Valtioneuvosto

Ministeri Risikko: Kotikunnan saa valita jatkossa vapaasti

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 22:33 EEST

"Perustuslaissa säädetty yksilön oikeus valita vapaasti oma asuinpaikkansa toteutuu jatkossa nykyistä paremmin. Erityisesti tämä muutos koskettaa pitkäaikaishoidossa olevia vammaisia henkilöitä ja ikäihmisiä", totesi peruspalveluministeri Paula Risikko eduskunnassa tiistaina 7. syyskuuta. Eduskunta kävi lähetekeskustelun hallituksen esityksestä kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseksi.

Perustuslain takaamaa liikkumisvapautta ja oikeutta valita asuinkuntansa on rajoittanut käytännössä kotikuntalain säännös, jonka mukaan kotikunta ei muutu, jos asuminen toisessa kunnassa johtuu pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta. Ministeri Risikon mukaan ongelmallisia ovat olleet myös sellaiset tapaukset, joissa pitkäaikaisen hoidon tarpeessa oleva henkilö haluaisi muuttaa esimerkiksi lähemmäs omaisiaan. Tämä ei usein ole ollut käytännössä mahdollista, koska sosiaalihuoltolaissa säädetään, että henkilön kotikunta vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Perustuslain liikkumisvapaussäännöksen lisäksi voimassa oleva lainsäädäntö ei ole vastannut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 19 artiklaa, jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet yhteisössä.

Esitetyn säädösmuutoksen mukaan henkilön ei tarvitsisi esittää mitään perusteluja muutolleen. Uusi kotikunta olisi velvollinen järjestämään tarvittavat palvelut siten, että muutto olisi mahdollinen. "Kunnan ulkopuolelta tulevaa hakijaa kohdeltaisiin palvelujen tarvetta arvioitaessa ja palveluja järjestettäessä aivan samoin kuin kunnassa jo asuvia henkilöitä", ministeri Risikko kertoi.

Hoidon kustannuksista vastaisi jatkossakin henkilön aiempi kotikunta. "Esityksen taloudelliset vaikutukset voidaan arvioida keskimäärin melko vähäisiksi. Vaikutukset liittyvät pääosin kuntien väliseen kustannusten jakoon. Muutoksia aiheuttavat kunnan saamien valtionosuuksien ja verotulojen sekä joidenkin kustannusvastuiden siirtyminen kuntien kesken. Vaikutukset ovat erilaisia eri kunnissa, riippuen siitä, mihin kuntiin muutto suuntautuu", sanoi ministeri Risikko.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 alusta. Ministeri Risikon mukaan sosiaali- ja terveysministeriö seuraa lakimuutosten kustannusvaikutuksia sekä vaikutuksia kuntien palvelujärjestelmään ja asiakkaiden asemaan.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 09 160 74113, etunimi.sukunimi@stm.fi
erityisavustaja Anna Manner-Raappana, p. 09 160 74157 etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/sosiaali_ja_terveydenhuolto/kotikuntalaki