Metsäliitto

Metsäliitto-konsernin tilinpäätöstiedote 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:32 EET

Metsäliitto-konsernin koko vuoden 2010 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
547 miljoonaa euroa
Loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä 142 miljoonaa euroa

Vuoden 2010 tulos

-- Liikevaihto oli 5 377 miljoonaa euroa (2009: 4 837 milj. euroa).
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 547 miljoonaa euroa (-75).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 497 miljoonaa euroa (-169).
-- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 411 miljoonaa euroa
(-224). Tulos ennen veroja sisältäen kertaerät oli 345 miljoonaa euroa
(-329).

Loka-joulukuun tulos 2010

-- Liikevaihto oli 1 391 miljoonaa euroa (10-12/2009: 1 190 milj. euroa).
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 142 miljoonaa euroa (44).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 82 miljoonaa euroa (18).
-- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 112 miljoonaa euroa
(8). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli 52 miljoonaa euroa (-18).

Tapahtumat vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

-- Metsä Tissue käynnisti 30 miljoonan euron investointiohjelman Saksan
Dürenin tehtaalla ja ilmoitti investoivansa 7 miljoonaa euroa Mäntän
paperitehtaan jalostuskapasiteetin lisäämiseen.
-- M-real ilmoitti investoivansa 26 miljoonaa euroa Simpeleen tehtaan
taivekartonki- ja arkituskapasiteetin laajentamiseen ja 16 miljoonaa euroa
Kemiart Liners -tehtaan päällystysosan modernisointiin.
-- Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti 425 miljoonan euron luottosopimuksen.
Lainalla korvattiin maaliskuussa 2011 erääntymässä ollut 560 miljoonan
euron syndikaattilaina.
-- Metsä-Botnian tehtailla Äänekoskella, Joutsenossa ja Raumalla tehtiin uudet
vuosituotantoennätykset. Edelliset ennätykset olivat vuosilta 2006 ja 2007.

”Vuoden 2010 tuloksemme oli vahva. Pystyimme hyödyntämään parantuneet
suhdanteet ja viemään sisäistä kehitysohjelmaamme suunnitelmallisesti
eteenpäin. Jo vuodesta 2005 jatkunut rakennemuutostyö ja keskittyminen
vahvuuksiimme ovat osoittautuneet oikeiksi valinnoiksi. Metsäliitto-konserni on
hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserniMetsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma 2010 2009 2010 2009 2008
(Jatkuvat toiminnot) 1-12 1-12 Q4 Q4 1-12
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 5 377 4 837 1 391 1 190 6 434
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot 142 353 44 237 239
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -4 686 -4 858 -1 225 -1 185 -6 189
----------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset -336 -501 -129 -224 -482
----------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 497 -169 82 18 2
----------------------------------------------------------------------------
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -15 -16 -1 -4 6
----------------------------------------------------------------------------
Kurssierot -7 2 -1 2 19
----------------------------------------------------------------------------
Muut rahoitustuotot ja -kulut -129 -147 -27 -34 -260
----------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos ennen veroja 345 -329 52 -18 -233
----------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -131 10 -29 -9 60
----------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 214 -318 23 -27 -172
----------------------------------------------------------------------------

Metsäliitto-konserni

Kannattavuus 2010 2009 2010 2009 2008
(Jatkuvat toiminnot) 1-12 1-12 Q4 Q4 1-12
------------------------------------------------------------------------
Liiketulos, milj. euroa 497 -169 82 18 2
------------------------------------------------------------------------
-- ” --, ilman kertaluonteisia eriä 547 -75 142 44 45
------------------------------------------------------------------------
-- ” --, % liikevaihdosta 10,2 -1,6 10,2 3,7 0,7
------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,8 -3,3 8,0 1,2 0,5
------------------------------------------------------------------------
-- ” --, ilman kertaluonteisia eriä 13,4 -1,4 13,9 3,7 1,3
------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 13,9 -20,0 5,7 -8,0 -8,4
------------------------------------------------------------------------
-- ” --, ilman kertaluonteisia eriä 18,2 -13,4 20,2 -0,3 -6,4
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Taloudellinen asema 2010 2009 2010 2009 2008
31.12 31.12. 30.9 30.9. 31.12.
------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 29,7 24,5 28,1 23,9 26,0
------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, % 116 157 123 180 149
------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 939 2 203 1 985 2 363 2 666
------------------------------------------------------------------------

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja Puunhan Puutuotete Selluteol Kartonki- ja Pehmo- ja
liiketulos kinta ollisuus lisuus paperiteollisuu ruoanlaittopape
1-12/2010 s rit
(milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 1 353 902 1 365 2 605 938
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan 14 17 22 108 10
muut tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan -1 342 -851 -943 -2 401 -854
kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja -4 -45 -63 -166 -44
arvonalentumis
et
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 21 23 381 146 50
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteise 0 5 -2 27 9
t erät
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 21 28 379 173 59
ilman
kertaeriä
--------------------------------------------------------------------------------

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton


METSÄLIITTO-KONSERNI

TILINPÄÄTÖS 2010

Liikevaihto ja tulos 2010

Metsäliitto-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 5 377 miljoonaa euroa
(2009: 4 837 milj. euroa). Vertailuvuoden luku sisältää muun muassa
Metsä-Botnian Uruguayn liiketoiminnan 4.12.2009 asti sekä osuuden Vapo Oy:stä
24.6.2009 asti. Huomioiden edellä mainitut yritysmyynnit sekä Metsä-Botnian
yhdistelytavan muutoksen 8.12.2009 alkaen Metsäliitto-konsernin
vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli noin 20 prosenttia.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 547 miljoonaa euroa (-75).
Kertaluonteiset erät olivat nettona -50 miljoonaa euroa (-94), josta tuottojen
osuus oli 58 miljoonaa euroa (203) ja kulujen osuus 108 miljoonaa euroa (297).

Kertaluonteisista tuotoista suurimmat erät, yhteensä 42 miljoonaa euroa,
liittyivät arvonalentumistappioiden peruutuksiin ja aikaisemmin tehtyjen
kuluvarausten alentamisiin. Kertaluonteisia myyntivoittoja kirjattiin yhteensä
14 miljoonaa euroa ja muita tuottoja 2 miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista kuluista suurimmat erät, yhteensä 70 miljoonaa euroa,
liittyivät käyttöomaisuuden ja liikearvon arvonalentumistappioihin ja
alaskirjauksiin. Toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluvarauksia
kirjattiin 33 miljoonaa euroa. Muita kertaluonteisia kuluja oli yhteensä 5
miljoonaa euroa.

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 497
miljoonaa euroa (-169).

Rahoitustuotot olivat 5 miljoonaa euroa (26) ja rahoituskulut 135 miljoonaa
euroa (173). Rahoituksen kurssierot olivat -7 miljoonaa euroa (2). Yhdysvaltain
dollari vahvistui euroa vastaan vuoden aikana keskimäärin 5 prosenttia,
Ison-Britannian punta 4 prosenttia ja Ruotsin kruunu 10 prosenttia. Dollarin ja
punnan vahvistuminen on parantanut metsäteollisuustuotteiden hintatasoa ja
konsernin kilpailuasemaa.

Osuudet osakkuusyritysten tuloksista oli -15 miljoonaa euroa (-16). Tuloksiin
sisältyy 16 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumistappio liittyen
M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä. Vertailuvuoden lukuun sisältyy 11
miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Paperin
Sunila-osakkeiden myyntiin.

Tilikauden tulos ennen veroja oli 345 miljoonaa euroa (-329) ja verot,
sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, -131 miljoonaa euroa (10).
Jatkuvien toimintojen tulos oli 214 miljoonaa euroa (-318), lopetettujen
toimintojen tulos
0 miljoonaa euroa (-23) ja tilikauden tulos 214 miljoonaa euroa (-342).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli 11,8
prosenttia
(-3,3) ja oman pääoman tuotto 13,9 prosenttia (-20,0). Ilman kertaluonteisia
eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 prosenttia (-1,4) ja oman pääoman
tuotto 18,2 prosenttia (-13,4).

Loka-joulukuun liikevaihto ja liiketulos

Metsäliitto-konsernin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1 391
miljoonaa euroa (Q3/2010: 1 345 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 142 miljoonaa euroa (155) ja liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät
82 miljoonaa euroa (170). Liiketuloksen heikkeneminen edelliseen neljännekseen
verrattuna johtui lähinnä kausiluonteisista seikoista.

Kertaluonteiset erät olivat loka-joulukuussa nettona -60 miljoonaa euroa.
Suurimmat kertaerät olivat:

-- -54 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot kartonki- ja
paperiteollisuudessa
-- 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappion peruutus kartonki-
ja paperiteollisuudessa
-- -9 miljoonan euron arvonalentumistappiot liikearvosta ja käyttöomaisuudesta
puutuoteteollisuudessa
-- -6 miljoonaa euroa muita nettokertaeriä

Tehdyt arvonalennukset vähentävät Metsäliitto-konsernin vuotuisia poistoja
yhteensä noin 5 miljoonalla eurolla vuodesta 2011 alkaen.

Tase ja rahoitus

Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti joulukuun lopussa oli 1 054
miljoonaa euroa (1 357). Tästä 440 miljoonaa euroa (558) oli likvideinä varoina
ja sijoituksina ja 614 miljoonaa euroa (799) taseen ulkopuolisina sitovina
luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron arvosta.

M-real käytti tammikuussa 2010 oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti osa yhtiön
15.12.2010 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka nimellismäärä ennen
lunastusta oli noin 340 miljoonaa euroa. Takaisinlunastettava osuus oli
nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa.

Kesän ja syksyn aikana toteutettiin useita rahoitusjärjestelyitä. M-real nosti
eläkelainoja 135 miljoonalla eurolla ja maksoi takaisin edellä mainitusta
joukkovelkakirjalainastaan loput 90 miljoonaa euroa. Joulukuussa M-real nosti
lisää eläkelainoja 31 miljoonalla eurolla. Metsäliitto Osuuskunta nosti kesällä
TyEL-takaisinlainoja 65 miljoonalla eurolla ja maksoi takaisin 150 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainansa. Syyskuussa Metsäliitto nosti lisäksi 175
miljoonaa euroa eläkeyhtiöiden sijoituslainoja viiden vuoden maturiteetilla.
Metsä-Botnia lyhensi vuoden aikana lainoja noin 160 miljoonalla eurolla.

Elokuussa Standard & Poor's ja syyskuussa Moody's Investors Service nostivat
M-realin luottoluokitusta. Nostojen positiivinen vaikutus rahoituskustannuksiin
on yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Joulukuussa Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti 425 miljoonan euron
syndikoidun luottosopimuksen, joka erääntyy huhtikuussa 2014. Järjestelyyn
osallistuu 7 pankkia. Lainalla korvattiin maaliskuussa 2011 erääntymässä ollut
560 miljoonan euron syndikaattilaina. Lainajärjestelyllä lainojen
keskimaturiteetti pidentyi selvästi.

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 29,7 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 116 prosenttia (24,5 % ja 157 %). Korolliset nettovelat
olivat
1 939 miljoonaa euroa (2 203). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus
oli joulukuun lopussa 58,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 45 prosenttia
(57,2 % ja 50 %).

Vuoden aikana Metsäliiton osuuspääomat kasvoivat yhteensä 51,9 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 5,8 miljoonalla eurolla ja
A-lisäosuuspääoma 8,2 miljoonalla eurolla. B-lisäosuuspääoma kasvoi 23,4
miljoonalla eurolla ja C-lisäosuuspääoma 14,5 miljoonalla eurolla. Vuoden 2010
loppuun mennessä vastaanotettujen ilmoitusten mukaan lisäosuuspääomasta
erääntyy 1.7.2011 palautettavaksi 21,8 miljoonaa euroa (58,2). Metsäliitto
Osuuskunnalla oli joulukuun lopussa 126 382 jäsentä (127 158).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli vuonna 2010 noin 30
miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon nousun
takia (-103). Käyvän arvon muutos johtuu osakkeiden arvostuksessa käytettävien
sähkön Nord Pool -futuurinoteerausten liukuvan 12 kuukauden keskiarvon
muutoksesta.

Pääomaohjelma

Metsäliitto Osuuskunta ilmoitti tammikuussa aloittavansa pääomaohjelman, jonka
tarkoituksena on oman pääoman vahvistaminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa
liiketoimintarakennetta. Kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääosin uusien
liiketoimintojen rahoittamiseen

Osana ohjelmaa Metsäliitto laski helmikuussa liikkeeseen uuden C-lisäosuuden,
johon liittyy mahdollisuus osuuskoron lisäksi saada käteissuorituksena
lisätuottoa, jonka määrä riippuu M-real Oyj:n B-osakkeen kurssikehityksestä
Helsingin pörssissä.

C-lisäosuuksien merkintäaika päättyi 31.12.2010. Liikkeelle lasketuista 30
miljoonasta
C-lisäosuuksista merkittiin noin 14,5 miljoonaa kappaletta.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 aikana keskimäärin 13 168 henkilöä
(14 534). Joulukuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 12 820 (13 592).
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli joulukuun lopussa 2 495
henkilöä (2 248).

Vuoden 2010 alusta on konsernissa siirrytty raportoimaan henkilövahvuutta
FTE:nä (Full Time Equivalent). Aiemmin ilmoitettu henkilömäärä, NOE (Number of
Employees), kertoi työsuhteessa olevan henkilöstön määrän, mutta FTE mittaa
läsnäoloa eli kertoo työssä käyvän henkilöstön määrän. Vertailuluvut on
muutettu vastaamaan uutta käytäntöä.

Investoinnit

Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2010 olivat 138
miljoonaa euroa (152). Yritys- ja osakehankintoihin käytettiin 21 miljoonaa
euroa (496).

Metsä-Botnian hallitus päätti helmikuussa 2010, että Kemin tehtaalle
rakennetaan kokonaan uudet kaustisointi- ja vesilaitokset. Kokonaisinvestointi
on noin 40 miljoonaa euroa, ja uudet laitokset otetaan käyttöön tämän vuoden
lopulla.

Metsä Tissuen Mäntän tehtaan paperikone 10:n uudistus valmistui huhtikuussa.
Noin
6 miljoonan euron investoinnin tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua,
vähentää vedenkulutusta ja pienentää energiantarvetta.

M-real käytti optiotaan ja osti heinäkuussa Sappilta Kankaan entisen
paperitehtaan tehdaskiinteistön mukaan lukien maa-alueet 13 miljoonan euron
kauppahinnalla. Kiinteistökauppa oli osa sopimusta, jolla M-real ja Sappi
sopivat lopullisesti vuonna 2008 tehdyn M-realin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueen kaupan avoinna olevat seikat. Jyväskylän kaupunki päätti
syyskuussa käyttää lain mukaista etuosto-oikeuttaan ja lunastaa Kankaan
tehdaskiinteistön M-realilta samalla 13 miljoonan euron kauppahinnalla.

Metsä Tissue ilmoitti lokakuussa lisäävänsä Mäntän tehtaan
suurkuluttajatuotteiden jalostuskapasiteettia. Investoinnin suuruus on 7
miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.

M-real ilmoitti lokakuussa investoivansa 26 miljoonaa euroa laajentaakseen
Simpeleen tehtaan vuotuista taivekartonkikapasiteettia noin 80 000 tonnilla.
Samassa yhteydessä laajennetaan tehtaan arkituskapasiteettia. Lisäksi M-real
ilmoitti investoivansa Kemiart Liners -tehtaan päällystysosan modernisointiin.
Arvio investoinnin kokonaisarvosta on noin 16 miljoonaa euroa. Molemmat
investoinnit toteutetaan tämän vuoden aikana.

M-real ja Metsä Tissue allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen M-realin Reflexin
tehtaan osittaisesta myynnistä Metsä Tissuelle noin 10 miljoonalla eurolla.
Sopimukseen kuului paperikone 5 ja siihen liittyvät kiinteistöt sekä tiettyjä
tehdasalueen infrastruktuuriin liittyviä omaisuuseriä. Metsä Tissue alkaa
valmistaa paperikoneella ruoanlaittopapereita.

Marraskuussa Metsä Tissue ilmoitti käynnistävänsä lähes 30 miljoonan euron
investointiohjelman Saksan Dürenin tehtaalla. Tehdas erikoistuu valmistamaan
SAGA-merkkisiä leivin- ja ruoanlaittopapereita.

Liiketoiminnan tehostaminen

Metsäliiton Puunhankinnan uusi organisaatio aloitti toimintansa vuoden alussa.
Puunhankinta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan, jotka ovat Suomen
puunhankinta, Kansainvälinen puunhankinta, Puuenergia sekä Metsänhoitopalvelut.

Puutuoteteollisuuden Romaniassa toimivan rimalevytehtaan myynti Holzindustrie
Schweighoferin romanialaisille tytäryhtiöille saatiin päätökseen helmikuussa.

Toukokuussa Metsä Tissue julkisti Puolan toimintojensa kehityssuunnitelman,
jonka tarkoitus on vahvistaa yhtiön asemaa Puolan markkinoilla, lisätä
tuotantokapasiteettia sekä vahvistaa tuote-, brändi- ja palvelutarjontaa
edelleen. Puolan paperintuotanto keskitetään Krapkowicen tehtaalle ja
Konstancin-Jeziornan tehtaan paperinvalmistus lopetetaan vuoden 2012 loppuun
mennessä.

Metsä-Botnia myi kesäkuussa solmitulla kaupalla osan maaliskuussa 2009 suljetun
Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista aasialaiselle ostajalle. Kaupan
mukainen laitteiden purku aloitettiin elokuussa.

Heinäkuussa M-real ilmoitti, että Ranskassa sijaitseva Alizayn sellutehdas
suljetaan lopullisesti, koska toiminnan jatkamiselle ei ole löytynyt
liiketaloudellisia edellytyksiä.

Metsäliiton Puutuoteteollisuus sopi heinäkuussa Iisalmessa sijaitsevan
Soinlahden sahan koneiden ja laitteiden myynnistä Anaika Wood Ltd Oy:lle.
Sopimukseen sisältyy myös Metsäliiton Puunhankinnan ja Anaika Woodin välinen
pitkäaikainen puunhankintasopimus. Sahakokonaisuuteen kuuluvat rakennukset ja
maapohja myytiin Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle. Metsäliitto lopetti sahan
toiminnan vuoden 2009 alussa.

M-real ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa kannattavuutensa parantamiseksi
Simpeleen erikoispaperituotannon siirtämistä Gohrsmühlen tehtaalle Saksaan ja
Simpeleen paperikoneen sulkemista. Paperikone suljettiin vuoden 2010 lopussa.

Elokuussa Metsä Tissue ilmoitti, että tuotanto Mäntän tehtaan PK7:llä jatkuu,
mutta koko muu Baking & Cooking -tuotanto sekä kaikki siihen liittyvä
jalostustoiminta keskitetään Saksaan. Mäntän tehtaan vanhempi tiivispaperikone
PK5 päätettiin sulkea vuoden 2011 kesään mennessä. Yhteistoimintaneuvottelujen
tuloksena Mäntän henkilömäärä vähenee 117 henkilöllä.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta

Puunhankinnan liikevaihto vuonna 2010 oli 1 353 miljoonaa euroa (1 101) ja
liiketulos 21 miljoonaa euroa (-9). Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta
oli 925 miljoonaa euroa (828) ja liiketuloksesta 10 miljoonaa euroa (-14).
Liiketulokseen
ei sisälly olennaisia kertaluonteisia eriä (-21). Merkittävin syy liikevaihdon
ja liiketuloksen kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna on toimitusmäärien
kasvu.

Hiljaisen alkuvuoden jälkeen kotimainen puukauppa piristyi toukokuussa.
Loppukesän myrskyjen aiheuttama puun tarjonnan nopea kasvu Keski- ja
Itä-Suomessa vilkastutti kauppaa myös muualla maassa. Metsäliitto siirsi
runsaasti korjuukalustoa myrskytuhoalueille ja myrskyalueiden puut saatiin
pääosin korjattua syksyn aikana. Vuoden lopulla puuta tarjosivat erityisesti
ne, jotka halusivat vielä hyödyntää vuodenvaihteessa päättyneen 25 prosentin
veroedun.

Metsäliiton Puunhankinta toimitti asiakkailleen puuraaka-ainetta noin 29
miljoonaa kuutiometriä (24). Metsäliitto osti suomalaisista yksityismetsistä
puuta yli 14 miljoonaa kuutiometriä (9). Venäjältä Metsäliitto toi lähinnä
lehtikuitupuuta ja haketta yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä (1,1).

Metsäliiton Puunhankinnassa otettiin vuoden alussa käyttöön uusi organisaatio:
Suomen puunhankinta, Kansainvälinen puunhankinta, Puuenergia ja
Metsänhoitopalvelut. Puuenergian toimittajana Metsäliitto saavutti
tarkasteluvuonna vankan aseman, ja sillä on noin 60 toimituskohdetta eri
puolilla maata. Niille toimitettiin Metsäliitto-konsernin tuotantolaitosten
sivutuotteita ja metsäenergiaa yhteensä 2,1 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäliitto kehitti jäsenpalvelujaan ottamalla vuoden alussa käyttöön
Metsäkori-kokonaisuuden, jossa on tarjolla kaikki Metsäliiton palvelut
metsänomistamisen alkuvaiheesta sukupolvenvaihdokseen saakka. Kokonaan uutena
palveluna otettiin käyttöön yksilöllinen metsäsuunnitelma.

Puutuoteteollisuus

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 902 miljoonaa euroa (806) ja
liiketulos ilman kertaeriä 28 miljoonaa euroa (-41). Liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli 23 miljoonaa euroa (-47).

Puutuoteteollisuuden markkinatilanne koheni vuoden aikana. Keväällä
rakentamisen markkinat piristyivät erityisesti Pohjoismaissa ja Saksassa, mikä
vahvisti Kertopuun ja muiden rakentamisen asiakassegmentin tuotteiden kysyntää.
Kausiluontoisista seikoista johtuen kysyntä hiljeni loppuvuodesta. Saksaa
lukuun ottamatta Keski-Euroopan rakennusmäärät pysyivät edelleen alhaisina, ja
erityisesti Isossa-Britanniassa hallituksen säästötoimenpiteet ja alhainen
rakentamisen taso vaikuttivat negatiivisesti kysyntään.

Sahatavaratuotteiden hinnat alkoivat nousta alkuvuonna, vaikka kysyntä pysyi
koko vuoden suhteellisen alhaisena. Loppuvuonna sahatavaran kysyntä taittui, ja
marraskuussa Puutuoteteollisuus ilmoitti rajoittavansa sahaustoimintaansa
kaikilla sahoillaan ylitarjonnan ja heikon kysynnän vuoksi.

Kuljetusvälineteollisuudessa markkinat piristyivät kolmannella neljänneksellä,
mikä näkyi positiivisesti koivuvanerin kysynnässä. Puusepänteollisuuden
erikoistuotteiden ja räätälöityjen komponenttien kysyntä jatkui hyvänä.

Kuluttaja- ja vähittäiskaupassa kokonaismyynti pysyi samalla alhaisella tasolla
kuin vuonna 2009. Markkina-alueista erityisesti Ison-Britannian myynti jäi
heikoksi. Vähittäiskauppa keskittyi kasvuhakuisuuden sijaan kannattavuuden
parantamiseen.

Toteutetut sisäiset tehostamistoimenpiteet vaikuttivat osaltaan
Puutuoteteollisuuden parantuneeseen tuloskehitykseen.
Kustannussäästötoimenpiteet tulevat jatkumaan myös vuoden 2011 aikana.

Sellu

Metsä-Botnian liikevaihto oli 1 365 miljoonaa euroa (886) ja liiketulos 382
miljoonaa euroa (-107). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja 2
miljoonaa euroa (-77). Liikevaihdon ja liiketuloksen huomattava paraneminen
edelliseen vuoteen verrattuna on seurausta markkinatilanteen elpymisestä sekä
sellun hintojen voimakkaasta noususta.

Metsä-Botnian sellun tuotantomäärä oli 2 173 000 tonnia (1 959 000) ja
kokonaistoimitukset 2 176 000 tonnia (2 058 000).

Kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa vuonna 2010. Ensimmäisen puolen vuoden
aikana sellun tarjontaa rajoittivat puupula Indonesiassa ja Yhdysvaltojen
etelävaltioissa. Helmikuussa Chilessä sattui raju maanjäristys, joka pysäytti
maan selluteollisuuden lähes kokonaan pariksi kuukaudeksi.

Kesäkuussa sellun hinnat nousivat huippuunsa ollen 980 Yhdysvaltain dollaria
tonnilta havusellussa ja 920 dollaria lehtisellussa, kun ne vuoden alussa
olivat 860 ja 760 dollaria. Hinnat laskivat syksyllä hieman. Joulukuussa
havusellun hinta oli 950 ja lehtisellun 850 dollaria.

Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta
on yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja
Metsäliitto 23 %).

Metsä-Botnia on käsitellyt Uruguayn liiketoiminnot IFRS 5 -standardin
mukaisesti lopetettuina toimintoina. Näin ollen Uruguayn liiketoiminnot eivät
sisälly yllä oleviin liikevaihto- ja liiketuloslukuihin.

Kartonki ja paperit

Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 2 605 miljoonaa euroa (2 432)
ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 173 miljoonaa euroa (-150).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi noin 19 prosenttia.

Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona -27 miljoonaa euroa
(-117). Käyttöomaisuuden arvonalentumistappioihin ja erilaisiin kuluvarauksiin
kirjattiin 70 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden arvonalentumistappioiden ja
kuluvarausten peruutuksiin sekä myyntivoittoihin 43 miljoonaa euroa.

Liiketulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset kartongissa ja paperissa,
toimitusmäärien kasvu, kustannussäästöt sekä korkeampi sellun hinta.
Liiketulosta heikensivät Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden, Husumin
investointiseisokki ja Suomen satamalakko. Liiketulokseen sisältyy
Sappi-osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa, joka on
kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 146 miljoonaa euroa (-267).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 65 miljoonaa euroa (80), osuudet
osakkuusyhtiöiden tuloksista -24 miljoonaa euroa (-16) ja rahoituseriin
kirjatut kurssierot -9 miljoonaa euroa (5).

Osakkuusyritysten tuloksiin sisältyy 16 miljoonan euron kertaluonteinen
arvonalentumistappio liittyen M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä.
Vertailuvuoden lukuun sisältyy 11 miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen
Myllykoski Paperin Sunila-osakkeiden myyntiin.

Tilikauden tulos ennen veroja oli 48 miljoonaa euroa (-358), osakekohtainen
tulos jatkuvista toiminnoista 0,09 euroa (-1,02) ja sijoitetun pääoman tuotto
5,7 prosenttia (-8,9). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 92
miljoonaa euroa (-230), osakekohtainen tulos 0,23 euroa (-0,66) ja sijoitetun
pääoman tuotto 7,6 prosenttia
(-4,5).

M-realin omavaraisuusaste joulukuun lopussa oli 32,1 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 83 prosenttia (29,6 % ja 84 %). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
nettovelkaantumisasteelle
ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä
tavalla laskettu nettovelkaantumisaste vuoden lopussa oli noin 64 prosenttia ja
omavaraisuusaste noin 38 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit

Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto oli 938
miljoonaa euroa (890) ja liiketulos ilman kertaeriä 59 miljoonaa euroa (93).
Liiketulos sisältäen kertaerät oli 50 miljoonaa euroa (93). Liikevaihdon
kasvuun vaikuttivat suuremmat myyntivolyymit (+2 %) sekä
valuuttakurssimuutokset ja hinnankorotukset (+3 %). Metsä Tissuen omien
tuotemerkkien myynti kasvoi 9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja
erityisesti Lambin, Katrinin ja Serlan kysyntä kehittyi positiivisesti.

Liiketulokseen vaikuttivat negatiivisesti muun muassa voimakkaasti kohonneet
raaka-ainekustannukset. Sellun hinta oli keskimäärin 40 prosenttia korkeampi ja
keräyspaperin hinta Keski- ja Itä-Euroopassa jopa kaksinkertainen edelliseen
vuoteen verrattuna. Myös poikkeukselliset sääolosuhteet sekä ahtaajien lakko
Suomessa että paperityöntekijöiden lakko Ruotsissa vaikeuttivat liiketoimintaa.

Kertaluonteisiin eriin kirjattiin 7 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja
kuluvarauksia liittyen Puolan kehitysprojektiin ja 2 miljoonaa euroa liittyen
Mäntän tehtaan uudelleenjärjestelyihin.

Metsä Tissue julkisti katsausvuoden aikana kaksi strategista kehitysohjelmaa.
Yhtiö osti M-realilta Saksan Dürenin tehtaalta paperikone 5:n ja siihen
liittyvää käyttöomaisuutta. Tuotannon ja jalostuksen ollessa lähempänä
päämarkkinoita tuotteiden saatavuus paranee ja Saksan nykyisen tehdas- ja
jakeluverkoston synergiaedut voidaan hyödyntää. Kauppa mahdollistaa myös uusien
tuotteiden ja tuoteryhmien kehittämisen sekä leivin- ja
ruoanlaittopaperiliiketoiminnan kasvun.

Toinen kehitysohjelma liittyy Puolan toimintojen tehostamiseen ja
vahvistamiseen. Metsä Tissuen tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua ja
palvelujen tarjontaa Puolassa.

Ruotsissa sijaitsevalla Pauliströmin tehtaalla otettiin käyttöön kaksi
lautasliinoja valmistavaa konetta, jotka yhdessä Saksassa sijaitsevien linjojen
kanssa lisäävät toimitusvarmuutta. Mäntän tehtaan paperikone 10:n
uudistusprojekti saatettiin loppuun keväällä. Investointi nosti Lambi-, Serla-
ja Katrin-tuotteiden laatua ja paransi tehtaan energiatehokkuutta. Lisäksi
Metsä Tissue ilmoitti nostavansa Mäntän tehtaan Away-from-Home-tuotteiden
jalostuskapasiteettia tukeakseen Katrin-brändin kasvutavoitteita. Projektin
arvioidaan valmistuvan alkuvuoden 2012 aikana.

Johdon palkitseminen

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus päätti joulukuussa johdon uudesta
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on
yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet Metsäliitto-konsernin arvon
nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan konsernin yhteistä strategiaa ja
tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2011-2013, 2012-2014 ja 2013-2015. Hallitus päättää
ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin
ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta
2011-2013 perustuu Metsäliitto-konsernin (M-realin järjestelyssä olevien
henkilöiden osalta M-real -konsernin) omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun
pääoman tuoton (ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) kehitykseen. Ansaintajaksoa
seuraa kahden vuoden rajoitusjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai
myydä osakkeita.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011-2013 maksetaan vuonna 2014 osittain
M-real Oyj:n B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus
kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Alussa järjestelmän piirissä on 52 henkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän
jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ensimmäiseltä
ansaintajaksolta vastaavat yhteensä enintään noin 4,7 miljoonaa M-real Oyj:n
B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Metsäliitto-konsernin johtoryhmän jäsenet ovat perustaneet Metsäliitto
Management Oy -nimisen yhtiön kolmannen neljänneksen aikana. Yhtiön kautta
johto on sijoittanut 3 850 000 euroa omia varojaan M-realin B-osakkeisiin.
Lisäksi osa yhtiön M-realin B-osakkeisiin tekemistä sijoituksista on rahoitettu
Metsäliitto Osuuskunnan elokuussa myöntämällä 15 400 000 euron lainalla. Johto
kantaa itse omistajariskin järjestelmään tekemänsä sijoituksen osalta.
Järjestelyn tarkoituksena on kannustaa johtoryhmän jäseniä hankkimaan ja
omistamaan M-real Oyj:n B-osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan
Metsäliitto-konsernin omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä sekä tukemaan
konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Metsäliitto Management Oy on perustettu yksinomaan hallinnoimaan
Metsäliitto-konsernin osakepalkitsemisjärjestelyä. Metsäliitto Osuuskunnalla on
sopimuksiin perustuva oikeus käyttää määräysvaltaa yhtiössä ja sen
päätöksenteossa. Metsäliitto Management Oy:n tuloslaskelma ja tase on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen järjestelyn alkuhetkestä lukien.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

M-real ilmoitti tammikuussa käynnistävänsä uuden tulosparannusohjelman vuodelle
2011. Ohjelma keskittyy parantamaan paperiliiketoimintojen kannattavuutta sekä
pienentämään kaikkien liiketoiminta-alueiden muuttuvia kustannuksia.
Aikaisemmin ilmoitettujen Simpeleen ja Kemin kartonki-investointien
tulosparannus sekä Simpeleen erikoispaperituotannon lopettaminen sisältyvät
uuteen tulosparannusohjelmaan.

Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan M-realin vuosittaista
liiketulosta 70 miljoonalla eurolla, täysimääräisenä vuodesta 2012 alkaen.
Vuoden 2011 tulosvaikutuksen arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa.

Metsä-Botnia päätti helmikuussa kehittää Joutsenon sellutehtaan
energiantuotantoa ja rakentaa tehtaalle kuoren kaasutuslaitoksen. Investoinnin
kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Laitos korvaa maakaasun käytön
tehtaalla, ja tehtaasta tulee normaalikäynnin aikana hiilidioksidineutraali.

M-real ilmoitti helmikuussa suunnittelevansa noin 30 miljoonan euron
investointia Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden vuotuisen
taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen yhteensä noin 70 000 tonnilla.
Suunniteltujen investointien jälkeen vuotuinen tuotantokapasiteetti nousisi
Kyröskoskella 190 000 tonniin ja Äänekoskella 240 000 tonniin. Kyröskosken
investointi toteutettaisiin vuoden 2011 lopulla ja Äänekosken investointi
keväällä 2012.

Riskit ja epävarmuustekijät

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne sisältävät
riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä
Metsäliitto-konsernin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta
ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu
yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Lähiajan näkymät

Puunkäytön konsernin tuotantolaitoksilla arvioidaan vuonna 2011 olevan
normaalilla tasolla. Metsäliitto ostaa kaikkia puutavaralajeja
kesäkorjuukelpoisista leimikoista ja hankintapuuna tien varteen toimitettuna.
Kysyntää on erityisesti koivu- ja mäntykuitupuulle sekä koivutukille.
Verohuojennusten päätyttyä puukauppa käynnistynee rauhallisesti.

Puutuotteiden kokonaiskysyntään ei alkaneena vuotena odoteta merkittävää
muutosta. Sahatavaran kannattavuuden heikkenemisen vuoksi vuodesta tulee
haasteellinen, mutta operatiivisen tuloksen arvioidaan kuitenkin pysyvän vuoden
2010 tasolla.

Vuoden 2011 alussa sellun kysyntä ja tarjonta ovat hyvin tasapainossa.
Tuottajien selluvarastot ovat normaalitasolla ja asiakkaiden selluvarastot
vaihtelevat normaalin ja alhaisen välillä. Vuoden aikana joitakin aiemmin
suljettuja sellutehtaita käynnistyy, mutta varsinaista uutta
markkinasellukapasiteettia ei ole tulossa.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän ja brändimyynnin arvioidaan jatkuvan
vahvana. Pysyvänä trendinä on kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus ja
vastuullinen kuluttaminen. Kustannuspaineita aiheuttavat sellun ja
keräyspaperin korkea hinta, kohonnet energiakustannukset sekä kasvavat
välilliset verot.

Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä myös lähikuukausina.
M-realin taivekartongin ja lainerin hintataso on Euroopassa tehtyjen korotusten
seurauksena yli 10 prosenttia viime vuoden alun tasoa korkeampi.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä vaikuttaa jatkuvan ennallaan. M-real on
ilmoittanut Euroopassa päällystämättömän hienopaperin 6-8 prosentin
hinnankorotuksista, jotka astuvat voimaan maaliskuussa 2011. Erikoispapereiden
kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana ja hintatason ennallaan.

Talouden elpymisen merkit alkoivat näkyä vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä, ja kehitys jatkui vuoden 2010 aikana. Metsäliitto-konsernin
vahvasti positiiviseen liiketulokseen vaikuttivat lähes kaikkien tuotteiden
nousujohteinen hintakehitys, parantuneesta kysynnästä johtuvat tehtaiden
korkeammat käyntiasteet sekä sisäiset tulosparannustoimet.

Metsäliitto-konsernin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2011
ensimmäisellä neljänneksellä arvioidaan olevan jokseenkin edellisen
neljänneksen tasolla.

Osuuskorkoesitys

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa hallintoneuvostolle,
että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan korkoa
5,5 prosenttia vuodelta 2010 (5,5 prosenttia vuodelta 2009). Lisäosuuspääoma
A:lle ehdotettu korko on 5,0 prosenttia (5,0), ja lisäosuuspääoma B:lle ja
C:lle ehdotettu korko on 4,5 prosenttia (4,5).

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä esityksen
toukokuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.


Espoossa 10.2.2011

Metsäliitto-konserni

HallitusLisätiedot:

Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541TilintarkastamatonMETSÄLIITTO-KONSERNILyhennetty laaja tuloslaskelma 2010 2009 Muutos 2010 2009 2008
(milj. euroa) 1-12 1-12 Q4 Q4 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 5 377 4 837 541 1 391 1 190 6 434
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot 142 353 -211 44 237 239
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -4 686 -4 858 172 -1 225 -1 185 -6 189
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset -336 -501 165 -129 -224 -482
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 497 -169 666 82 18 2
--------------------------------------------------------------------------------
Osuus osakkuusyritysten -15 -16 0 -1 -4 6
tuloksista
--------------------------------------------------------------------------------
Kurssierot -7 2 -10 -1 2 19
--------------------------------------------------------------------------------
Muut rahoitustuotot ja -kulut -129 -147 17 -27 -34 -260
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos ennen veroja 345 -329 674 52 -18 -233
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -131 10 -141 -29 -9 60
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos jatkuvista 214 -318 533 23 -27 -172
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos lopetetuista 0 -23 23 0 -9 -338
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 214 -342 556 23 -36 -511
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirran suojaukset 19 35 -15 13 11 -55
--------------------------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30 -103 133 -7 -2 97
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoerot 25 -15 39 7 10 13
--------------------------------------------------------------------------------
Muut erät 0 0 0 0 0 -1
--------------------------------------------------------------------------------
Muihin laajan tuloksen eriin -7 23 -30 -1 0 -16
liittyvät verot
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät 67 -60 127 12 18 39
verojen jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä 281 -402 683 36 -18 -472
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Tilikauden tuloksen jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille 170 -116 286 31 24 -213
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille 44 -226 270 -8 -60 -297
--------------------------------------------------------------------------------
214 -342 556 23 -36 -511
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
-----------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille 204 -150 353 37 28 -199
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille 77 -252 329 -1 -46 -272
--------------------------------------------------------------------------------
281 -402 683 36 -18 -472
--------------------------------------------------------------------------------

TilintarkastamatonLyhennetty tase 2010 2009
31.12. 31.12.
---------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 503 493
Muut aineettomat hyödykkeet 242 245
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 281 2 428
Biologiset hyödykkeet 8 7
Osuudet osakkuusyrityksissä 80 98
Myytävissä olevat rahoitusvarat 338 356
Muut rahoitusvarat 18 12
Laskennalliset verosaamiset 63 58
---------------
3 534 3 697
---------------
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 798 669
Myyntisaamiset ja muut saamiset 892 797
Rahavarat 440 558
---------------
2 131 2 024
---------------
Myytävänä olevat omaisuuserät 8 9

---------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 5 672 5 730
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Oma pääoma 1 154 927
Määräysvallattomien omistajien osuudet 524 471
---------------
1 678 1 399
---------------
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 409 382
Eläkevelvoitteet 115 122
Varaukset 48 76
Rahoitusvelat 1 927 1 976
Muut velat 36 134
---------------
2 534 2 689
---------------
Lyhytaikaiset velat
Varaukset 19 52
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 471 798
Ostovelat ja muut velat 969 787
---------------
1 460 1 637
---------------
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 6
Velat yhteensä 3 994 4 331
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 672 5 730
---------------------------------------------------------------
Myyntisaamisista ja muista saamisista on siirretty johdannaissaamisten
pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin (31.12.2009: 2 Me). Osto-
ja muista veloista on siirretty johdannaisvelkojen pitkäaikainen osuus
pitkäaikaisiin muihin velkoihin (31.12.2009: 19 Me).Tilintarkastamaton

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oman pääoman Osuus- Yli-- Muun-- Arvon- Kerty- Yht. Määräy Yht.
muutos - kurssi toerot - neet s--
Milj. euroa pää-- -- muutos voitto vallat
omat rahast ja -- to--
o muut varat mien
rahast omista
ot jien
osuude
t
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 585 30 -5 165 329 1 104 682 1 786
1.1.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -116 -116 -226 -342
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan
tuloksen erät
Rahavirran 17 17 18 35
suojaukset
Myytävissä olevat -53 -53 -50 -103
rahoitusvarat
Muuntoerot -10 -10 -5 -15
Muut erät
Muihin laajan 3 10 12 11 23
tuloksen eriin
liittyvät verot
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan -7 -27 0 -34 -26 -60
tuloksen erät
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja -7 -27 -116 -150 -252 -402
tulos yhteensä

Liiketoimet
omistajien kanssa
Maksetut -29 -29 -1 -30
osuuspääoman korot
ja osingot
Osuuspääoman -101 -101 -101
muutos
Ylikurssirahaston
muutos
Siirto vapaasta
pääomasta
sidottuun
Liiketoimintojen 20 82 102 44 146
hankinnat ja
luovutukset
Oma pääoma 484 30 9 221 184 927 471 1 399
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma 484 30 9 221 184 927 471 1 399
1.1.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 170 170 44 214
Muut laajan
tuloksen erät
Rahavirran 11 11 8 19
suojaukset
Myytävissä olevat 12 12 18 30
rahoitusvarat
Muuntoerot 14 14 10 25
Muut erät
Muihin laajan 2 -6 -5 -3 -7
tuloksen eriin
liittyvät verot
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan 16 18 0 34 33 67
tuloksen erät
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja 16 18 170 204 77 281
tulos yhteensä

Liiketoimet
omistajien kanssa
Maksetut -27 -27 -4 -31
osuuspääoman korot
ja osingot
Osuuspääoman 55 55 55
muutos
Ylikurssirahaston 1 1 1
muutos
Siirto vapaasta 9 -9 0 0
pääomasta
sidottuun
Liiketoimintojen 1 1 1 2
hankinnat ja
luovutukset
Määräysvallattomie
n omistajien
osuuksien -6 -6 -22 -28
hankinnat
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 539 31 25 247 312 1 154 524 1 678
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------

TilintarkastamatonLyhennetty rahavirtalaskelma 2010 2009
1-12 1-12
------------------------------------------------------
Kauden tulos 214 -342
Oikaisut yhteensä 495 469
Käyttöpääoman muutos -136 231
------------------------------------------------------
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 573 359
------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut -163 -84
Maksetut verot -100 0
------------------------------------------------------
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 310 275
------------------------------------------------------


Yrityshankinnat -21 -496
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -138 -152
hyödykkeisiin
Omaisuuden myynnit ja muut 89 940
------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirrat -70 291
------------------------------------------------------

Osuuspääomien muutos 52 -57
Muu oman pääoman muutos 4
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden -376 -530
rahoituserien muutos
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -40 -40
------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirrat -360 -626
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -120 -60
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 558 619
Rahavarojen muuntoero 3 -1
Rahavarojen muutos -120 -60
Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat 0 -1
Rahavarat kauden lopussa 440 558
------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton


SEGMENTIT

Puunhankinta 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-----------------------------------------------------------
Liikevaihto 1 353 1 101 365 292
-----------------------------------------------------------
EBITDA 25 -5 5 -16
-- ” --, ilman kertaeriä 25 16 5 5
Poistot ja arvonalentumiset -4 -4 -1 -1
Liiketulos 21 -9 4 -17
-- ” --, ilman kertaeriä 21 12 4 4
-----------------------------------------------------------
Investoinnit 3 2 1 1
-----------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 1 078 945 1 078 945
-----------------------------------------------------------


Puutuoteteollisuus 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-----------------------------------------------------------
Liikevaihto 902 806 224 193
-----------------------------------------------------------
EBITDA 67 -2 20 7
-- ” --, ilman kertaeriä 63 -2 21 7
Poistot ja arvonalentumiset -45 -45 -18 -16
Liiketulos 23 -47 2 -9
-- ” --, ilman kertaeriä 28 -41 12 -3
-----------------------------------------------------------
Investoinnit 16 10 4 3
-----------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 2 677 3 110 2 677 3 110
-----------------------------------------------------------


Selluteollisuus 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-----------------------------------------------------------
Liikevaihto 1 365 1 195 365 297
-----------------------------------------------------------
EBITDA 444 366 115 378
-- ” --, ilman kertaeriä 453 71 116 67
Poistot ja arvonalentumiset -63 -173 -18 -23
Liiketulos 381 193 98 355
-- ” --, ilman kertaeriä 379 -43 99 44
-----------------------------------------------------------
Investoinnit 14 53 6 7
-----------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 881 1 106 881 1 106
-----------------------------------------------------------
Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta
on yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja
Metsäliitto Osuuskunta 23 %).Kartonki- ja paperiteollisuus 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto 2 605 2 432 665 606
-------------------------------------------------------------
EBITDA 312 88 74 132
-- ” --, ilman kertaeriä 305 44 71 51
Poistot ja arvonalentumiset -166 -356 -77 -185
Liiketulos 146 -267 -4 -52
-- ” --, ilman kertaeriä 173 -150 37 7
-------------------------------------------------------------
Investoinnit 66 73 18 18
-------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 4 538 4 903 4 538 4 903
-------------------------------------------------------------TilintarkastamatonPehmo- ja ruoanlaittopaperit 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
------------------------------------------------------------
Liikevaihto 938 890 246 229
------------------------------------------------------------
EBITDA 94 135 24 31
-- ” --, ilman kertaeriä 99 135 24 31
Poistot ja arvonalentumiset -44 -42 -10 -11
Liiketulos 50 93 14 21
-- ” --, ilman kertaeriä 59 93 14 21
------------------------------------------------------------
Investoinnit 49 35 31 17
------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 3 198 3 150 3 198 3 150
------------------------------------------------------------


Muu toiminta 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-----------------------------------------------------------
Liikevaihto 3 170 1 4
-----------------------------------------------------------
EBITDA -7 69 -1 21
-- ” --, ilman kertaeriä -6 21 -1 0
Poistot ja arvonalentumiset -2 -11 0 0
Liiketulos -9 59 -1 20
-- ” --, ilman kertaeriä -7 11 -1 -1
-----------------------------------------------------------
Investoinnit 23 516 1 493
-----------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 448 378 448 378
-----------------------------------------------------------
Muu toiminta sisältää mm. Metsäliiton konsernipalvelut, Metsäliitto Osuuskunnan
holding-toiminnan, Metsäliitto Management Oy:n sekä osuuden Vapo Oy:n
liiketoiminnasta (49,9 %) 24.6.2009 asti.

Sisäinen myynti ja eliminoinnit 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
---------------------------------------------------------------
Liikevaihto -1 790 -1 758 -475 -431
---------------------------------------------------------------
EBITDA -101 -319 -26 -313
-- ” --, ilman kertaeriä -94 -40 -20 -40
Poistot ja arvonalentumiset -13 129 -4 12
Liiketulos -114 -190 -30 -300
-- ” --, ilman kertaeriä -107 45 -24 -27
---------------------------------------------------------------


Metsäliitto-konserni 1-12/10 1-12/09 Q4/10 Q4/09
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto 5 377 4 837 1 391 1 190
-------------------------------------------------------------
EBITDA 833 332 211 242
-- ” --, ilman kertaeriä 846 246 217 121
Poistot ja arvonalentumiset -336 -501 -129 -224
Liiketulos 497 -169 82 18
-- ” --, ilman kertaeriä 547 -75 142 44
-------------------------------------------------------------
Investoinnit 159 648 34 533
-------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 12 820 13 592 12 820 13 592
-------------------------------------------------------------
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

TilintarkastamatonTiedot 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
vuosineljänneksittäin QIV QIII QII QI QIV QIII QII QI
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
------- --------------------- ------
Puunhankinta 365 318 337 333 292 232 251 327
-------------- ------
Puutuoteteollisuus 224 231 256 192 193 188 224 202
-------------- ------
Selluteollisuus 365 344 368 288 297 313 282 303
-------------- ------
Kartonki- ja 665 662 676 602 606 618 585 623
paperiteollisuus
-------------- ------
Pehmo- ja 246 236 231 225 229 226 217 218
ruoanlaittopaperit
-------------- ------
Muu toiminta 1 1 2 0 4 3 72 92
-------------- ------
Sisäinen myynti ja -475 -446 -454 -415 -431 -425 -418 -487
eliminoinnit
-------------- ------
Liikevaihto yhteensä 1 391 1 345 1 416 1 224 1 190 1 155 1 213 1 278
--------------------------------------------------------------------------------

-------------- ------
Liiketulos
-------------- ------
Puunhankinta 4 3 8 7 -17 -1 4 5
-------------- ------
Puutuoteteollisuus 2 11 11 -2 -9 -3 -10 -25
-------------- ------
Selluteollisuus 98 114 112 57 355 2 -42 -122
-------------- ------
Kartonki- ja -4 66 35 49 -52 -24 -73 -117
paperiteollisuus
-------------- ------
Pehmo- ja 14 11 5 19 21 31 22 19
ruoanlaittopaperit
-------------- ------
Muu toiminta -1 -3 -2 -2 20 2 27 10
-------------- ------
Eliminoinnit -30 -32 -29 -23 -300 0 16 94
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos yhteensä 82 170 141 105 18 7 -56 -137
--------------------------------------------------------------------------------
-- % liikevaihdosta 5,9 12,6 10,0 8,6 1,5 0,6 -4,6 -10,7
-------------- ------

-------------- ------
Osuus osakkuusyritysten -1 -1 -7 -6 -4 -1 -8 -2
tuloksista
-------------- ------
Kurssierot -1 -6 2 -2 2 4 -1 -2
-------------- ------
Muut rahoitustuotot ja -27 -35 -34 -34 -34 -63 -30 -20
-kulut
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos ennen 52 128 102 64 -18 -53 -95 -163
veroja
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -29 -39 -40 -24 -9 -6 7 19
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos jatkuvista 23 89 62 40 -27 -59 -88 -144
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------

-------------- ------
Lopetettujen toimintojen 0 0 0 0 -9 -2 -3 -10
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos 23 89 62 40 -36 -61 -91 -153
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos ilman QIV/10 QIII/1 QII/10 QI/10 QIV/09 QIII/0 QII/09 QI/09
kertaeriä 0 9
--------------------------------------------------------------------------------
Puunhankinta 4 3 8 7 4 -1 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
Puutuoteteollisuus 12 5 11 0 -3 -3 -10 -25
--------------- ------
Selluteollisuus 99 114 110 57 44 2 -42 -47
--------------- ------
Kartonki- ja 37 54 43 39 7 -22 -70 -65
paperiteollisuus
--------------- ------
Pehmo- ja 14 13 12 19 21 31 22 19
ruoanlaittopaperit
--------------- ------
Muu toiminta & -24 -34 -31 -25 -28 3 35 46
eliminoinnit
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos 142 155 154 96 44 9 -61 -67
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------


Tilintarkastamaton

Hankitut liiketoiminnot

Metsäliiton Puutuoteteollisuus kasvatti 30.11.2010 omistustaan Kumpuniemen
Voima Oy:ssä 33,33 prosentista 53,97 prosenttiin saaden määräysvallan.
Kumpuniemen Voima Oy tuottaa puupolttoaineilla sähköä ja lämpöä
Puutuoteteollisuuden Suolahden vaneritehtaalle ja taajamaan. Aiemmin omistettu
osuus on arvostettu hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja kirjanpitoarvon ja
käyvän arvon erotus 0,4 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti
liiketoiminnan muihin tuottoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus on
arvostettu määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden
suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta
nettovarallisuudesta.

Oy Metsä-Botnia Ab:n tytäryritys osti Italian agentin liiketoiminnan 31.8.2010.

Johto arvioi, että Kumpuniemen Voima Oy:n sekä Italian agentin liiketoiminnan
vaikutus Metsäliitto-konsernin liikevaihtoon tai liiketulokseen 1.1.-31.12.2010
olisi ollut vähäinen, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2010.Hankitut liiketoiminnot yhteensä 2010
Milj. euroa Kirjatut arvot
---------------------------------------------------------------------------
Asiakassuhteet (sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin) 0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1
Rahavarat 1
---------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 7
---------------------------------------------------------------------------

Laskennalliset verovelat 0
Rahoitusvelat 4
Ostovelat ja muut velat 1
---------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 5
---------------------------------------------------------------------------

Nettovarat 2

Aiempi omistusosuus käypään arvoon arvostettuna 1
Määräysvallattomien omistajien osuus perustuen
suhteelliseen osuuteen yksilöitävissä olevasta nettovelasta 1

Hankittu osuus nettovaroista 1
Hankintameno 1
Liikearvo 0

Rahana maksettu kauppahinta 1
Hankitun tytäryrityksen rahavarat -1
---------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 0
---------------------------------------------------------------------------
Liiketoimintojen yhdistämisessä tunnistettujen asiakassuhteiden käypä arvo on
määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja asiakkuuksista syntyvien
diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Muiden erien osalta
kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä arvoja.Tilintarkastamaton

Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 2010 2009
----------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 428 2 958
----------------------------------------------------
Hankitut liiketoiminnot 5 472
Investoinnit 135 143
Vähennykset -23 -772
Myytävänä olevat omaisuuserät -6 -3
Poistot ja arvonalentumiset -314 -449
Muuntoero ja muut muutokset 56 78
----------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 281 2 428
----------------------------------------------------


Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät 2010 osan vuonna 2009 lopetetun
Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista ja 2009 Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden Romaniassa sijaitsevan rimalevytehtaan aineellisen
käyttöomaisuuden.

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät 5 miljoonan euron liikearvon
arvonalentumisen Puutuoteteollisuuden Rakentamisen tuotteet -liiketoiminnassa
arvonalentumistestauksen perusteella. Lisäksi kirjattiin 4 miljoonan euron
arvonalentuminen Puutuoteteollisuuden Karihaaran sahalla.

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät lisäksi M-realin Kankaan paperitehtaan
paperikone kahden sulkemisen yhteydessä kirjatun 8 miljoonan euron
arvonalentumistappion osittaisen peruuttamisen perustuen koneesta sovittuun
kauppahintaan sekä M-realin Zandersin Reflexin tehtaan aiemmin kirjatun 3
miljoonan euron koneiden arvonalentumistappion peruuttamisen perustuen tehtaan
osittaiseen myyntiin Metsä Tissuelle. Lisäksi poistot ja arvonalentumiset
sisältävät 9 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutuksen M-realin Office
Papers -liiketoiminnassa ja 28 miljoonan euron arvonalentumisen M-realin
Speciality Papers -liiketoiminnassa arvonalentumistestauksen perusteella.
Lisäksi kirjattiin 15 miljoonan euron arvonalentuminen M-realin Market Pulp and
Energy -liiketoiminnassa Halleinin tehtaalla ylimääräisenä poistona liittyen
tuotannollisesta toiminnasta poistuneisiin rakennuksiin sekä 11 miljoonan euron
arvonalentuminen M-realin Consumer Packaging -liiketoiminnassa liittyen
Simpeleen paperikoneen sulkemiseen.

Lisäksi Poistot ja arvonalentumiset sisältävät Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan
sulkemiseen liittyneen arvonalentumistappion osittaisen peruuttamisen 11
miljoonaa euroa perustuen sovittuun omaisuuskauppaan sekä Metsä Tissuen
Puolan-toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyvän 4 miljoonan euron
alaskirjauksen.Tilintarkastamaton

Vastuut 2010 2009
-------------------------------------------------
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut) 698 456
-------------------------------------------------
Osakkuusyritysten puolesta 4 6
Muiden puolesta 4 4
Yhteensä 706 466
-------------------------------------------------


Avoimet johdannaissopimukset 2010 2009
------------------------------------------
Korkojohdannaiset 1 003 831
------------------------------------------
Valuuttajohdannaiset 1 660 1 766
Muut johdannaiset 127 254
Yhteensä 2 790 2 850
------------------------------------------


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli
joulukuun lopussa -20 miljoonaa euroa (2009: -28 Me). Avoimien sopimusten
bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on yhteensä 522
miljoonaa euroa (2009: 537 Me).

Tilinpäätösperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä
Metsäliitto-konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Tunnuslukujen
laskentaperiaattee
t
Sijoitetun pääoman = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista +
tuotto (%) korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin))
Oman pääoman = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista -
tuotto (%) tuloverot) per
(Oma pääoma (keskimäärin))
Omavaraisuusaste = (Oma pääoma) per
(%) (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Nettovelkaantumisa = (Korolliset rahoitusvelat - likvidit varat - korolliset
ste (%) saamiset) per
( Oma pääoma)

Source: Millistream