DIGIA OYJ

NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2010 (IFRS): VAHVAA ORGAANISTA KASVUA

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:26 EET

YHTEENVETO:

Tilinpäätös 2010-- Liikevaihto 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia
-- Liikevoitto 17,2 (-7,8) miljoonaa euroa
-- Vertailukauden liikevoitto sisältää kertaluonteisia eriä, jotka käsittävät
neljännellä vuosineljänneksellä 2009 tehdyt liikearvon alaskirjauksen -23,8
miljoonaa euroa sekä toimipisteiden sulkemisen johdosta tehdyn
uudelleenjärjestelyvarauksen -0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 16,9 miljoonaa euroa
-- Kannattavuus (EBIT-%) 13,1 (-6,5) prosenttia, kannattavuus vertailukaudella
ennen kertaluonteisia eriä 14,1 prosenttia
-- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 15,1 (15,4) prosenttia
-- Osakekohtainen tulos 0,56 (-0,67) euroa, osakekohtainen tulos
vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,53 euroa

Loka-joulukuu

-- Liikevaihto 36,0 (33,2) miljoonaa euroa, kasvua 8,5 prosenttia
-- Liikevoitto 4,8 (-19,3) miljoonaa euroa, liikevoitto vertailukaudella ennen
kertaluonteisia eriä 5,4 miljoonaa euroa
-- Kannattavuus (EBIT-%) 13,3 (-58,3) prosenttia, kannattavuus
vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä 16,3 prosenttia
-- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 13,8 (12,5) prosenttia
-- Osakekohtainen tulos 0,16 (-1,01) euroa, osakekohtainen tulos
vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,18 euroa

Vuosi 2010 sujui Digialta hyvin. Yhtiö pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan
selvästi yli markkinoiden yleisen kasvuvauhdin ja samalla säilyttämään vahvan
positiivisen kassavirran ja toiminnan hyvän kannattavuuden. Liikevoitto ja
osakekohtainen tulos paranivat hieman vuoden 2009 vertailukelpoisista luvuista.

Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vahvaa myös katsauskauden viimeisellä
vuosineljänneksellä. Sen sijaan liikevoitto ja toiminnan operatiivinen
kannattavuus laskivat vuoden 2009 vastaavan ajanjakson luvuista johtuen
pääasiassa uusien osaajien rekrytoinneista, tuotepohjaisen monistettavan
liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävistä panostuksista sekä yhtiön Helsingin
toimipisteiden yhdistämiseen liittyvistä muutoista.

Liiketoiminnan kassavirta jatkui katsauskaudella positiivisena. Vahvan
kassavirran ansiosta yhtiö on pystynyt vähentämään vieraan pääomansa määrää
katsauskaudella yhteensä 7,1 miljoonalla eurolla, minkä jälkeen yhtiöllä on
katsauskauden lopussa lainaa rahoituslaitoksilta yhteensä enää 22,0 miljoonaa
euroa. Jatkossa yhtiön kassavarat mahdollistavat joko lainojen suunniteltua
nopeamman lyhentämisen tai toiminnan kasvattamiseen tähtäävien investointien
lisäämisen.

Vuodelle 2011 yhtiö ennustaa IT-palveluiden kokonaiskysynnän jatkavan
maltillista kasvuaan vuoden 2010 tasosta. Oman liikevaihtonsa yhtiö arvioi
kasvavan orgaanisesti vähintään yleistä markkinatasoa vastaavasti ja toiminnan
kannattavuuden pysyvän hyvänä.

Osinkoehdotus

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2010 päivätyn taseen mukaan
41.919.216,74 euroa, josta tilikauden voittoa 2.946.031,47 euroa. Hallitus
ehdottaa 16.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011.

Yhtiön lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja on muutettu siten, että vuoden 2011
aikana voidaan jakaa osinkona enintään 50 % konsernin tilikauden 2010
nettotuloksesta.KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

10-12/2 10-12/20 Muutos% 2010 2009 Muutos%
010 09
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 36 025 33 189 8,5 % 130 825 120 335 8,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ennen 4 781 5 396 -11,4 % 17 164 16 936 1,4 %
kertaluonteisia eriä
--------------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 13,3 % 16,3 % 13,1 % 14,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 4 781 -19 335 17 164 -7 796
--------------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 13,3 % -58,3 % 13,1 % -6,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 3 274 -20 850 11 474 -13 664
--------------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 9,1 % -62,8 % 8,8 % -11,4 %
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 19,9 % -121,6 % 18,3 % -21,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman 21,7 % -74,3 % 19,3 % -7,1 %
tuotto, %
--------------------------------------------------------------------------------
Korollinen vieras pääoma 23 316 30 429 -23,4 % 23 316 30 429 -23,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat 9 682 10 469 -7,5 % 9 682 10 469 -7,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, % 20,2 % 34,3 % 20,2 % 34,3 %
(Net Gearing)
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 58,8 % 52,3 % 58,8 % 52,3 %
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur 0,16 -1,01 0,56 -0,67
,laimentamaton
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, eur 0,16 -1,01 0,56 -0,67
,laimennettu
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauksessa esitetyt vuoden 2009 luvut sisältävät kertaluonteisia eriä, jotka
käsittävät neljännellä vuosineljänneksellä 2009 tehdyt liikearvon
alaskirjauksen -23,8 miljoonaa euroa sekä toimipisteiden sulkemisen johdosta
tehdyn uudelleenjärjestelyvarauksen -0,9 miljoonaa euroa.MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA

Vuosi 2010 alkoi epävarmoissa tunnelmissa, mutta taloudellinen epävarmuus on
katsauskauden aikana vähentynyt ja IT-markkina on osittain toipunut
finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Yleisen markkinakysynnän
piristymisen ja yhtiön tehostuneen myynnin vauhdittamana yhtiön liikevaihto
kasvoi selvästi vuoteen 2009 verrattuna. Liikevaihdon positiivinen kehitys
koski yhtä lailla yhtiön molempia raportointisegmenttejä.

Ulkomaan toimintojen osalta Kiinan ja Venäjän toimipisteiden tarjoamaa ja
osaamista myös paikallisten asiakkaiden palveluun kehitettiin vuoden 2010
aikana. Digian Kiinan yksikkö tuottaa tuotekehityspalveluja ja
ylläpitopalveluja, joiden myötä yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan heidän
tuotteidensa kehityksen eri elinkaaren vaiheissa. Yksikön kapasiteettia
hyödynnetään niin Kiinan paikalliseen markkinaan tehtävissä hankkeissa kuin
Digian globaaleissa asiakkuuksissakin. Venäjän yksikkö toimii near-shore
-resurssina Digian suomalaisille asiakkaille ja myy palveluja suoraan
paikallisille asiakkaille. Yhtiö sai sekä Kiinasta että Venäjältä ensimmäiset
paikalliset asiakkuudet vuoden 2010 aikana.

Enterprise Solutions:

Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli hyvää koko katsauskauden ajan.
Sähköisen liiketoiminnan- ja asiakaskokemuksen hallinnan -ratkaisujen kysyntä
kehittyi vuoden mittaan positiivisesti päätyen katsauskauden viimeisellä
neljänneksellä hyvälle tasolle.

Ohjelmistojen ja IT-palvelujen kysyntä kehittyi vuonna 2010 myönteisesti kaupan
ja palveluiden markkinassa. Finanssi- ja vakuutustoimialan asiakkuuksissa oli
nähtävissä varovaisen positiivista virettä. Systeemityöhankkeiden kysyntä
julkissektorilla oli vaimeaa.

Yhtiö panosti katsauskaudella kasvun edellytysten luomiseen muun muassa uusia
osaajia rekrytoimalla ja kehittämällä toimialakohtaisia ratkaisuja
asiakasyritysten operatiivisen toiminnan tehostamiseen ja asiakaskokemuksen
hallintaan. Yhtiö ryhtyi tarjoamaan pilvipalveluna Digia Enterprise
-toiminnanohjausjärjestelmää vastauksena uusien palvelumallien kysyntään.

Mobile Solutions:

Mobile Solutions -segmentissä älypuhelimiin tehtävän ohjelmistokehityksen ja
käyttäjäkokemuksen kehittämisen palvelujen kysyntä oli vuonna 2010 vahvempaa
kuin mitä vuoden 2009 lopulla tehdyn liikearvon alaskirjauksen yhteydessä
arvioitiin. Erityisen positiivisesti kehittyi Linux-pohjaisen
ohjelmistokehityksen sekä rikkaan käyttäjäkokemuksen mahdollistavan
ohjelmistokehityksen ja konsultoinnin kysyntä.

Yhtiö panosti vuoden aikana Linux-pohjaisten ohjelmistojen
toimituskyvykkyyksien kehittämiseen ja vahvisti käyttäjäkokemuspalvelujen
tarjoamaansa kattamaan koko asiakastarpeen elinkaaren. Lisäksi yhtiö julkisti
Digian Device Cloud -ratkaisun, joka mahdollistaa maailmalla hajautetusti
sijaitseville kehitystiimeille pääsyn kehityksen kohteena oleviin laitteisiin
internetin kautta.LIIKEVAIHTO

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 130,8 (120,3) miljoonaa euroa,
kasvu 8,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 75,7 (70,8)
miljoonaa euroa, kasvua 6,8 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevaihto
oli 55,2 (49,5) miljoonaa euroa, kasvua 11,4 prosenttia.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 19,7
(18,5) miljoonaa euroa ja 15,1 (15,4) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella
oli 10,6 (9,7) miljoonaa euroa ja 8,1 (8,1) prosenttia.

Digia-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 36,0 (33,2)
miljoonaa euroa, kasvu 8,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli
20,7 (19,2) miljoonaa euroa, kasvua 7,9 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin
liikevaihto oli 15,3 (14,0) miljoonaa euroa, kasvua 9,4 prosenttia.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta
neljännellävuosineljänneksellä oli 5,0 (4,2) miljoonaa euroa ja 13,8 (12,5)
prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta
neljännellävuosineljänneksellä oli 2,6 (2,5) miljoonaa euroa ja 7,3 (7,6)
prosenttia.TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Digia-konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 17,2 (-7,8) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2009 oli 16,9
miljoonaa euroa. Vuoden 2009 kertaluonteiset erät käsittivät neljännellä
vuosineljänneksellä tehdyt 23,8 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen sekä
toimipisteiden lakkauttamiseen liittyvän 0,9 miljoonan euron toiminnan
uudelleenjärjestelyvarauksen.

Kannattavuus (EBIT-%) katsauskaudella oli 13,1 (-6,5) prosenttia ja
kannattavuus vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä 14,1
prosenttia.Kannattavuuteen vaikutti suotuisasti liikevaihdon orgaaninen kasvu
ja toiminnan kohtuullinen laskutusaste. Pääasiassa uusien osaajien
rekrytoinneista ja tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamiseen
tähtäävistä panostuksista johtuen toiminnan operatiivinen kannattavuus
kuitenkin heikkeni vuoden 2009 luvuista ennen kertaluonteisia eriä.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto katsauskaudella oli 11,0 (12,2)
miljoonaa euroa, laskua 9,9 prosenttia. Liikevoitto vertailukaudella ennen
kertaluonteisia eriä oli 12,3 miljoonaa euroa. Mobile Solutions -segmentin
liikevoitto katsauskaudella oli 6,2 (-20,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto
vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 4,6 miljoonaa euroa.

Digia-konsernin liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 4,8 (-19,3)
miljoonaa euroa. Liikevoitto vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli
5,4 miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 13,3 (-58,3) prosenttia.
Kannattavuus vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 16,3 prosenttia.
Operatiivisen kannattavuuden heikkeneminen johtui edellä koko vuoden osalta
kommentoitujen seikkojen lisäksi Helsingin kolmen toimipisteen yhdistämisen
aiheuttamista kustannuksista.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli
2,8 (3,4) miljoonaa euroa, laskua 17,9 prosenttia. Liikevoitto vertailukaudella
ennen kertaluonteisia eriä oli 3,5 miljoonaa euroa. Mobile Solutions -segmentin
liikevoitto oli 2,0 (-22,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto vertailukaudella ennen
kertaluonteisia eriä oli 1,9 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 15,7 (-10,1) miljoonaa euroa
ja tulos verojen jälkeen oli 11,5 (-13,7) miljoonaa euroa. Konsernin tulos
ennen veroja neljännellä vuosineljänneksellä oli 4,5 (-19,8) miljoonaa euroa ja
tulos verojen jälkeen oli 3,3 (-20,9) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,56 (-0,67) euroa.
Osakekohtainen tulos vertailukaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,53
euroa. Konsernin osakekohtainen tulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,16
euroa (-1,01). Konsernin osakekohtainen tulos vertailukaudella ennen
kertaluonteisia eriä oli 0,18 euroa.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,4 (2,3) miljoonaa euroa
ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 115,4 (12/2009:
112,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 58,8 (12/2009: 52,3) prosenttia.
Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 20,2 (12/2009: 34,3)
prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 9,7 (12/2009:
10,5) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 23,3 (12/2009: 30,4) miljoonaa euroa
korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 22,0 miljoonan
euron lainasta rahoituslaitoksilta, 1,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista
sekä 0,1 miljoonan euron tuotekehityslainoista. Yhtiö on katsauskaudella
lyhentänyt lainaansa rahoituslaitoksilta yhteensä seitsemällä miljoonalla
eurolla.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja
sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on
rajaton.

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille
katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa:1000 EUROA Yksilöidyt Poistot Liikea Muut Testattava
aineettomat katsauskauden rvo erät arvo yhteensä
hyödykkeet aikana
--------------------------------------------------------------------------------
Enterprise 3 515 715 43 244 4 552 51 311
Solutions
--------------------------------------------------------------------------------
Mobile 4 941 1 167 22 301 4 411 31 654
Solutions
--------------------------------------------------------------------------------
Digia 8 456 1 881 65 545 8 963 82 964
-konserni
yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle
käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2011 osalta viimeisimmän
laaditun ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3
prosenttia, liikevoitto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen
mukaisesti ja sen jälkeen 10 prosenttia sekä diskonttokorko 11,2 prosenttia.
Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat
käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Mobile Solutions -segmentin nykyarvot on määritelty ennustejaksolle käyttäen
seuraavia oletuksia: Liikevaihto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun
ennusteen mukaisesti ja sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 0
prosenttia, liikevoitto vuoden 2011 osalta viimeisimmän laaditun ennusteen
mukaisesti ja sen jälkeen 8 prosenttia sekä diskonttokorko 14,7 prosenttia.
Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat
käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä segmenttien
käyttöarvoja laskettaessa. Enterprise Solutions -segmentin liikearvon määrä
edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja
viiden prosentin kannattavuutta. Mobile Solutions -segmentin liikearvon määrä
edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan säilyvän nykyisellä tasolla ja
seitsemän prosentin kannattavuutta.

Yhtiön johdon käsityksen mukaan ei ole tarvetta arvonalentumiskirjaukselle
kummassakaan liiketoiminta-alueessa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 11,1 miljoonaa euroa
positiivinen (20,2 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 2,0
miljoonaa euroa negatiivinen (1,3 miljoonaa euroa negatiivinen) sekä
rahoituksen rahavirta 9,9 miljoonaa euroa negatiivinen (27,3 miljoonaa euroa
negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi katsauskaudella edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna se, että osa myyntisaatavista saatiin
ennenaikaisesti jo edellisen tilikauden lopulla. Investointien rahavirtaan
vaikutti vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön Helsingin kolmen
erillisen toimipisteen yhdistymisen yhteydessä tehdyt kalustehankinnat, joiden
määrä oli 0,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat
negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli
katsauskaudella yhteensä 7,0 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka
vaikutus oli 2,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 2,0
miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinnat olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 19,3 prosenttia (-7,1
prosenttia) ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 18,3 prosenttia (-21,0
prosenttia).HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 558, jossa oli
kasvua 87 henkilöä eli 5,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2009 loppuun
(12/2009: 1 471 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 508,
jossa kasvua oli 121 henkilöä eli 8,7 prosenttia verrattuna tilikauden 2009
keskiarvoon (2009: 1 387).

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:

Enterprise Solutions 47 %
--------------------------
Mobile Solutions 50 %
--------------------------
Hallinto ja johto 3 %
--------------------------
Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 196 (12/2009: 219)
henkilöä. Henkilöstön väheneminen vuoden 2009 päätösluvuista johtui Venäjällä
olevan Yaroslawlin toimipisteen sulkemisesta ja toisaalta Chengdussa Kiinassa
tapahtuneesta henkilöstön luonnollisesta vaihtuvuudesta.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3. maaliskuuta 2010 valittiin
uudelleen hallitukseen Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä ja Pekka
Sivonen sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen.
Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
ja Martti Mehtälä hallituksen varapuheenjohtajaksi. Pekka Sivosen hallituksen
päätoimisen puheenjohtajan tointa koskeva erillinen toimisopimus päättyi
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta
alkaen. KTM Harri Savolainen aloitti yhtiön uutena talousjohtajana vuoden 2010
syyskuussa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminnan keskeiset riskit ja epävarmuustekijät ovat säilyneet
pääosin ennallaan, mutta mobiilimarkkinan kehittymiseen liittyy aiempaa enemmän
epävarmuutta.

Lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin
muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla. Toisaalta palautuminen pitkästä
reaalitalouden taantumasta on tietyillä asiakastoimialoilla vielä kesken, mikä
saattaa edelleenkin vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja
maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.
Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden
kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön päätavoite vuodelle 2011 on liikevaihdon kasvattaminen. Tavoitteen
saavuttamiseksi yhtiö jatkaa henkilöstöresurssiensa lisäämistä, myyntinsä
kehittämistä sekä panostamista toimintansa edelleen tehostamiseen.
Perusliiketoimintansa ohessa yhtiö jatkaa tuotepohjaisen monistettavan
liiketoiminnan kasvattamiseen tähtääviä panostuksia. Yhtiö myös jatkaa
kansainvälisten toimintojensa kehittämistä etenkin Kiinassa ja Venäjällä.

Kasvupanostuksista huolimatta yhtiön toiminnan kulmakivinä tulee jatkossakin
olemaan vahvasti positiivisen kassavirran ja toiminnan hyvän kannattavuuden
säilyttäminen.

Yhtiön näkemyksen mukaan yritysjärjestelmien myynti tulee jatkamaan maltillista
kasvuaan vuonna 2011.

Älypuhelimien ja niihin liittyvien palvelujen käytön yleistyminen luo
mahdollisuuksia myös yhtiön palvelujen myynnin suotuisalle kehittymiselle.
Samoin teknologiamurros ja uusien teknologioiden tulo markkinoille sekä
asiakkaiden ostamat yhä suuremmat kokonaistoimitukset ylläpitävät yhtiön
palvelujen kysyntää. Toisaalta mobiilimarkkinoiden kehitykseen liittyy myös
aiempaa enemmän epävarmuutta.

Testaus ja ylläpitopalvelut jatkavat siirtymistään edullisen kustannustason
maihin. Digia rakentaa pitkäjänteisesti uusien teknologioiden
toimituskyvykkyyttä. Samoin yhtiö kehittää jatkossa niin konseptointi- kuin
käyttäjäkokemuspalvelujen tuottamisen osaamistaan sekä kyvykkyyksiä toimittaa
globaalisti kansainvälisille asiakkaille koko elinkaaren kattavia palveluja eri
teknologia-alustoille.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi IT-markkinan jatkavan vuonna 2011 maltillista
kasvuaan vuoteen 2010 verrattuna. Oman liikevaihtonsa yhtiö arvioi kasvavan
orgaanisesti vähintään yleistä markkinatasoa vastaavasti. Yhtiö myös arvioi
toimintansa kannattavuuden pysyvän edelleen hyvänä.KATSAUSKAUDEN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3. maaliskuuta 2010.
Yhtiökokouksen päätökset on julkistettu osavuosikatsauksessa 29.4.2010 ja
nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.digia.fi.

Yhtiökokoukselta saamiensa valtuuksien nojalla yhtiön hallitus päätti
toukokuussa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmässä on
neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010-2013. Järjestelmän
ansaintakriteerit ovat konsernin osakekohtainen tulos ja konsernin liikevaihdon
kasvu verrattuna budjettiin hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.
Järjestelmän mukaan ansaintajaksolta 2010 maksetaan yhteensä enintään 40.000
osakkeen arvoa vastaava palkkio ja ansaintajaksoilta 2011-2013 kultakin
enintään 200.000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Maksettavista palkkioista
puolet maksetaan toimitusjohtajalle ja puolet johtoryhmän muille jäsenille
yhteensä. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi
kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen
ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2010 oli 20.864.645 osaketta.

Digialla oli 31.12.2010 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5.540
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja
äänistä
--------------------------------------------------------------------------------
Ingman Group Oy Ab 14,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Pekka Sivonen 12,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Jyrki Hallikainen 10,2 %
--------------------------------------------------------------------------------
Kari Karvinen 6,5 %
--------------------------------------------------------------------------------
Matti Savolainen 6,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Nordea Pankki Suomi Oyj (hallintarekisteröity) 3,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1,7 %
(Hallintarekisteröity)
--------------------------------------------------------------------------------
Etola Oy 1,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Olli Ahonen 0,9 %
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2010Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
----------------------------------------------------------------------
1 - 100 21,6 % 0,4 %
----------------------------------------------------------------------
101 - 1.000 59,1 % 7,2 %
----------------------------------------------------------------------
1.001 - 10.000 17,5 % 12,7 %
----------------------------------------------------------------------
10.001 - 100.000 1,4 % 10,8 %
----------------------------------------------------------------------
100.001 - 1.000.000 0,3 % 19,1 %
----------------------------------------------------------------------
1.000.001 - 3.000.000 0,1 % 49,8 %
----------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2010Osuus omistuksista Osuus osakkeista
-------------------------------------------------------------------------
Yritykset 5,0 % 19,6 %
-------------------------------------------------------------------------
Rahoitus ja vakuutus 0,3 % 7,1 %
-------------------------------------------------------------------------
Julkisyhteisöt 0,1 % 3,6 %
-------------------------------------------------------------------------
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 0,6 %
-------------------------------------------------------------------------
Kotitaloudet 94,0 % 68,0 %
-------------------------------------------------------------------------
Ulkomaat 0,3 % 1,1 %
-------------------------------------------------------------------------


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin
pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä.
Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 3,36
euroa ja ylin 5,89 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 5,03 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 5,01 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 104.949.164
euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei tullut liputusilmoituksia.OPTIO-OHJELMAT

Digia Oyj:llä on katsauskauden aikana ollut voimassa optio-ohjelma 2005 osana
yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-ohjelman
mukaisia optioita on 900.000 kappaletta, joista 300.000 merkitään tunnuksella
2005A, 300.000 tunnuksella 2005B ja 300.000 tunnuksella 2005C.
Optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 900.000 kappaletta Digia Oyj:n
osaketta.

Tilikauden 2010 päättyessä kaikki 2005 optio-ohjelman A optio-oikeudet ovat
rauenneet. Ohjelman B optio-oikeuksia oli yhtiön entisten työntekijöiden
hallussa 11.000 kappaletta, kaikki loput ovat palautuneet yhtiölle. Ohjelman C
kaikki optio-oikeudet ovat myös palautuneet yhtiölle. Yhtiölle palautuneita
optio-oikeuksia ei tulla käyttämään osakemerkintään. Ulkona olevien
optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2010 enimmillään vain 0,1 %.
Tilikauden jälkeen myös loput 11.000 kappaletta ohjelman B optio-oikeuksia ovat
palautuneet yhtiölle eikä yhtiöllä siten tämän tiedotteen antopäivänä ole enää
ulkona olevia optio-oikeuksia.

Helsingissä 3. helmikuuta 2011

Digia Oyj

Hallitus

VIESTINTÄ

Tilinpäätöstiedotteen tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina
4.2.2011 klo 11:00 alkaen WTC Sodexon Marskin salissa, osoitteessa World Trade
Center, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.3.2011 kello
10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Valimotie 21, 00380 Helsinki.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2010 ovat saatavissa
konsernin internet-sivuilla www.digia.fi sijoittajat-osiossa viikolla 8.LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com

Tilinpäätöstiedote on nähtävissä konsernin internet-sivuilla www.digia.fi
sijoittajat-osiossa klo 9.00 alkaen ja sen esitys klo 11.00 alkaen.JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineetTILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma

Konsernitase

Konsernin rahavirtalaskelma

Laskelma oman pääoman muutoksista

Tilinpäätöstiedotteen liitetiedotTilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.

Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen, josta on
annettu tilintarkastuskertomus 3.2.2011KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA10-12/201 10-12/200 Muutos% 2010 2009 Muutos%
0 9
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO 36 025,4 33 189,4 8,5 % 130 825,2 120 335,2 8,7 %
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan 32,3 90,6 -64,4 % 317,5 219,7 44,5 %
muut tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja -2 749,0 -2 041,9 34,6 % -10 156,9 -7 996,5 27,0 %
palvelut
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja -954,6 -24 826,4 -96,2 % -3 719,1 -28 051,3 -86,7 %
arvonalentumiset
--------------------------------------------------------------------------------
Muut -27 573,3 -25 747,1 7,1 % -100 102,3 -92 303,1 8,4 %
liiketoiminnan
kulut
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 4 780,9 -19 335,4 17 164,4 -7 796,1
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut -286,5 -477,8 -40,0 % -1 438,8 -2 323,2 -38,1 %
(netto)
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen 4 494,3 -19 813,1 15 725,7 -10 119,3
veroja
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 220,3 -1 037,1 17,7 % -4 251,3 -3 544,6 19,9 %
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO 3 274,1 -20 850,3 11 474,3 -13 663,9
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Laajan
tuloslaskelman
erät:
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkomaiseen -2,1 -0,7 210,5 % 292,3 128,3 127,8 %
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA 3 271,9 -20 850,9 11 766,6 -13 535,6
TULOS YHTEENSÄ
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voiton
jakautuminen:
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön 3 274,1 -20 850,3 11 474,3 -13 663,9
osakkaille
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laajan
tuloksen
jakautuminen:
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön 3 271,9 -20 850,9 11 766,6 -13 535,6
osakkaille
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR 0,16 -1,01 0,56 -0,67
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, 0,16 -1,01 0,56 -0,67
laimennettu, EUR
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE, 1000 EUROAVarat 31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
-----------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet 74 514,2 76 577,3 -2,7 %
-----------------------------------------------------------------
Aineelliset hyödykkeet 2 925,9 2 616,7 11,8 %
-----------------------------------------------------------------
Sijoitukset 628,0 628,0 0,0 %
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset saamiset 14,0 202,9 -93,1 %
-----------------------------------------------------------------
Laskennallinen verosaaminen 875,7 1 211,6 -27,7 %
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 78 957,8 81 236,6 -2,8 %
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat
-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset saamiset 26 798,9 21 048,3 27,3 %
-----------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 299,6 293,4 2,1 %
-----------------------------------------------------------------
Rahavarat 9 382,1 10 175,2 -7,8 %
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 36 480,5 31 517,0 15,7 %
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 115 438,3 112 753,5 2,4 %
-----------------------------------------------------------------


Oma pääoma ja velat 31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Osakepääoma 2 086,5 2 085,4 0,1 %
--------------------------------------------------------------------------
Uusmerkintä 39,7 0
--------------------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 7 899,5 7 899,5 0,0 %
--------------------------------------------------------------------------
Muu rahasto 5 203,8 5 203,8 0,0 %
--------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 35 486,4 35 447,8 0,1 %
--------------------------------------------------------------------------
Muuntoero 166,3 -126,0
--------------------------------------------------------------------------
Kertyneet voittovarat 5 054,4 21 337,1 -76,3 %
--------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 11 474,3 -13 663,9
--------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 67 411,0 58 183,7 15,9 %
--------------------------------------------------------------------------
Vähemmistöosuus 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 67 411,0 58 183,7 15,9 %
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Velat
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset, korolliset velat 16 609,4 23 601,3 -29,6 %
--------------------------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat 2 177,6 2 672,3 -18,5 %
--------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 786,9 26 273,7 -28,5 %
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset, korolliset velat 6 706,2 6 827,4 -1,8 %
--------------------------------------------------------------------------
Muut lyhytaikaiset velat 22 534,1 21 468,7 5,0 %
--------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 29 240,4 28 296,1 3,3 %
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 48 027,3 54 569,8 -12,0 %
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat 115 438,3 112 753,5 2,4 %
--------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROALiiketoiminnan rahavirta: 1.1.2010 - 30.12.2010 1.1.2009 - 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 11 474 -13 664
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaisut tilikauden tulokseen 9 409 33 919
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos -5 828 6 817
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot - 703 -1 929
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 21 91
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot -3 306 -5 002
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 11 066 20 232
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta:
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja -1 965 -1 342
aineettomiin hyödykkeisiin
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -1 965 -1 342
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta:
--------------------------------------------------------------------------------
Maksullinen osakeanti 79 --
--------------------------------------------------------------------------------
Omien osakkeiden hankinta -- -33
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen -6 082 -58 242
lyhennykset
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen -1 000 -18 000
lyhennykset
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhtyaikaisten lainojen nostot -- 5 000
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nostot -- 45 000
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 885 -1 024
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -9 887 -27 300
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -786 -8 410
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden alussa 10 469 18 879
--------------------------------------------------------------------------------
Käyvän arvon muutokset -- --
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -786 -8 410
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa 9 682 10 469
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROAa b c d e f g h
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 2 085 0 7 899 34 938 5 204 -254 22 210 72 083
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto -13 664 -13 664
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman 128 128
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -1 024 -1 024
--------------------------------------------------------------------------------
Omien osakkeiden 510 -169 340
lunastusrahasto
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan kirjatut 321 321
osakeperusteiset maksut
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 2 085 0 7 899 35 448 5 204 -126 7 673 58 184
--------------------------------------------------------------------------------


a b c d e f g h
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010 2 085 0 7 899 35 448 5 204 -126 7 673 58 184
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 11 474 11 474
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman 292 292
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -2 885 -2 885
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan kirjatut 1 40 39 267 346
osakeperusteiset maksut
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.12.2010 2 086 40 7 899 35 486 5 204 166 16 529 67 411
--------------------------------------------------------------------------------


a = osakepääoma

b = uusmerkintä

c = ylikurssirahasto

d = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

e = muut rahastot

f = muuntoerot

g = kertyneet voittovarat

h = oma pääoma yhteensäTILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOTTilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiö on ottanut
tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja
IFRIC-tulkintoja vuoden 2009 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien
ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön
vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty
tilinpäätöksessä 2009.Liiketoiminnan kausiluonteisuus:

Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä
lomakaudet.Maksetut osingot:

Katsauskaudella on maksettu osinkoa yhteensä 2.885.461,88 euroa.Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.Liiketoimet lähipiirin kanssa:

Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin
johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut
katsauskaudella olennaisia liiketoimia.Segmentti-informaatio:

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise
Solutions ja Mobile Solutions. Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueeseen
kuuluvat yhtiön toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä
integraatioratkaisut. Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat
sopimustuotekehityspalvelut ja käytettävyyspalvelut.LIIKEVAIHTO, 1000 10-12/2010 10-12/200 Muutos% 2010 2009 Muutos%
euroa 9
--------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Solutions 20 744 19 226 7,9 % 75 674 70 841 6,8 %
--------------------------------------------------------------------------------
Mobile Solutions 15 281 13 962 9,4 % 55 152 49 494 11,4 %
--------------------------------------------------------------------------------
Digia- konserni 36 025 33 189 8,5 % 130 825 120 335 8,7 %
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO ENNEN 10-12/ 10-12/ Muutos% 2010 2009 Muutos%
KERTALUONTEISIA ERIÄ, 1000 2010 2009
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Solutions 2 782 3 477 -20,0 % 11 001 12 301 -10,6 %
--------------------------------------------------------------------------------
Mobile Solutions 1 999 1 919 4,2 % 6 164 4 636 33,0 %
--------------------------------------------------------------------------------
Digia- konserni 4 781 5 396 -11,4 % 17 164 16 936 1,4 %
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVOITTO, 1000 10-12/2010 10-12/200 Muutos% 2010 2009 Muutos%
euroa 9
--------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Solutions 2 782 3 387 -17,9 % 11 001 12 211 -9,9 %
--------------------------------------------------------------------------------
Mobile Solutions 1 999 -22 722 6 164 -20 007
--------------------------------------------------------------------------------
Digia- konserni 4 781 -19 335 17 164 -7 796
--------------------------------------------------------------------------------

VARAT, 1000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------
Enterprise Solutions 63 762 61 240
--------------------------------------------
Mobile Solutions 40 491 39 205
--------------------------------------------
Kohdistamaton 11 185 12 308
--------------------------------------------
Digia- konserni 115 438 112 753
--------------------------------------------


Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:1000 euroa 10-12/201 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010 10-12/200
0 9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 36 025,4 26 951,0 35 018,0 32 830,8 33 189,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut 32,3 184,8 37,8 62,6 90,6
tuotot
--------------------------------------------------------------------------------
Materiaalit ja palvelut -2 749,0 -1 689,6 -2 942,1 -2 776,2 -2 041,9
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja -954,6 -922,8 -905,1 -936,7 -24 826,4
arvonalentumiset
--------------------------------------------------------------------------------
Muut liiketoiminnan kulut -27 573,3 -21 596,0 -26 432,4 -24 500,6 -25 747,1
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 4 780,9 2 927,5 4 776,2 4 679,9 -19 335,4
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut (netto) -286,5 -350,1 -323,0 -479,1 -477,8
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 4 494,3 2 577,4 4 453,1 4 200,8 -19 813,1
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 220,3 -512,1 -1 301,3 -1 217,7 -1 037,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 3 274,1 2 065,3 3 151,9 2 983,1 -20 850,3
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen:
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkaille 3 274,1 2 065,3 3 151,9 2 983,1 -20 850,3
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR 0,16 0,10 0,15 0,14 -1,01
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, laimennettu, 0,16 0,10 0,15 0,14 -1,01
EUR
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin keskeiset tunnusluvut:

2010 2009
----------------------------------------------------------------------------
Toiminnan laajuus
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 130 825 120 335
----------------------------------------------------------------------------
- muutos edelliseen vuoteen 8,7 % -2,3 %
----------------------------------------------------------------------------
Sijoitettu pääoma keskimäärin 89 700 108 823
----------------------------------------------------------------------------
Henkilöstön määrä 1 558 1 471
----------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin 1 508 1 387
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Kannattavuus
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja arvonalentumisia 17 164 16 936
----------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 13,1 % 14,1 %
----------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 17 164 -7 796
----------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 13,1 % -6,5 %
----------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 15 726 -10 119
----------------------------------------------------------------------------
- suhteessa liikevaihtoon 12,0 % -8,4 %
----------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 11 474 -13 664
----------------------------------------------------------------------------
suhteessa liikevaihtoon 8,8 % -11,4 %
----------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto 18,3 % -21,0 %
----------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto 19,3 % -7,1 %
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Rahoitus ja taloudellinen asema
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Korollinen vieras pääoma 23 316 30 429
----------------------------------------------------------------------------
Rah.om.arvopaperit+ Rahat ja pankkis. 9 682 10 469
----------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 20,2 % 34,3 %
----------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste 58,8 % 52,3 %
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 11 066 20 232
----------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake,eur, laimentamaton 0,56 -0,67
----------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake,eur, laimennettu 0,56 -0,67
----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake 3,23 2,79
----------------------------------------------------------------------------
Osakkeen alin kaupantekokurssi 3,36 1,39
----------------------------------------------------------------------------
Osakkeen ylin kaupantekokurssi 5,89 3,88
----------------------------------------------------------------------------
Osakkeen keskikurssi 5,01 2,72
----------------------------------------------------------------------------
Osakekannan markkina-arvo 104 949 71 528
----------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä.
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden
aikana oli 20.855.020 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu
lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.860.207 kpl. Ulkona
olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.643.942 kpl.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 129.964 kappaletta omia
osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa
osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2010 noin 0,6
prosenttia osakekannasta.Osto-ohjelma on lopetettu hallituksen päätöksellä
3.2.2009.

Lisäksi yhtiö on rahoittanut 300.000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi
yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Katsauskauden lopussa sanottuja
osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 90.739
osaketta.

Source: Millistream