Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Laitilassa sijaitsevan Torikan suurkanalan laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:36 EEST

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Laitilan kaupungin Untamalan kylässä sijaitsevalla Torikan tilalle maksimissaan 150 000 munituskanan ja 75 000 nuorikon kanala. Kanalatoimintaa kiinteistöllä on harjoitettu vuodesta 1950-luvulta lähtien. Laajennuksella pyritään toteuttamaan kanalayksikkö, joka takaa riittävän tuotannon kananmunapakkaamo Munax Oy:n toimintaan. Hankkeen toteutuessa munantuotanto kasvaa nykyisestä 972 tonnista vuodessa maksimissaan noin 3000 tonniin vuodessa.

Nollavaihtoehdon mukaan toiminta jatkuu nykyisellään (54 000 munituskanaa ja 25 000 nuorikkoa), kanaloiden lanta levitetään pelloille. Varsinaisten laajennusvaihtoehdot vaihtelevat kanaloiden koon ja lannan käsittelyn ja levityksen osalta. Laajimmassa vaihtoehdossa on mukana lisäksi 20 ratsuhevosen tila sekä oma maatilaluokan (n. 30 000 t/a) biokaasulaitoksen rakentaminen ja mädätteen levitys omille tai sopimuspelloille.

Kanaloihin tulee porakaivovesi, jonka on laskettu riittävän tyydyttämään veden tarpeen. Pesuvedet imeytetään turpeeseen ja johdetaan lantaloihin. Harmaita vesiä varten rakennetaan pienpuhdistamo. Lämmitys hoidetaan ostosähköllä ja pelleteillä. Kanaloihin tulee alipaineilmanvaihto. Kanojen ruokinta on automaattiohjattua. Hankkeen toteuttamisessa otetaan huomioon parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset ratkaisut teknisessä toteuttamisessa sekä ympäristökysymyksissä. Varsinainen BAT-tarkastelu tehdään ympäristölupavaiheessa.

Hankkeesta on annettu kuusi lausuntoa - mielipiteitä ei ole esitetty

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan YVA-selostuksessa on lain mukaisesti käsitelty hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen, ilmastoon, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä yhdyskuntaraken-teeseen, maisemaan ja maankäyttöön. Arviointi kohdistuu selkeästi hankkeen keskeisiin vaikutuksiin.

Ainoastaan maisematarkastelu on perin niukka eikä sitä voida katsoa sellaisenaan riittäväksi. Maisemavaikutuksia on tarpeen täydentää suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä siten, että uusien rakennusten sijoittelu ja korkeussuhteet näkyvät yhdessä olemassa olevan toiminnan kanssa eri näkymäalueilta tehdyissä kuvissa. Hanke sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen reunaan ja sen merkitys tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupaharkinnassa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066