Ympäristöministeriö

Metsäenergian eri tuotantotapojen kestävyyttä voidaan vertailla

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2012 09:33 EET

Juuri päättyneessä tutkimushankkeessa vertailtiin Itä-Suomessa neljää 
metsäbiomassan energiakäyttöön perustuvaa tuotantoketjua: paikallisen metsähakkeen käyttöön perustuvaa lämmöntuotantoa, yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa puulla ja turpeella, puutuoteteollisuuden sivutuotteista jalostettavien pellettien valmistusta ja puu- ja turvebiomassasta valmistettavaa biodieseliä. Tutkimus osoitti, että energiantuotantovaihtoehtojen kestävyyden arviointi on mahdollista. Tässä tarkastelussa mikään kohteena olevista tuotantoketjuista ei ollut muita parempi kestävyyden näkökulmasta.

"Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi kestävästi tuotetusta uusiutuvasta energiasta, jos suunnitelmat biotalouden edistämisestä toteutuvat. Tutkimuksessa tarkasteltiin luonnonvarojen kestävää käyttöä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta, sillä nämä ulottuvuudet on pystyttävä huomioimaan, kun tehdään päätöksiä tulevista energian tuotantotavoista", BioSus-hankkeen vetäjä, tutkimusprofessori Pekka Leskinen Suomen ympäristökeskuksesta korostaa.

Tekesin rahoittamassa hankkeessa "Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle, BioSus" määriteltiin kestävyyden ulottuvuuksien indikaattorit arvoketjuille asiantuntijahaastatteluin. Indikaattorien arvot määriteltiin kirjallisuuden ja haastattelujen avulla. Laskennallinen kestävyystarkastelu eri vaihtoehtojen välillä tehtiin monitavoitteisen päätöksenteon menetelmiin pohjautuen ja samalla kehitettiin tarkoitukseen sopiva laskennallinen työkalu.

Haasteena aineistojen saatavuus

Tutkimus osoitti, että energiantuotantovaihtoehtojen kestävyyden arviointi on mahdollista. Haasteena on kuitenkin laaja-alaisissa kestävyysarvioinneissa tarvittavien aineistojen saatavuus ja se, että tutkimuksen empiiristen tulosten mukaan vaihtoehtojen väliset kestävyyserot riippuvat keskeisesti tuotetusta vaikutusarviointitiedosta ja sen luotettavuudesta. Myös käytetyt painotukset kestävyyden indikaattoreiden ja kestävyyden eri ulottuvuuksien välillä vaikuttavat keskeisesti lopputulokseen. Mikään tarkastelun kohteena olevista tuotantoketjuista ei ollut kaikkia muita parempi riippumatta lähtötiedoista ja -oletuksista. Osana tutkimusta tuotettiin myös uraauurtavasti kulttuurillisen kestävyyden ongelmalähtöinen määritelmä ja määrittelyprosessi osana laajempaa kestävyyden arviointia.

Kestävyyden arviointi osaksi päätöksentekoa

Tutkimushankkeessa kehitettyä lähestymistapaa ja kestävyyden arviointikehikkoa voidaan soveltaa energiantuotantovaihtoehtojen ja laajemmin luonnonvarojen hyödyntämisen vaihtoehtojen vertailuun. Valittu lähestymistapa pukee kestävyyden arviointitulokset päätöksenteossa hyödynnettävään muotoon vaihtoehtojen vertailun kautta. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa mm. yritysten strategisessa tuotannon suunnittelussa sekä luonnonvarojen käyttöä koskevan poliittisen päätöksenteon tukena.

BioSus-hanke

BioSus-hankkeessa tarkasteltiin kestävyyden arviointiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita itäsuomalaisessa energian tuotannossa. Hanke toteutettiin Tekesin rahoituksella vuosina 2009–2011. Hankkeen yhteistyötahoina olivat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Fortum Power and Heat Oy, Karjalan Metsä ja Energia Oy, Metsäpalvelu Turunen Oy ja Vapo Oy. Tutkimusryhmän muodostivat hankkeen johtaja Pekka Leskinen (SYKE), Antti Asikainen (Metla), Tanja Kähkönen (UEF), Katja Lähtinen (SYKE), Karri Pasanen (Metla), Sari Pitkänen (UEF) ja Lauri Sikanen (UEF).

BioSus-hankkeen päätösseminaariin 16.2. Joensuussa ovat tervetulleita media ja kaikki puuenergiantuotannon parissa työskentelevät tai muuten aiheesta kiinnostuneet, ohjelma liitteenä.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Pekka Leskinen
Suomen ympäristökeskus
puh. 040 748 8545
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Professori Lauri Sikanen
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 381 2443
etunimi.sukunimi@uef.fi

Professori Antti Asikainen
Metsäntutkimuslaitos
puh. 050 391 3250
etunimi.sukunimi@metla.fi