Suomen Asianajajaliitto

Lausunto säätiölainsäädännön uudistamisesta

Lehdistötiedote   •   Heinä 16, 2013 09:46 EEST

Dnro 25/2013

Lausuntopyyntönne: OM 11/41/2010, 15.5.2013
LAUSUNTO SÄÄTIÖLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA OIKEUSMINISTERIÖN ASETTAMAN SÄÄTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:

Asianajajaliitto yhtyy työryhmän kantaan siitä, että nykyinen vuodelta 1930 oleva säätiölaki on vanhentunut ja pitää lain kokonaisuudistusta perusteltuna.

Säätiölakityöryhmän lähtökohtana on ollut toisaalta se, että keskeiset säätiöoikeudelliset kysymykset säännellään laissa huomattavasti aiempaa tarkemmin – säätiölain pykälien ehdotettu määrä on moninkertainen nykyiseen verrattuna – mutta toisaalta suuri osa ehdotetuista säännöksistä on tahdonvaltaisia. Asianajajaliitto pitää tätä lähestymistapaa perusteltuna, koska nykyisen säätiölain suppeus aiheuttaa osittain turhaa tarvetta sopia säätiöoikeudellisista seikoista säätiön säännöissä, mikä lisää säätiöille aiheutuvia kustannuksia.

Koska säätiöiden kenttä on varsin monimuotoinen ja koska monilla säätiöillä on yksilöllisiä vakiintuneita toimintamuotoja ja -tapoja, on perusteltua, että työryhmän ehdotuksessa on pyritty maksimoimaan säännösten tahdonvaltaisuutta. Tämä mahdollistaa monien säätiöiden toiminnan jatkumisen pääosin nykyisen kaltaisena.

Asianajajaliiton käsityksen mukaan uudemmassa yhteisölainsäädännössä omaksuttujen periaatteiden soveltaminen myös säätiöihin on kannatettavaa, koska se lisää säätiölain soveltamisen ennakoitavuutta ja lain käytettävyyttä. Samalla luodaan ja vahvistetaan niitä yhteisiä pelisääntöjä, joita noudatetaan erilaisiin yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin liittyen.

Asianajajaliitto pitää kannatettavana myös sitä, että ehdotus laajentaisi jossakin määrin säätiöiden toimintamahdollisuuksia, mikä voisi edesauttaa säätiöiden toiminnan tehokkuutta. Asianajajaliiton käsityksen mukaan on jokseenkin selvää, että monien säätiöiden hallintokulut kasvavat jatkossa, koska muun ohessa säätiöiden toimintaa on esiteltävä nykyistä seikkaperäisemmin ja kattavammin. Säätiöiden on myös entistä useammin laadittava konsernitilinpäätös. Asianajajaliitto toivoo, että ehdotuksen toteutuessa säätiöihin liittyvien viranomaismaksujen mahdolliset korotukset pysyisivät kuitenkin kohtuullisina. Asianajajaliitto pitää kannatettavana sitä, että säätiöiden toiminta muuttuisi uuden lain myötä nykyistä avoimemmaksi.

Ehdotuksen yksityiskohtien osalta Asianajajaliitto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: - Työryhmä ehdottaa 3 luvun 11 §:ssä, että päävastuullisen hallituksen jäsenen nimittäisivät säätiön hallituksen muut jäsenet siinä tapauksessa, että hallituksen yhteisöjäsen ei määräajassa tätä nimeäisi. Asianajajaliitto ehdottaa harkittavaksi, että olettamasääntöä muutetaan. Mikäli yhteisöjäsen laiminlöisi nimetä päävastuullisen henkilön, päävastuullisena jäsenenä olisi esimerkiksi hallituksen nimenneen yhteisön toimitusjohtaja. Jos toimitusjohtajaa ei olisi, päävastuullinen jäsen olisi hallituksen puheenjohtaja ja vasta jos tätäkään ei olisi, säätiön hallituksen muut jäsenet voisivat tällöin nimetä päävastuullisen jäsenen. - Tilintarkastajan toimikauden olettamasäännöksi työryhmä ehdottaa 4 luvun 5:ssä yhtä tilikautta. Vaikka säätiökäytännössä yksi vuosi onkin tavanomainen toimikausi, Asianajajaliitto ehdottaa jatkovalmistelussa harkittavaksi sitä, että olettamasääntönä olisi toistaiseksi voimassa oleva toimikausi.

Siirtymäsäännösten suhteen Asianajajaliitto pitää hyvänä sitä lähtökohtaa, että uuden lain voimaantulo ei merkitsisi sitä, että kaikkien säätiöiden olisi mahdollisesti lyhyehkön ajan kuluessa muutettava sääntönsä uuden lain mukaisiksi. Mikäli sääntöjä joudutaan muuttamaan, tämä voitaisiin lähtökohtaisesti tehdä muun sääntömuutoksen yhteydessä. Toimielimille ehdotettuja kolmen vuoden siirtymäaikoja Asianajajaliitto pitää kohtuullisina.

Helsingissä 16. päivänä heinäkuuta 2013

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Risto Sipilä
Suomen Asianajajaliiton hallituksen puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja, Pekka Holopainen, Kalliolaw Asianajotoimisto Oy, Helsinki


Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmässä.