Nokia

Nokia Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus Anssi Vanjoki jättää Nokian johtokunnan 12.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 20:53 EEST

Nokian johtokunnan jäsen, johtaja Anssi Vanjoki jättää Nokian johtokunnan
12.10.2010. Aiemmin kerrotun mukaisesti Anssi Vanjoen työsuhde Nokiassa päättyy
kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Vanjoki on johtanut Nokian Mobile
Solutions -yksikköä, josta 12.10.2010 lähtien vastaa toistaiseksi Nokian
toimitusjohtaja Stephen Elop.

”Nokian johto arvostaa Anssin työtä Nokiassa. Kiitän Anssia Nokian puolesta
hänen vuosien mittaisesta panoksestaan ja toivotan hänelle parhainta menestystä
tulevaisuudessa”, toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi Nokian koko johtoryhmän
puolesta.

Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme yhdistävät ihmisiä.
Yhdistämme edistyksellisen langattoman teknologian kullekin ihmiselle
tärkeisiin palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian
laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja tehokkailla
mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset palvelut laitteisiinsa
Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki,
kartat, sähköposti ja erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on johtava
digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoaja. Nokia Siemens
Networks toimittaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin
maailmanlaajuisesti.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo
toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä
kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja niiden
yhdistelmien julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme
kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja
palveluja sekä niiden yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja
rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden
yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja,
liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) toiminnallisia
tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F)
vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien
yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista
oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H)
lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida",
"tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu.
Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon
valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa
huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä,
jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1)
tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2)
kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita
oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä
tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada
sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan
sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa liiketoimintamme
tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä
palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme
ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti
vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai
väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden yhdistelmien
laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman
viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen
maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten
menestyksekäs hallitseminen; 8) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien
erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin,
Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9)
toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys,
taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä
riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia
komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11)
menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten kanssa koskien
uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset
ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan
tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien
laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme
hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän
muutoksiin; 14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai
muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä
että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen
tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden yhdistelmissä käytettyjen
teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata
useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia,
standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita
kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät
immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen,
kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä
poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on
liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista
toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa,
kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa
lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien
synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia
terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta
siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia
Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa
siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22)
kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin
asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23)
asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin
liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai muut
viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens")
entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai
joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin
operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia
Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista,
jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin
operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian
31.12.2009 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-32 otsikon "Item 3.D Risk Factors"
alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh: 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.fi
www.nokia.com


Source: Millistream