Neo Industrial Plc

NEO INDUSTRIAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.11.2010 klo 09.30

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 12:03 EET

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Kaapelitoimialan rinnalle tasapainottava uusi liiketoiminta, palonkestävä kuitu.
Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi - tulos edelleen tappiollinen

AVAINLUKUJA
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa josta | 20,6 | 17,7 | 59,7 | 52,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kaapelitoimiala | 20,6 | 17,7 | 59,7 | 52,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Palonkestävä kuitu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muut toiminnot ja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| eliminoinnit | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa josta | 0,1 | -1,9 | -3,9 | -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kaapelitoimiala | 0,7 | -1,2 | -2,7 | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Palonkestävä kuitu | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muut toiminnot ja | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -1,0 |
| eliminoinnit | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, milj. euroa | -0,7 | -1,2 | -4,3 | -2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | -0,08 | -0,19 | -0,69 | -0,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | -3,8 | -1,2 |
| (ROI) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | | | 38,7 | 49,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Teollisten investointien alhainen määrä länsimarkkinoilla ja EU-alueen tiukka
kilpailutilanne näkyvät edelleen tuloksessa. Kaapelitoimialan kysyntä Venäjällä
kehittyi positiivisesti. Kesäkuussa Riihimäen tehtaalla tapahtunut
testauslaitteiston rikkoontuminen vaikutti kuitenkin voimakkaasti tehtaan
toimituskykyyn ja siten myös Venäjän markkinatilanteen hyödyntämiseen.
Kaapelitoimialan liikevaihto kasvoi edelleen niin edelliseen neljännekseen kuin
viime vuoden vastaavaan ajanjaksoonkin verrattuna. Kasvu tuli kuitenkin ennen
kaikkea Venäjän tuotantolaitosten toimituksista, Suomen tehtaiden toimitukset
jäivät konerikon myötä viime vuoden tasolle. Kustannustehokkaan tuotannon
näkökulmasta tuotantovolyymi oli osalla tehtaista vielä liian alhainen ja
raaka-aineiden voimakasta hinnan nousua ei saatu vietyä kokonaan
myyntihintoihin. Edellä mainituista syistä johtuen kaapelitoimialan
katsauskauden tulos on tappiollinen liikevaihdon kasvusta huolimatta.

Neo Industrial investoi 2010 huhtikuussa 30 % osuuteen pientalotoimittaja
Finndomo Oy:stä. Sijoituksen myötä syntyi uusi segmentti; Pientaloteollisuus,
joka raportoidaan Neo Industrialin luvuissa toukokuusta 2010 alkaen.

Strategian mukaiset panostukset uusiin teollisiin liiketoimintoihin jatkuivat.
Neo Industrial allekirjoitti heinäkuussa aiesopimuksen ja syyskuussa sopimukset,
joilla se hankki Valkeakoskella sijaitsevan tuotantolaitoksen ja toiminnan
käynnistämisen edellyttämät tuotantoedellytykset kuten kiinteistöt, irtaimistot
ja immateriaalioikeudet. Kokonaispanos on noin 10 miljoonaa euroa. Ratkaisun
myötä syntyi uusi segmentti; Palonkestävä kuitu, joka raportoidaan Neo
Industrialin luvuissa syyskuusta 2010 alkaen.

Neomarkka on muuttanut muotoaan strategiansa mukaisesti teolliseksi konserniksi.
Niinpä syyskuussa hallitus ehdotti yhtiölle uutta nimeä - Neo Industrial - joka
kuvaa paremmin teollisen monialakonsernin emoyhtiön toimintaa. Ylimääräinen
yhtiökokous 13.10.2010 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön nimen
muuttamisesta. Uusi nimi - Neo Industrial - rekisteröitiin kaupparekisteriin
25.10.2010.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto tammi - syykuussa oli 59,7 miljoonaa euroa (52,7 miljoonaa
euroa tammi-syyskuussa 2009). Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 13 %.

TULOS, TASE JA RAHOITUS

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausta
koskevien vaatimusten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta IAS ja IFRS
-muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2010.

Uusista muutoksista olennainen oli muutos IAS 27 standardissa, jonka mukaisesti
tuloksesta kirjataan vähemmistöosuus alkaen 1.1.2010 riippumatta tytäryhtiön
oman pääoman tilanteesta.

Konsernin pitkäaikaisten sisäisten lainojen kurssierot on esitetty muuntoeroina
laajassa tuloslaskelmassa ja oman pääoman erittelyssä IAS 1 mukaisesti.

Tulos

Konsernin katsauskauden liiketappio oli -3,9 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa
euroa), josta kaapelitoimialan liiketappio oli -2,7 miljoonaa (-1,8 miljoonaa
euroa)ja palonkestävän kuidun liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa.
Katsauskauden nettotulos oli -4,3 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,69 euroa (-0,40 euroa).

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 105,5 miljoonaa euroa (94,1
miljoonaa euroa)

Katsauskauden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 6,66 euroa (7,54
euroa)ja omavaraisuus 38,7 % (49,5 %).

Neo Industrialin maksuvalmius on tilapäisesti ollut kireä Avilon Oy:n tuotannon
käynnistämisen vaatiman panostuksen ja siihen liittyvien rahoitusjärjestelyjen
monimuotoisuuden johdosta. Lisäksi Kaapelin maksuvalmiustilanne on ollut kireä
johtuen metallien hintojen voimakkaasta noususta, kovan kilpailutilanteen
aiheuttamasta myyntikatteen laskusta sekä Riihimäen konerikosta.

Käyttöpääoman rahoitusta varten Reka Kaapelilla on käytettävissään 6,0 miljoonan
euron shekkitililimiitti ja 7,5 miljoonan euron factoring-limiitti. 30.9.2010
yhtiön factoring limiitti oli lähes täysimääräisesti käytössä.
Shekkitililimiitistä oli käyttämättä vajaa miljoona euroa.


MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Kaapelitoimiala

Kaapelitoimialan katsauskauden liikevaihto kasvoi n. 13 % vuoden 2009 vastaavaan
aikaan verrattuna ja oli 59,7 miljoonaa euroa (52,7 milj. euroa). Verrattaessa
vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtoa viime vuoden vastaavaan jaksoon, on
kasvua 2,3 miljoonaa euroa. Kolmannen kvartaalin myynnin kasvu koostui ennen
kaikkea Venäjän tehtaiden toimituksista Venäjän markkinoille ja myös Keuruulla
tehtävien asennuskaapeleiden kysyntä kasvoi. Riihimäen tehtaan
testauslaitteiston kesäkuinen rikkoontuminen vaikutti huomattavasti keski- ja
suurjännitetuotteiden toimituskykyyn. Suomen tehtaiden toimitusten arvo jäi
kolmannella kvartaalilla viime vuoden tasolle.

Riihimäen tehtaalle saatiin toimitettua väliaikainen korvaava järjestely
kaapeleiden testaukseen syyskuun lopussa. Tällöin pystyttiin taas testaamaan ja
toimittamaan tuotteita. Konerikon arvioitu vaikutus katteeseen menetetyn myynnin
ja lisäkustannusten johdosta oli kolmannella kvartaalilla 2,1 miljoonaa euroa.
Koska konsernilla on keskeytysvakuutus, on katemenetys huomioitu
vakuutuskorvauksena tuloksessa. Vahingon vakuutuskäsittely ja kokonaisvahingon
arviointi on vielä kesken. Korvaussaatava kolmannen kvartaalin osalta on
kirjattu yhtiön oman arvion perusteella ja saamisen lopullinen määrä varmistuu
vasta myöhemmin vakuutusyhtiön korvauskäsittelyn valmistuttua.

Toimialan katsauskauden tulos jäi edellisen vuoden tasosta. Teollisten
investointien määrä on edelleen pysynyt alhaisena eikä EU-alueen positiivinen
talouskehitys ole vielä tuonut mukanaan odotettua kysynnän kasvua
kaapelitoimialalle perinteisillä päämarkkina-alueilla Pohjoismaissa. Metallien
hintataso katsauskaudella on ollut vuoden takaista huomattavasti korkeampi.
Hinnannousun siirtäminen vastaavasti myyntihintoihin täysimääräisenä ei ole
kireänä säilyneen kilpailutilanteen takia ollut mahdollista. Kustannustehokkaan
tuotannon näkökulmasta tuotantovolyymi on ollut vielä osalla tehtaista liian
alhainen. Katsauskauden tulosta rasittaa lisäksi 0,6 miljoonan euron
kertaluonteinen erä Keuruun tehtaan tuotantolaitteiston siirrosta aiheutuneista
kuluista.

Reka Kaapelissa on kannattavuuden parantamiseksi jatkettu säästö- ja
tehostamistoimenpiteitä. Katsauskaudella kaikkia Suomen tehtaiden työntekijöitä
koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen ja lopputuloksena päädyttiin
lomautuksiin ja 15 henkilön irtisanomiseen. Venäjän toiminnoissa on
katsauskaudella toteutettu rakenneuudistus, jonka myötä on siirrytty
tehdaskohtaisista malleista yhtenäisiin tuotanto- ja markkinointitoimintoihin.
Nyt läpiviety uudistus tehostaa Venäjän yksiköiden toimintatapoja ja luo
edellytykset toimintamallin jatkokehitykseen.

Neo Industrialin toimitusjohtaja Markku E. Rentto aloitti 1.9.2010 oman toimensa
ohella Reka Kaapelin toimitusjohtajana.

Osakkuusyhtiö Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa (16,2
miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi lähes 40 % edellisen vuoden vastaavaan
aikaan verrattuna erityisesti optisten kaapeleiden markkinoiden elvyttyä.
Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli positiivinen mutta koko katsauskauden
tulos jäi vielä tappiolliseksi.

Palonkestävä kuitu
Syyskuussa konserniin syntyi uusi segmentti - palonkestävä kuitu- Neo
Industrialin allekirjoitettua sopimuksen, jolla se hankki Kuitu Finland Oy:n
konkurssipesältä Valkeakoskella sijaitsevan tuotantolaitoksen. Sopimuksella
varmistettiin käynnistettävän toiminnan vaatimat tuotantoedellytykset kuten
tuotannon tarvitsemat kiinteistöt, irtaimistot ja immateriaalioikeudet.
Kokonaiskauppahinta on noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi vuokrataan pitkällä
vuokrasopimuksella henkilökunnan käytössä oleva asuinalue tuotantolaitoksen
läheltä. Ratkaisu edellytti velkojainkokouksen hyväksyntää, joka saatiin
8.9.2010 kokouksessa.
Uuden segmentin nimi kuvaa käynnistettävän toiminnan painopistettä; palonsuoja -
viskoosikuidun valmistusta. Käynnistettävällä toiminnalla on paljon
markkinapotentiaalia patjoja, huonekaluja ja liikennevälineitä koskevien
paloturvallisuusmääräysten yleistymisen myötä. Päämarkkina on nyt
yhdysvalloissa.
Valkeakosken tehtaalla tullaan valmistamaan markkinatilanteen mukaan myös
tavallista viskoosikuitua tekstiilien ja kuitukankaitten valmistajille.
Ratkaisun synnyttyä tuotantolaitoksen osalta, aloitti Neo Industrial
operatiivisen toiminnan käynnistämiseen ja syntyvän liiketoiminnan
toimintaedellytyksiin liittyvät toimenpiteet.
Tavoitteena on käynnistää Valkeakosken erikoiskuitutehtaan tuotanto uudelleen
vielä tämän vuoden aikana. Asiakas- ja toimittajatapaamiset ja niihin liittyvät
tilausneuvottelut ovat käynnissä. Tuotantokoneiston ylösajon valmistelu on
meneillään samoin kuin henkilöstön rekrytointi. Syyskuun lopussa henkilöstön
määrä oli 60 henkilöä.
Valkeakoskella toimivan uuden yhtiön nimeksi valittiin Avilon Oy myynnissä
käytettävän tavaramerkin mukaan.
Toiminnan käynnistämiseen liittyvät panokset kirjataan kuluksi. Syyskuun loppuun
mennessä kustannuksia oli syntynyt noin 0,3 miljoonaa euroa ja siten segmentin
liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa.

Pientaloteollisuus

Neo Industrial investoi huhtikuussa 2010 30 % osuuteen pientalotoimittaja
Finndomo Oy:stä. Sijoituksen myötä Neomarkalle syntyi uusi segmentti, joka on
raportoitu Neo Industrialin luvuissa toukokuusta 2010 alkaen. Koska Finndomo on
osakkuusyhtiö, huomioidaan Finndomo luvut Neo Industrialin tuloslaskelmassa
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - rivillä. Rivi sisältää Finndomon osalta Neo
Industrialin omistuksen mukaisen osuuden IFRS-muunnetusta tuloksesta (alkaen
1.5.2010) sekä osakkuusyhtiöhankinnan kauppahinnan allokoinnista syntyvät
kirjaukset. Finndomon liikevaihto ja liikevoitto eivät siten sisälly Neo
Industrialin liikevaihto- ja liikevoitto-lukuihin.

Koska Pientaloteollisuus muodostaa Neo Industrial konsernissa uuden segmentin,
Finndomosta kerrotaan laajemmin kuin vain yhtenä rivinä tuloslaskelmassa.

Finndomon liikevaihto touko-syyskuussa oli 53,5 miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa
euroa), joka on 27 % suurempi kuin vuonna 2009 vastaavana ajanjaksona.
Liikevaihdon kasvusta huolimatta Finndomon tulos touko-syyskuussa jäi
tappiolliseksi korkean kulurakenteen vuoksi. Tulos oli kuitenkin viime vuoden
vastaavaa ajankohtaa merkittävästi parempi. Vaikka toimintoja on tehostettu ja
kiinteitä kuluja karsittu, vaikutukset eivät riittäneet nostamaan tulosta
positiiviseksi. Osa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista tulee näkymään vasta
vuoden 2011 puolella.

Pientalomarkkinoiden piristyminen näkyy Finndomon saamien tilausten määrässä.
Erityisesti Suomessa tilausten määrä on kasvanut voimakkaasti. Ruotsissa
vastaavaa markkinan piristymistä ei ole koettu.

Finndomo on kuluttajille suunnatun myynnin lisäksi Suomen johtava toimittaja
myös aluerakennusprojekteissa. Katsauskaudella aloitettiin Myllykylä-projektin
ensimmäisen yhtiön rakentaminen ja myynti. Ensimmäisen yhtiön asunnoista on
myyty jo 85 %. Asuntoja on tällä Helsingin Myllypurossa sijaitsevalla alueella
125 kpl.

Finndomo oli katsauskauden kolmannella kvartaalilla julkisuudessa valmistalojen
alapohjan kuivausratkaisuista. Finndomo on tarjonnut valmistaloasiakkailleen
mahdollisuutta käyttää asiantuntija-apua asunnon alapohjan kunnon
tarkastamisessa. Tarkastukset aloitettiin katsauskaudella ja niiden tuloksista
raportoidaan tarkastusten valmistuttua. Tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että
alapohjia koskenut julkinen keskustelu olisi vaikuttanut myyntiin.

Muu toiminta

Konsernin muut kuin teolliset sijoitukset ovat lähinnä kassavarojen
sijoittamista. Katsauskauden kolmannella kvartaalilla Neo Industrial myi
omistamansa Finda Oy:n osakkeet (yhteensä 81.700 kpl) neljäntoista euron
kappalehintaan.

Yhtiö on tehnyt sijoituksia määräaikaistalletuksiin, suoriin yritys- ja
joukkovelkakirjalainoihin sekä joukkovelkakirjoihin, joihin on liitetty
luottoriskin vaihtosopimus. Luottoriskin vaihtosopimukset ovat alle vuoden
pituisia ja kohdistuvat vakavaraisiin yhtiöihin. 30.9.2010 yhtiöllä ei ollut
taseessa luottoriskin vaihtosopimuksen sisältäviä joukkovelkakirjoja.

Yhtiö on jatkanut omien osakkeiden hankintaa varsinaisen yhtiökokouksen
10.6.2009 antamalla valtuutuksella. Katsauskaudella hankittiin vuoden 2009
valtuutuksella yhteensä 26.110 Neo Industrial Oyj:n B-osaketta. Varsinaisen
yhtiökokouksen 9.6.2010 antamalla valtuutuksella hankittiin katsauskaudella
4.360 omia osakkeita. Yhteensä katsauskaudella on hankittu omia osakkeita 30.470
kappaletta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kaapelitoimialalla Riihimäen tehtaan rikkoutunut testauslaitteisto on saatu
takaisin käyttöön.

Lokakuussa Venäjän valtio ja sen tulliliitto ilmoittivat muutoksista metallien
tullaukseen. Aiemmin mahdollinen metallien tullivapaa vienti Venäjän rajojen
ulkopuolelle ja jatkojalostuksen jälkeinen palautus päättyy. Metallien
tullivapauden poistuminen aiheuttaa muutoksia kaapelitoimialan
toimintamalleihin.

Palonkestävä kuitu liiketoiminnan käynnistämisen toimenpiteitä ja niihin
liittyviä neuvotteluja on jatkettu.

Pientaloteollisuuden Myllykylä-projektin ensimmäinen yhtiö valmistui lokakuun
lopussa.

Neo Industrial myi lokakuussa omistamansa Oulu ICT Oy:n osakkeet (746.250
osaketta) á 3,70 euron hintaan.

Ylimääräinen yhtiökokous 13.10.2010 päätti muuttaa yhtiön toiminimeä hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Toiminimen muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin
25.10.2010. Neomarkka Oyj on nyt Neo Industrial Oyj.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Neo Industrial Oyj:n osakepääoma jakaantuu A- ja B-osakkeisiin. Yhtiön kaikkien
osakkeiden yhteenlaskettu osakepääoma oli katsauskauden lopussa 24.082.000
euroa. Yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu määrä katsauskauden lopussa oli
6.020.360 osaketta, joista 139.600 oli A-osakkeita ja 5.880.760 B-osakkeita.
Osakemäärään sisältyy 91.877 kappaletta Neo Industrial-konsernin hallussa olevaa
omaa B-osaketta.

Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n
päämarkkinalla. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,98 euroa per osake (5,61
edellisen vuoden vastaavana aikana) ja keskimääräinen kurssi 6,57.
Vuodenvaihteessa 31.12.2009 kurssi oli 6,85 euroa per osake. Katsauskaudella
B-osakkeiden vaihto oli 334.444 osaketta (175.563), mikä oli 5,7 % (2,9 %)
noteeratuista B-osakkeista. B-osakkeen alin kurssi katsauskaudella oli 5,46
euroa (4,45) ja ylin kurssi oli 8,20 euroa (6,70). Koko osakekannan
markkina-arvo 30.9.2010 oli 35,5 miljoonaa euroa (33,7 miljoonaa euroa).

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiö on käyttänyt varsinaisten yhtiökokousten (10.6.2009 ja 9.6.2010)antamia
valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja hankkinut katsauskaudella 30.470
kappaletta B-osakkeita hankintahintaan 212.226,15 euroa. Hankittujen osakkeiden
arvo 30.9.2010 pörssikurssilla laskien oli 182.210,60 euroa. 30.9.2010 yhtiö
omisti yhteensä 91.877 kappaletta Neo Industrial Oyj:n B-osakkeita. Määrä vastaa
1,5 % kokonaisosakemäärästä ja 1,1 % äänimäärästä.


INVESTOINNIT

Katsauskaudella kaapeliliiketoimintaan kohdistuvat investoinnit olivat 4,4
miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Lisäksi yhtiö investoi 6 miljoonaa euroa
30 % omistusosuuteen pientalovalmistaja Finndomo Oy:stä. Tilanteessa 30.9.2010
investointeina palonkestävän kuidun liiketoimintaan liittyen oli huomioitu 8,1
miljoonaa. Pitkät tilavuokrasopimukset on huomioitu IFRS:n säännösten mukaisesti
käyttöomaisuutena.

YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.6.2010 Hyvinkäällä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2009.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen esityksen maksaa vuodelta 2009 yhtiön A-
ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkiot sekä
hallituksen tulospalkkion.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
kuusi (6) ja nimitti hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:
puheenjohtajaksi Matti Lainema, varapuheenjohtajaksi Pekka Soini ja
varsinaisiksi jäseniksi Ilpo Helander, Risto Kyhälä, Matti Lappalainen ja Taisto
Riski. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä uusien B-osakkeiden antamisesta
ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä kohtien 3 § Toimiala, 9 § Yhtiön edustaminen, 13 § Yhtiökokous
sekä 14 § Kokouskutsu osalta.
Ylimääräinen yhtiökokous 13.10.2010 hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa
yhtiön toiminimeä ja yhtiöjärjestyksen 1§. Uusi toiminimi Neo Industrial
rekisteröitiin 25.10.2010.

Uuden tarkastusvaliokunnan jäseniksi yhtiön hallitus on nimittänyt hallituksen
jäsenet Taisto Riskin, Pekka Soinin ja Ilpo Helanderin.

Neo Industrial Oyj:n toimitusjohtajana toimii Markku E. Rentto.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 567 henkilöä (505). Konsernin
henkilöstömäärä 30.9.2010 oli yhteensä 572 henkilöä, josta 510 henkilöä kuului
kaapeliliiketoimintaan ja 60 henkilöä palonkestävä kuitu liiketoimintaan.

KONSERNIRAKENNE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Neo Industrial Oyj on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Neo Industrialin
kokonaan omistamat tytäryhtiöt Novalis Oyj ja Alnus Oy tytäryhtiöineen.
Emoyhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

Katsauskauden lopulla Neo Industrial Oyj:llä oli 12.505 (12.685)
osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Reka Oy:n omistusosuus oli
katsauskauden lopulla 50,76 % osakkeista (50,76 %) ja 65,77 % äänistä (65,77 %).
Neo Industrial Oyj on täten osa Reka-konsernia. Reka Oy:n kotipaikka on
Hyvinkää.

Kymmenen suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistusosuus oli
katsauskauden lopulla 61,3 % osakkeista (60,6 %) ja 73,1 % äänistä (72,6 %).

LIIKETOIMINTOJEN LÄHIAJAN RISKIT JA SUOJAUSTOIMENPITEET

Neo Industrialin pääasiallisia rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-,
maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja
niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen 2009
liitetiedoissa.

Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen liiketoimialojen liiketoiminnan
kehitykseen.

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät
markkinatilanteen kehittymiseen sekä raaka-aineen ja valuuttojen
hintavaihteluihin. Kohonneet metallihinnat ja toiminnan volyymin kasvu lisäävät
operatiivisen toiminnan vaatimaa käyttöpääoman määrää. Tämä yhdessä voimakkaiden
kausivaihteluiden kanssa tuovat paineita maksuvalmiuden hallintaan.

Pientaloteollisuus liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät kysyntä- ja
kilpailutilanteen kehittymiseen, tuotantokapasiteetin hyödyntämisen tasoon sekä
raaka-aineen hintavaihteluihin.

Palonkestävä kuitu on uusi liiketoiminta, johon kohdistuu liiketoiminnan
käynnistämiseen liittyvät riskit. Toimialan merkittävimmät riskit liittyvät
markkina- ja kilpailijatilanteen kehittymiseen, valuuttojen hintavaihteluihin
sekä raaka-aineiden hintavaihteluihin ja saatavuuteen. Raaka-aineista
merkittävin on liukosellu.

Vuonna 2009 tarkastusvaliokunta keskittyi Venäjän liiketoimintaa koskeviin
riskeihin tekemällä riskiarvion. Riskiarvion tuloksia hyödynnetään tilikaudella
2010 sisäisessä tarkastuksessa.

Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen ja on
panostanut tuntuvasti Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Panostukset sisältävät riskin, että Venäjän kasvu ei toteudukaan odotetusti.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Kaapelitoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan sekä Venäjällä että
Pohjoismaissa kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Toimialan koko vuoden tuloksen
uskotaan edelleen ylittävän vuoden 2009 tason.

Pientaloteollisuuden markkinatilanteen odotetaan kehittyvän edelleen
suotuisasti. Hyvä tilauskanta luo edellytykset merkittävästi edellisvuotta
parempaan, joskin edelleen tappiolliseen liiketulokseen.

Valkeakosken erikoiskuitutehtaan tuotanto käynnistyy vielä tämän vuoden aikana.
Ensimmäiset toimitukset palonkestävää kuitua on tarkoitus toteuttaa joulukuussa.
Koska liiketoiminnan käynnistämisen kuluksi kirjattavat panokset ovat suuret
suhteessa joulukuussa alkaviin toimituksiin, on segmentin tulos vuonna 2010
tappiollinen.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.7. - | 1.7. - | 1.1. - | 1.1. - |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 20 596 | 17 736 | 59 680 | 52 707 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 781 | -663 | -1 570 | -67 |
| keskeneräisten | | | | |
| tuotteiden varastojen | | | | |
| muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan | 3 | 18 | 31 | 26 |
| käyttöön | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -15 388 | -11 497 | -41 183 | -31 767 |
| palvelut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -3 465 | -3 358 | -10 170 | -11 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -1 611 | -1 034 | -3 580 | -3 500 |
| arvonalentumiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -794 | -3 057 | -7 074 | -9 122 |
| tuotot ja kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -20 472 | -19 591 | -63 546 | -55 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 123 | -1 855 | -3 866 | -2 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 232 | 900 | 1 511 | 1 998 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -272 | -138 | -1 773 | -1 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | -388 | 0 | -647 | -202 |
| osakkuusyritysten | | | | |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -304 | -1 092 | -4 775 | -2 418 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -381 | -106 | 497 | -46 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -686 | -1 198 | -4 277 | -2 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen |   |   |   |   |
| jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -499 | -1 162 | -4 105 | -2 389 |
| osakkeenomistajille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -186 | -36 | -172 | -75 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -686 | -1 198 | -4 277 | -2 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |   |   |   |   |
| kuuluva tulos/osake | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu ja | -0,08 | -0,19 | -0,69 | -0,40 |
| laimentamaton, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 5 928 483 | 6 014 476 | 5 928 483 | 6 014 476 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA |   |   |   |   |
| TULOSLASKELMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | -686 | -1 198 | -4 277 | -2 464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen |   |   |   |   |
| erät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön | -739 | 73 | 1 340 | -730 |
| liittyvät muuntoerot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat kirjaukset | 0 | -38 | 0 | -48 |
| voittovaroihin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -739 | 35 | 1 340 | -778 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | -1 425 | -1 163 | -2 937 | -3 242 |
| tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan |   |   |   |   |
| tuloksen jakautuminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -1 238 | -1 127 | -2 711 | -3 153 |
| osakkeenomistajille | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -186 | -36 | -226 | -89 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | -1 425 | -1 163 | -2 937 | -3 242 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE (IFRS)

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 3 392 | 3 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 7 811 | 6 794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 41 981 | 32 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 5 353 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 88 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset | 97 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 880 | 909 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 59 604 | 44 257 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 16 447 | 21 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 2 813 | 3 733 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 20 530 | 15 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaa tuloon |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verosaamiset | 882 | 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset | 925 | 1 170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 104 | 7 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 4 156 | 3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 45 858 | 51 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 105 461 | 95 823 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 24 082 | 24 082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 67 | 66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto | 1 221 | 1 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | -594 | -381 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -673 | -2 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -5 929 | -309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vapaa pääoma | 21 327 | 21 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman | 39 501 | 43 992 |
| osuus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 1 277 | 1 445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 40 778 | 45 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 3 969 | 4 012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 817 | 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 27 494 | 18 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 1 584 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon | 347 | 46 |
| perustuvat verovelat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 0 | 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 15 771 | 10 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimukset | 53 | 32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 14 648 | 16 568 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 64 684 | 50 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 105 462 | 95 823 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Vararahasto
D = Muuntoerot
E = Muu vapaa pääoma
F = Kertyneet voittovarat
G = Vähemmistöosuus

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 | A | B | C | D | E | F | Yht. | G | Oma |
| euroa | | | | | | | | | pääoma |
| | | | | | | | | | yhteens |
| | | | | | | | | | ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24 | 66 | 1 | -1 | 21 | 5 091 | 50 104 | 159 | 50 263 |
| pääoma | 082 | | 221 | 683 | 327 | | | | |
| 31.12.20 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer | | | | -730 | | 0 | -730 | | -730 |
| ot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | | | | | | -2 | -2 438 | -76 | -2 514 |
| en tulos | | | | | | 438 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | | | | | -1 | -1 504 | | -1 504 |
| osingot | | | | | | 504 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut | | | | | | -38 | -38 | | -38 |
| omat | | | | | | | | | |
| osakkeet | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmis | | | | | | | 0 | -26 | -26 |
| tö-osuus | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24 | 66 | 1 | -2 | 21 | 1 111 | 45 394 | 57 | 45 452 |
| pääoma | 082 | | 221 | 413 | 327 | | | | |
| 30.9.200 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 | A | B | C | D | E | F | Yht. | G | Oma |
| euroa | | | | | | | | | pääoma |
| | | | | | | | | | yhteens |
| | | | | | | | | | ä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24 | 66 | 1 | -2 | 21 | -690 | 43 993 | 1 | 45 437 |
| pääoma | 082 | | 221 | 013 | 327 | | | 445 | |
| 31.12.20 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoer | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| ot | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaud | | 1 | | 1 340 | | -4 | -2 737 | -226 | -2 963 |
| en tulos | | | | | | 078 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut | | | | | | -1 | -1 483 | | -1 483 |
| osingot | | | | | | 483 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut | | | | | | -213 | -213 | | -213 |
| omat | | | | | | | | | |
| osakkeet | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmis | | | | | | -59 | -59 | 59 | 0 |
| tö-osuus | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 24 | 67 | 1 | -673 | 21 | -6 | 39 501 | 1 | 40 778 |
| pääoma | 082 | | 221 | | 327 | 523 | | 277 | |
| 30.9.201 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1.1. - 30.9.2010 | 1.1. - 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta saadut maksut | 55 930 | 52 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta maksetut maksut | -56 623 | -54 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -836 | -2 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 473 | 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -35 | 1 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1 092 | -2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja uusien | -6 146 | -11 |
| liiketoimintojen hankinta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden kauppahinnan | 0 | 1 200 |
| muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -2 950 | -2 291 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 0 | 84 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | -324 | 0 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 224 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotiutukset muista rahavaroista | 6 912 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | -324 | -4 970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -2 608 | -5 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | -207 | -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 7 762 | 1 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -867 | -5 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -445 | -562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -1 483 | -1 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 4 760 | -6 465 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 1 060 | -15 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 3 000 | 22 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 96 | -48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 4 156 | 7 092 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausta koskevien vaatimusten
mukaisesti.

LAADINTAPERIAATTEEt

Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta IAS ja IFRS -muutoksia, jotka tulivat
voimaan 1.1.2010

Uusista muutoksista olennainen oli muutos IAS 27 standardissa, jonka mukaisesti
tuloksesta kirjataan vähemmistöosuus alkaen 1.1.2010 riippumatta tytäryhtiön
oman pääoman tilanteesta.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | Kaapeli-li | Palonkestä | Pientalo-te | Elim. ja | Konserni |
| | iketoimint | vä kuitu | ollisuus ja | täsmäy-t | yhteensä |
| | a | | muut | ykset | |
| | | | liike-toimi | | |
| | | | nnot | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa |   |   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 59 680 | 0 | 0 | 0 | 59 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | -2 676 | -287 | 0 | 0 | -2 963 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto | 0 | 0 | -903 |   | -903 |
| mat erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2 676 | -287 | -903 |   | -3 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet |   |   | -646 |   | -646 |
| osakkuusyrity | | | | | |
| sten | | | | | |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   |   | 235 | 235 |
| mat erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | |   | |   | -4 277 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 83 951 | 8 750 |   | 0 | 92 701 |
| varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   | 14 662 | -1 903 | 12 759 |
| mat varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 83 951 | 8 750 | 14 662 | -1 903 | 105 461 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 57 446 | 6 495 | 4 400 |   | 68 340 |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   | 11 203 | -14 859 | -3 656 |
| mat velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 57 446 | 6 495 | 15 603 | -14 859 | 64 684 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat - velat | 26 505 | 2 256 | -940 | 12 956 | 40 777 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 4 383 | 8 090 | 0 | 0 | 12 473 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -3 562 | -17 | 0 | 0 | -3 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | Kaapeli-li | Palonkestä | Pientalo-te | Elim. ja | Konserni |
| | iketoimint | vä kuitu | ollisuus ja | täsmäy-t | yhteensä |
| | a | | muut | ykset | |
| | | | liike-toimi | | |
| | | | nnot | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa |   |   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 52 707 | 0 | 61 | -61 | 52 707 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | -1 745 | 0 |   |   | -1 745 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   | -1 006 | 0 | -1 006 |
| mat erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -1 745 | 0 | -1 006 |   | -2 751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet | -202 |   |   |   | -202 |
| osakkuusyrity | | | | | |
| sten | | | | | |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   |   | 489 | 489 |
| mat erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | |   | |   | -2 464 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 79 385 | 0 |   | 0 | 79 385 |
| varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   | 15 462 | -734 | 14 728 |
| mat varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 79 385 | 0 | 15 462 | -734 | 94 113 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 52 690 | 0 |   |   | 52 690 |
| velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |   |   | 12 166 | -17 322 | -5 156 |
| mat velat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | 52 690 | 0 | 12 166 | -17 322 | 47 534 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat - velat | 26 695 | 0 | 3 296 | 16 588 | 46 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 2 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -3 499 | 0 | 0 | 0 | -3 499 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kaapelitoimialan liikevaihto | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
| tuoteryhmittäin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LV energy | 20,6 | 20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power cable | 39,1 | 32,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 59,7 | 52,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaapelitoimialan liikevaihto | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
| myyntialueittain | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU-maat | 46,9 | 47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EU:n ulkopuoliset maat | 12,8 | 5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 59,7 | 52,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


Kaapelitoimialan kolme suurinta asiakaskonsernia ovat Onninen, Rexel ja Sonepar,
joista kunkin osuus liikevaihdosta on yli 10 %.

HANKITUT OSAKKUUSYRITYKSET

Neo Industrial investoi 2010 huhtikuussa 30 % osuuteen Finndomo Oy:stä. Alla on
esitettynä kauppahinnan allokointilaskelma.

--------------------------------------------------------------------------------
| | Osuus hankitun | Käyvän arvon ja | Kirjatut |
--------------------------------------------------------------------------------
| | osakkuusyhtiön | uudelleenluokittelu | käyvät arvot |
| | | n | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | kirjanpitoarvois | muutokset | yhteensä |
| | ta | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu | | | |
| nettovarallisuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | 104 | 4 787 | 4 891 |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 8 032 | 1 099 | 9 131 |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 8 336 | 0 | 8 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 732 | 3 878 | 4 610 |
| verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 3 986 | 0 | 3 986 |
| saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja | 803 | 0 | 803 |
| pankkisaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 19 | 1 416 | 1 435 |
| varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | -10 | 0 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | -12 397 | 0 | -12 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | -18 204 | 0 | -18 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | -209 | -1 905 | -2 114 |
| verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön | | | 469 |
| nettovarallisuudesta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | | | 5 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno | | | 6 000 |
--------------------------------------------------------------------------------


AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 32 978 | 34 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 11 878 | 3 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | - 59 | -1 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | - 3 089 | -4 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 273 | 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 41 981 | 32 978 |
--------------------------------------------------------------------------------


ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat | 5 870 | 6 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 15 000 | 15 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi annettu arvopapereita tai takauksia |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat | 10 700 | 10 767 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat muille | 5 400 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo | 25 787 | 25 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset | 16 100 | 10 767 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vakuudet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset ja maksusitoumukset | 1 238 | 1 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuustalletukset | 3 000 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Factoring-luoton vakuutena on ao. myyntisaamiset, joita 30.9.2010 oli 8,6
miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa 31.12.2009). Factoring-luotto 30.9.2010 oli
7,1 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 31.12.2009).

INVESTOINTISITOUMUKSET

Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 30.9.2010 olivat
3,1 miljoonaa euroa (31.12.2009 0,4 miljoonaa euroa).

JOHDANNAISSOPIMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | Posit | Negatii | Käyvät | Käyvä | Nimell | Nimell | |
| | ii | viset | netto | t | is | is | |
| | viset | käyvät | arvot | netto | arvot | arvot | |
| | käyvä | arvot | 30.9. | arvot | 30.9. | 31.12. | |
| | t | | 2010 | 31.12 | 2010 | 2009 | |
| | arvot | | | . | | | |
| | | | | 2009 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaise |   |   |   |   |   |   | |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokatto-optio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdanna | | | | | | | |
| iset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini | 0 | -48 | -48 | -32 | 1 545 | 1 500 | |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottojohdannais | | | | | | | |
| et | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottoriskin | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 10 000 | |
| vaihtosopimukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raaka-aineoptiot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metallijohdannai | 1 022 | -5 | 1 017 | 1 147 | 4 479 | 3 406 | |
| set | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset | 1 022 | -53 | | | | | |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennetään pitkäaikaiset johdannaiset | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metallijohd | 97 | 0 |   |   |   |   | |
| annaiset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikain | 925 | -53 |   |   |   |   | |
| en osuus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Johdannaiset on arvostettu hierarkiatason 2 -mukaisen kolmannen osapuolen
markkina-arvoraportteja käyttäen. Korkokatto-optiot päättyivät kesäkuussa 2010.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit | 10 | 26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot | -764 | -764 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ostot | -1 098 | -899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot | 14 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot | 122 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset | 2 000 | 1 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset kauden | 1 481 | 1 008 |
| lopussa | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingit (aktivoitu taseeseen) | -10 983 | -8 675 |
| tiloihin | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat kauden lopussa | -72 | -23 |
--------------------------------------------------------------------------------

Aiemmin lähipiiriksi luettiin liiketoimet Reka-konsernin kanssa. Nyt lähipiirin
käsitettä on laajennettu. Vertailutiedot on päivitetty vastaavasti.

Lainasaamiset koostuvat lyhytaikaisista lainasopimuksista, jotka on tehty vuonna
2009 liiketaloudellisin perustein vertailtaessa erilaisia määräaikaistalletuksia
parempituottoisempia kassavarojen sijoitusvaihtoehtoja. Lainoilla on vakuus.

MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT

--------------------------------------------------------------------------------
|   | Kirjanpitoarvo | Kirjanpitoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 euroa | 30.9.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteeraamattomat arvopaperit |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oulu ICT Oy | 2 813 | 2 813 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finda Oy | 0 | 920 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 2 813 | 3 733 |
| yhteensä | | |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %:
(Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut/
[Taseen loppusumma - pakolliset varaukset ja korottomat velat] (keskimäärin))x
100

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma + vähemmistöosuus laskennallisella verovelalla vähennettynä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Tulos/osake (EPS), euroa:
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma-vähemmistöosuus laskennallisella verovelalla vähennettynä/
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa


Helsinki 4.11.2010
Neo Industrial Oyj
Hallitus


psta Sari Tulander
talousjohtaja

LISÄTIETOJA:
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 191
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta
koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”,
”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä
koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset,
kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty,
tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä,
edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2)
alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne,
konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset.

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna.
Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla


Source: Millistream