua jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuraportit ovat luettavissa nyt myös verkossa (www.ymparisto.fi/ksu > Vesivarojen käyttö > Vesistöjen kunnostus > Järvien kunnostus > Laajalahden kunnostus). Ne on toimitettu myös Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan käyttöön.

Läjitysaltaissa jatkuu tuhkan ja siistausmassan sekoittaminen vielä kunnes kaikki siistausmassa on ala-altaista ruopattu. Läjitysaltaiden kansirakenteiden rakennussuunnittelu toteutetaan vuonna 2011, ja rakentaminen toteutetaan heti, kun rahoitus on tälle II-vaiheelle saatu. Laajalahden kunnostushankkeen I-vaiheen kokonaiskustannusarvio on 1 500 000 euroa, josta Laukaan kunnan osuus on 300 000 euroa.

Lisätietoja:

Teknisten töiden osalta rakennuttamispäällikkö Aimo Ruokangas, puh. 0400 208 867, ja työmaapäällikkö Matti Pitkäjärvi, puh. 0400 246 242

Vesistötarkkailutulosten osalta limnologi Arja Koistinen, puh. 040 767 0563