Nordic Aluminium

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 13:05 EEST

Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 53,12 miljoonaa euroa (48,48
miljoonaa euroa vuonna 2009). Osakekohtainen tulos oli 1,90 euroa (0,78).
Liiketulos oli 12,29 miljoonaa euroa (5,07) ja tilikauden tulos 9,17 miljoonaa
euroa (3,75).

Liikevaihto ja kannattavuus

Nordic Aluminiumin liikevaihto 2010 oli 53,12 miljoonaa euroa (48,48). Yrityksen
kannattavuus parani merkittävästi, koska liiketulos enemmän kuin
kaksinkertaistui 5,07 miljoonasta eurosta 12,29 miljoonaan euroon. Uuden
toimintamallin mukaisesti yritys on kohottanut ydinliiketoimintansa osuutta
liikevaihdosta tarkastelujakson aikana. Ydinliiketoimintaan kuuluu
sähköteknisten tuotteiden sekä pitkälle jalostettujen alumiinikomponenttien
valmistus.

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 25,92 miljoonaa euroa
(21,35), joka on 49 % liikevaihdosta (44 %).

Tilauskanta 3,19 miljoonaa euroa on edellisvuotta alhaisempi (4,29), johtuen
uudesta toimintamallista ja lyhyemmistä toimitusajoista.

Tulos

Nordic Aluminiumin liiketulos oli 12,29 miljoonaa euroa (5,07) ja osakekohtainen
tulos oli 1,90 euroa (0,78).

Kolmas neljännes pähkinänkuoressa

Nordic Aluminiumin liikevaihto heinä-syyskuulta 2010 oli 16,40 miljoonaa euroa
(15,25 miljoonaa euroa 7-9/09). Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,28).
Liiketulos oli 3,82 miljoonaa euroa (1,85).

Liikevaihdon ja tuloskehityksen kausiluonteisuus

Kausivaihtelut eivät ole merkittäviä. Kesälomien keskittäminen kolmannen
neljänneksen alkuun ei mainittavasti vaikuttanut liikevaihtoon ja tulokseen.

Investoinnit

Kauden bruttoinvestoinnit olivat 0,95 miljoonaa euroa (6,00).

Henkilöstö

Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-syyskuussa 2010 oli keskimäärin
156
henkilöä (228). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 162 (182).

Riskit

Tällä hetkellä liiketoimintariskinä nähdään maailmantalouden jatkuva epävarmuus
ja sen vaikutukset kysyntään.

Osakkeet

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä. Yhtiön
kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN koodi FI0009006415. Vuoden 2010 ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 312 464 kpl, ja vaihdon
arvo oli 6,08 miljoonaa euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 14,94 -
27,82 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 836 882 kpl ja säilyi katsauskauden aikana
ennallaan. Syyskuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 130,6 miljoonaa euroa
(72,4).

Osingonjako tilikaudelta 2009 oli 1,30 e/osake, yhteensä 6 287 946,60 euroa.

Osakeomistus

Varsinaisen tarkastelukauden aikana (1-9/2010) yhtiö ei ilmoittanut
merkittävistä omistusmuutoksista.

Näkymät

Yhtiön tuotteiden kysyntä on vilkastunut markkinanäkymien parantumisen
seurauksena ja yhtiön käsityksen mukaan kysyntä pysyy samalla tasolla
loppuvuoden. Yhtiö jatkaa uuden toimintamallin noudattamista, eli keskittymistä
pitkälle jalostettuihin alumiinituotteisiin. Hallitus seuraa huolellisesti
tuottavuuden kehitystä, jotta kilpailukyky ja kannattavuus pysyisi korkealla
tasolla. Yhtiön tämän vuoden liikevaihto tulee kasvamaan maltillisesti
verrattuna viime vuoden liikevaihtoon, kun taas liiketulos kasvaa oleellisesti.
Yhtiön rahavirta paranee myös oleellisesti korkeasta osingonmaksusta huolimatta.

Edellä mainitut arviot perustuvat yrityksen johdon parhaaseen näkemykseen
yrityksen tilasta ja markkinanäkymistä.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Laadintaperiaatteet

Esitetty osavuosikatsaus on laadittu IAS34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti.
Nordic Aluminium soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä.

Taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti.

Koska konsernissa on käytössä vain yksi ensisijainen liiketoimintasegmentti
"Alumiinituotteet", joka on täysin yhtenevä konsernin tuloslaskelman ja taseen
kanssa, katsauksessa ei anneta erillisiä tietoja konsernin ensisijaisesta
segmentistä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävien tunnuslukujen laskennassa on sovellettu
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ilmenevät edellisvuoden tilinpäätöksestä.

Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty kahteen desimaaliin, joka pitää
ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNITULOSLASKELMA

Miljoonaa euroa 7-9/10 % 7-9/09 % 1-9/10 % 1-9/09 % 1-12/09 %

Liikevaihto 16,40 15,25 53,12 48,48 62,24
Liiketoiminnan
muut tuotot 0,00 0,01 0,07 0,04 0,04
Valmiiden ja keskener.
tuotteiden varastojen
lis.(+)tai väh.(-) -0,62 +0,53 -0,47 -0,86 -1,38
Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö -6,83 -7,55 -23,67 -22,95 -30,21
Henkilöstökulut -1,35 -2,91 -5,13 -9,24 -12,56
Poistot ja arvonalent. -1,16 -1,21 -3,59 -3,46 -4,62
Liik.toim. muut kulut -2,62 -2,27 -8,04 -6,94 -9,37
Liiketulos 3,82 23,3 1,85 12,1 12,29 23,1 5,07 10,5 4,14 6,7
Rahoituserät -0,03 -0,01 0,17 0,01 0,06
Tulos ennen veroja 3,79 23,1 1,84 12,1 12,46 23,5 5,08 10,5 4,20 6,7
Tilikauden verot -1,02 -0,50 -3,29 -1,33 -1,15
Tilikauden tulos 2,77 16,9 1,34 8,8 9,17 17,3 3,75 7,7 3,05 4,9

Tilikauden tulos jakaant.:
Emoyhtiön omistajille 2,77 16,9 1,34 8,8 9,17 17,3 3,75 7,7 3,05 4,9
Muille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -0,06 0,01 0,10 0,00 0,01

Tilikauden laaja tulos
jakaantuu:
Emoyhtiön omistajille 2,71 16,5 1,35 8,9 9,27 17,5 3,75 7,7 3,06 4,9
Muille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Laimennettu ja laimentamaton
tulos/osake euroa 0,57 0,28 1,90 0,78 0,63

KONSERNITASE

Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet 25,28 27,80 27,54
Liikearvo 2,25 2,25 2,25
Muut aineettomat hyödykkeet 1,07 1,52 1,48
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,02 0,02 0,02
Laskennalliset verosaamiset 0,10 0,10 0,09
Yhteensä 28,72 31,68 31,38

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 5,97 7,26 6,42
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14,61 10,86 8,81
Ennakkomaksut 0,04 0,14 0,06
Rahavarat 12,81 7,13 9,51
Yhteensä 33,43 25,38 24,79

Varat yhteensä 62,14 57,07 56,17

Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Oma pääoma ja velat

Oma pääoma
Osakepääoma 6,19 6,19 6,19
Ylikurssirahasto 3,45 3,45 3,45
Muuntoerot -0,17 -0,28 -0,27
Kertyneet voittovarat 40,91 38,73 38,03
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 50,39 48,10 47,41
Oma pääoma yhteensä 50,39 48,10 47,41

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2,88 1,76 2,86
Varaukset 0,07 0,07 0,27
Korolliset velat 0,01 0,10 0,07
Yhteensä 2,97 1,93 3,20

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 8,71 7,03 5,53
Lyhytaikaiset korolliset velat 0,07 0,01 0,03
Yhteensä 8,78 7,04 5,56

Velat yhteensä 11,75 8,97 8,76
Oma pääoma ja
velat yhteensä 62,14 57,07 56,17
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Miljoonaa euroa 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio) 2,77 1,35 9,17 3,75 3,05
Oikaisut
Suunn. mukaiset poistot 1,16 1,21 3,59 3,46 4,62
Rahoitustuotot ja -kulut 0,03 0,03 -0,17 0,01 -0,06
Verot 1,00 0,51 3,30 1,34 1,15
Rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta 4,96 3,09 15,89 8,56 8,77

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten
lisäys(-)/vähennys(+) -0,05 -0,74 -5,78 0,51 3,03
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-)/vähennys(+) 0,70 -0,81 0,45 0,88 1,73
Lyhytaikaisten velkojen
lisäys(+)/vähennys(-) 0,88 0,20 2,98 -0,90 -2,20
Yhteensä 1,53 -1,35 -2,35 0,49 2,56

Liiketoiminnan rahavirta
ennen korkoja ja veroja 6,49 1,74 13,54 9,05 11,33

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoim.rahoituskuluista -0,10 -0,03 -0,11 -0,14 -0,16
Saadut korot ja maksut muista
liiketoim.rahoitustuotoista 0,07 0,02 0,28 0,15 0,22
Maksetut välittömät verot -1,00 -0,50 -3,28 -1,33 -0,43
Liiketoiminnan rahavirta(A) 5,46 1,23 10,43 7,73 10,95

Investointien rahavirta
Investoinnit aineell. ja
aineettom. hyödykkeisiin -0,48 -1,08 -0,95 -6,00 -6,84
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lainasaam. takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investointien rahavirta(B) -0,48 -1,08 -0,92 -6,00 -6,84

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaik. lainojen nostot 0,02 0,00 0,07 0,00 0,00
Lyhytaik. lainojen
takaisinmaksut 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,05
Pitkäaik. lainojen nostot 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Pitkäaik. lainojen
takaisinmaksut -0,03 0,00 -0,09 0,00 0,00
Maksetut osingot ja
muu voitonjako 0,00 0,00 -6,29 -1,94 -1,94
Rahoituksen rahavirta(C) 0,00 0,00 -6,30 -1,96 -1,97

Rahavarojen muutos (A+B+C) 4,98 0,14 3,20 -0,23 2,14
Muuntoeron muutos -0,06 0,01 0,10 0,00 0,01
Rahavarojen muutos yht. 4,92 0,16 3,30 -0,23 2,15

Rahat ja pankkisaamiset
kauden alussa 7,89 6,96 9,51 7,35 7,35
Rahat ja pankkisaamiset
kauden lopussa 12,81 7,12 12,81 7,12 9,50
Muutos 4,92 0,16 3,30 -0,23 2,15


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Miljoonaa euroa Osake- Ylik. Muunto- Kertyneet Omapääoma
pääoma rahasto erot voittovarat yhteensä
Oma pääoma
01.01.2009 6,19 3,45 -0,28 36,92 46,28
Laajan tuloslaskelman erät 0,01 3,75 3,76

Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yht. 3,76
Osingonjako -1,93 -1,93

Oma pääoma
30.9.2009 6,19 3,45 -0,27 38,74 48,10

Oma pääoma
01.01.2010 6,19 3,45 -0,27 38,03 47,41
Laajan tuloslaskelman erät 0,10 9,17 9,27

Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yht. 9,27
Osingonjako -6,29 -6,29

Oma pääoma
30.9.2010 6,19 3,45 -0,17 40,91 50,39

TUNNUSLUKUJA:
7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Laimennettu ja laimentamaton
tulos/osake euroa 0,57 0,28 1,90 0,78 0,63

30.9.10 30.9.09 31.12.09
Omavaraisuusaste, % 81,1 84,3 84,4
Velkaantumisaste, % -25,4 -14,6 -19,8
Taseen loppusumma milj. euroa 62,14 57,07 56,17

LIITETIEDOT:
30.9.10 30.9.09 31.12.09
Oma pääoma/osake, euroa 10,42 9,94 9,80
Henkilöstö kauden lopussa 162 182 125

7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Henkilöstö keskimäärin 166 182 156 228 207
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,48 1,08 0,95 6,00 6,84

Liikevaihto maantieteellisten segmenttien mukaan:
Miljoonaa euroa 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Suomi 8,55 8,05 27,20 27,13 34,13
Muut maat 7,85 7,20 25,92 21,35 28,11
Yhteensä 16,40 15,25 53,12 48,48 62,24

Verot:
Miljoonaa euroa 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Verotettavaan tuloon perustuva 1,02 0,50 3,28 1,33 0,04
Laskennallisten verojen muutos 0,00 0,00 0,01 0,00 1,11
Yhteensä 1,02 0,50 3,29 1,33 1,15

Vaihto-omaisuus:
Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Aineet ja tarvikkeet 1,00 1,30 0,97
Keskeneräiset tuotteet 2,59 2,87 2,96
Valmiit tuotteet 2,38 3,09 2,49
Yhteensä 5,97 7,26 6,42


Korolliset velat:
Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Pankkilainat 0,00 0,00 0,00
Rahoitusleasingvelat 0,04 0,05 0,10
Yhteensä 0,04 0,05 0,10

Vastuut:
Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Konsignaatiovastuut 0,24 0,23 0,33
Vuokra ja leasingvastuut 6,15 8,01 7,44
Annetut yrityskiinnitykset 0,00 0,00 0,00

Lähipiiritapahtumat:
Miljoonaa euroa 7-9/10 7-9/09 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Myynti 2,59 1,59 7,93 5,39 7,50
Ostot 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05

Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Myyntisaamiset 1,06 0,52 0,02
Ostovelat 0,01 0,04 0,04

Tilauskanta:
Miljoonaa euroa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
3,19 4,29 4,02

Nordic Aluminium Oyj:n osavuosikatsaus tammi-joulukuulta 2010 julkaistaan
viikolla 9/2011. Yritystiedotteet löytyvät myös Nordic Aluminiumin kotisivuilta
osoitteesta www.nordicaluminium.fi.

Kirkkonummella 20.10.2010

NORDIC ALUMINIUM OYJ
Hallitus

Peter Högel
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Peter Högel, p. 020 7660 206

Jakelu:
OMX NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicaluminium.fi

NOAF0910


Source: Millistream