Valtioneuvosto

Nuorten paneeli -tutkimus: Nuoret haluavat mukaan päättämään ja kantamaan vastuuta

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 12:12 EEST

Nuoret haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä aktiivisemmin, kantaa vastuuta ja tehdä yhteistyötä päättäjien kanssa. Päätöksentekijöiltä he toivovat ennen kaikkea kykyä aidosti kuunnella nuorten toiveita ja tarpeita. Nuoria tällä hetkellä puhuttavia yhteiskunnallisia aiheita ovat työllisyyden, toimeentulon ja koulutuksen lisäksi esimerkiksi suvaitsevaisuus ja tasavertaisuus muiden kanssa.

Tämä käy ilmi 8.6. julkistettavasta, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n teettämästä Nuorten paneeli 2011 -tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten ajatuksia heille tärkeistä asioista ja kerättiin tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon taustaksi. Tutkimuksen avulla päättäjille kerrotaan nuorten omia näkemyksiä siitä, mitä asioita he pitävät elämässään tärkeinä ja mistä eri tekijöistä he kokevat hyvinvointinsa rakentuvan.

Nuorten paneeli 2011 -tutkimuksen tuloksia käytetään tausta-aineistona uudessa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa, josta valtioneuvosto päättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma käynnistetään 8.6. opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Tutkimuksesta nousee vahvasti esiin se, ettei nuoria tulisi jättää vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Nuoret kokevat, että heillä olisi paljonannettavaa päätöksiä tehtäessä. Nuoret olisi saatava mukaan päättämään heitä itseään koskevista asioista ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan tulisi lisätä erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa, koulun asioissa sekä harrastuksiin liittyvissä teemoissa. Vaikka nuorilla on ideoita ja näkemyksiä, he kokevat, että liian usein aikuiset suunnittelevat ja päättävät heidän puolestaan.

Onnistumisesta puhuessaan nuoret korostivat elämässä pärjäämisen tärkeyttä hyvinvoinnin lähteenä. Onnistumiset koulussa, työssä tai harrastuksissa lisäävät nuorten hyvinvointia ja uskoa tulevaisuuteen. Nuorille tulisi tarjota lisää onnistumisen kokemuksia ennen kaikkea yhdessä muiden kanssa.

Nuorten paneeli 2011 -tutkimuksen kyselyyn vastasi 833 nuorta. Kyselyn kohdejoukkona olivat 13-19 -vuotiaat, ja vastanneista 87 % kuului tähän ikäryhmään. Eniten vastaajia eli 37 % oli ikäluokasta 16-17 -vuotiaat. Kaikista vastanneista 67 % oli tyttöjä ja 33 % poikia. Vastanneista valtaosalla eli 94 %:lla oli äidinkielenä suomi, ruotsinkielisiä oli vastaajista 4 % ja 3 %:lla vastaajista oli äidinkielenä joku muu kuin edellä mainitut. Tutkimus toteutettiin 9. - 20.5. 2011 välisenä aikana sähköisenä kyselynä, jonka nettiosoitetta jaettiin Allianssi ry:n jäsenjärjestöjen kautta sekä sosiaalisen median välityksellä muun muassa keskustelupalstoilla ja Facebookissa. Tutkimuksen toteutti Stratebility Oy.

http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisopolitiikka/Kehittxmisohjelma_2012-2015/Liitteet/Nuorten_Paneeli_2011_loppuraportti.pdf
Lisätietoja:
Liisa Sahi, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, puh. 0400 681 680
Jukka Tahvanainen, pääsihteeri/Allianssi ry., puh. 040-900 4875