Valtioneuvosto

Norppastrategia turvaa saimaannorpan tulevaisuuden

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 23:22 EET

Saimaannorppakannan vahvistamiseen tähtäävä strategia ja toimenpidesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma ohjaa erityisesti viranomaisten toimintaa, mutta norpan pelastaminen vaatii kaikkien keskeisten tahojen sitoutumista ja yhteistyötä.

Ympäristöministeri Ville Niinistö iloitsee norpan suojelua koskevasta yhteishengestä. "Suunnitelman päätavoite suotuisan suojelutason saavuttamisesta sai vahvaa kannatusta kaikilta strategiatyöhön osallistuneilta. Tämä luo hyvän pohjan norpan pelastamiselle. Saimaannorppa on suomalaiselle luonnonsuojelulle arvokas symboli, ja lajin tulevaisuuden varmistaminen on omissa käsissämme."

Suunnitelmassa käydään läpi norpan tunnetut uhkatekijät ja keinot niiden torjumiseksi. Kalanpyydyskuolemia vähennetään edelleen viisivuotisilla, vapaaehtoisilla verkkokalastusta rajoittavilla sopimuksilla. Sopimuksia täydennetään asetuksella yhtenäisen verkkokalastuskieltoalueen aikaansaamiseksi. Lisäksi eräät norpalle erityisen vaaralliset pyydystyypit ja kalastustavat kielletään asetuksella. Saimaannorppakantaa pyritään saamaan kasvuun myös tehostamalla norpan kannalta tärkeiden Natura 2000 -alueiden suojelua sekä sovittamalla kaavoitus ja rakentaminen yhteen lajin suojelutarpeiden kanssa. Suojelutoimissa otetaan nykyistä tarkemmin huomioon myös kannan seuranta ja tutkimus. Viestintä ja osallistaminen ovat tärkeitä myönteisen asenneilmapiirin vahvistamisessa.

Järjestelmällisellä työllä kanta kestävälle tasolle

Ympäristöministeriö asetti keväällä 2010 saimaannorpan suojelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli toimenpidesuunnitelman laatiminen norpan suojelemiseksi. Lähtökohtana oli sovittaa kestävällä tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelman strategisena tavoitteena on varmistaa noppakannan vakaa kasvu, ja että kannan koko, rakenne ja esiintymisalue saavuttaisi suotuisan suojelun tason. Välitavoite on, että saimaannorpan talvikanta kasvaisi vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Suunnitelma laadittiin laajapohjaisena yhteistyönä keskeisten sidosryhmien kanssa. Työryhmän ehdotus lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle, jonka pohjalta yksityiskohtia tarkennettiin. Tarkoitus on, että suunnitelman toteutumista arvioitaisiin vuosittain kokoontuvassa seurantaryhmässä. Suunnitelmaa päivitetään vähintään viiden vuoden välein.

Saimaannorppa on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja sukupuuton riski on erittäin suuri. Vuonna 2011 norpan talvikannaksi arvioitiin noin 290 yksilöä.

Lisätietoja:

Ylijohtaja, Timo Tanninen, ympäristöministeriö, puh. 040 531 9335, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Biologi, Arto Ustinov, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 763 113, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fiLisää aiheesta:

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma (pdf, 1153 kt):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=132093&lan=fi