Suomen Asianajajaliitto

Lausunto mietinnöstä "Laki kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa"

Lehdistötiedote   •   Kesä 17, 2013 09:33 EEST

Dnro 24/2013

Lausuntopyyntönne: OM028:00/2010, OM 16/41/201, 6.5.2013
LAUSUNTO TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ ”LAKI KANSAINVÄLISESTÄ OIKEUSAVUSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDELLISISSA ASIOISSA”

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 6.5.2013 päivätyn lausuntopyynnön koskien työryhmän mietintöä ”Laki kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa” (Mietintöjä ja lausuntoja 24/2013).

Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu mietinnön johdosta seuraavaa:

Taustaa

Oikeusministeriö on 12.10.2010 asettanut työryhmän valmistelemaan uutta yleisesti sovellettavaa lakia kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Uuden lain olisi tarkoitus korvata vuodelta 1921 oleva laki Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli myös yleisemmin nykyaikaistaa ja selkeyttää alan lainsäädäntöä.

Työryhmän mietinnöstä

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden yleisen lain kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja kumottavaksi lain Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa. Edelleen työryhmä ehdottaa kumottavaksi useita kansainvälistä oikeusapua koskevia erillislakeja ja asetuksia. Erillissäädösten säännökset työryhmä ehdottaa sisällytettäviksi tarpeellisilta osin yleislakiin.

Uusi yleislaki on toissijainen ja se tulisi sovellettavaksi, jollei muusta laista, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu.

Asianajajaliitto puoltaa uuden yleisen kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetun lain säätämistä sekä työryhmän ehdotusta kumota useita kansainvälistä oikeusapua koskevia erillislakeja ja asetuksia ja näiden erillissäädösten sisällyttämistä tarpeellisilta osin yleislakiin.

Vaikka mietinnön mukaan säännökset eivät sanottavasti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa, uudistus on perusteltu ottaen huomioon, että nykyisin voimassaolevaa lakia Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa (171/1921) voidaan pitää vanhentuneena. Myös muut oikeudenalaan kuuluvat erityissäädökset ovat osin vanhentuneita ja soveltamisalaltaan suppeita.

Systematisoitu ja ajantasaistettu yleislaki on siten tervetullut uudistus, jonka voidaan odottaa selkeyttävän valtion sisäisen lainsäädännön ja sopimusten muodostaman hankalastikin hallittavissa olevan säännöskokonaisuuden vastaamaan paremmin lainkäyttäjän tarpeita.

Työryhmän mietintö on varsin kattava, minkä vuoksi Asianajajaliitto kommentoi tässä lausunnossa muutamaa valikoitua kohtaa mietinnön sisältämistä keskeisistä ehdotuksista.

Lainkäyttäjän huomioimisesta

Asianajajaliitto pitää hyvänä työryhmän pyrkimystä huomioida lainkäyttäjä, kun uutta lakia kansainvälisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa säädetään.

Siten työryhmän esitys mm. siitä, että laissa nimenomaisesti säädetään, että vieraan valtion tuomioistuimen siviili- ja kauppaoikeudellisessa asiassa antama tuomio tai päätös tunnustetaan tai pannaan täytäntöön Suomessa vain, jos siitä on erikseen sovittu tai lailla säädetty, on perusteltu.

Tiedoksiannon toimittamisesta

Asianajajaliitto puoltaa työryhmän esittämää, jonka mukaan lähtökohtana on oltava, että asianosaisella on todellinen mahdollisuus osallistua oikeudenkäyntiin.

Siten työryhmän ehdotus siitä, että asiakirjaa ei voida oikeusapupyynnön perusteella antaa tiedoksi Suomessa kuuluttamalla tai vastaavaa menettelyä noudattamalla, on perusteltu.

Kieltäytymisoikeudesta

Työryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi nimenomainen säännös todistajan ja asiantuntijan oikeudesta kieltäytyä todistamasta silloin, kun kuuleminen toimitetaan Suomen tuomioistuimessa vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä (ehdotettu 23 §).

Työryhmän mietinnön mukaan säännöksestä seuraisi, että sillä, jota kuullaan vieraan valtion viranomaisen tekemän oikeusapupyynnön nojalla todistajana tai asiantuntijana Suomessa tuomioistuimessa, olisi oikeus kieltäytyä todistamasta tai antamasta lausuntoa, jos hänellä olisi tähän oikeus tai velvollisuus Suomen tai pyynnön esittäneen valtion lain mukaan.

Kieltäytymisoikeutta koskevaa säännöstä sovellettaisiin myös asianosaiseen, jota oikeusapupyynnössä esitetään kuultavaksi todistajana.

Edelleen työryhmän mietinnön mukaan asianosaisella taikka muulla luonnollisella tai oikeushenkilöllä ei olisi velvollisuutta oikeusapupyyntötilanteessa luovuttaa asiakirjaa, jos hänellä ei olisi tällaista velvollisuutta kansallisessa riita-asian oikeudenkäynnissä. Editiota koskevat kansalliset säännökset asettaisivat näin ollen rajat sille, milloin asiakirjaa hallussaan pitävä henkilö voidaan pakkokeinoin velvoittaa luovuttamaan asiakirja tuomioistuimelle.

Asianajajaliitto pitää hyvänä työryhmän ehdotusta siitä, että oikeusapupyyntötilanteessa todistajana tai asiantuntijana kuultavalla olisi oikeus kieltäytyä todistamasta tai antamasta lausuntoa, jos hänellä olisi tähän oikeus tai velvollisuus Suomen tai pyynnön esittäneen valtion lain mukaan. Samoin hyvänä pidetään työryhmän ehdotusta siitä, että asianosaisella taikka muulla luonnollisella tai oikeushenkilöllä ei olisi velvollisuutta oikeusapupyyntötilanteessa luovuttaa asiakirjaa, jos hänellä ei olisi tällaista velvollisuutta kansallisessa riita-asian oikeudenkäynnissä.

On erityisen tärkeää, että suunnitteilla oleva uudistus ei laajenna ns. ”tietokalastelun” mahdollisuutta toisen tahon liike- ja ammattisalaisuuksista vaan kansalliset säännökset määrittävät rajat editiolle myös oikeusapupyyntötilanteessa.

Helsingissä kesäkuun 17. päivänä 2013

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Jusse Rissanen, Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy


Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu siviiliprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.