Lännen Tehtaat

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Osavuosikatsaus 3.11.2010 klo 8.30

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2010 09:10 EET

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Heinä-syyskuu:
- Konsernin liikevaihto oli 65,9 (64,1) miljoonaa euroa, kasvua 3 %
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat
0,0 (-0,3) miljoonaa euroa
- Kauden tulos oli 0,7 (1,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,10
(0,18) euroa

Tammi-syyskuu:
- Liikevaihto oli 220,8 (194,3) miljoonaa euroa, kasvua 14 %
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,2 (2,2) miljoonaa euroa, kertaerät olivat
0,0 (-0,8) miljoonaa euroa
- Kauden tulos oli 2,1 (1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,34
(0,26) euroa

Yhtiö arvioi toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa, että konsernin koko
vuoden liiketulos ilman kertaeriä olisi vähintään vertailuvuoden tasoa.
Päivitetty ohjeistus koko vuodelle on, että konsernin koko vuoden liiketuloksen
ilman kertaeriä arvioidaan ylittävän vertailuvuoden tason.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.


Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Tasainen tuloskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin
kertaeristä puhdistettu liiketulos oli heinä-syyskuussa vertailujakson tasoa.
Pakasteliiketoiminnan sekä Muiden toimintojen tulos oli vertailujaksoa parempi.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa voimakkaat ja nopeat markkinahintojen
muutokset hallittiin hyvin ja tulos ylsi lähes vertailujakson tasolle.
Kalaliiketoiminnan tulos jäi vertailukaudesta. Suurimmat operatiiviset haasteet
liittyivät edelleen kotimaan kalaliiketoimintaan, jossa korkeat raaka-ainehinnat
rasittivat tulosta jakson loppupuolelle saakka. Kesäkuussa ostettujen Myrskylän
Savustamo Oy:n ja osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tulos on ollut odotusten mukainen ja
vaikutus kalaliiketoiminnan tulokseen positiivinen.

Uusien yhtiöiden integroiminen Apetit Kalan toimintoihin on edennyt suunnitelman
mukaan. Apetit Kalan uudistettu organisaatio aloitti syyskuun alussa.
Tuorekalaketjun tehostaminen on edennyt Taimen-järjestelyn jälkeen
suunnitellusti. Palvelutason parantamiseksi yhtiö päätti jakson lopulla
kalankäsittelyn aloittamisesta Kustavin tuotantolaitoksella.”


KESKEISET TULOSLUVUT

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 65,9 64,1 220,8 194,3 266,0
Liiketulos 1,3 1,0 3,2 1,4 6,8
Liiketulos ilman kertaeriä 1,3 1,3 3,2 2,2 7,7
Tulos ennen veroja 1,2 1,4 3,3 2,1 7,3
Kauden tulos 0,7 1,1 2,1 1,6 5,8
Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,18 0,34 0,26 0,94


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu:

Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 65,9 (64,1) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 3 %. Pääosa kasvusta tuli
kalaliiketoiminnasta.

Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli heinä-syyskuussa 1,3 (1,3) miljoonaa
euroa. Kertaerät olivat 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy
osuuksia osakkuusyritysten tuloksista 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.
Pakasteliiketoiminnan ja Muut toiminnot -segmentin kertaeristä puhdistettu
liiketulos oli vertailukautta parempi. Kalaliiketoiminnan sekä Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan tulos jäi vertailukaudesta.

Tammi-syyskuu:

Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 220,8 (194,3) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu oli 14 %.

Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,2 (2,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,0
(-0,8) miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaeristä -0,7 miljoonaa euroa
kohdistui kalaliiketoimintaan ja -0,1 miljoonaa euroa vilja- ja
öljykasviliiketoimintaan. Liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuusyritysten
tuloksista 0,8 (0,7) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,1 (0,7) miljoonaa euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,8
(0,6) miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain Oy:n
henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta
-0,6 (-0,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 3,3 (2,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 2,1 (1,6)
miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,34 (0,26) euroa.


RAHOITUS JA TASE

Konsernin maksuvalmius oli hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva.

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -3,1
(23,3) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -7,3 (18,1)
miljoonaa euroa. Muutos tuli pääosin vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta.
Investointien nettorahavirta oli 6,9 (-11,5) miljoonaa euroa. Lyhyen koron
rahastoihin tehtyjen kassavarojen talletukset ja nostot vaikuttivat
investointien rahavirtoihin 13,0 (-12,0) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta
-4,7 (-16,8) miljoonaa euroa sisältää osingon maksuja -4,7 (-5,3) miljoonaa
euroa.

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia velkoja 3,5 (5,6) miljoonaa
euroa ja likvidejä rahavaroja 11,4 (20,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat
olivat -7,9 (-15,4) miljoonaa euroa. Konsernin lähivuosien maksuvalmius on
turvattu sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä oli
nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa. Rahoituslimiittejä ei käytetty
katsauskauden aikana.

Konsernin taseen loppusumma oli 178,5 (172,7) miljoonaa euroa. Oman pääoman
määrä oli katsauskauden päättyessä 134,8 (132,1) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 75,6 (76,7) % ja nettovelkaantumisaste -5,9 (-11,6) %.


INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,6 (2,0) miljoonaa
euroa.


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskaudella 624 (659).
Pääosa henkilöstömäärän laskusta tuli kalaliiketoiminnasta.


LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 10,0 10,4 33,8 34,6 46,0
Liiketulos 1,3 1,1 1,9 1,9 3,4
Liiketulos ilman kertaeriä 1,3 1,1 1,9 1,9 3,4

Heinä-syyskuun liikevaihto laski vertailujaksosta 3 %. Liikevaihdon lasku tuli
teollisuusmyynnistä ja vientimyynnistä. Vähittäiskauppatuotteiden ja
HoReCa-sektorin myynti kehittyi myönteisesti. Kuuma kesä vähensi pakasteiden
kulutusta ja kuukausivaihtelut olivat voimakkaita.

Apetit Pakaste toi jakson aikana markkinoille useita uutuuksia. Merkittävimmät
vähittäiskauppatuoteuutuuksista olivat kolme tuotetta käsittävä Apetit
Focaccia-leipien tuotesarja sekä laktoosittomat keitot Apetit laktoositon
peruna-juuressosekeitto ja Apetit laktoositon lohikeitto. HoReCa-sektorin
tärkeimmät uutuudet olivat porkkananapit ja siikapihvit.

Myynnin painottuminen kannattavampiin tuotteisiin, tuottavuuden paraneminen ja
hyvä yleiskustannusten hallinta nostivat liiketuloksen heinä-syyskuussa
vertailujaksoa paremmaksi.

Tammi-syyskuussa pakasteliiketoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta 2 %.
Vähittäiskauppatuotteiden myynti ja HoReCa-sektorin myynti olivat vertailukauden
tasolla. Teollisuusmyynti ja vienti jäivät vertailukaudesta. Tuoteryhmistä
vihannespakasteiden, perunapakasteiden ja pakastekeittojen hyvä myynnin kehitys
jatkui. Liiketulos oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasoa.

Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli katsauskaudella 191 (199).

Katsauskauden 1,1 (1,4) miljoonan euron investoinneista merkittävimmät olivat
korvausinvestointeja satokausituotannossa ja ruokapakastetehtaalla sekä
lähettämötilojen laajennus Pudasjärven tuotantolaitoksella.


Kalaliiketoiminta

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 19,7 18,1 57,1 54,9 75,9
Liiketulos -1,1 -1,1 -2,2 -3,0 -2,5
Liiketulos ilman kertaeriä -1,1 -0,9 -2,2 -2,4 -1,8

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vertailujaksosta noin 9
%. Kasvu tuli kotimaan kalaliiketoiminnasta.

Kotimaan kalaliiketoiminnassa liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myytyjen
kalatuotteiden vertailujaksoa korkeampi keskihinta, pidemmälle jalostettujen
kylmäsavustettujen ja graavituotteiden myönteinen myynnin kehitys sekä Myrskylän
Savustamon liittäminen konserniin kesäkuun alussa.

Ulkomaan kalaliiketoiminnan euromääräinen liikevaihto oli vertailukauden tasoa.
Paikallisvaluutoissa mitattuna liikevaihto laski noin 10 %. Pääosa liikevaihdon
laskusta tapahtui Norjan markkinoilla. Ruotsin markkinoilla
vähittäiskauppamyynti kehittyi myönteisesti, HoReCa-sektorin myynti sen sijaan
jäi hieman vertailukaudesta.

Kalaliiketoiminnan kertaeristä puhdistettu liiketulos jäi heinä-syyskuussa
hieman vertailujaksosta. Tulos parani kotimaan toiminnoissa. Ulkomaan
kalaliiketoiminnan tulokseen vaikutti valuuttasuojausten realisoitumaton käyvän
arvon muutos, jota sisältyy jakson liiketulokseen -0,4 (-0,1) miljoonaa euroa.
Osuus osakkuusyhtiö Taimen-konsernin heinä-syyskuun tuloksesta oli 0,4 miljoonaa
euroa.

Kotimaan kalaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti kirjolohen ja Norjan lohen
raaka-ainehintojen pysyminen poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Markkinatilanteesta ja kaupan hinnoittelujaksoista johtuen toistaiseksi vain osa
raaka-ainehintojen noususta on pystytty viemään myyntihintoihin.

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa operatiivinen tehokkuus on ollut hyvällä tasolla.
Myös Norjassa korkea lohen raaka-ainehinta haittasi edelleen tuloksentekokykyä,
kun markkinatilanteesta johtuen raaka-ainehintojen nousua kompensoivia
hinnankorotuksia saatiin toteutettua vain osittain.

Tammi-syyskuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 4 %.
Kertaeristä puhdistettu liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa vertailukautta
parempi, mutta tappiollinen. Liiketulokseen sisältyy valuuttasuojausten
realisoitumatonta käyvän arvon muutosta -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Osuus
kesäkuussa hankitun osakkuusyhtiö Taimen-konsernin tuloksesta oli 0,3 miljoonaa
euroa.

Apetit Kalan ja kesäkuussa hankitun Myrskylän Savustamo Oy:n ja sen tytäryhtiön
Safu Oy:n integraatioprosessi on edennyt suunnitellusti. Apetit Kalan toiminnot
organisoitiin uudelleen ja uusi organisaatio aloitti toimintansa syyskuun
alussa. Tuorekalaketjun tehostamiseksi ja palvelutason parantamiseksi Apetit
Kala käynnistää tuorekalan käsittelyn Kustavin tuotantolaitoksella marraskuun
alussa. Ratkaisulla lisätään kalojen jalostuskapasitettia, vähennetään
logistiikkakustannuksia sekä lyhennetään merestä pöytään -ketjuun kuluvaa aikaa.

Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli keskimäärin 363 (387) henkilöä.

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 0,8 (0,4) miljoonaa
euroa. Pääosa investoinneista liittyi tuottavuusinvestointiohjelman
loppuunsaattamiseen Kuopion tuotantolaitoksella.


Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 36,1 35,6 129,7 104,7 143,4
Liiketulos 1,5 1,5 5,6 4,6 7,3
Liiketulos ilman kertaeriä 1,5 1,6 5,6 4,8 7,4

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa runsaan
prosentin vertailukaudesta. Kasvu tuli toimitusmäärien lievästä kasvusta ja
hintojen vahvistumisesta.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä jäi hieman
vertailukaudesta.

Osana kasvustrategiansa toteuttamista Avena Nordic Grain Oy perusti kesällä
tytäryhtiön TOO Avena Astanan Kazakstaniin tehostamaan alueen viljanhankintaa ja
kaupankäyntiä.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 24 %
vertailukaudesta volyymien kasvun ansiosta. Liiketulos ilman kertaeriä oli
vertailukautta parempi.

Tämän syksyn viljasato muodostui poikkeuksellisten sääolojen vuoksi viime vuotta
huonommaksi useilla tärkeillä viljantuotantoalueilla, ennen muuta Venäjällä,
Ukrainassa ja Kazakstanissa. EU:ssa sato jäi 20 miljoonaa tonnia viime vuotta
pienemmäksi. Kun kysyntä ei maailmassa vastaavasti vähentynyt, nousivat
markkinahinnat heinäkuun loppupuolella huomattavasti viime vuotta
korkeammiksi. Sadonkorjuun lopulla maailmanmarkkinahinnat tulivat alaspäin,
mutta ovat sen jälkeen vahvistuneet uudelleen.

Suomessa viljasato oli pienin vuosikymmeneen ja jäi neljänneksen viime syksyn
sadosta.  Rypsiala kaksinkertaistui, mutta hehtaarisadoista saatiin
keskimääräistä pienemmät kesän kuivuuden ja kuumuuden vuoksi.

Vaikka viljasadot Suomessa ja useissa muissa maissa ovat viime vuotista
pienemmät, viljavirtojen muutokset, satojen laatuerot eri markkinoilla samoin
kuin hintavaihtelut luovat runsaasti kaupankäynnin mahdollisuuksia alkaneella
satokaudella.

Keskimääräinen henkilöstömäärä vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa oli 60 (62)
henkilöä.

Katsauskauden 0,6 (0,2) miljoonan euron investoinnit kohdistuivat Avenan
internet-kauppapaikan Avenakaupan uudistamiseen sekä automaatiojärjestelmän
uusimiseen ja muihin korvausinvestointeihin Kirkkonummen kasviöljynpuristamossa.


Muut toiminnot

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 0,5 0,5 1,4 1,3 2,4
Liiketulos -0,4 -0,5 -2,0 -2,1 -1,3
Liiketulos ilman kertaeriä -0,4 -0,5 -2,0 -2,1 -1,3

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä,
konsernihallinnosta ja segmenteille kohdistamattomista eristä sekä
osakkuusyhtiöistä Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuottamien
palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa liiketoimintojen tulosta
palveluiden käytön suhteessa.

Palveluiden myynnistä muodostuva liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden
tasoa.

Heinä-syyskuun -0,4 (-0,5) miljoonan euron liiketulokseen sisältyy osuuksia
osakkuusyritysten tuloksesta 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun -2,0 (-2,1) miljoonan euron liiketulokseen sisältyy osuuksia
osakkuusyritysten tuloksesta 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.

Segmentin investoinnit olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.


HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ

Osakeantivaltuudet

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 30.3.2010 sille myöntämää
valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen tai valtuutusta yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamiseen.


OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 917.244 (1.105.775)
kappaletta, mikä oli 14,5 (17,5) % koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto
oli 16,1 (14,0) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 20,00 (15,20) euroa ja
alin kurssi 15,51 (11,90) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 17,60
(12,64) euroa.

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 116,6 (93,1) miljoonaa
euroa.


OMAT OSAKKEET

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 130.000
kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet edustavat 2,1 % yhtiön osake- ja äänimäärästä.


LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskaudella Lännen Tehtaat on saanut kolme liputusilmoitusta.

EM Group Oy ilmoitti 7.5.2010, että sen omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä oli 6.5.2010 ylittänyt 5 %.
Liputushetkellä EM Group Oy omisti 316.000 kpl Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta,
joka oli 5,002 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,107 %
äänimäärästä.

Valio Oy ilmoitti 15.9.2010, että Valio Oy:n omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeista oli 14.9.2010 alittanut 5 %:n liputusrajan. Valio Oy:n omistus ennen
14.9.2010 tehtyjä osakekauppoja oli 327.912 osaketta ja ääntä. 14.9.2010
tehtyjen osakekauppojen jälkeen Valio Oy ei omista Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeita.

Valion Eläkekassa ilmoitti 15.9.2010, että sen omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien määrästä oli 14.9.2010 ylittänyt 5
%. Ennen 14.9.2010 toteutettuja osakekauppoja Valion Eläkekassa omisti 86.478
Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta ja ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen
jälkeen Valion Eläkekassa omistaa 414.390 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta, mikä on
6,5 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.


LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan
systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista.
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin
vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden määrät ja
tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen
valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy
myyntiajankohtaan. Valmistuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pääosa
konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta
pakasteliiketoiminnassa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Kalaliiketoiminnassa Apetit Kala Oy:n ja Myrskylän Savustamo Oy:n myynti
painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhien yhteyteen. Merkittävä osa yhtiöiden
tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta. Osakkuusyhtiönä raportoitavan
Taimen-konsernin tuloksen kertyminen painottuu vuoden lopulle ja alkuvuoden
kuukausille.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja
vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja enemmän riippuen kysynnästä ja
tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät
raaka-aineiden hintamuutosten ja valuuttakurssiriskien hallintaan,
raaka-aineiden saatavuuteen, kalan hinnannousun vaikutukseen kuluttajakysyntään,
joulusesongin onnistumiseen kalaliiketoiminnassa, taloudellisen taantuman
pitkittymisen vaikutuksiin kuluttaja- ja asiakaskysyntään, asiakkaiden
maksukykyyn ja toimittajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja
asiakkuuksissa, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ulkomaan
kalaliiketoiminnoissa sekä yritysostoihin ja haltuunottoihin.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Apetit Kala Oy:n toimitusjohtaja Erkki Lepistö jätti toimitusjohtajan tehtävät
henkilökohtaisista syistä ja yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 14.10.2010
Matti Karppinen, joka jatkaa myös Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtajana.


KOKO VUODEN NÄKYMÄT

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja
öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset. Toteutuneen
kehityksen ja tämän hetken näkymien perusteella konsernin koko vuoden
liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailukaudesta.

Konsernin tuloksen kertyminen painottuu vertailuvuoden tapaan voimakkaasti
vuoden viimeiselle neljännekselle ja konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman
kertaeriä arvioidaan ylittävän vertailuvuoden tason.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Liikevaihto 65,9 64,1 220,8 194,3 266,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,8 0,8 1,5
Liiketoiminnan kulut -64,1 -62,2 -215,2 -190,4 -257,3
Poistot -1,4 -1,3 -4,0 -4,0 -5,3
Arvonalentumiset 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,6 0,3 0,8 0,7 2,0

Liiketulos 1,3 1,0 3,2 1,4 6,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,4 0,1 0,7 0,5

Tulos ennen veroja 1,2 1,4 3,3 2,1 7,3

Tuloverot -0,5 -0,3 -1,2 -0,4 -1,5

Kauden tulos 0,7 1,1 2,1 1,6 5,8

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 1,1 2,1 1,6 5,8
Määräysvallattomille omistajille - - - - -

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu laimennettu ja
laimentamaton osakekohtainen tulos,
euroa 0,10 0,18 0,34 0,26 0,94


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2010 2009 2010 2009 2009

Kauden tulos 0,7 1,1 2,1 1,6 5,8
Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset 0,1 -0,4 -0,6 0,1 1,1
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,3
Muuntoerot 0,1 0,6 0,6 1,2 1,4

Kauden laaja tulos 0,9 1,4 2,2 3,0 8,0

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,9 1,4 2,2 3,0 8,0
Vähemmistölle - - - - -


KONSERNIN TASE

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 6,1 6,0 5,6
Liikearvo 8,5 6,7 6,9
Aineelliset hyödykkeet 37,7 38,1 37,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 31,7 22,6 24,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 0,5 1,8 1,8
Laskennalliset verosaamiset 1,4 2,1 1,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 86,0 77,3 77,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 51,6 46,3 48,1
Saamiset 29,5 24,6 25,5
Tuloverosaamiset 0,0 0,0 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 4,4 16,1 17,2
Rahavarat 7,0 4,8 7,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 92,5 91,9 98,7

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat - 3,6 -

Varat yhteensä 178,5 172,7 176,1


milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma 131,9 132,1 137,3
Määräysvallattomien omistajien osuudet 2,9 - -
Oma pääoma yhteensä 134,8 132,1 137,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3,9 4,0 4,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2,5 3,7 2,4
Pitkäaikaiset varaukset 0,0 0,1 0,2
Muut velat 4,6 0,1 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,0 7,9 6,6

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,0 1,9 0,9
Tuloverovelat 1,0 1,3 1,5
Ostovelat ja muut velat 30,7 29,5 29,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,7 32,7 32,1

Velat yhteensä 43,7 40,6 38,8

Omat pääoma ja velat yhteensä 178,5 172,7 176,1


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Kauden tulos 2,1 1,6 5,8
Oikaisut kauden tulokseen 5,2 4,5 6,5
Käyttöpääoman muutos -7,3 18,1 14,9 Maksetut
korot liiketoiminnasta -0,8 -1,2 -1,8
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 1,0 1,0
Maksetut verot liiketoiminnasta -2,2 -0,8 -0,6
Liiketoiminnan rahavirta -3,1 23,3 25,8

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin -2,6 -2,0 -2,7
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 0,5 0,4 3,2
Ostetut osakkuusyhtiöt -8,1 - -
Transaktiot määräysvallattomien
omistajien kanssa 2,7 -1,2 -1,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -26,8 -15,0 -22,0
Muiden sijoitusten luovutustulot 39,8 3,0 9,0
Saadut osingot investoinneista 1,5 3,3 3,3
Investointien rahavirta 6,9 -11,5 -10,4

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja
takaisinmaksut 0,4 -10,2 -9,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja
takaisinmaksut -0,4 -1,4 -2,7
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0
Maksetut osingot -4,7 -5,3 -5,3
Rahoituksen rahavirta -4,7 -16,8 -17,5

Rahavarojen muutos -0,8 -5,0 -2,0
Rahavarat kauden alussa 7,9 9,9 9,9
Rahavarat kauden lopussa 7,0 4,8 7,9


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Arvonmuutosrahasto
D = Muut rahastot
E = Omat osakkeet
F = Muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
I = Määräysvallattomien omistajien osuudet
J = Oma pääoma yhteensä


A B C D E F G H I J
Oma pääoma
1.1.2010 12,6 23,4 0,0 7,2 -1,8 -0,5 96,4 137,3 - 137,3
Osingonjako - - - - - - -4,7 -4,7 - -4,7
Transaktiot
määräysvallatto-
mien omistajien
kanssa - - - - - - -2,9 -2,9 2,9 -
Muu muutos - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Tilikauden
laaja tulos - - -0,4 0,0 - 0,6 2,1 2,2 - 2,2
Oma pääoma
30.9.2010 12,6 23,4 -0,4 7,2 -1,8 0,1 90,8 131,9 2,9 134,8

Oma pääoma
1.1.2009 12,6 23,4 -0,8 7,2 -1,8 -1,9 96,6 135,1 0,5 135,6
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3
Transaktiot
määräysvallatto-
mien omistajien
kanssa - - - - - - -0,7 -0,7 -0,5 -1,2
Muu muutos - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1
Tilikauden
laaja tulos - - 0,1 - - 1,2 1,6 3,0 - 3,0
Oma pääoma
30.9.2009 12,6 23,4 -0,7 7,2 -1,8 -0,7 92,2 132,1 - 132,1


LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan
noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita.


SEGMENTTI-INFORMAATIO

A Pakasteliiketoiminta
B Kalaliiketoiminta
C Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
D Muut toiminnot
E Yhteensä


Toimintasegmentit 1-9/2010

milj. euroa A B C D E

Segmentin myynti
yhteensä 33,8 57,1 129,7 1,4 222,0
Segmenttien välinen
myynti 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2
Liikevaihto 33,8 57,1 129,7 0,2 220,8


Liiketulokseen sisältyvä
osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta - 0,3 - 0,5 0,8
Liiketulos 1,9 -2,2 5,6 -2,0 3,2

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 1,1 0,8 0,6 0,1 2,6
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - 10,5 - - 10,5

Poistot 1,6 1,4 0,5 0,5 4,0
Arvonalentumiset - 0,0 - - 0,0

Henkilöstö 191 363 60 10 624


Toimintasegmentit 1-9/2009

milj. euroa A B C D E

Segmentin myynti
yhteensä 34,6 54,9 104,7 1,3 195,5
Segmenttien välinen
myynti 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2
Liikevaihto 34,6 54,9 104,7 0,1 194,3

Liiketulokseen sisältyvä
osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta - - - 0,7 0,7
Liiketulos 1,9 -3,0 4,6 -2,1 1,4

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 1,4 0,4 0,2 - 2,0
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - 1,2 - - 1,2

Poistot 1,4 1,5 0,5 0,5 4,0
Arvonalentumiset - 0,0 0,1 - 0,1

Henkilöstö 199 387 62 10 659


Toimintasegmentit 1-12/2009

milj. euroa A B C D E

Segmentin myynti
yhteensä 46,0 75,9 143,4 2,4 267,8
Segmenttien välinen
myynti -0,1 0,0 0,0 -1,6 -1,7
Liikevaihto 46,0 75,9 143,4 0,8 266,0

Liiketulokseen sisältyvä
osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta - - - 2,0 2,0
Liiketulos 3,4 -2,5 7,3 -1,3 6,8

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 1,9 0,6 0,3 - 2,7
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - 1,2 - - 1,2

Poistot 2,0 2,0 0,7 0,7 5,3
Arvonalentumiset - - 0,1 - 0,1

Henkilöstö 205 379 62 11 657


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Oma pääoma/osake, euroa 21,31 21,36 22,19
Omavaraisuusaste, % 75,6 76,7 78,0
Nettovelkaantumisaste, % -5,9 -11,6 -15,8
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
milj. euroa 2,6 2,0 2,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit,
milj. euroa 10,5 1,2 1,2
Henkilöstö keskimäärin 624 659 657
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 188 6 188

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009.


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Omien velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 2,8 5,6 2,0
Takaukset ja muut vakuudet 13,7 10,0 11,1

Ei purettavissa olevat muut vuokra-
sopimukset, vähimmäisvuokravastuu
Kiinteistövuokrat 5,0 4,7 4,3
Muut vuokrat 0,8 0,7 0,8


JOHDANNAISSOPIMUKSET

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Valuuttatermiinisopimukset 8,0 6,9 4,0
Hyödykejohdannaiset 17,2 13,8 9,2


EHDOLLISET VARAT

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden
osakkeiden myynnistä kertyneet varat,
käypä arvo 0,7 0,7 0,7


INVESTOINTISITOUMUKSET

Lännen Tehtailla ei ole olennaisia investointisitoumuksia 30.9.2010.

MUUT SITOUMUKSET

Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen
tiettyjen ehtojen täyttyessä sopimuksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen
purkamiseen käypään hintaan. Omistuksen mahdolliseen purkamiseen liittyvä vastuu
on IAS 32:n perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Samassa
yhteydessä syntyvää saatavaa ei IFRS:n säännösten nojalla ole mahdollista
kirjata.


AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,9 43,5 43,5
Lisäykset 2,1 1,2 2,0
Lisäykset yrityshankintojen kautta 0,7 - -
Vähennykset -0,2 -4,0 -4,0
Poistot ja arvonalentumiset -3,3 -3,4 -4,5
Muut muutokset 0,4 0,8 0,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 37,7 38,1 37,9


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,3 0,3 1,0
Myynnit yhteisyrityksille 5,5 5,1 6,7
Ostot osakkuusyhtiöiltä 1,6 1,4 2,2

Pitkäaikaiset saamiset osakkuus-
yhtiöiltä kauden lopussa - 1,5 1,3
Pitkäaikaiset saamiset
yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuus-
yhtiöiltä kauden lopussa 1,5 1,6 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteis-
yrityksiltä kauden lopussa 1,1 1,0 0,7
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille
kauden lopussa 0,0 0,0 0,2


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 040 8448 692

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Source: Millistream