Martela

MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:10 EET

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3), jossa oli
kasvua edelliseen vuoteen 13,7 prosenttia. Liikevoitto vastaavalta ajalta oli
1,3 milj. euroa (0,8). Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli -0,1
milj. euroa (10,8). Omavaraisuusaste oli 55,6 prosenttia (57,4) ja
nettovelkaantumisaste oli -14,1 prosenttia (-33,9).

Vuoden 2010 aikana tehdyt yritysjärjestelyt

Martela Oyj osti 29.9.2010 tehdyllä kaupalla Tanskan pitkäaikaisen
yhteistyökumppaninsa ja tuotteidensa maahantuojan Martela A/S:n liiketoiminnan.
Yhtiö vahvistaa kaupalla rooliaan ja asemaansa kokonaispalvelutoimittajana
Tanskan markkinoilla. Liiketoiminta siirtyi Martelalle 1.11.2010.
Liiketoimintakaupassa siirtyi omaisuutta 1,9 milj. tanskan kruunua Martela
Oyj:n tytäryhtiöön Martela A/S:ään. Liiketoimintakaupan yhteydessä ei syntynyt
liikearvoa. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2010 oli 5,5 milj.
tanskan kruunua

Martela Oyj osti kesäkuussa Pa-Ri Materia Oy:n liiketoiminnan, joka siirtyi
Martelalle 1.8.2010.Martela on kehittänyt käytettyjen kalusteiden kierrätystä
tiiviisti Pa-Ri Materian kanssa Martela Poistomyynnin perustamisesta lähtien.
Liiketoimintakaupassa Pa-Ri Materian varastot 1,0 milj. euroa ja kalustoa 0,2
milj. euroa siirtyivät Martela Oyj:lle. Tämän lisäksi kirjattiin kaupan
yhteydessä synergioihin perustuvaa liikearvoa 0,3 milj.euroa.

Martela Oyj on elokuussa 2010 perustanut oman tytäryhtiön Unkariin.

Keskeisten tunnuslukujen kehitys (meur)10-12 10-12 1-12 1-12
2010 2009 2010 2009

Liikevaihto 34,0 24,2 108,4 95,3
Liikevaihdon muutos % 40,4 -41,0 13,7 -32,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,4 1,3 0,8
Liikevoitto % 2,8 1,5 1,2 0,8

Sijoitetun pääoman tuotto % 3,7 2,3
Oman pääoman tuotto % 2,0 0,4
Omavaraisuusaste % 55,6 57,4
Nettovelkaantumisaste % -14,1 -33,9
Tulos / osake, eur 0,16 0,03
Tulos / osake (laimennettu), eur 0,16 0,03
Henkilöstö keskimäärin 601 636
Liikevaihto/henkilö, teur 180,4 149,9

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34:n mukaisesti noudattaen samoja
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tässä
tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

Markkinatilanne

Toimistokalustekysynnässä ei ole 2010 aikana tapahtunut merkittävää muutosta
päämarkkinoillamme.

Ensimmäisiä merkkejä toimistorakentamisen elpymisestä on näkyvissä, mutta ne
vaikuttavat Martelaan vasta viiveellä. Suomessa valmistui toimistorakennuksia
(tammi-syyskuu) neliömääräisesti vähemmän 2010 kuin edellisenä vuonna (-10%).
Rakennuslupia on vastaavana aikana myönnetty enemmän (+20%) kuin edellisenä
vuonna ja toimistorakennuksia on myös aloitettu rakentamaan selvästi enemmän
2009 verrattuna (+66%).

Konsernirakenne

Martela Oyj on elokuussa 2010 perustanut oman tytäryhtiön Unkariin. Martela
Oyj osti kesällä toimimattoman tanskalaisen yhtiön, joka osti syyskuussa 2010
liiketoimintakaupalla Martelan Tanskan entisen maahantuojan Martela A/S:n
liiketoiminnan ja nimen.

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muita muutoksia.

Segmenttiraportointi

Tilinpäätöksessä esitetyt segmentit on tehty yhtiön segmenttijaon mukaisesti.
Myös vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti. Liiketoimintasegmentit
perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen
taloudelliseen raportointiin.

Segmenttien välinen myynti raportoidaan osana segmenttien liikevaihtoa.
Segmenttituloksena esitetään liiketulos, sillä vero- ja rahoituseriä ei
kohdisteta segmenteille. Konsernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä seurata
segmenttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa. Liikevaihto ja
liiketulos ovat konsernitilinpäätöksen mukaiset.

Tulosyksikkö Suomi vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluiden ja
tuotteiden tuotannosta Suomessa. Martelalla on Suomessa koko maan kattava
myynti- ja palveluverkosto; palvelupisteitä on 28. Tulosyksikön
logistiikkakeskus sijaitsee Nummelassa.

Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan myynti tapahtuu noin 70 jälleenmyyjän kautta
Ruotsissa ja Norjassa. Yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Tukholmassa,
Bodaforsissa ja Oslossa. Yksikön logistiikkakeskus ja tilaustenkäsittely
sijaitsee Ruotsin Bodaforsissa.

Tulosyksikkö Puola hoitaa Martelan tuotteiden myynnin ja jakelun Puolassa ja
itäisessä Keski-Euroopassa. Puolassa myynti on organisoitu oman myyntiverkoston
kautta ja Unkariin on elokuussa 2010 perustettu oma tytäryhtiö ja palvelupiste.
Palvelupisteitä Puolassa on yhteensä 7. Tulosyksikön tärkeimmät vientimaat ovat
Ukraina, Tsekki ja Slovakia, joissa vakiintuneet jälleenmyyjät vastaavat
myynnistä. Tulosyksikön päätoimipaikka on Varsovassa, missä sijaitsee
logistiikkakeskus ja hallinto.

Liikevaihto

Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3), jossa oli
kasvua edelliseen vuoteen 13,7 prosenttia. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan
liikevaihto on kasvanut 8,0 prosenttia ja tulosyksikkö Puolan laskenut -9,0
prosenttia paikallisissa valuutoissa. Valuutan kokonaisvaikutus konsernin
liikevaihtoon on noin +2,8 prosenttiyksikköä. Viimeisen neljänneksen
liikevaihto nousi 34,0 milj. euroon (24,2), jossa oli kasvua 40,4 prosenttia.


Segmenttien liikevaihto (meur)

Tulos-yksik Tulos-yksikkö Tulos-yksi Muut Yhteen
kö Suomi Ruotsi & kkö Puola segmenti sä
Norja t
1.1.2010-31.12.2010

Ulkoinen 71,8 18,6 9,3 8,7 108,4
liikevaihto
Sisäinen 0,1 1,0 0,0 15,5 16,6
liikevaihto

Yhteensä 2010 71,9 19,6 9,3 24,2

1.1.2009-31.12.2009

Ulkoinen 63,9 15,8 9,5 6,2 95,3
liikevaihto
Sisäinen 0,0 0,5 0,0 16,5 17,0
liikevaihto

Yhteensä 2009 63,9 16,3 9,5 22,7

Ulkoinen 12,3 % 17,4 % -1,9 % 42,1 % 13,7 %
liikevaihto
muutos %


Ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta

1-12 1-12 1--12
2010 2009 Muutos% Osuus 2009 Osuus

Tulosyksikkö Suomi 71,8 63,9 12,3 % 66,2 % 63,9 67,0 %
Tulosyksikkö Ruotsi & Norja 18,6 15,8 17,4 % 17,1 % 15,8 16,6 %
Tulosyksikkö Puola 9,3 9,5 -1,9 % 8,6 % 9,5 9,9 %
Muut segmentit 8,7 6,2 42,1 % 8,1 % 6,2 6,5 %

Yhteensä 108,4 95,3 13,7 % 100,0 % 95,3 100,0 %


Muut segmentit sisältää P.O Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä Tulosyksikkö
Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoista.

Konsernin tulos

Kumulatiivinen liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (0,8). Tuloksiin ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa
(0,4).

Tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (0,4) ja tulos verojen jälkeen oli 0,6
milj. euroa (0,1).

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,2 (0,8).
Segmenttien liikevoitto (meur)

1-12 1-12
2010 2009

Tulosyksikkö Suomi 5,0 3,9
Tulosyksikkö Ruotsi & Norja -0,0 -1,0
Tulosyksikkö Puola -1,4 -0,7
Muut segmentit -0,5 -1,0
Muut -1,8 -0,4

Yhteensä 1,3 0,8


Muut segmentit sisältää P.O Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä Tulosyksikkö
Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoista. Muut kohdassa esitetään
jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot.

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema on vahva. Korolliset velat olivat kauden lopussa 5,9
milj. euroa (8,5) ja korollinen nettovelka oli -4,4 milj.euroa
(-10,8).Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli -14,1 prosenttia (-33,9) ja
omavaraisuusaste oli 55,6 prosenttia (57,4). Nettorahoituskulut olivat -0,2
milj. euroa (-0,4).

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuulta oli -0,1 milj. euroa (10,8).

Taseen loppusumma oli katsauskaudenlopussa 56,7 milj. euroa (55,6).

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-joulukuulta olivat 4,7 milj. euroa (2,2).
Tuotannon korvausinvestointien lisäksi Martela investoi kaudella uuteen
toiminnanohjausjärjestelmään.

Henkilöstö

Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 601 henkilöä (636),
jossa oli vähennystä 5,5 prosenttia.


Henkilöstö keskimäärin alueittain

1-12 1-12
2010 2009

Suomi 451 479
Skandinavia 54 62
Puola ja Unkari 91 94
Venäjä 5 1

Konserni yhteensä 601 636


Tuotteet ja viestintä

Martela yhdisti 2011 alussa muotoilu-, tuotekehitys-, markkinointi-,
yritysvastuu-, ja brändiorganisaation sekä tuotehallinnan yhdeksi yksiköksi.
Uuden PCO (Products and Communication) yksikön vetäjäksi nimettiin Martelan
muotoilujohtaja Petteri Kolinen.

Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää prosesseja mallistohallinnasta
tuotekehitykseen, ja brändihallinnasta markkinointiin.

Vuoden 2010 alkupuolella on lanseerattu mielenkiintoisia uutuuksia. James
-työtuolisarja täydentyi isommalla James+ -tuolilla. Iiro Viljasen
suunnittelema työtuoli ylläpitää monipuolisten säätöjensä ansiosta istujan
hyvinvointia. Aiemmin konsepteina esitellyt MyBox -työpöytä ja Book
-tilanjakaja/ hylly ovat nyt tuotannossa. Näissä uutuuksissa on yhteistä
monikäyttöisyys sekä uusi ja innovatiivinen ajattelu. Iiro Viljasen
suunnitteleman Mybox-pöydän kansi voidaan sulkea, jolloin sisälle jäävät
työvälineet ovat sekä suojassa, että pöydän pinta siisti vaikkapa neuvottelua
varten. Pekka Toivolan suunnittelemassa Bookissa yhdistyvät tilanjakajan ja
säilytystilan ominaisuudet uudella tavalla. Kokonaisuuden ilmettä ja
rajaavuutta voidaan helposti varioida yhdistelemällä elementtejä eri tavoin.

Suomessa palvelutuotemallisto laajeni vuoden alussa innovatiivisella
uutuudella. Martela nosti toimitilojen kokonaispalvelun uudelle tasolle ja
esitteli uuden ratkaisun toimitilojen käyttöomaisuuden hallintaan. Tunnistus-
ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen
käyttöomaisuutta on ainutlaatuinen. Tuote on saanut erittäin positiivisen
vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.

Vuoden 2010 aikana perustimme Suomeen erityisesti pienyrityksiä ja
yksityishenkilöitä palvelevan Martela Outlet -ketjun. Ostimme
kierrätystoiminnan kumppaniltamme Martela Poistomyynnin ja sen kaksi myymälää,
jotka saivat selkeän konseptin ja erottuvan ilmeen. Martela Outlet palvelee jo
neljällä toimipisteellä, ja viides myymälä avattiin Ouluun tammikuussa 2011.
Martela Outlet tarjoaa kunnostettuja kierrätettyjä Martela-kalusteita, jotka
ovat edullisia ja kuin uuden veroisia. Kalusteiden tehokkaampi jatkokäyttö
palvelee samalla yrityksiä, jotka muutoksissa tarvitsevat vastuullisen ja
taloudellisesti järkevän ratkaisun vanhojen kalusteidensa kierrätykseen.

Vastuullisuus

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme kestäviä ja
työympäristön laadun turvaavia tuotteita, joiden elinkaaren aikainen
ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. Kehitämme tuotantoprosessejamme
niin, että voimme vähentää energian käyttöä, päästöjä ja ympäristöriskejä.
Tuotteemme ovat pääosin kierrätettäviä ja lisäämme jatkuvasti kierrätettyjen
materiaalien osuutta tuotannossamme. Vähennämme ympäristökuormitusta myös
tarjoamalla kalusteiden vuokraus- ja huoltopalveluja sekä kierrätyspalveluja.

Johdamme ympäristötyötämme sertifioidulla ISO 14001 -standardin mukaisella
ympäristöjärjestelmällä ja raportoimme tuloksistamme vuosittain. Edistämme
henkilökuntamme sekä materiaali- ja komponenttitoimittajiemme
ympäristötietoutta. Edellytämme toimittajiltamme vastuullista ympäristöasioiden
hoitoa.

Osake

Martelalla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen K-osake oikeuttaa äänestämään
yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen A-osake yhdellä
äänellä. K-osakkeen henkilöomistajilla on voimassa oleva osakassopimus joka
rajoittaa K-osakkeiden myyntiä nykyisten K-osakkeenomistajien piirin
ulkopuolelle. K-osakkeita on yhteensä 604 800 ja A-osakkeita on yhteensä 3 550
800 kpl.

Tammi-joulukuun aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
1 182 411 kappaletta (811 183), mikä vastaa 33,3 prosenttia (22,8) A-osakkeiden
kokonaismäärästä.

Vaihdon arvo oli 8,4 milj. euroa (5,7) ja vuoden alussa osakkeen arvo oli 7,13
euroa ja kauden lopussa 7,77 euroa. Tammi-joulukuun aikana osakkeen kurssi on
ollut ylimmillään 8,60 euroa ja alimmillaan 6,26 euroa. Joulukuun lopussa oma
pääoma/osake oli 7,74 euroa (7,88).

Omat osakkeet

Tammi-joulukuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita
omistettiin 31.12.2010 yhteensä 67 700 kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron
keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista
ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä.

Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän
hallinnointi on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Osakkeet on
vuonna 2010 konsernitilinpäätöksessä käsitelty omassa pääomassa. Vanhaan
2007-2009 osakepalkkiojärjestelmään liittyviä jakamattomia osakkeita on
31.12.2010 jäljellä 60 517 kappaletta (57 625), nämä osakkeet käytetään uudessa
2010-2012 osakepalkkiojärjestelmässä.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
jakaa osinkona 0,45 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman,
Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja
Metsäranta. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien
valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiön
A-sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä kokouskutsun toimittamisen osalta.


Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Hallinto

Martela Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa
noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, julkisesti
noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Martela Oyj:n
yhtiöjärjestystä.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010.

Yhtiö on laatinut uuden hallintokoodin mukaisen selvityksen hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoa Martelan hallinnosta:
http://www.martela.fi/Suomeksi/Sijoittajat/Hallinnointi

Lähiajan riskit

Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen
myötä toimistokalusteiden kokonaiskysynnän kehittymiseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiökokouskutsusta tehdään erillinen
pörssitiedote.

Näkymät vuodelle 2011

Ennustamme että Martela-konsernin liikevaihto kasvaa 2011. Kasvua syntyy
pääasiassa uusissa liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat Tanskan
tytäryhtiö Martela A/S ja Martela Oyj:n Outlet-ketju.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Artek Oy Ab ja Martela Oyj allekirjoittivat 17.1. sopimuksen uuden yhtiön
perustamisesta. Uusi yhteisyritys on 1.2.2011 ostanut liiketoimintakaupalla
Martelan tytäryhtiön P.O. Korhosen liiketoiminnan. Perustettu yhteisyritys
keskittyy Martelan ja Artekin markkinoimien ja myymien tuotteiden
valmistukseen. Martela omistaa uudesta yhtiöstä 51 % ja Artek 49 %.
Osakassopimuksen perusteella Martelalla ei ole IFRS 3 jaIAS 27 tarkoittamaa
määräysvaltaa.

Uusi yhtiö P.O. Korhonen tulee toimimaan sopimusvalmistajana, joka keskittyy
muotopuristustekniikalla tuotettujen puuhuonekalujen valmistukseen.
Yhteisyritys investoi alkuvuodesta noin 500 000 euroa tuotantoteknologiaan.
Uuden pintakäsittelylinjan avulla voidaan kehittää tehokkaita ja
ympäristöystävällisiä pintakäsittelymenetelmiä. Yrityksen liikevaihdoksi
vuodelle 2011 on arvioitu 4-5 milj. euroa.KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR)2010 2009 2010 2009
1-12 1-12 10-12 10-12

Liikevaihto 108 392 95 349 34 032 24 241
Liiketoiminnan muut tuotot 252 746 50 126
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -27 886 -25 988 -8 163 -6 255
Muut liiketoiminnan kulut -76 781 -66 206 -24 271 -16 929
Poistot ja arvonalentumiset -2 664 -3 109 -695 -819

Liikevoitto/-tappio 1 313 793 953 365

Rahoitustuotot ja -kulut -229 -365 -18 -85

Voitto/tappio ennen veroja 1 084 427 935 281

Verot -446 -291 2 -151

Tilikauden voitto/tappio 638 137 937 129

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot 312 77 73 57

Tilikauden laaja tulos yhteensä 950 214 1 010 186

Laimentamaton tulos/osake, € 0,16 0,03 0,23 0,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,16 0,03 0,23 0,03
tulos/osake, €

Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 638 137 937 129

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 950 214 1 010 186


KONSERNITASE (1000 EUR) 31.12.2010 31.12.2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2 051 716
Aineelliset hyödykkeet 12 721 11 862
Sijoitukset 260 38
Laskennalliset verosaamiset 298 262
Eläkesaaminen 250 197
Saamiset 17 0
Sijoituskiinteistöt 600 600
Yhteensä 16 197 13 675

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10 449 9 408
Saamiset 19 793 13 210
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahavarat 1 107 1 094
Rahavarat 9 142 18 211
Yhteensä 40 492 41 923

Varat yhteensä 56 689 55 598

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 7 000 7 000
Ylikurssirahasto 1 116 1 116
Muut rahastot 117 117
Muuntoerot -97 -409
Kertyneet voittovarat 23 496 24 672
Omat osakkeet -1 212 -1 200
Osakeperusteinen palkitseminen 747 466
Yhteensä 31 167 31 762

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 3 197 3 518
Laskennalliset verovelat 1 214 1 305
Muut velat 240 0
Yhteensä 4 651 4 823

Lyhytaikaiset velat
Korollinen 2 670 5 008
Koroton 18 201 14 006
Yhteensä 20 871 19 014

Velat yhteensä 25 522 23 837

Oma pääoma ja velat yhteensä 56 689 55 598


OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOsake- Yli-- Muut Muunto- Kertyn Omat Yhteens
- - eet ä
pääoma kurssi- rahasto erot voitto osakkee
- t -- t
rahasto varat

1.1.2009 7 000 1 116 117 -486 27 605 -1 610 33 742
Muu muutos -410 410 0
Laaja tulos 77 137 214
Osingonjako -2 390 -2 390
Osakeperusteinen 196 196
palkitseminen
31.12.2009 7 000 1 116 117 -409 25 138 -1 200 31 762

1.1.2010 7 000 1 116 117 -409 25 138 -1 200 31 762
Muu muutos -12 -12
Laaja tulos 312 638 950
Osingonjako -1 814 -1 814
Osakeperusteinen 281 281
palkitseminen
31.12.2010 7 000 1 116 117 -97 24 243 -1 212 31 167


RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) 2010 2009
1-12 1-12
Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 103 207 104 678
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 225 489
Maksut liiketoiminnan kuluista -102 873 -92 273

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 559 12 894
ja veroja

Maksetut korot -277 -516
Saadut korot 47 166
Muut rahoituskulut ja -tuotot -31 -2
Maksetut verot -361 -1 780

Liiketoiminnan rahavirta (A) -63 10 762

Investointien rahavirta


Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -4 354 -1 663
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 459 1 004
luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin -250 0
Muiden sijoitusten luovutustulo 31 0

Investointien rahavirta (B) -4 114 -659

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -506 -781
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 297 -2 273
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 813 -2 390

Rahoituksen rahavirta (C) -4 616 -5 436

Rahavarojen muutos ( A+B+C) -8 793 4 667
(+ lisäys, - vähennys)

Rahavarat tilikauden alussa 19 304 14 620
Rahavarojen muuntoero -261 17
Rahavarat tilikauden lopussa 10 249 19 304


SEGMENTTIRAPORTOINTI (1000 EUR)

Segmenttien liikevaihto 2010 2009 2010 2009
1-12 1-12 10-12 10-12

Tulosyksikkö Suomi
ulkoinen 71 780 63 898 22 300 16 419
sisäinen 140 0 140 0

Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja
ulkoinen 18 584 15 834 5 725 4 712
sisäinen 1 001 457 456 136

Tulosyksikkö Puola
ulkoinen 9 289 9 465 3 077 2 034
sisäinen 28 15 28 -29

Muut segmentit
ulkoinen 8 739 6 151 2 930 1 075
sisäinen 15 477 16 464 4 170 3 863

Liikevaihto yhteensä ulkoinen 108 392 95 348 34 032 24 240


Segmenttien liiketulos 2010 2009 2010 2009
1-12 1-12 10-12 10-12

Tulosyksikkö Suomi 5 024 3 854 3 003 1 038
Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja -34 -966 341 -34
Tulosyksikkö Puola -1 371 -668 -352 -368
Muut segmentit -495 -985 -608 -1 038
Muut -1 811 -442 -1 431 767

Liiketulos yhteensä 1 313 793 953 365


Muut segmentit sisältää P.O. Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä tulosyksikkö
Internationalin, joka
vastaa vientimarkkinoinnista.Muut kohdassa esitetään jakamattomat
konsernitoiminnot sekä kerta--
luonteiset myyntivoitot ja -tappiot.

LÄHIPIIRI JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTEJÄRJESTELMÄ

Toimitusjohtajalla, konsernin johdolla ja eräillä avainhenkilöillä on käytössä
pitkän aikavälin
kannustejärjestelmä, joka ulottuu vuodesta 2010 vuoden 2012 loppuun.


TUNNUSLUVUT 2010 2009
1-12 1-12

Liikevaihto meur 108,4 95,2
Liikevaihdon muutos % 13,7 -32,5

Vienti ja ulkomaan toiminnot meur 32,7 29,2
Suhteessa liikevaihtoon % 30,2 30,6

Liikevoitto/-tappio, meur 1,3 0,8
Suhteessa liikevaihtoon % 1,2 0,8

Voitto/tappio ennen veroja, meur 1,1 0,4
Suhteessa liikevaihtoon % 1,0 0,4

Tilikauden voitto/tappio, meur 0,6 0,1
Suhteessa liikevaihtoon % 0,6 0,1

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, meur 4,7 2,2
Suhteessa liikevaihtoon % 4,4 2,3

Tutkimus- ja kehitysmenot, meur 2,2 2,6
Suhteessa liikevaihtoon % 2,0 2,7

Henkilöstö keskimäärin 601 636
Henkilöstön muutos, % -5,5 -6,6
Henkilöstö kauden lopussa 625 606
Liikevaihto/henkilö, teur 180,4 149,9

Oman pääoman tuotto % 2,0 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,7 2,3

Omavaraisuusaste % 55,6 57,4
Korolliset nettovelat, meur -4,4 -10,8
Nettovelkaantumisaste % -14,1 -33,9

Osakekohtaiset tiedot

Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 4 155,6 4 155,6
Laimentamaton tulos/osake, eur 0,16 0,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur 0,16 0,03
Hinta/voittosuhde, P/E-luku 48,6 237,7
Oma pääoma/osake, eur 7,74 7,88
Osinko/osake, eur 0,45* 0,45
Osinko/tulos % 281,3 1 500,0
Efektiivinen osinkotuotto % 5,8 6,3
Tilikauden viimeinen pörssikurssi, eur 7,77 7,13

* hallituksen ehdotus


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010 Kpl (A+K-- % ääni--
sarja) määrästä

Marfort Oy 524 574 38,8
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 335 400 2,1
OP-Suomi Arvo 285 000 1,8
Fondita Nordic Micro Cap sijoitusrahasto 205 000 1,3
Nordea Pankki Suomi Oyj 179 081 1,1
Palsanen Leena 175 634 6,5
Martela Heikki 169 234 7,4
Pohjola Vakuutus Oy 160 294 1,0
Oy Autocarrera Ab 116 000 0,7
Martela Matti T 115 238 7,8
Palsanen Jaakko 93 781 0,8
Lindholm Tuija 77 454 5,7
Martela Pekka 69 282 8,9
Martela Oyj 67 700 0,4
Evli Alexander Management Oy 60 517 0,4
Apteekkien eläkekassa B-osasto 55 000 0,4
Muut osakkeenomistajat 1 466 411 14,7
Yhteensä 4 155 600 100,0


Martela Oyj:n osakkeiden reksiteröity lukumäärä 31.12.2010 oli 4 155 600.
Osakkeet
jakautuvat A- ja K-osakkeisiin. A-osakkeella on 1 ääni ja K-osakkeella on 20
ääntä
yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja omistavat yhteensä 8,9%
osakkeista
ja 17,3 % äänivallasta.


VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2010 31.12.2009

Annetut pantit ja kiinnitykset 14 899 14 480
Takaukset 0 0
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 385 256

Vuokravastuut 8 086 7 971


KURSSIKEHITYS 2010 2009
1-12 1-12

Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 7,77 7,13
Jakson ylin, eur 8,60 8,00
Jakson alin, eur 6,26 5,21
Keskikurssi, eur 7,57 6,98


Martelan vuosikertomus vuodelta 2010 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla
9.
Vuoden 2011 ensimmäinen osavuosikatsaus 1.1-31.3.2011 julkaistaan 27.4.2011.


Martela Oyj
Hallitus
Heikki Martela
Toimitusjohtaja


Lisätiedot
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Source: Millistream