Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Nelostien kehittämisvaihtoehdot arvioidaan Äänekosken kohdalla

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 20:56 EEST

Valtatien 4 kehittämismahdollisuuksia tutkitaan Äänekosken kohdalla. Suunnittelualueena on valtatie 4 välillä Huutomäki - Mämme ja sen poikittaiset tie- ja katujärjestelyt tarvittavilta osin. Nykyistä nelostietä pitkin suunnitteluosuuden pituus on noin 11 km.

Tutkittavat vaihtoehdot ovat:
-  vaihtoehto 0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jossa valtatie 4 säilyy nykyisellä paikallaan.
-  vaihtoehto 1, jossa valtatie 4 parannettaisiin moottoritieksi ainakin osalla matkaa uuteen maastokäytävään nykyisen valtatien länsipuolelle.
- vaihtoehto 2, jossa valtatie 4 parannettaisiin korkealuokkaisena valtatienä mahdollisuuksien mukaan likimäärin nykyiselle paikalleen siten, että liittymät ovat eritasoliittymiä.

Keski-Suomen lainvoimaisessa maakuntakaavassa nelostielle on esitetty  Äänekosken kohdalle ohjeellinen moottoritievaraus. Maakuntakaavassa annetussa suunnittelumääräyksessä todetaan
samalla, että tien ja eritasoliittymien sijainti sekä muun tieverkon järjestelyt täsmentyvät tien suunnittelun yhteydessä. Koska yhtenä vaihtoehtona on uusi moottori- tai moottoriliikennetie, tehdään tiehankkeesta YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tutkia eri vaihtoehtojen vaikutuksia mm. asukkaille ja maankäytölle sekä ympäristöön. Hankkeesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue ja konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

YVA-menettely aloitetaan laatimalla arviointiohjelma, joka on työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä, tutkittavista vaihtoehdoista ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelma asetetaan nähtäville vuoden 2011 alkupuolella, jolloin siitä voi antaa kirjallisen mielipiteensä. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan erikseen. Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella tehdään varsinainen vaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointiselostuksen laatimisesta ei ole tehty vielä päätöksiä.

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla ei sisälly tällä hetkellä lähivuosien rakentamisen toimenpideohjelmiin, mutta päätien, sen liittymien ja rinnakkaisteiden tilavaraukset tarvitaan käynnissä olevan yleiskaavoituksen tarpeisiin. Tutkittavia vaihtoehtoja suunnitellaan kiinteässä yhteistyössä Äänekosken kaupungin kanssa ja suunnitelmissa otetaan huomioon uusien liikennejärjestelyjen soveltuvuus sekä nykyiseen maankäyttöön että tuleviin kasvusuuntiin.

Arviointiohjelmaan otettavia vaihtoehtoja esitellään Äänekoskella syksyllä 2010 yleisölle erikseen ilmoitettavana aikana.

Lisätietoja antaa Keski-Suomen ELY-keskuksessa Tapio Koikkalainen,
puhelin 040- 5204289,
sähköposti tapio.koikkalainen@ely-keskus.fi.