Valtioneuvosto

Merenkulkijoiden asema paranee

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 14:49 EET

Hallitus esittää muutoksia merenkulkijoiden työnteon ehtoihin.  Muutokset koskevat erityisesti työharjoittelussa olevia ja itsenäisiä työnsuorittajia. Lisäksi vahtihenkilöstön ja lyhyissä työsuhteissa olevien asema paranee. Muutoksia tehdään merityösopimuslakiin, merityöaikalakiin, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin ja merimiesten vuosilomalakiin.

Merityösopimuslain muutokset tarkoittavat, että jatkossa kaikilla aluksella työtä tekevillä tulisi olla kirjallinen sopimus. Lisäksi kaikki aluksella työtä tekevät olisivat oikeutettuja sairaanhoitoon joko aluksella tai tarvittaessa maissa. Kaikilla aluksella olevilla olisi myös oikeus vapaaseen kotimatkaan, kun työnteko päättyy ulkomailla ja se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Kaikkien aluksella työtä tekevien tulisi myös saada korvaus henkilökohtaisen omaisuuden menettämisestä, joka on johtunut alusta kohdanneesta vahingosta.

Merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muutoksilla luovuttaisiin mahdollisuudesta lyhentää vahtihenkilöstön lepoaikaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että merimiesten vuosilomalain mukainen lomakorvausprosentti alle vuoden kestäneissä työsuhteissa korotetaan 11 prosenttiin. Muutos parantaa sellaisten työntekijöiden asemaa, joiden työsuhde on kestänyt alle vuoden ja jotka ovat niin harvoin tai niin lyhyen aikaa töissä, ettei heille synny oikeutta vuosilomaan.

Muutokset liittyvät ILO:n merityösopimuksen ratifiointiesteiden poistamiseen sekä merityödirektiivin ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle perjantaina 25. marraskuuta 2011.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Susanna Siitonen, TEM, puh. 010 604 8932