Valtioneuvosto

Muutoksia merimiesten vuosiloma- ja työaikalakeihin

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 19:55 EET

Hallitus esitti 18.11.2010 muutoksia merimiesten vuosilomalakiin, merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäviksi kunkin kolmen lain säännökset siitä, ettei työehtosopimusten määräyksillä voida vä­hentää kansainvälisesti sovittuja tai säädetty­jä tasoja. Muutosten jälkeen lait vastaisivat Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevan yleissopimuksen ja EU:n merityödirektiivin vaatimuksia.

Merimiesten vuosilomalakiin ehdotetun muutoksen mukaan suomalaisessa aluksessa työskentelevän vuosiloman kertyminen ei olisi enää riippuvainen työsuhteen pituudesta.

Esityksen mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta heti työsuhteen alkamisesta lähtien.

Muutos merkitsisi sitä, että työsuhteen ensimmäisen vuoden aikana vuosilomaa ker­tyisi neljä arkipäivää enemmän kuin nykyisen lain mukaan. Näin työnantaja me­nettäisi työsuhteen ensimmäisen vuoden ai­kana neljän arkipäivän työpanoksen jokaista alkavaa työsuhdetta kohden.

Työmarkkinajärjestöjen ylitöiden korvaa­mista koskevan sopimisoikeuden laajentami­sella annetaan työmarkkinajärjestöille mah­dollisuus ottaa työehtosopimusratkaisuissa huomioon alan erityisolosuhteet. Ehdotuksel­la pyritään turvaamaan alan toimintaedelly­tyksiä muuttuneissa olosuhteissa.

Merityöaikalain muutoksella laajennetaan valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopia ylityön korvaamisesta. Lisäksi merityöaikalain poikkeuslupasäännöksistä ehdotetaan luovuttavaksi.

Työajasta kotimaanliikenteen aluksissa an­netussa laissa säädetään ministeriön oikeudesta myöntää yksittäistä tapausta koskeva poikkeuslupavuorokautisesta enimmäistyöajasta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen hae­taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö­laissa säädetään.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Sari Alho, TEM, puh. 010 60 49007, 050 3960107