Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen suunnittelu käyntiin Kiteellä

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:17 EEST

Tänä kesänä Kiteellä kartoitetaan maaseutuympäristöä laatimalla alueelle LUMO- eli luonnon monimuotoisuuden, monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Sen avulla etsitään kohteita, jotka lisäävät maaseudun luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua. Tällaisia ovat esim. metsälaitumet, kukkakedot, pellon ja metsän reunavyöhykkeet, pelloilla olevat puu- ja kivisaarekkeet, kosteikot, lähteet ja purot, lintujen ja muiden eläinten levähdys- ja ruokailupaikat sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikat.

Maanomistajat voivat halutessaan hakea kohteille EU:n ympäristötuen erityistukea sitoutuessaan niiden säilyttämiseen ja tekemällä niillä tarvittavia hoito- ja kunnostustöitä. Suunnittelussa keskitytään erityisesti kosteikkojen rakentamiseen sopivien paikkojen etsimiseen.

Suunnittelualue käsittää Kiteenjärven, Ätäskön ja Juurikkajärven peltoalueet. Suunnittelualue on yksi vesienhoidon suunnittelun painopisteistä Pohjois-Karjalassa.

Yleissuunnitelman teosta vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus yhdessä ProAgrian ja Kiteen kaupungin kanssa. Mukaan suunnitelman tekoon otetaan alueen asukkaat, viljelijät, kylätoimikunnat, yhdistykset ja paikalliset viranomaiset.

Suunnitelman teko aloitetaan yhteisellä tiedotustilaisuudella, joka järjestetään 10.6.2008 klo 10 alkaen Kiteen kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa toivotaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä suunnitelmaan liittyen ja kerätään tietoa paikallisesti tunnetuista luonnon monimuotoisuutta lisäävistä kohteista. Suunnitelmaan liittyvät maastokartoitukset alkavat kesäkuun puolivälissä.

LUMO-yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta maatalousalueilla. Sen avulla halutaan lisätä maatalouden ympäristötuen erityistuen käyttöä ja suunnata sitä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin alueisiin. Lisäksi yleissuunnitelmalla ohjataan erityistukialueille tehtäviä tarkempia hoitosuunnitelmia ja kannustetaan viljelijöitä hakemaan tukea.

Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun tarkoituksena on osoittaa valuma-alueilta luontaisia tai muutoin soveltuvia kohteita, joihin voisi perustaa erilaisia vesiensuojelun lisäksi myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikkoja. Kosteikkoja voidaan toteuttaa mm. kaivamalla, patoamalla, pohjapadoilla, allasrakenteilla tai tulva-alueiden palauttamisella.

Nyt tehtävä yleissuunnitelma on järjestykseltään yhdeksäs Pohjois-Karjalassa. Yleissuunnitelmien teko on lisännyt selvästi erityistukisopimusten määrää suunnittelualueilla.

Lisätiedot:

Arvo Ohtonen

Biologi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

p. 040 547 6530