Valtioneuvosto

Nuorten vakavien mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi on tehty useita toimia

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 15:26 EEST

Julkisuudessa on esitetty, että Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunnan suositukset näyttävät jäävän toteutumatta tai ne toteutuisivat vain osittain. Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta antoi suosituksia muun muassa mielenterveyspalveluista ja terveystarkastuksista kouluissa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty useita toimia nuorten vakavien mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja hoidon kehittämiseksi.

Noin viidenneksellä nuorista on jokin mielenterveysongelma. Kymmenisen prosenttia tarvitsee nuoruusiän aikana varhaista puuttumista tai tukea psyykkisiin ongelmiin. Näistä avuntarvitsijoista puolet voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa, toinen puoli tarvitsee erikoishoidon tason tutkimusta ja arviointia. Hoitotakuu nuorten psykiatrisissa hoidoissa toteutuu pääsääntöisesti hyvin eli kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa, akuutissa hädässä apua saa heti.

Terveydenhuoltolailla täsmennetään psykiatrisen hoidon palveluja Eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevaan terveydenhuoltolakiesitykseen (HE 90/2010) sisältyy useita lapsia ja nuoria koskevia säännöksiä. Terveydenhuoltolaissa nuorisopsykiatristen palvelujen ikäraja esitetään yhtenäistettäväksi. Alle 23-vuotiaiden on päästävä psykiatrisiin palveluihin kolmen kuukauden sisällä. Hoidon tarpeen arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta sairaalaan tai terveydenhuollon toimintayksikköön.

Lakiesityksen mukaan kuntien on järjestettävä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Palveluissa on muun muassa otettava huomioon oppilaan tai opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. Terveystarkastukset ja terveysneuvonta on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille.

Perusterveydenhuollon roolia nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoidossa on tarkoitusta vahvistaa ja lisätä samalla nuorisopsykiatrista konsultaatiota. Nuorille annetusta lääkehoidosta on hyvää näyttöä. Yleislääkäri voi aloittaa lääkehoidon nuorille, mutta lääkehoidon seurannan on oltava aktiivista ja säännöllistä.

Myös asetus ohjaa mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen Heinäkuun 2009 alusta tuli voimaan neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettu asetus, jolla säädettiin kunnille sitovat velvoitteet terveystarkastusten ja -neuvonnan järjestämisestä ja sisällöstä. Asetuksessa mm. velvoitetaan edistämään lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä, tunnistamaan siihen liittyvät pulmat ja antamaan tarvittavaa tukea tai ohjaamaan jatkohoitoon. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös kiusaamiseen, väkivaltaan ja muihin mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Kuntien on järjestettävä 1.11.2011 alkaen toisen asteen opiskelijoille terveystarkastuksia. Korkea-asteella terveystarkastus tapahtuu terveyskyselyn sekä terveydenhuollon ammattilaisen arvioinnin perusteella. Terveystarkastusten järjestäminen on kunnille pakollista, mutta opiskelijoille niiden käyttäminen on vapaaehtoista. Asetuksen opiskeluterveydenhuollon pykälässä mainitaan erityisesti mahdollisten mielenterveyshäiriöiden varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus.  

Asetuksen toimeenpanoa tuetaan korottamalla kuntien laskennallisia valtionosuuksia 18,5 miljoonalla eurolla vuosina 2010 ja 2011. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat asetuksen toimeenpanoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää seurantatietoja, joista ensimmäiset ovat saatavilla tänä syksynä.

Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuus ja palvelut ovat avainasemassa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamisessa ja edistämisessä oppilaitoksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat valmistelemassa lainsäädäntöä, jolla varmistetaan kiinteä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö oppilaitoksissa. Yhteistyövelvoite eri sektoreiden välillä parantaa osaltaan oppilashuollon toteutumista oppilaiden ja opiskelijoiden edun mukaisesti.

Kaste- ja Mieli-ohjelmilla tuetaan lasten ja nuorten palvelujen uudistamista Sosiaali- ja terveysministeriö on viime vuosien aikana painottanut monin eri tavoin toiminnassaan ennalta ehkäiseviä toimia, jotta Kauhajoen tapaisia tilanteita ei syntyisi. Vuosina 2008-2010 Kaste-ohjelman mukaisista valtionavustuksista (81,8 miljoonaa euroa) on suunnattu yli puolet eli 42,3 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamiseen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen.

Lasten Kaste-hankkeen kantavana ajatuksena on, että lapsiperheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa lapsia ja nuoria tuetaan ensisijaisesti heidän omissa kehitysympäristöissään kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Erikois- ja erityispalveluja tuodaan peruspalvelujen tueksi.

Myös Mieli 2009 -työryhmän valmistelemassa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa painotetaan perus- ja avohoitopalveluja kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisessä.

Ehkäisevään mielenterveystyöhön on THL:ssa kehitetty tukiaineistoa. On olemassa esimerkkejä ehkäisevän mielenterveystyön interventioista ja toimenpiteistä, kuten kotikäynnit raskaana olevien ja pienten äitien luokse, Kiva koulu-hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja estämiseksi, Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmä perheen tukemiseksi, kun vanhemmilla on päihde- tai mielenterveysongelma, Mini-interventio jne. Nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen on yksi ehkäisevän mielenterveystyön kehittämiskohteista. Tavoitteena on kutsunnoista ulkopuolelle jääneiden ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttäneiden psykososiaalinen tukeminen, Sitä toteutetaan Time out! Aikalisä! -toimintamallilla.

Lisätietoja Neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 09 160 74138, 050 5245256

Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 09 160 73228, 050 467 1947 (Kaste-ohjelma)

 

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/sosiaali_ja_terveydenhuolto/terveydenhuoltolaki

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/opiskeluterveydenhuolto

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste

Muualla verkossa  http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/mielenterveys