Neste Oil

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 10:23 EEST

 - Jalostusmarginaalit ja liikevoitto paranivat kolmannella neljänneksellä

Kolmas neljännes lyhyesti:
* Vertailukelpoinen liikevoitto oli 57 miljoonaa euroa (Q3/2009: 42 milj.)
* IFRS:n mukainen liikevoitto oli 143 miljoonaa euroa (Q3/2009: 113 milj.)
* Kokonaisjalostusmarginaali oli 7,48 USD/bbl (Q3/2009: 5,97 USD/bbl)
* Operatiivinen rahavirta oli 5 miljoonaa euroa (Q3/2009:162 milj.)
* Investoinnit olivat 190 miljoonaa euroa (Q3/2009: 216 milj.)
* Singaporen uusiutuvan dieselin laitoksen käyttöönotto on edistynyt hyvin, ja
tuotanto käynnistyy aikataulun mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Kuten ennustimme heinäkuussa, Öljytuotteet teki varsin hyvän tuloksen
kolmannella neljänneksellä. Keskittymisemme dieseliin tuo meille etua, sillä
dieselmarginaalit olivat heinä-syyskuussa paremmat kuin viime vuoden vastaavalla
ajanjaksolla. Positiivista tuloskehitystä tukivat myös jalostamoiden hyvä
toiminta ja perusöljyliiketoiminnan vahva suoritus verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon vuonna 2009. Olen myös tyytyväinen Öljyn vähittäismyynnin
parantuneeseen kannattavuuteen, joka osoittaa, että olemme onnistuneet
pyrkimyksissämme parantaa kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden
parantamiseen liittyvät ohjelmat on viety läpi koko yhtiössä, ja tuloksien
odotetaan olevan linjassa viimevuotisen arviomme kanssa.

Ensimmäinen suuri uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksemme Singaporessa
käynnistyy lähitulevaisuudessa, mikä on yhtiölle merkittävä strateginen
virstanpylväs. Aiomme nostaa laitoksen käyttöastetta vaiheittain."

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5132

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 29.10.2010 kello 11.30
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi
seurata suorana myös yhtiöninternetsivujen kautta.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään niin
ikään tänään 29.10.2010 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla
numeroon +44 (0)20 3140 8286 (osallistumiskoodi: 2472238). Puhelinkonferenssia
voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on
kuunneltavissa 5.11.2010 asti numerossa +44 (0)20 7111 1244 (koodi: 2472238#).


NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI-SYYSKUU 2010
Neljännestulokset tilintarkastamattomia, vuositulokset tilintarkastettuja
Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon, ellei
toisin ole mainittu.


AVAINLUVUT

Milj. euroa, ellei muuta mainittu
  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 3 065 2 500 2 576 8 366 7 145 9 636

Liikevoitto ennen poistoja 207 171 -1 361 495 569

Poistot ja arvonalentumiset 64 58 62 184 169 234

Liikevoitto 143 113 -63 177 326 335

Vertailukelpoinen 57 42 5 150 145 116
liikevoitto*

Tulos ennen veroja 136 102 -70 154 292 296

Osakekohtainen tulos, euroa 0,42 0,29 -0,20 0,48 0,87 0,86

Investoinnit 190 216 374 754 600 863

Liiketoiminnan rahavirta 5 162 243 622 402 177  30.9. 30.9. 31.12.
2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 333 2 231 2 222

Korolliset nettovelat 2 117 1 414 1 918

Sijoitettu pääoma 4 505 3 714 4 257

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % 5,7 12,6 9,0

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen 2,6 5,1 2,5
(ROACE)**, %

Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 13,6 10,2

Oma pääoma/osake, euroa 9,07 8,68 8,64

Rahavirta/osake, euroa 2,43 1,57 0,69

Omavaraisuusaste, % 37,6 41,8 39,1

Velan osuus kokonaispääomasta, % 47,6 38,8 46,3

Velkaantumisaste (gearing), % 90,7 63,4 86,3


* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot,
omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien
positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Trading-
varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-
tappioihin.
** Kumulatiivinen 12 kk

Konsernin kolmannen neljänneksen tulos

Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 065 miljoonaa euroa (2 500
milj.). Jalostusmarginaali parani verrattuna vuoden 2009 vastaavaan
neljännekseen, minkä ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto nousi 57 miljoonaan
euroon (42 milj.). Lisäksi Öljytuotteet- ja Öljyn vähittäismyynti
-liiketoiminnat onnistuivat parantamaan vertailukelpoista liikevoittoaan
suhteessa vuoteen 2009. Uusiutuvien polttoaineiden ja Muut-segmentin tulokset
olivat sen sijaan heikommat.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 45
miljoonaa euroa (15 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -12 miljoonaa euroa (-6
milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (16 milj.), josta osakkuus-
ja yhteisyritysten tulos oli 4 miljoonaa euroa (19 milj.). Tulokseen vaikuttivat
negatiivisesti pääasiassa Nynas AB:n aikaisempaa pienemmät myyntimäärät.

Konsernin kolmannen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 143 miljoonaa
euroa (113 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti varastovoitot, jotka
olivat 86 miljoonaa euroa (62 milj.). Tulos ennen veroja oli 136 miljoonaa euroa
(102 milj.), kauden voitto 110 miljoonaa euroa (74 milj.) ja osakekohtainen
tulos 0,42 euroa (0,29).


Konsernin tammi-syyskuun 2010 tulos

Neste Oilin tammi-syyskuun 2010 liikevaihto oli 8 366 miljoonaa euroa (7 145
milj.). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 150 miljoonaa euroa (145 milj.)
sisältäen helmikuussa saadun 47 miljoonan euron vakuutuskorvauksen ja Porvoon
jalostamon huhti-toukokuun huoltoseisokista aiheutuneen 65 miljoonan euron
negatiivisen vaikutuksen.

Öljytuotteiden tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 100 miljoonaa
euroa (116 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -52 miljoonaa euroa (-19 milj.),
Öljyn vähittäismyynnin 42 miljoonaa euroa (45 milj.) ja Muut-segmentin 61
miljoonaa euroa (3 milj.). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 16
miljoonaa euroa (21 milj.).

IFRS:n mukainen tammi-syyskuun liikevoitto oli 177 miljoonaa euroa (326 milj.).
Tulokseen vaikutti negatiivisesti Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirto
vakuutusyhtiöille. Varastovoitot olivat 60 miljoonaa euroa verrattuna vuoden
2009 vastaavan ajanjakson 203 miljoonaan euroon. Voitto ennen veroja oli 154
miljoonaa euroa (292 milj.), katsauskauden tulos 124 miljoonaa euroa (224 milj.)
ja osakekohtainen tulos 0,48 euroa (0,87).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen
sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena
tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta.
Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 2,6 %
(tilikaudella 2009: 2,5 %).


  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
--------------------------------------------------------------------------------
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 57 42 5 150 145 116

- varastovoitot/-tappiot 86 62 -42 60 203 261

 - avoimien öljyjohdannaispositioiden
käypien arvojen muutokset -2 8 27 18 -23 -43

- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 2 1 -53 -51 1 1

LIIKEVOITTO 143 113 -63 177 326 335


Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli vahva 622 miljoonaa
euroa (402 milj.). Tämä oli seurausta käyttöpääoman vapautumisesta ja 85
miljoonan euron positiivisesta rahavirtavaikutuksesta, joka syntyi Neste Oilin
Eläkesäätiön eläkevastuiden siirrosta vakuutusyhtiöille.

Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 754 miljoonaa euroa (600 milj.), josta 110
miljoonaa euroa liittyi Porvoon jalostamon huoltoseisokkiin. Öljytuotteiden
osuus investoinneista oli 235 miljoonaa euroa (139 milj.), Uusiutuvien
polttoaineiden 435 miljoonaa euroa (431 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23
miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin investoinnit olivat 61 miljoonaa
euroa (11 milj.), josta 51 miljoonaa liittyi yhtiön pääkonttorirakennuksen
ostoon (ei rahavirtavaikutusta). Kauppa oli osa Neste Oilin Eläkesäätiön
eläkevastuiden siirtoa vakuutusyhtiöille.

Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 177 miljoonaa euroa
verrattuna vuoden 2009 lopun 1 918 miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut tammi-
syyskuussa olivat 23 miljoonaa euroa (34 milj.). Luottojen keskikorko syyskuun
lopussa oli 2,8 %, ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,6 vuotta.

Omavaraisuusaste oli 37,6 % (31.12.2009: 39,1 %), velan osuus kokonaispääomasta
47,6 % (31.12.2009: 46,3 %) ja velkaantumisaste 90,7 % (31.12.2009: 86,3 %).

Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat
luottolimiittisopimukset olivat syyskuun lopussa 1 400 miljoonaa euroa
(31.12.2009: 1 407 milj.). Kesäkuun lopussa yhtiö laski liikkeelle 300 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainan, jonka viiden vuoden kiinteä korko on 4,875 %.
Lainaan liittyvät varat saatiin käyttöön heinäkuun alussa. Neste Oilin
lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12
kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on
käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta
on Yhdysvaltain dollari.

Strategian toteuttaminen

Neste Oil jatkoi puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista
vuoden 2010 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Yhtiön investointihankkeet
liittyvät uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja
korkealaatuisten perusöljyjen tuotantoa.

Strategiset hankkeet

Investoinnit uusiutuvan dieselin laitoksiin Singaporessa ja Rotterdamissa ovat
edenneet suunnitelmien mukaan. Molempien laitosten vuosittainen
tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia. Singaporen laitoksen käyttöönotto on
edistynyt ongelmitta, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Myös Rotterdamin hanke on edennyt hyvin, ja
tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon lopulla.
Singaporen laitoksen kustannukset ovat budjetin mukaiset 550 miljoonaa euroa,
kun taas Rotterdamin laitoksen odotetaan alittavan 670 miljoonan euron
alkuperäisen kustannusarvion.

Neste Oililla on 45 %:n osuus yhteisyrityksestä, joka rakentaa 400 000 tonnia
perusöljyjä vuodessa tuottavaa tehdasta Bahrainiin. Hanke on edennyt aikataulun
ja budjetin mukaisesti, ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011
jälkimmäisellä puoliskolla. Neste Oilin osuus investointikustannuksista on 130
miljoonaa euroa.

Markkinakatsaus

Raakaöljyn hinta nousi elokuun alkuun saakka rahoitusmarkkinoiden vahvan
kehityksen ja tuotantohäiriöiden seurauksena. Hinta kuitenkin kääntyi laskuun
johtuen lisääntyneestä tuotannosta, maailmanlaajuisesti täysistä öljyvarastoista
ja maailmantalouden hidastuneesta elpymisestä. Brent Dated -raakaöljyn
barrelihinta liikkui kuluneella neljänneksellä 70 ja 85 Yhdysvaltain dollarin
välillä. Hinnat alkoivat nousta elokuussa, kun kysyntä kasvoi ja Yhdysvaltain
dollari heikkeni. Kolmannen neljänneksen lopussa Brent Dated -raakaöljyn
barrelihinta oli 80 dollaria. Hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä
kasvoi heinäkuussa johtuen pienemmistä tuotantomääristä Pohjanmerellä, jossa
suoritettiin huoltoseisokkeja. Tämän jälkeen hintaero kuitenkin kaventui ja oli
syyskuussa vain marginaalinen.

Jalostusmarginaalit laskivat heinäkuussa erityisesti Luoteis-Euroopassa, jossa
jalostamot kasvattivat tuotantoaan huoltokatkosten jälkeen, eikä lisääntyneille
tuotantomäärille ollut kysyntää. Marginaalit nousivat elokuussa, kun
keskitislemarginaalit paranivat pienempien tuotantomäärien seurauksena.
Marginaalit kuitenkin laskivat jälleen syyskuun lopussa, kun tuotteiden hinnat
eivät kallistuneet samaa tahtia raakaöljyn hinnannousun kanssa.

Bensiinimarginaalit laskivat neljänneksen aikana. Lasku johtui tyypillisestä
kausivaihtelusta, kun ajokausi loppui ja neljänneksen lopussa alkoi siirtyminen
talvilaatuun. Varastotasot olivat historiallisesti suhteellisen korkeat Pohjois-
Amerikassa, kun taas Euroopan varastotasot olivat normaalit.

Keskitislemarginaalit vahvistuivat koko neljänneksen ajan. Neljänneksen alussa
dieselmarkkina hyötyi contango-varastoinnin lisääntymisestä. Syyskuussa
keskitisleiden hintoja nosti talvea varten tehtävä ennakkovarastointi ja
huoltotöistä aiheutuneet pienemmät tuotantomäärät, mikä vahvisti marginaaleja
korkeasta raakaöljyn hinnasta huolimatta.

Vähärikkisten polttoöljyjen marginaalit paranivat heinäkuussa kasvaneen
voimalakäytön tuloksena. Elokuussa marginaalit heikkenivät jälleen lisääntyneen
tuotannon seurauksena.

Eri bioraaka-aineiden välinen hintaero kasvoi jonkin verran, ja hinnat nousivat
kolmannella neljänneksellä. Biopolttoaineisiin liittyvän lainsäädännön
viimeistely on edennyt hieman odotettua hitaammin sekä Euroopassa että
Yhdysvalloissa.

Suomessa öljyn vähittäismyyntimarkkinoilla nähtiin kasvua sekä raskaassa että
kevyessä liikenteessä. Raskas liikenne kasvoi heinä-elokuussa voimakkaasti 6-7 %
ja kevyt liikenne 2-3 %.  Virossa ja Liettuassa markkinat hyötyivät talouden
elpymisestä. Myyntimäärät kasvoivat myös Venäjän luoteisosissa.

Öljykuljetusten rahtitasot olivat vakaat, mutta heikot kolmannella
neljänneksellä.

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)
Lokak. Lokak.
  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009 10  09

Neste Oilin
viitejalostus-
marginaali 3,52 2,20 5,23 4,26 3,62 3,14 5,11 2,50

Neste Oilin
kokonaisjalostus-
marginaali 7,48 5,97 7,35 7,55 7,80 7,35 n.a. n.a.

Urals-Brent-hintaero -0,92 -0,46 -1,80 -1,36 -0,85 -0,81 -1,27 -0,44

NWE Bensiinimarginaali 7,60 10,09 11,11 10,15 9,77 9,26 8,8 8,36

NWE Dieselmarginaali 13,77 9,24 14,79 13,27 11,53 11,18 16,7 11,63

NWE Raskaan polttoöljyn
marginaali -10,35 -5,95 -10,46 -9,24 -7,78 -7,44 11,9 -6,39

Brent dated -raakaöljy 76,86 68,27 78,31 77,14 57,15 61,51 82,73 72,75

USD/EUR-valuuttakurssi 1,29 1,43 1,27 1,32 1,52 1,39 1,39 1,48

USD/EUR-valuuttakurssi,
suojattu 1,39 1,40 1,38 1,37 1,43 1,41 n.a. n.a.

Raakaöljyrahdit,
WS-pistettä (TD7) 99 70 119 113 191 81 102 77
--------------------------------------------------------------------------------

Tuotanto ja myynti

Neste Oilin kokonaistuotanto kolmannella neljänneksellä oli 3,8 miljoonaa tonnia
(3,7 milj.), josta 0,1 miljoonaa tonnia (0,1 milj.) oli uusiutuvista raaka-
aineista valmistettua NExBTL-dieseliä.

Neste Oilin tuotanto laitoksittain (1 000 tonnia)
  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009

Porvoon jalostamo 2 999 2 939 1 499 7 397 8 516 11 520

Naantalin jalostamo 619 651 632 1 822 1 781 2 438

Beringenin polyalfaolefiinilaitos 11 10 8 33 26 35

Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste
Oilin osuus) 54 70 60 162 197 256

NExBTL-laitokset 99 74 50 218 149 219


Kolmannella neljänneksellä Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 90 %
(84 %). Naantalin jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 84 % (91 %), mikä
johtui elokuussa tapahtuneesta pienestä tulipalosta. Venäläisen Russian Export
Blend -raakaöljyn (REB) osuus kokonaissyötöstä kolmannella neljänneksellä oli
67 % (64 %). Jalostamoiden tuotantokustannukset olivat 3,2 dollaria barrelilta
(3,8).

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)  7-9/10 % 7-9/09 % 4-6/10 % 1-9/10 % 1-9/09 % 2009 %

Moottori-
bensiini 1 069 29 1 146 32 747 27 2 896 28 3 380 32 4 218 30

Bensiini-
komponentit 66 2 62 2 74 3 186 2 219 2 270 2

Diesel 1 393 37 1 292 37 1 043 37 3 944 38 3 779 36 5 228 37

Lento-
polttoaine 205 5 136 4 83 3 428 4 422 4 613 4

Perusöljyt 78 2 66 2 76 3 231 2 195 2 257 2

Lämmitysöljy 131 4 99 3 134 5 532 5 453 4 631 4

Raskas
polttoöljy 289 8 308 9 166 6 667 7 1 008 9 1 300 9

Nestekaasu 35 1 27 1 51 2 177 2 169 2 220 2

NExBTL-diesel 102 3 68 2 72 2 211 2 143 1 209 1

Muut tuotteet 370 9 318 8 339 12 979 10 850 8 1 232 9
-------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 3 739 100 3 522 100 2 785 100 10 251 100 10 619 100 14 178 100


Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)


  7-9/10 % 7-9/09 % 4-6/10 % 1-9/10 % 1-9/09 % 2009 %

Suomi 1 962 52 1 831 52 1 628 59 5 607 55 5 546 53 7 580 53

Muut
Pohjoismaat 735 20 580 16 568 20 1 878 18 1 627 15 2 210 16

Muu Eurooppa 625 17 692 20 402 14 1 951 19 1 860 17 2 488 18

Yhdysvallat ja
Kanada 366 10 357 10 178 6 714 7 1 457 14 1 686 12

Muut maat 52 1 62 2 9 1 101 1 130 1 214 1
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 3 739 100 3 522 100 2 785 100 10 251 100 10 619 100 14 178 100SEGMENTTIKATSAUKSET

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin:
Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

Öljytuotteet

    7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto, MEUR 2 491 1 971 2 064 6 827 5 644 7 631

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 45 15 -3 100 116 105

Liikevoitto, MEUR 116 80 -18 163 291 318

Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 7,48 5,97 7,35 7,55 8,65 7,35


Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 45
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavan jakson 15 miljoonaan euroon.
Liikevoiton kasvu johtui vahvemmista jalostusmarginaaleista ja
perusöljyliiketoiminnan paremmasta tuloksesta. Kolmannen neljänneksen
kokonaisjalostusmarginaali oli 7,48 dollaria barrelilta, mikä oli selvästi
parempi kuin viime vuoden vastaavan jakson 5,97 dollarin marginaali.
Kokonaisjalostusmarginaalia vahvistivat erityisesti vuotta aikaisempaa
korkeammat dieselmarginaalit.

Perusöljyjä tukivat kysynnän ja marginaalien vahvistuminen, kun taas
bensiinikomponenttien liiketoiminta pysyi vakaana. Öljyn merikuljetusten
kannattavuus parani hieman, vaikka rahtitasot olivat matalat.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella
neljänneksellä oli 4,9 % (6,0 %).


Uusiutuvat polttoaineet
  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto, MEUR 120 59 60 216 121 182

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -12 -6 -23 -52 -19 -29

Liikevoitto, MEUR 2 -1 -19 -32 -13 -24
---------------------------------------------------------------------------

Uusiutuvien polttoaineiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto
oli -12 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavan jakson -6
miljoonaan euroon. Lasku johtui kustannuksista, jotka liittyvät lisääntyneeseen
toimintaan Singaporen NExBTL-laitoksella, joka on käynnistymässä neljännellä
neljänneksellä. Myös Rotterdamin NExBTL-laitoksella oli toimintaa suunniteltua
enemmän. Kustannukset olivat edellistä neljännestä matalammat, koska joitakin
kustannuksia on lykätty seuraavalle neljännekselle. Uusiutuvien polttoaineiden
marginaalit olivat kolmannella neljänneksellä heikommat kuin vuotta aikaisemmin
johtuen bioraaka-aineiden pienemmistä hintaeroista. Korkealaatuisen uusiutuvan
dieselin hintaero verrattuna perinteiseen biodieseliin säilyi hyvänä.

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella
neljänneksellä oli -5,9 % (-4,7 %).

Öljyn vähittäismyynti

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009

Liikevaihto, MEUR 917 789 884 2 650 2 207 2 998

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 23 19 13 42 45 50

Liikevoitto, MEUR 24 19 14 44 44 50

Kokonaismyynti*, 1 000 m3 1 023 986 973 3 029 2 973 4 002

- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 362 374 341 998 1 073 1 405

- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 365 340 347 1 044 986 1 331

- lämmitysöljy, 1 000 m3 156 156 143 520 514 714

- raskas polttoöljy, 1 000 m3 69 57 70 242 208 287

* sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

Öljyn vähittäismyynnin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
23 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavan jakson 19 miljoonaan
euroon. Tulosta tukivat pääasiassa kasvanut dieselin kysyntä Suomessa ja
Venäjällä sekä Baltian alueen taloustilanteen vahvistuminen.

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella
neljänneksellä oli 18,1 % (18,8 %).

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kolmannen
neljänneksen viimeinen noteeraus oli 11,46 euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan
12,60 euroa ja alimmillaan 10,62 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli syyskuun 2010
lopussa 2,9 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 856 000
osaketta, mikä vastaa 0,3 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma syyskuun lopussa oli 40
miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia
osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta
laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

Suomen valtio omisti syyskuun lopussa 50,1 % (50,1 %) osakkeista, ulkomaiset
instituutiot 16,8 % (17,0 %), suomalaiset instituutiot 19,6 % (18,5 %) ja
suomalaiset kotitaloudet 13,4 % (14,4 %).

Henkilöstö

Neste Oil työllisti tammi-syyskuussa keskimäärin 5 078 (5 336) henkilöä, joista
1 452 (1 311) työskenteli Suomen ulkopuolella. Syyskuun lopussa yhtiössä
työskenteli 4 921 (5 205) henkilöä, joista 1 437 (1 371) Suomen ulkopuolella.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien
taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että
yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Syyskuun lopussa TRIF-
lukema oli 4,3 (2,8). Kuluvan vuoden tavoite on alle 3. LWIF oli syyskuun
lopussa 2,9 (2,0). Kuluvan vuoden tavoite on alle 1.

Turvallisuuslukemat yhtiön uusiutuvan dieselin hankkeissa Singaporessa ja
Rotterdamissa ovat pysyneet hyvinä. Syyskuun lopussa projektin alusta alkaen
laskettu TRIF oli Singaporessa 0,95 ja LWIF 0,22. Projektin puitteissa on
työskennelty yli 11 miljoonaa tuntia ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.
Rotterdamin hankkeen TRIF oli syyskuun lopussa 2,8 ja LWIF 2,5. Rotterdamin
projektissa on työskennelty noin 1,5 miljoonaa tuntia ilman poissaoloon
johtaneita tapaturmia. Näiden projektien turvallisuuslukemat eivät sisälly Neste
Oilin turvallisuuslukuihin.

Neste Oil on keskittynyt viime aikoina ennakoivien turvallisuuskäytäntöjen
laajaan hyödyntämiseen yhtiössä. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa
entisestään yhtiön turvallisuuskulttuuria. Tänä vuonna on toteutettu yhteensä
16 300 (sekä Porvoon seisokin yhteydessä 5 000) turvallisuuteen liittyvää
havainnointikierrosta. Turvallisuussuoritus parani kolmannella neljänneksellä,
jolloin TRIF oli 2,8 ja LWIF 2,5.

Parhaiden turvallisuuskäytäntöjen määrätietoinen toteuttaminen jatkuu koko
yhtiössä loppuvuoden 2010.

Neste Oil on jättänyt EU-komission rekisteröitäväksi uusiutuvan energian
direktiivin (RED) mukaisen vapaaehtoisen todentamismenetelmän (voluntary
scheme). Järjestelmällä todennetaan, että Neste Oilin valmistama uusiutuva
diesel täyttää EU:n vaatimukset.

Neste Oil valittiin syyskuussa jälleen Dow Jones Sustainability World -kestävän
kehityksen indeksiin neljäntenä vuonna peräkkäin. DJSI World -indeksi on
maailman tunnetuin kestävän kehityksen indeksi, ja siihen kuuluu 318 yritystä.
Indeksiin valitaan toimialansa parhaat kestävään kehitykseen sitoutuneet
yritykset. Indeksiin pääsevien yhtiöiden on osoitettava vastuullisuustyössään
jatkuvaa kehitystä. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni
Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class
-tunnustuksen, valittu Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin ja
päässyt neljästi peräkkäin vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle.
Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan
parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Neste Oil ja Stora Enso ilmoittivat 11. lokakuuta, että niiden yhteisyritys NSE
Biofuels Oy käynnistää kaupallisen laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin
Porvoossa ja Imatralla. Yhteisyritys näkee paikkakunnat mahdollisina
vaihtoehtoisina sijaintipaikkakuntina puubiomassasta korkealaatuista uusiutuvaa
dieseliä tuottavalle biojalostamolle, jonka kapasiteetti olisi noin 200 000
tonnia vuodessa.

Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan.
Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä
luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden
toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin
kysyntään.

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa
muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa
merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin.
Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon
sekä rahavirtaan.

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä
uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja
kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin
kasvusuunnitelmiin.

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan
lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen
nopeuteen. Riskeihin kuuluu myös yhtiön uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
NExBTL-dieselin tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien
loppuunsaattamiseen liittyvät ongelmat tai viivästykset tai näistä
investoinneista saatavien hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä
epäonnistuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien
polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja
käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset
jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman
raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen
valuuttakurssi.

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön
vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Näkymät

Öljymarkkinoilla ei ole tapahtunut suuria muutoksia sitten heinäkuun, jolloin
yhtiö julkaisi edellisen kerran näkymänsä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on
nostanut arvioitaan vuosien 2010 ja 2011 maailmanlaajuisesta öljyn kysynnästä,
mutta korkeiden varastotasojen vuoksi tämän ei odoteta johtavan äkilliseen tai
merkittävään jalostusmarginaalien vahvistumiseen.

Neste Oil odottaa hyötyvänsä loppuvuonna 2010 hieman vahvemmasta
dieselmarkkinasta, mihin vaikuttavat öljynjalostajien lukuisat seisokit ja muut
väliaikaiset tuotannon keskeytykset neljännen neljänneksen alkupuolella sekä
kasvanut dieselin kysyntä. Bensiinimarginaalien suhteen näkymät ovat pehmeämmät,
mikä johtuu pääosin kausivaihtelusta. Raakaöljyjen hintaerojen suhteen Neste Oil
odottaa Urals-raakaöljyn olevan loppuvuonna 1,0 dollaria barrelilta Brentiä
halvempaa. Tässä toimintaympäristössä Neste Oilin viitejalostusmarginaalin
odotetaan nousevan neljännellä neljänneksellä hieman kolmannen neljänneksen
tasolta.

Neste Oilin Singaporen uusiutuvaa dieseliä valmistavan laitoksen odotetaan
käynnistyvän neljännellä neljänneksellä. Laitoksen käyttöasteen nostaminen
tapahtuu vaiheittain, ja logistisista syistä tuotteiden toimitus asiakkaille
tapahtuu viiveellä. Kun tähän lisätään laitoksen täydet kustannukset ja poistot,
on Uusiutuvien polttoaineiden tulos edelleen tappiollinen vuoden 2010
viimeisellä neljänneksellä. EU:n jäsenmaiden tulisi viedä EU:n Uusiutuvan
energian direktiivi (RED) kansalliseen lainsäädäntöön 5. joulukuuta mennessä.
Direktiivin täytäntöönpano jäsenmaissa on parhaillaan käynnissä.

Öljyn vähittäismyynnissä hintakilpailun odotetaan tiukkenevan niin Suomessa kuin
muillakin markkinoilla vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Konsernin vuoden 2010 kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan vuoden 2009
tasolla.

Yhtiön vuoden 2010 rahavirtavaikutteisten investointien arvioidaan olevan noin
920 miljoonaa euroa (870 milj.), josta strategisten investointien osuus on 580
miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa (160 milj.) ja
tuottavuusinvestointien osuus 30 miljoonaa euroa (40 milj.).
Espoo, 28. lokakuuta 2010

Neste Oil Oyj
Hallitus


Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän
tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan
taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen
kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset,
likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai
sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla
merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on
esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi
tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan",
"odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan",
"potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista.
Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista,
joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat
olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa
lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa
tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon
nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän
katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai
kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.NESTE OIL -KONSERNI

TAMMI-SYYSKUU 2010

Tilintarkastamaton

KONSERNIN
TULOSLASKELMA

milj. euroa

  Liite

Viim.
    7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kkLiikevaihto 3 3 065 2 500 8 366 7 145 9 636 10 857

Liiketoiminnan muut
tuotot   7 9 71 23 29 77

Osuus
osakkuusyritysten

ja yhteisyritysten
tuloksesta 3 4 19 16 21 20 15

Materiaalit ja
palvelut   -2 677 -2 164 -7 411 -5 987 -8 167 -9 591

Henkilöstökulut   -69 -59 -295 -221 -301 -375

Poistot ja
arvonalentumiset 3 -64 -58 -184 -169 -234 -249

Liiketoiminnan muut
kulut   -123 -134 -386 -486 -648 -548

Liikevoitto   143 113 177 326 335 186Rahoitustuotot ja
-kulut

Rahoitustuotot   4 2 8 6 10 12

Rahoituskulut   -11 -11 -33 -36 -44 -41

Kurssierot ja käypien
arvojen muutokset   0 -2 2 -4 -5 1

Rahoitustuotot ja
-kulut yhteensä   -7 -11 -23 -34 -39 -28Voitto ennen veroja   136 102 154 292 296 158

Tuloverot   -26 -28 -30 -68 -71 -33

Kauden voitto   110 74 124 224 225 125Kauden voiton
jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajille   109 74 122 222 221 121

Määräysvallattomille
omistajille   1 0 2 2 4 4

    110 74 124 224 225 125Tulos / osake
laskettuna emoyhtiön

osakkeenomistajille
kuuluvan voiton
perusteella

laimentamaton ja
laimennettu (euroa /
osake)   0,42 0,29 0,48 0,87 0,86 0,47

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA

milj. euroa

    7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 Viim.

    2010 2009 2010 2009 2009 12kk

Kauden voitto   110 74 124 224 225 125

Muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen:

Muuntoerot   -12 9 32 6 9 35

Rahavirran suojaukset

kirjattu omaan
pääomaan   50 9 6 5 3 4

siirretty
tuloslaskelmaan   12 -4 20 26 15 9

Nettosijoitusten
suojaukset   -1 0 -3 0 0 -3

Suojausrahastot
osakkuus- ja
yhteisyrityksissä   0 0 1 -2 -2 1

Kauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen 49 14 56 35 25 46Kauden laaja tulos
yhteensä   159 88 180 259 250 171Kauden laajan
tuloksen
jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajille   158 85 178 254 246 170

Määräysvallattomille
omistajille   1 0 2 2 4 4

    159 85 180 256 250 174

KONSERNIN TASE

          30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa     Liite   2010 2009 2009VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat
hyödykkeet     5   46 49 48

Aineelliset
hyödykkeet     5   3 764 3 069 3 235

Osuudet osakkuusyrityksissä
ja yhteisyrityksissä       296 202 216

Pitkäaikaiset
saamiset         7 3 3

Eläkesaamiset         0 111 111

Laskennalliset
verosaamiset         18 12 11

Johdannaissopimukset     6   32 10 3

Myytävissä olevat
rahoitusvarat         3 2 1

Pitkäaikaiset varat
yhteensä         4 166 3 458 3 628Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus         1 125 932 1 148

Myyntisaamiset ja
muut saamiset         796 769 757

Johdannaissopimukset     6   82 115 50

Rahat ja
pankkisaamiset         55 69 117

Lyhytaikaiset varat
yhteensä         2 058 1 885 2 072Varat yhteensä         6 224 5 343 5 700OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva

oma pääoma

Osakepääoma         40 40 40

Muu oma pääoma     2   2 281 2 181 2 170

Yhteensä         2 321 2 221 2 210

Määräysvallattomien
omistajien osuus         12 10 12

Oma pääoma yhteensä         2 333 2 231 2 222VELAT

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat         1 869 1 213 1 590

Laskennalliset
verovelat         346 325 328

Varaukset         17 26 22

Eläkevelvoitteet         37 10 10

Johdannaissopimukset     6   19 27 15

Muut pitkäaikaiset
velat         1 0 0

Pitkäaikaiset velat
yhteensä         2 289 1 601 1 965Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat         303 270 445

Verovelat         19 14 5

Johdannaissopimukset     6   38 84 83

Ostovelat ja muut
velat         1 242 1 143 980

Lyhytaikaiset velat
yhteensä         1 602 1 511 1 513Velat yhteensä         3 891 3 112 3 478Oma pääoma ja velat
yhteensä         6 224 5 343 5 700LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTAEmoyhtiön omistajille
    kuuluva

  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma

  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma

  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-

      tot   voitto omistajat sä

milj. euroa

Oma pääoma 1.1.2009 40 10 -7 -54 2 182 8 2 179

Maksettu osinko         -205   -205

Osakeperusteinen
palkitseminen     -2       -2

Siirto kertyneistä
voittovaroista   1     -1   0

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos           0 0

Kauden laaja tulos
yhteensä     29 6 222 2 259

Oma pääoma 30.9.2009 40 11 20 -48 2 198 10 2 231

  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma

  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma

  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-

      tot   voitto omistajat sä

milj. euroa

Oma pääoma 1.1.2010 40 11 9 -45 2 195 12 2 222

Maksettu osinko         -64 -2 -66

Osakeperusteinen
palkitseminen         -3   -3

Siirto kertyneistä
voittovaroista   1 -5   4   0

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos           0 0

Kauden laaja tulos
yhteensä   1 27 28 122 2 180

Oma pääoma 30.9.2010 40 13 31 -17 2 254 12 2 333LYHENNETTY KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA

      7-9 7-9 1-9 1-9 1-12

milj. euroa     2010 2009 2010 2009 2009

Liiketoiminnan
rahavirta

Voitto ennen veroja     136 102 154 292 296

Oikaisut, yhteensä     73 26 306 187 268

Käyttöpääoman muutos     -104 27 233 -105 -450

Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä     105 155 693 374 114

Rahoituskulut, netto     -95 0 -62 -9 20

Maksetut verot     -5 7 -9 37 43

Liiketoiminnan
rahavirta     5 162 622 402 177

Investoinnit
aineettomiin ja
aineellisiin

hyödykkeisiin     -177 -184 -699 -568 -816

Tytäryritysten
hankinta     0 - -8 - -

Osakkuus- ja
yhteisyritysten
hankinta     -13 -32 -44 -32 -47

Muiden osakkeiden
hankinta     0 - -3 - 0

Tytäryritysten myynti     - 0 6 0 -

Aineettomien ja
aineellisten
hyödykkeiden myynnit   2 1 3 6 7

Muiden sijoitusten
muutos     -5 48 17 -13 -29

Rahavirta ennen
rahoitusta     -188 -5 -106 -205 -708

Lainojen nettomuutos
ja muut rahoituserät     187 -33 109 424 975

Osingonjako yhtiön
osakkeenomistajille     - 0 -64 -205 -205

Osingonjako
määräysvallattomille
omistajille     - - -2 - -

Rahavarojen muutos,     -1 -38 -63 14 62

lisäys (+) / vähennys
(-)TUNNUSLUVUT       30.9. 30.9. 31.12.

        2010 2009 2009 Viim. 12 kk

Sijoitettu pääoma,
milj. euroa       4 505 3 714 4 257 4 505

Korollinen
nettovelka, milj.
euroa       2 117 1 414 1 918 -

Investoinnit
aineettomiin ja
aineellisiin
hyödykkeisiin

sekä osakkeisiin,
milj. euroa       754 600 863 1 017

Sijoitetun pääoman
keskimääräinen tuotto
verojen jälkeen, ROACE %   - - 2,5 2,6

Sijoitetun pääoman
tuotto ennen veroja,
ROCE %     5,7 12,6 9,0 4,8

Oman pääoman tuotto,%       7,2 13,6 10,2 5,4

Oma pääoma/osake,
euroa       9,07 8,68 8,64 -

Rahavirta/osake,
euroa       2,43 1,57 0,69 1,55

Omavaraisuusaste, %       37,6 41,8 39,1 -

Velan osuus
kokonaispääomasta, %       47,6 38,8 46,3 -

Velkaantumisaste
(gearing), %       90,7 63,4 86,3 -

Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin       255 913 686 255 903 686 255 903 960 255 911 439

Osakkeiden lukumäärä
kauden

lopussa       255 913 686 255 903 686 255 913 686 255 913 686

Henkilöstö
keskimäärin       5 078 5 336 5 286 -

KONSERNIN
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN
LIITETIEDOT

1.
LAADINTAPERIAATTEETKonsernin osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34)
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset
konsernin vuositilinpäätöksen 2009 periaatteiden kanssa lukuunottamatta
seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista
aiheutuneita muutoksia.- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Neste Oil soveltaa
uudistettua standardia 1.1.2010 jälkeen tapahtuneisiin hankintoihin.

- IAS 27 (uudistettu),
Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös

- IAS 39 (muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät

- IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut -
käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet
konsernissa

- IFRIC 17 Muiden kuin
käteisvarojen jakaminen
omistajille

- Vuosittaiset
parannukset IFRS-
standardeihin 2009.Yllä mainituilla muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Neste
Oilin raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.2. OMAT OSAKKEETTilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan
kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana
hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000
Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettaviin
palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa
tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 2013. Suojaustransaktion
juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS
2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä
tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin
Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman
pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen
mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä
summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää.
Omien osakkeiden lukumäärä 30.9.2010 oli 490 000 kappaletta.3. SEGMENTTIKOHTAISIA
TIETOJANeste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat
Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-
segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista,
Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä.
Q2/2010 alkaen myös NSE Biofuels Oy:n tulos on raportoitu Muut-segmentissä, myös
vertailukausien luvut on päivitetty.LIIKEVAIHTO

Viim.
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kk

Öljytuotteet   2 491 1 971 6 827 5 644 7 631 8 814

Uusiutuvat
polttoaineet   120 59 216 121 182 277

Öljyn vähittäismyynti   917 789 2 650 2 207 2 998 3 441

Muut   38 37 132 120 164 176

Eliminoinnit   -501 -356 -1 459 -947 -1 339 -1 851

Yhteensä   3 065 2 500 8 366 7 145 9 636 10 857LIIKEVOITTO

Viim.
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kk

Öljytuotteet   116 80 163 291 318 190

Uusiutuvat
polttoaineet   2 -1 -32 -13 -24 -43

Öljyn vähittäismyynti   24 19 44 44 50 50

Muut   2 17 3 4 -7 -8

Eliminoinnit   -1 -2 -1 0 -2 -3

Yhteensä   143 113 177 326 335 186VERTAILUKELPOINEN
LIIKEVOITTO

Viim.
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kk

Öljytuotteet   45 15 100 116 105 89

Uusiutuvat
polttoaineet   -12 -6 -52 -19 -29 -62

Öljyn vähittäismyynti   23 19 42 45 50 47

Muut   2 16 61 3 -8 50

Eliminoinnit   -1 -2 -1 0 -2 -3

Yhteensä   57 42 150 145 116 121POISTOT JA
ARVONALENTUMISET

Viim.
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kk

Öljytuotteet   48 43 137 130 178 185

Uusiutuvat
polttoaineet   5 4 15 8 14 21

Öljyn vähittäismyynti   8 8 24 23 31 32

Muut   3 3 8 8 11 11

Yhteensä   64 58 184 169 234 249INVESTOINNIT AINEETTOMIIN
JA AINEELLISIIN

HYÖDYKKEISIIN SEKÄ
OSAKKEISIIN

Viim.
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 12 kk

Öljytuotteet   23 45 235 139 198 294

Uusiutuvat
polttoaineet   157 158 435 431 619 623

Öljyn vähittäismyynti   8 9 23 19 29 33

Muut   2 4 61 11 17 67

Yhteensä   190 216 754 600 863 1 017KOKONAISVARAT         30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Öljytuotteet         3 699 3 597 3 750

Uusiutuvat
polttoaineet         1 575 869 1 065

Öljyn vähittäismyynti         572 544 545

Muut         380 301 296

Kohdistamattomat
varat         220 207 234

Eliminoinnit         -222 -175 -190

Yhteensä         6 224 5 343 5 700
SIDOTTU PÄÄOMA         30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Öljytuotteet         2610 2573 2943

Uusiutuvat polttoaineet         1468 752 925

Öljyn vähittäismyynti         316 308 305

Muut         299 249 249

Eliminoinnit         -2 4 1

Yhteensä         4691 3886 4423SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO,
%       30.9. 30.9. 31.12.

        2010 2009 2009 Viim. 12 kk

Öljytuotteet       8,0 15,1 12,0 7,0

Uusiutuvat polttoaineet       -3,6 -3,2 -3,9 -3,9

Öljyn vähittäismyynti       19,0 18,4 15,8 16,2VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN
TUOTTO, %     30.9. 30.9. 31.12.

        2010 2009 2009 Viim. 12 kk

Öljytuotteet       4,9 6,0 4,0 3,3

Uusiutuvat polttoaineet       -5,9 -4,7 -4,7 -5,7

Öljyn vähittäismyynti       18,1 18,8 15,8 15,2SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA
NELJÄNNEKSITTÄINLIIKEVAIHTO
NELJÄNNEKSITTÄIN

  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009

Öljytuotteet 2491 2064 2272 1987 1971 2091 1582

Uusiutuvat polttoaineet 120 60 36 61 59 38 24

Öljyn vähittäismyynti 917 884 849 791 789 727 691

Muut 38 45 49 44 37 41 42

Eliminoinnit -501 -477 -481 -392 -356 -305 -286

Yhteensä 3065 2576 2725 2491 2500 2592 2053LIIKEVOITTO
NELJÄNNEKSITTÄIN

  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009

Öljytuotteet 116 -18 65 27 80 105 106

Uusiutuvat polttoaineet 2 -19 -15 -11 -1 -2 -10

Öljyn vähittäismyynti 24 14 6 6 19 13 12

Muut 2 -42 43 -11 17 -2 -11

Eliminoinnit -1 2 -2 -2 -2 4 -2

Yhteensä 143 -63 97 9 113 118 95VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO
NELJÄNNEKSITTÄIN

  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009

Öljytuotteet 45 -3 58 -11 15 37 64

Uusiutuvat polttoaineet -12 -23 -17 -10 -6 -6 -7

Öljyn vähittäismyynti 23 13 6 5 19 14 12

Muut 2 16 43 -11 16 -2 -11

Eliminoinnit -1 2 -2 -2 -2 4 -2

Yhteensä 57 5 88 -29 42 47 56

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
NELJÄNNEKSITTÄIN

  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009

Öljytuotteet 48 47 42 48 43 43 44

Uusiutuvat polttoaineet 5 5 5 6 4 2 2

Öljyn vähittäismyynti 8 8 8 8 8 8 7

Muut 3 2 3 3 3 3 2

Yhteensä 64 62 58 65 58 56 55INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA
AINEELLISIIN

HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN
NELJÄNNEKSITTÄIN

  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009

Öljytuotteet 23 158 54 59 45 51 43

Uusiutuvat polttoaineet 157 149 129 188 158 150 123

Öljyn vähittäismyynti 8 13 2 10 9 6 4

Muut 2 54 5 6 4 3 4

Yhteensä 190 374 190 263 216 210 174

4. YRITYSHANKINNATNeste Oil -konserniin kuuluva UAB Neste Lietuva hankki 100 % liettualaisesta UAB
Alexela Oilista, nykyiseltä nimeltään UAB Automatines Degalines, joka omistaa
22 miehittämätöntä polttoaineasemaa Liettuassa. Yrityskauppa saatiin päätökseen
28.5.2010. Uudet polttoaineasemat täydentävät Neste Oilin nykyistä 37 aseman
verkostoa Liettuassa ja vahvistavat yhtiön asemaa maan polttoainemarkkinoilla.Neste Oilin konsernituloslaskelmaan 1.1. - 30.9.2010 sisältyvä Alexela Oilin
tulos on merkitykseltään vähäinen. Johto arvioi, että Alexelan vaikutus Neste
Oil -konsernin liikevaihtoon tai kauden voittoon tuloslaskelmassa 1.1. -
30.9.2010 olisi ollut vähäinen, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2010.UAB Alexela Oilin varat ja
velat

            Käypä Kirjanpito-

milj. euroa           arvo arvo

Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet           7 5

Lyhytaikaiset varat           3 3

Rahat ja pankkisaamiset           0 0

Varat yhteensä           10 8Ostovelat ja muut velat           2 1

Velat yhteensä           2 1

Hankittu nettovarallisuus           8 7Hankintahinta             8

Liikearvo             0Rahana maksettu kauppahinta             8

UAB Alexela Oilin rahavarat             0

Rahavirtavaikutus             8

5. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN
HYÖDYKKEIDEN

MUUTOS JA SITOUMUKSETAINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN
MUUTOS     30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa         3 283 2 726 2 726

Poistot ja arvonalentumiset         -184 -169 -234

Investoinnit aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin       699 568 820

Vähennykset         -1 -5 -21

Hankitut tytäryritykset         6 -2 0

Muuntoerot         7 0 -8

Kirjanpitoarvo kauden
lopussa         3 810 3 118 3 283SITOUMUKSET         30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden
ostamiseen       184 591 431

Yhteensä         184 591 431Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 78 miljoonaa euroa
energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia,
jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina.

6. JOHDANNAISSOPIMUKSET

    30.9.2010   30.9.2009   31.12.2009

Korko- ja
valuuttajohdannaiset

sekä osaketermiinit

Käypä Käypä Käypä
    Nimellis- arvo, Nimellis- arvo, Nimellis- arvo,

milj. euroa   arvo netto arvo netto arvo netto

Koronvaihtosopimukset   723 8 723 -17 723 -13

Valuuttatermiinit   1 612 50 1 345 44 1 759 -7

Valuuttaoptiot

Ostetut   63 -1 59 2 115 -1

Asetetut   55 1 51 2 114 2

Osaketermiinit   0 0 9 -4 9 -4Käypä Käypä Käypä
    Määrä arvo, Määrä arvo, Määrä arvo,

    milj. bbl netto milj. bbl netto milj. bbl netto

Hyödykejohdannaiset     milj.   milj.   milj.

      euroa   euroa   euroa

Myyntisopimukset   15 -6 27 -5 18 -32

Ostosopimukset   8 3 21 -8 7 10

Ostetut optiot   2 -11 2 -8 1 -8

Asetetut optiot   2 11 2 8 1 8Hyödykejohdannaiset sisältävät öljy-,
rahti- ja palmuöljyjohdannaisia.

Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin
siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden
sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja
optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat
suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen,
korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.7. LÄHIPIIRITAPAHTUMATOsakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet
on eritelty alla olevissa taulukoissa.          1-9 1-9 1-12

Liiketoimet osakkuus-
ja yhteisyritysten
kanssa         2010 2009 2009

Tavaroiden ja
palveluiden myynnit         75 53 70

Tavaroiden ja
palveluiden ostot         43 37 48

Saamiset         31 13 23

Rahoitustuotot ja
-kulut         0 0 0

Velat         1 9 2

8. VASTUUSITOUMUKSET

          30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset

Omasta puolesta
sitoumuksiin annetut

Kiinteistökiinnitykset         26 26 26

Pantit         2 3 2

Vastuusitoumukset ja
muut vastuut         40 47 48

Yhteensä         68 76 76

Osakkuusyritysten ja
yhteisyritysten puolesta
annetut

Takaukset         4 4 4

Vastuusitoumukset ja
muut vastuut         1 2 2

Yhteensä         5 6 6

Muiden puolesta annetut

Takaukset         14 18 18

Yhteensä         14 18 18

Yhteensä         87 100 100          30.9. 30.9. 31.12.

milj. euroa         2010 2009 2009

Käyttöleasingvastuut

Yhden vuoden kuluessa         60 88 82

Yli vuoden ja enintään
viiden vuoden kuluttua         141 172 166

Yli viiden vuoden
kuluttua         110 124 120

Yhteensä         311 384 368Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen
aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008
leasingsitoumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia
käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen
perusteella vedynhankintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai
maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on
muutetttu vastaavasti.Muut vastuusitoumukset

Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen
vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa.

Vastuusitoumus perustuu
osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n
säädökseen.TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä,
muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten
tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden
ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä
poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja
realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja
ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet
voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös
liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+
osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot -
öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos.
Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma
keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x
(Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä
realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla
verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin
liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset
verovelat - varaukset

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset
nettovelat + oma pääoma yhteensä)

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma
yhteensä)

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut
ennakot)


Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu
pääoma keskimäärin

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset
hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat,
eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat
saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto /
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

[HUG#1456954]

Neste Oilin osavuosikatsaus Q3 2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Neste Oil Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug