Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutukset arvioitu

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:48 EEST

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin riittäväksi ja kokonaisuudessaan laadukkaasti laadituksi. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on virallinen menettely, johon kaikilla oli mahdollisuus osallistua. Lapin ELY-keskuksen mukaan osallistumismahdollisuudet ovat olleet monipuolisia. Kansalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti yleisö- ja muihin tilaisuuksiin. Myös tiedotusvälineissä on aiheesta käyty vilkasta keskustelua. Kansalaismielipiteitä yva-selostuksesta ei kuitenkaan annettu. Viranomaisten ja yhteisöjen lausuntoja yva-selostuksen riittävyydestä annettiin kahdeksan. ELY-keskuksen mukaan yva-menettelyn kautta tietoisuus hankkeesta on kasvanut ja osallistumismahdollisuus hankkeen suunnitteluun on toteutunut yva-lain tarkoittamalla tavalla.  

 

Maisema-alueilla merkitystä

 

Lapin ELY-keskuksen mukaan tuulipuiston vaikutusalueelle sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet nostavat maisemaan kohdistuvien muutosten merkittävyyttä. Tuulipuiston vaikutus etenkin Kajangin, mutta myös Pallastuntureiden maisema-alueisiin on suuri. Arviointiselostuksessa on päädytty lopputulokseen, etteivät maiseman arvot heikkene merkittävästi.

 

Tuulipuiston vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudella ei todettu olevan suurta eroa. Varsinaista estettä hankkeen toteuttamiskelpoisuudelle ei yva-menettelyn aikana ilmennyt. Hankkeen toteutettavuus, mm. hyväksyttävyys, ratkaistaan yva-menettelyn jälkeen tulevissa muiden lakien mukaisissa suunnittelu- ja lupamenettelyissä niihin liittyvillä päätöksillä.

 

Mielmukkavaaran tuulipuistohanke 

Hankkeessa suunnitellaan Muoniosta noin 16 km pohjois-luoteiseen sijaitsevalla Mielmukkavaaralle 10 – 15 tuulivoimalan tuulipuistoa. Tuulivoimalassa on noin 100 metriä korkea torni ja lavan pituus on enimmillään 50 metriä, joten voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 150 metriä. Tuulipuistosta rakennetaan 110 kV:n voimajohto Muonion sähköasemalle. Voimajohto kulkisi osittain olemassa olevan 45 kV:n johdon rinnalla ja valittavasta vaihtoehdosta riippuen uutta johtokatua tarvitaan 5, 15 tai 23 km. Kyseessä on wpd Finland Oy:n ja Metsähallituksen yhteishanke.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Leena Ruokanen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 738 6840