Norvestia Oyj

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 00:35 EET

Konsernin tulos oli 13,6 miljoonaa euroa (18,5 vuonna 2009).

Osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa (1,21).

Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot olivat 19,0 miljoonaa euroa (26,0).

Osinko-oikaistu substanssi nousi 9,5 % vuonna 2010 (14,2).

Hallitus ehdottaa osingonjaoksi 0,50 euroa osaketta kohden (0,50).OSAKEMARKKINAT

Vuosi 2010 oli lopulta hyvä vuosi osakemarkkinoilla. Vuoden aikana suurin osa
maailman osakeindekseistä tuotti positiivisesti, vaikka vuoden aikana tunnelma
osakemarkkinoilla vaihtelikin suuresti ja ajoittain päivittäiset hintavaihtelut
olivat poikkeuksellisen suuria.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kurssikehitys oli varsin suotuisaa ja
esimerkiksi OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi nousi silloin 13,1 %. Vuoden
toisella neljänneksellä tunnelma pääomamarkkinoilla muuttui täysin. Varsinainen
turbulenssi lähti liikkeelle toukokuussa korkomarkkinoilta, joilta se levisi
nopeasti myös osakemarkkinoille. Ongelmien ytimessä oli Kreikka, jonka
valtionlainojen riskipreemio nousi hyvin korkealle saavuttaen lähes 20 %:in
tason. Taustalla oli epäilys siitä, ettei Kreikka pysty tasapainottamaan
talouttaan eikä pysty maksamaan takaisin suurta valtionvelkaansa.

Riskipreemioiden nousu levisi nopeasti myös muiden eurooppalaisten
velkaantuneiden maiden valtionlainoihin. Näihin kuuluivat muun muassa Espanja,
Irlanti ja Portugali. Hetkellisesti pääomamarkkinat olivat lähes
paniikinomaisessa tilanteessa ja koko eurojärjestelmän toimivuus oli silloin
vaakalaudalla. Euroopan päättäjät onnistuivat kuitenkin suuren paineen
alaisina, toukokuun toisen viikonlopun aikana, sopimaan massiivisesta tuki- ja
vakautuspaketista, joka rauhoitti markkinat ja poisti välittömän
eurojärjestelmään kohdistuneen paineen. Syksyä kohti riskipreemiot
pienentyivät, mutta kääntyivät vuoden lopulla taas nousuun. Euroopan
keskuspankki EKP on joutunut ottamaan käyttöön poikkeuksellisia keinoja kriisin
ratkaisemiseksi. Se joutui muuttamaan muun muassa aikaisemmin tarkkaan
varjelemaansa periaatetta siitä, että se ei käy suoraan kauppaa eri valtioiden
velkapapereilla. Lisäksi se on käytännössä taannut kaikkien eurooppalaisten
pankkien rahansaannin, mikä voi monien asiantuntijoiden mielestä aiheuttaa
uusia ongelmia.

Keskeisinä syinä osakemarkkinoiden nousun takana loppuvuodesta oli yleisen
epävarmuuden väheneminen ja talousnäkymien parantuminen. Yksi tärkeä syy on
ollut myös se, että lähes kaikissa teollisuusmaissa ohjauskorkoa on pidetty
edelleen taantuman aikaisella hyvin matalalla tasolla, mikä on painanut yleisen
korkotason historiallisen alhaiseksi. Alhainen riskitön korkotuotto ei
ilmeisesti ole tyydyttänyt sijoittajia, vaan he ovat olleet lähes pakotettuja
etsimään uusia sijoitusvaihtoehtoja. Tämän seurauksena runsaasti varallisuutta
on siirtynyt osakemarkkinoille, mutta myös muihin sijoituskohteisiin. Joidenkin
arvioiden mukaan esimerkiksi metallien ja muiden raaka-aineiden viimeaikainen
hintojen nousu perustuisi pitkälti niiden sijoituskysynnän lisääntymiseen eikä
varsinaisesti loppukysynnän kasvuun.

Osinkokorjatun OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin tuotto vuonna 2010 oli 29,8 %.
Osakkeiden kurssinousu Helsingin pörssissä kahden viimeisen vuoden aikana on
ollut hyvin nopeaa. Indeksillä mitaten osakkeiden hinnat ovat nyt saavuttaneet
suunnilleen saman tason kuin vuoden 2008 alussa ennen pankkikriisin alkua ja
suurta pörssiromahdusta. Osakekurssien nousu on ollut laaja-alaista ja
varsinkin konepajasektorin osakkeiden kurssit ovat nousseet voimakkaasti.
Monien näiden osakkeiden kurssit ovatkin nyt lähellä kaikkien aikojen korkeinta
noteeraustaan.

Eri pörssien tuottoja kuvaavat indeksit kehittyivät vuoden 2010 aikana
seuraavasti:

Suomi / OMX Helsinki -indeksi 18,7 %
Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 29,8 %
Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 23,1 %
Norja / OBX-indeksi 18,0 %
Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 31,2 %
USA / Nasdaq Composite -indeksi 16,9 %
USA / S&P 500 -indeksi 12,8 %
Bloomberg European 500 -indeksi 8,7 %
MSCI World -indeksi 9,6 %
Japani / Nikkei 225 -indeksi -3,0 %

Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi 18,3 %
Norvestian osinko-oikaistu substanssi 9,5 %


SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI

Norvestia-konsernin substanssiarvo 31.12.2010 oli 10,13 euroa osakkeelta (9,73
euroa vuoden 2009 lopussa).

Maaliskuussa 2010 jaettiin osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Kun osingonjako
otetaan huomioon, yhtiön substanssiarvo nousi katsauskaudella 0,90 euroa
osaketta kohden (1,21), mikä vastaa 9,5 %:in substanssinousua vuoden alusta
(14,2 %). Viimeisen vuosineljänneksen aikana substanssi per osake nousi 0,16
euroa (0,06).

Norvestian B-osakkeen osinko-oikaistu kurssi nousi vuoden aikana 18,3 %.
B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2010 oli 8,37 euroa per osake (7,50), mikä
vastasi 17,4 %:in substanssialennusta (22,9 %). Norvestian B-osakkeiden
pörssiarvo 31.12.2010 oli 120,7 milj. euroa (108,1).

KONSERNIN TULOS

Konsernin tulos vuonna 2010 oli 13,6 miljoonaa euroa (18,5/2009; -22,4/2008) ja
liiketoiminnan kulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,9/2009; 1,7/2008). Kulut
olivat 1,3 % substanssiarvosta (1,3/2009; 1,3/2008). Konsernin viimeisen
vuosineljänneksen tulos oli 2,3 miljoonaa euroa (0,9/2009; -12,0/2008).

MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS

Konsernin rahavarat olivat 35,7 miljoonaa euroa vuoden lopussa (51,9/2009;
41,1/2008). Omavaraisuusaste oli 94,4 % (95,5/2009; 97,7/2008). Konsernin oma
pääoma oli 155,2 miljoonaa euroa (149,1/2009; 134,3/2008).

HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT

Vuoden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 henkeä
(6/2009; 6/2008). Henkilöstökulujen määrä oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2/2009;
0,9/2008). Aineettomiin hyödykkeisiin investoitiin vuoden aikana 0,1 miljoonaa
euroa (-).

KONSERNIN SIJOITUKSET

Norvestia-konsernin sijoitukset voidaan jakaa viiteen eri osaan: suoriin
osakesijoituksiin, osakerahasto-, hedgerahasto- ja korkosijoituksiin sekä
teollisuussijoituksiin.

Konsernin sijoitusaste lukuun ottamatta rahamarkkinasijoituksia ja kassavaroja
oli vuoden lopussa 71 % (58 %). Konsernin sijoitukset jakaantuivat
markkina-arvon perusteella seuraavasti:

2010 2009
MEUR % MEUR %
Pörssinoteeratut yhtiöt 60,4 38,2 % 48,6 32,6 %
Noteeraamattomat yhtiöt 5,4 3,4 % 5,5 3,7 %
Hedgerahastot 27,7 17,5 % 24,1 16,1 %
Osakerahastot 7,8 5,0 % 6,1 4,1 %
Korkorahastot 11,5 7,3 % 11,0 7,4 %
Joukkovelkakirjalainat 9,5 6,0 % 2,0 1,3 %
Rahavarat 35,8 22,6 % 51,9 34,8 %
Yhteensä 158,1 100,0 % 149,2 100,0 %


Yhtiön substanssituotto vuoden aikana kulujen ja verojen jälkeen oli 9,5 %.
Tämä tuotto saavutettiin kuukausihavainnoista lasketulla 5,6 %:in
volatiliteetilla. Samanaikaisesti OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin
volatiliteetti oli 17,8 %. Sijoitustoiminnan riskiin suhteutettu tuotto oli
hyvä. Sijoitustoiminnan riskiä ja tuottoa mittaava Sharpen luku oli 1,5.

Norvestian substanssituotto eri kuukausien välillä vaihteli selvästi yleistä
osakemarkkinakehitystä vähemmän. Yhtiö suojasi ajoittain sijoituksiaan
myyntioptioilla ja myydyillä indeksitermiineillä, sekä vaihteli lyhytaikaisten
korkosijoitustensa määrää markkinanäkemyksensä mukaisesti. Osakesijoitusten,
osakerahastojen ja hedgerahastojen tuotto oli vuoden 2010 aikana hyvä.
Korkosijoitusten tuotto oli varsin alhainen johtuen historiallisen matalasta
korkotasosta. Teollisuussijoitusten tuotto oli lievästi negatiivinen. Vuoden
aikana Norvestia teki yhden arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuksen.
Norvestian osakkeenomistus Honkarakenne Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä
ylitti 5 % syyskuussa 2010.

EMOYHTIÖN SIJOITUKSET

Vuoden päättyessä eri sijoituskohteiden osuudet emoyhtiössä olivat seuraavat:
suorat osakesijoitukset 40 % (34 %), osakerahastot 5 % (4 %), hedgerahastot 18
% (17 %), korkorahastot 8 % (8 %), joukkovelkakirjalainat 6 % (1 %),
rahamarkkinasijoitukset 17 % (31 %) sekä kassa ja pankkisaatavat 6 % (5 %).

Lyhytaikaisten korkosijoitusten määrä on pidetty suhteellisen suurena, millä on
pyritty varmistamaan toimintavapaus erilaisissa markkinaolosuhteissa. Emoyhtiön
sijoituksista 82 % oli euromääräisiä, 13 % Ruotsin kruunuissa ja 5 % muussa
valuutassa.

TEOLLISUUSSIJOITTAMINEN

Norvestian teollisuussijoituksissa ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Vuoden lopussa Norvestian omistusosuus Coronaria Hoitoketju Oy:ssä oli 20,2 %
ja GSP Group Oy:ssä 25,0 %. Osakkuusyhtiöomistusten arvo oli joulukuun lopussa
yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.

Norvestian teollisuussijoitustoiminnan tavoitteena on tehdä pitkäaikaisia
sijoituksia palveluyrityksiin, joilla on hyvät kilpailuedellytykset
kotimarkkinoillaan sekä mahdollisuus hyödyntää palvelukehitysinnovaatioitaan
myös kansainvälisesti. Yhtiön päämääränä on olla aktiivinen sijoittaja, joka
yhteistyössä muiden pääomistajien kanssa kehittää kohdeyrityksen toimintaa.
Tämä tapahtuu erityisesti strategisen hallitustyöskentelyn kautta.

Teollisuussijoituksiin on tämänhetkisen kehyksen mukaan käytettävissä noin
20-30 % sijoitusvarallisuudesta, mutta määrä voidaan myös ylittää.
Teollisuussijoituksilla ei ole ennalta määrättyä aikarajaa, vaan niitä tehdään
sopivien tilaisuuksien tullen.

NORVESTIA-KONSERNI

Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Koko
konsernin emoyhtiö on Kaupthing Bank hf., jonka kotipaikka on Reykjavik,
Islanti.

Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin,
hedgerahastoihin sekä rahamarkkinoille ja muihin arvopapereihin. Norvestia
Oyj:n B-osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä.

Tytäryhtiö Norvestia Industries Oy perustettiin syyskuussa 2007 toteuttamaan
konsernin teollisuussijoitusstrategiaa. Norvestian toisessa, kokonaan
omistamassa tytäryhtiössä Norventures Oy:ssä ei tapahtunut vuoden aikana
muutoksia. Norventures Oy:llä on yksi sijoitus ruotsalaisessa
noteeraamattomassa yhtiössä Polystar Instruments AB:ssa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Norvestia Oyj:n osakepääoma jakautuu 900 000 A-osakkeeseen, joilla on 10 ääntä,
ja 14 416 560 B-osakkeeseen, joilla on 1 ääni. Osakepääoma koostuu yhteensä 15
316 560 osakkeesta ja kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 23 416
560. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

OSAKKEENOMISTAJAT

Norvestia Oyj:llä oli 5 959 osakkeenomistajaa joulukuun 2010 lopussa (5 779).
Osakkeista oli ulkomaisessa omistuksessa 33,2 % (33,6 %) ja 1,2 %
hallintarekisteröitynä (1,6 %).

Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing Bank, joka omisti 32,7 % (32,7 %)
osakkeista vastaten 56,0 % (56,0 %) äänistä vuoden lopussa. Yhtiön toiseksi
suurin omistaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti vuoden lopussa 11,9 %
(11,7 %) osakkeista ja 7,8 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla
osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 54,5 % (54,0 %) osakkeista ja 70,2
% (69,9 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2010 päätettiin jakaa vuodelta 2009 osinkoa
0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin 24.3.2010.

Hallitukseen valittiin uudelleen:

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja

Steinar Thór Gudgeirsson, varapuheenjohtaja

Hilmar Thór Kristinsson, jäsen

Robin Lindahl, jäsenHallituksen uudeksi jäseneksi valittiin:

Georg EhrnroothTilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Rabbe Nevalainen ja
varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2009. Lisäksi päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä. Valtuutus oikeuttaa ostamaan
yhteensä 4 500 000 B-osaketta 31.5.2011 mennessä. Mitään ostoja ei vuonna 2010
ole tehty. Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Maksimimäärä
osakkeita, joita voidaan laskea liikkeelle, on 4 500 000 osaketta. Valtuutus on
voimassa 31.5.2011 asti.

SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT

Yksi Norvestian sijoitustoiminnan periaatteista on hajauttaa sijoitukset ja
siten rajoittaa kokonaisriskitasoa, sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden
kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää
tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden mahdollinen
epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta.

Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla
vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös
valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen. Yleinen epävarmuus
pääomamarkkinoilla lisää Norvestian sijoitusten volatiliteettia ja kasvattaa
siten myös riskiä.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista kerrotaan tarkemmin
vuosikertomuksessa ja erillisessä selvityksessä Norvestia-konsernin hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Norvestia pyrkii luomaan mahdollisuuden sellaiseen vuosittaiseen osingonjakoon,
jonka taso on korkeampi kuin Suomen osakemarkkinoilla keskimäärin.
Tarkoituksena on pitkällä aikavälillä jakaa noin puolet verojen jälkeisestä
voitosta osinkoina.

EHDOTUS OSINGONJAOKSI

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan
osakkeenomistajille osinkona 0,50 euroa (0,50) osakkeelta eli yhteensä 7,7
miljoonaa euroa (7,7).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2011 alkupuolella velkaantuneiden euromaiden ongelmat ovat edelleen
hyvin ajankohtaisia. Arvio siitä, että eurojärjestelmään kohdistunut kriisi
olisi ohi, on todennäköisesti aivan liian optimistinen.

Maailmanlaajuisen talouskriisin arvellaan nyt saavuttaneen kolmannen vaiheensa,
jolloin kriisi kohdistuu etenkin julkisiin talouksiin. Finanssikriisin
seurauksena kehittyneiden maiden julkisten talouksien alijäämät ovat kasvaneet
voimakkaasti. Julkisia menoja on pyritty karsimaan eri maissa, mikä on
puolestaan aiheuttanut poliittista levottomuutta. Velkaantuneiden maiden
ongelmien ratkaiseminen julkisia kuluja karsimalla ja säästämällä tulee
todennäköisesti olemaan sekä käytännössä että poliittisesti hyvin vaikea
toteuttaa. Tiukka taloudenpito onkin jo aiheuttanut muun muassa erilaisia
lakkoja ja mielenosoituksia euroalueella. Jos poliittinen kuohunta jatkuu,
heijastuu se suurella todennäköisyydellä myös pääomamarkkinoille. Voidaan
ennakoida, että vuodesta 2011 tulee sijoittajille varsin haasteellinen ja
tunnelma markkinoilla voi vaihdella nopeasti äärilaidasta toiseen.

Lisäongelmia on odotettavissa, koska euroalueen inflaatio on viimeisten
tilastotietojen mukaan jo ylittänyt EKP:n hintavakaustavoitteen. Jos inflaatio
jatkuu myös tulevina kuukausina, on EKP hyvin vaikean tehtävän edessä, kun sen
pitäisi samanaikaisesti sekä jarruttaa inflaatiota että tukea talouskasvua.
EKP:n tärkein tehtävä on inflaation pitäminen aisoissa ja onkin hyvin
mielenkiintoista nähdä, kuinka itsenäisesti keskuspankki pystyy toteuttamaan
tätä tehtäväänsä ristiriitaisessa tilanteessa kovan poliittisen paineen alla.

Tähän mennessä vuoden 2010 osalta julkistetut tulokset ovat pääsääntöisesti
olleet odotusten mukaisia tai niitä parempia. Myös yritysten tulosnäkymät ovat
varsin positiivisia. Vuoden 2010 tilinpäätösten perusteella maksetut osingot
tulevat todennäköisesti olemaan myös korkealla tasolla. Näyttäisi siltä, että
osinkojen kokonaismäärä tulee kasvamaan vuodesta 2009, vaikka osinkotuotot
eivät varsinaisesti lisäänny voimakkaasta osakkeiden hintojen noususta johtuen.

Osakkeiden hintoihin sisältyy jo merkittäviä kasvuoletuksia. Keskeinen kysymys
onkin, ovatko osakemarkkinat ennakoineet oikein yritysten tulevat
tulosparannukset vai onko viimeaikainen osakkeiden hintojen nopea nousu
perustunut lähinnä runsaaseen likviditeettiin ja sijoitusvaihtoehtojen
puutteeseen. Jos nousu on ollut lähinnä likviditeettivetoista, voi
hintamuutokset markkinoilla olla jatkossa yllättävän nopeita.

Sijoittajat ovat jatkuvan haasteen edessä harkitessaan erilaisia
sijoitusvaihtoehtoja. Riskitön korkotaso on edelleen niin alhainen, että sen
tuotto ei tyydytä suurinta osaa sijoittajista vaan he joutuvat etsimään
sijoituksilleen uusia kohteita. Tämä voi ajan mittaan johtaa erilaisiin
vinoutumiin eri sijoituskohteiden hinnoissa.

NORVESTIAN SIJOITUSSTRATEGIA 2011

Norvestian sijoitusstrategia on kaksiosainen: lyhytkiertoinen salkku ja
teollisuussijoitukset. Sijoitusten painotus eri sijoitusstrategioiden välillä
arvioidaan tilannekohtaisesti.

Lyhytkiertoisen salkun sijoituksia tehdään vallitsevien markkinaolosuhteiden
mukaisesti. Päämääränä on mahdollisimman hyvän riskikorjatun tuoton
saavuttaminen. Vuodenvaihteessa suuri osa Norvestian varallisuudesta oli
sijoitettu suoraan osakkeisiin Helsingin pörssissä. Riskin hajauttamismielessä
ja tuotto-odotusten perusteella sijoituksia voidaan tehdä muissakin pörsseissä,
lähinnä euroaluetta painottaen.

Norvestia tekee lyhytkiertoisen salkun sijoituksia pääosin niin sanottuihin
arvo-osakkeisiin. Arvo-osake on osake, jonka kurssi on historiallisesti
alhaisella tasolla ja jonka hinta suhteessa yhtiön substanssiin sekä odotettuun
tulokseen on alhainen. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien
sijoitusten välillä arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kevään 2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
sekä päättämään mahdollisesta osakeannista. Molemmat valtuudet voidaan käyttää
teollisuussijoituksiin. Myös vieraan pääoman käyttöä teollisuussijoitusten
rahoittamisessa voidaan harkita.TUNNUSLUVUT

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
2010 2009
Tulos per osake, euroa 0,89 1,21

31.12.2010 31.12.2009
Omavaraisuusaste 94,4 % 95,5 %
Oma pääoma per osake, euroa 10,13 9,73
Substanssi per osake, euroa 10,13 9,73
Substanssi, milj. euroa 155,2 149,1
B-osakkeen pörssikurssi, euroa 8,37 7,50
Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 15 316 560


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
2010 2009 2010 2009

Arvopaperitoiminnan voitot 3 868 1 510 18 964 26 038
ja tappiot

Henkilöstökulut -331 -258 -1 206 -1 191
Poistot ja -17 -2 -20 -9
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut -220 -202 -746 -689
LIIKEVOITTO 3 300 1 048 16 992 24 149

Osuus osakkuusyritysten -196 147 -343 -48
tuloksista
Rahoitustuotot ja -kulut 106 -3 -52 23
TULOS ENNEN VEROJA 3 210 1 192 16 597 24 124

Tuloverot* -873 -274 -3 035 -5 612
TILIKAUDEN TULOS 2 337 918 13 562 18 512

Muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen:
Myytävissä olevien 164 108 164 108
rahoitusvarojen
arvonmuutos
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 2 501 1 026 13 726 18 620

* Perustuu katsauskauden
tulokseen

Tulos/osake, € 0,16 0,06 0,89 1,21
Osakkeiden lukumäärä 15
316 560


KONSERNIN TASE

1 000 euroa 31.12.2010 31.12.2009
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 64 -
Aineelliset hyödykkeet 7 12
Laskennalliset verosaamiset 5 883 6 865
Osuudet osakkuusyrityksissä 3 377 3 720
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 007 1 768
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 11 288 12 365

LYHYTAIKAISET VARAT
Kaupankäyntisalkku 60 477 48 597
Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 56 583 43 166
Saamiset 320 88
Rahavarat 35 721 51 888
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 153 101 143 739

VARAT YHTEENSÄ 164 389 156 104

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 53 608 53 608
Ylikurssirahasto 6 896 6 896
Käyvän arvon rahasto 272 108
Kertyneet voittovarat 80 850 69 996
Tilikauden tulos 13 562 18 512
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 155 188 149 120

Laskennalliset verovelat 8 230 6 077
Lyhytaikaiset velat 971 907

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 164 389 156 104


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
2010 2009
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja 16 789 24 124
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -7 817 -13 210
Korkotuotot -408 -649
Osinkotuotot -6 220 -2 693
2 344 7 572
Käyttöpääoman muutokset
Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos -17 308 1 172
Saamisten muutos -73 2 384
Lyhytaikaisten velkojen muutos 65 409
-17 316 3 965

Saadut osingot 6 220 2 693
Saadut korot 408 649
Saadut ja maksetut verot -85 -10
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -8 429 14 869

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Osakkuusyritysten hankinta - -262
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -80 -
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -80 -262

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksetut osingot -7 658 -3 829
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 658 -3 829

RAHAVAROJEN MUUTOS -16 167 10 778

Rahavarat kauden alussa 51 888 41 110
Rahavarat kauden lopussa 35 721 51 888


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osake- Yli- Käyvän Kertyneet Tili- Yhteensä
pääoma kurssi- arvon voitto- kauden
1 000 euroa rahasto rahasto varat tulos
Oma pääoma 1.1.2009 53 608 6 896 0 96 244 -22 148 134 330
Siirrot -22 418 22 148 0
Muut laajan tuloksen erät 108 108
Osingonjako -3 830 -3 830
Tilikauden tulos 18 512 18 512
Oma pääoma 31.12.2009 53 608 6 896 108 69 996 18 512 149 120

Oma pääoma 1.1.2010 53 608 6 896 108 69 996 18 512 149 120
Siirrot 18 512 -18 512 0
Muut laajan tuloksen erät 164 164
Osingonjako -7 658 -7 658
Tilikauden tulos 13 562 13 562
Oma pääoma 31.12.2010 53 608 6 896 272 80 850 13 562 155 188


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat
yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2009 noudattamien periaatteiden kanssa.
Tunnuslukujen laskennassa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa 2009. Laimennettua tulosta per osake ei
ole esitetty erikseen, koska yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen instrumentteja,
joilla olisi laimentava vaikutus.

Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet uudet IFRS-standardit ja -tulkinnat eivät
ole olennaisesti vaikuttaneet Norvestian tilinpäätöstiedotteeseen 2010.

MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT

31.12.2010 31.12.2009
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos
Summa ennen veroja 222 125
Verokulu/-hyöty -58 -17
Summa verojen jälkeen 164 108
VASTUUSITOUMUKSET

Johdannaiskaupan vakuudeksi annetut arvopaperit
31.12.2010 31.12.2009
Pantattujen arvopaperien kirjanpitoarvo 12 731 12 253


JOHDANNAISSOPIMUKSET

Norvestia on käyttänyt standardoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen
arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa on esitetty
johdannaissopimusten hankinta-arvot, käyvät arvot sekä kohde-etuuksien arvot.
Käypiä arvoja on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla.
Johdannaissopimukset kirjataan käypään arvoon kaupantekopäivänä ja arvostetaan
myöhemmin edelleen käypään arvoon. Futuurien käyvät arvot vastaavat futuurin
voittoa tai tappiota. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu.
31.12.2010 31.12.2009
Osakejohdannaiset, 1 000 euroa
Myydyt osto-optiot, avoimet positiot
Kohde-etuuden arvo - -696
Hankinta-arvo - -26
Käypä arvo - -50

Myydyt myyntioptiot, avoimet positiot
Kohde-etuuden arvo 1 302 702
Hankinta-arvo -27 -20
Käypä arvo -3 -7

Indeksijohdannaiset, 1 000 euroa
Ostetut osto-optiot, avoimet positiot
Kohde-etuuden arvo 2 657 -
Hankinta-arvo 146 -
Käypä arvo 70 -

Ostetut myyntioptiot, avoimet positiot
Kohde-etuuden arvo -8 714 -
Hankinta-arvo 137 -
Käypä arvo 209 -

Myydyt futuurit, avoimet positiot
Kohde-etuuden arvo -18 161 -25 796
Käypä arvo 234 -555


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär- ja osakkuusyritykset.
Lähipiiriin luetaan myös konsernin hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat.
Konsernin tilinpäätös sisältää Norvestia Oyj:n ja sen kokonaan omistamien
tytäryhtiöiden Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n tilinpäätökset.
Koko konsernin emoyhtiö on Kaupthing Bank hf.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1 000 euroa 1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
Lähipiiri 2010 2009 2010 2009
Kaupthing Bank hf.,
(Suomen sivuliike)
Hankinnat - - - -27

Hankinnat lähipiiriltä on tehty tavanomaiseen markkinahintaan.


SIJOITUKSET 31. JOULUKUUTA 2010
Lukumäärä Hankinta- Käypä Osuus
osakkeita/ arvo arvo sijoitu
-
osuuksia 1 000 1 000 ksista
euroa euroa
NORVESTIA OYJ
PÖRSSINOTEERATUT YHTIÖT
Ahlstrom Oyj 54 979 750 816 0,7 %
Amer Sports Corporation 95 761 792 999 0,8 %
Atria Yhtymä Oyj 130 734 1 733 1 177 1,0 %
Cargotec Oyj 17 500 370 683 0,6 %
Comptel Oyj 133 000 221 92 0,1 %
Cramo Oyj 8 003 72 153 0,1 %
Elisa Oyj 128 099 2 031 2 084 1,7 %
Finnair Oyj 337 733 1 928 1 702 1,4 %
Fortum Oyj 58 624 1 075 1 321 1,1 %
HKScan Oyj sarja A 83 875 541 600 0,5 %
Honkarakenne Oyj 316 800 1 130 1 277 1,0 %
Huhtamäki Oyj 110 647 752 1 145 0,9 %
Kemira Oyj 149 258 1 772 1 746 1,4 %
Kesko Oyj sarja A 10 000 293 347 0,3 %
Kesko Oyj sarja B 18 946 455 662 0,5 %
Konecranes Oyj 22 008 285 680 0,6 %
Lännen Tehtaat Oyj 74 294 914 1 300 1,1 %
Metso Oyj 37 753 921 1 578 1,3 %
M-Real Oyj sarja B 260 000 294 660 0,5 %
Neste Oil Oyj 149 813 1 574 1 790 1,5 %
Nokia Oyj 775 723 6 035 6 004 4,9 %
Nokian Renkaat Oyj 21 254 205 584 0,5 %
Oriola-KD Oyj sarja A 18 600 22 59 0,0 %
Oriola-KD Oyj sarja B 91 100 157 291 0,2 %
Orion Oyj sarja A 18 600 151 305 0,2 %
Orion Oyj sarja B 59 445 863 973 0,8 %
Outokumpu Oyj 168 067 2 217 2 333 1,9 %
Pohjola Pankki Oyj sarja A 176 717 1 116 1 585 1,3 %
Raisio Oyj sarja V 298 400 544 839 0,7 %
Ramirent Oyj 130 897 704 1 289 1,1 %
Rautaruukki Oyj sarja K 85 318 1 205 1 494 1,2 %
Sampo Oyj sarja A 101 023 1 874 2 025 1,7 %
Sanoma Oyj 65 730 1 199 1 066 0,9 %
Sponda Oyj 597 779 1 704 2 319 1,9 %
Stockmann Oyj sarja B 31 763 373 899 0,7 %
Stora Enso Oyj sarja R 294 533 1 564 2 264 1,8 %
Tikkurila Oyj 130 970 2 068 2 162 1,8 %
UPM-Kymmene Oyj 102 040 1 107 1 349 1,1 %
Uponor Oyj 50 826 686 703 0,6 %
YIT Oyj 31 385 208 585 0,5 %
AstraZeneca plc 6 600 254 224 0,2 %
BP plc 28 100 234 152 0,1 %
Deutsche Telekom AG 19 750 227 191 0,1 %
ETFS Crude Oil 66 000 1 264 1 349 1,1 %
ETFS Leveraged Crude Oil 116 000 329 457 0,4 %
ETFS Natural Gas 1 650 000 619 395 0,3 %
France Telekom S.A. 12 500 206 195 0,2 %
Nordea Bank AB FDR 357 852 2 409 2 920 2,4 %
Powershares QQQ 29 100 1 123 1 186 1,0 %
Rexel S.A. 2 354 39 38 0,0 %
Sanofi-aventis 3 800 242 182 0,1 %
SPDR S&P 500 ETF Trust 4 000 366 377 0,3 %
StatoilHydro ASA 8 000 200 142 0,1 %
TeliaSonera AB 340 000 1 362 2 026 1,7 %
Valeo S.A. 9 420 260 400 0,3 %
51 039 60 174 49,2 %

JOHDANNAISSOPIMUKSET*
Euro Stoxx 50 myyntioptioita -500 137 209 0,2 %
(ostettu)
Euro Stoxx 50 osto-optioita 900 146 70 0,1 %
(ostettu)
Outokumpu myyntioptioita 1 000 -27 -3 0,0 %
(asetettu)
256 276 0,3 %

RAHASTOT
Avenir B 1 623 1 629 2 666 2,2 %
Brummer & Partners Nektar 26 753 4 798 6 961 5,7 %
Brummer & Partners Zenit 1 000 328 5 891 4,8 %
Didner & Gerge Aktiefond 25 895 1 788 3 797 3,1 %
eQ Eurobond 2 K 21 927 3 013 3 481 2,8 %
eQ High Yield Bond 2 K 14 245 2 119 2 524 2,1 %
Fourton Hannibal A 14 482 1 000 1 163 1,0 %
Futuris 21 832 3 163 9 247 7,6 %
OP-Suomi Arvo A 10 192 696 1 798 1,5 %
RAM One 25 204 2 085 2 976 2,4 %
Seligson & Co. 2 278 846 5 003 5 535 4,5 %
Rahamarkkinarahasto AAA
Taaleritehdas Arvo Markka 8 897 1 000 1 062 0,9 %
26 622 47 101 38,6 %

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT nimellisarv
o
Hellenic Republic, erääntyy 1 000 951 880 0,7 %
20.8.2012
Nordea Bank AB, erääntyy 17.6.2013 2 000 1 997 2 013 1,6 %
Pohjola, erääntyy 25.2.2013 5 000 4 996 5 010 4,1 %
Sponda, erääntyy 27.6.2013 1 500 1 600 1 579 1,3 %
9 544 9 482 7,7 %

NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ 87 461 117 033 95,8 %

NORVESTIA INDUSTRIES OY
NOTEERAAMATTOMAT OSAKKUUSYHTIÖT**
GSP Group Oy 5 039 1 296 906 0,7 %
Coronaria Hoitoketju Oy 31 011 2 533 2 470 1,9 %

NORVESTIA INDUSTRIES OY YHTEENSÄ 3 829 3 376 2,6 %

NORVENTURES OY
NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT
Polystar Instruments AB 266 000 1 717 2 007 1,6 %

NORVENTURES OY YHTEENSÄ 1 717 2 007 1,6 %

NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ 93 007 122 416 100,0 %

Taulukossa ei ole mukana konsernin rahavaroja.

* Asetettujen optioiden käypänä arvona esitetään optiosta saadun preemion ja
option markkina-arvon erotus.

** Osakkuusyhtiöiden käypänä arvona esitetään konsernin tasearvoTilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2010.
Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Vuosikertomus tilikaudelta 2010 julkaistaan viikolla 7.

Voitonjakokelpoiset varat emoyhtiön tilinpäätöksessä ovat 65 644 245 euroa,
josta tilikauden voitto on 9 278 210 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa
ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä
ehdotetun osingonjaon voida katsoa vaikuttavan yhtiön maksukykyyn.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,että jakokelpoisista varoista jaetaan
osakkeenomistajille osinkona 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,7 miljoonaa
euroa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina maaliskuun 14. päivänä 2011 klo.
11.

Helsinki 7.2.2011

NORVESTIA OYJ

Hallituspsta Juha Kasanen

toimitusjohtajaJAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi

Source: Millistream