Suomen Asianajajaliitto

Lausunto Todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa"

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2013 11:10 EET

Dnro 50/2012

Lausuntopyyntönne: OM 18/41/2012, OM 031:00/2010, 12.11.2012
LAUSUNTO TODISTELUTOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ ”TODISTELU YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA” (Oikeusministeriön julkaisusarja mietintöjä ja lausuntoja 69/2012)

Suomen Asianajajaliitto (jatkossa Asianajajaliitto) lausuu Todistelutoimikunnan mietinnöstä ”Todistelu yleisissä tuomioistuimissa” kunnioittaen seuraavaa.

Yleistä
Todistelutoimikunnan laatiman esityksen tavoitteena on ollut uudistaa oikeudenkäymiskaaren 17 luku ja muut siihen liittyvät todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset siten, että ne muodostavat selkeän ja johdonmukaisen sekä tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Lisäksi pitkiä viittausketjuja on pyritty välttämään.

Asetetut tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoiset, mutta myös tervetulleet huomioiden nykymuotoisen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun iän, riita- ja rikosprosessissa tapahtuneet huomattavat uudistukset sekä esitutkinta- ja pakkokeinolakien tulevat uudistukset.

Todistelutoimikunnan mietinnön valmistuttua Asianajajaliitto toteaa ensinnäkin, että oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun ehdotetut uudistukset ovat suurelta osin onnistuneita ja ne selkeyttävät nykyistä lainsäädäntöä sekä teknisesti että sisällöllisesti. Samalla on kuitenkin todettava, että kaikilta osin tavoitteita ei ole saavutettu ja lakiehdotus edellyttää vielä perusteellista jatkovalmistelua.

Asianajajaliiton edustajana toimikunnassa olleen asianajaja Markku Fredmanin eriävässä mielipiteessä on hyvin ansiokkaasti tuotu esille useita keskeisiä jatkovalmistelua edellyttäviä kysymyksiä. Asianajajaliitto viittaa kaikilta osiltaan eriävässä mielipiteessä lausuttuun ja kannattaa siinä esille nostettuja muutos- ja uudistusehdotuksia valmisteltavana olevaan lakiin.

Lausunto kokonaisuudessaan oheisessa pdf-liitteessä: Lausunto Todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa"